ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.fehervartravel.hu weboldal üzemeltetője a Fehérvár Travel Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 40., engedélyszám: R01364/1996/2000). A weboldal használata közben szükséges személyes jellegű – azonosításra alkalmas – adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. Törvény). A weboldal tartalmazhat linkeket, amik átvezethetnek olyan, egyéb szolgáltató weboldalára, ahol ez a nyilatkozat/gyakorlat nem érvényes.

A Fehérvár Travel Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-82490/2015.


Az adatkezelés jogalapja és időtartama

A Fehérvár Travel Kft. személyes adatokat az Utas vagy képviselője hozzájárulása, ill. jogszabály előírása alapján kezel. Az Utas vagy képviselője hozzájárulásán alapuló adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig áll fenn, időtartama az adatkezelés céljától függő, de maximálisan a Fehérvár Travel Kft. és az Utas vagy képviselője közötti jogviszony megszűnését követő 10. év vége.

A Fehérvár Travel Kft. részéről személyes adat kezelhető akkor is, ha az Utas vagy képviselője hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése miatt szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.


Az adatgyűjtés és feldolgozás célja

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és ezáltal a cél elérésére alkalmas. Az Utas vagy képviselője az Adatkezelővel kötött szerződésben, vagy web alapú regisztráció kapcsán hozzájárulást ad mindazon adatai kezeléséhez, amelyek az utazási szerződés létrejöttéhez, és a szerződésben foglalt szolgáltatások végrehajtásához szükségesek. Amennyiben az adat kezelése nélkül a regisztráció/szerződés nem teljesíthető, a hozzájárulás hiányában a regisztráció/szerződés nem valósul meg. A regisztráció elfogadásával az Utas vagy képviselője hozzájárul az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekhez.

A Fehérvár Travel Kft. esetében a jelen tájékoztatójának hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgál(hat)ják:

1. az Ügyfél tájékoztatási céllal történő regisztrálása
2. az Ügyféllel történő szerződés kötése
3. az Ügyfél panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása
4. az Ügyféllel kapcsolatos jogviszonyból származó igények érvényesítése
5. az Ügyfél informálása a Fehérvár Travel Kft. kínálatáról


Adatállományok kezelése

Az Adatkezelő az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembe vételével kezeli. A jelen tájékoztató szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartás esetében egyaránt érvényesülnek.

A Fehérvár Travel Kft. a regisztráció során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli:

• vezeték- és keresztnév, nem
• levelezési cím
• e-mail cím, telefonszám
• születési idő
• útiokmány-adatok (melyek az utazáshoz szükségesek)


Az Utas vagy képviselője személyes adatainak átadása harmadik fél számára

Az Adatkezelő az Utas vagy képviselője adatait csak abban az esetben továbbítja harmadik fél számára, hogyha az az utazás megvalósulásához szükséges. A Fehérvár Travel Kft. munkatársai, partnerei és szolgáltatói titoktartási kötelezettséggel tartoznak az Adatkezelő felé. Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretében történhet. Az Egyesült Államok vámhatósága törvényileg kötelezi az összes légitársaságot, hogy a repülési és foglalási adatokat a rendelkezésükre bocsássák. Ezeket az információkat az Egyesült Államok vámhatósága kizárólag biztonsági okokból használhatja fel.


Ajánlataink és szolgáltatásaink információiról

A Fehérvár Travel Kft. Ügyfeleit folyamatosan szeretné informálni kínálatáról, amihez az Utas vagy képviselője személyes adatait is felhasználja. Így kerül kipostázásra évente kétszer a Fehérvár Travel Kft. aktuális katalógusa. Amennyiben az Utas vagy képviselője nem élne ezzel a lehetőséggel, a szolgáltatást lemondhatja. Az adatkezelés időtartama: a Fehérvár Travel Kft. az Utas vagy képviselője hozzájárulásának visszavonásáig kezeli azok adatait.


Az Ügyfelek jogai

A Fehérvár Travel Kft. Ügyfeleinek jogában áll a róluk tárolt adatokat megismerni és megkapni kérelem benyújtásával, ingyenesen. Amennyiben a tárolt adatok helytelenek, úgy azokat az Utas vagy képviselője kérésére az Adatkezelő kijavítja.

Az Ügyfelek a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérhetik a személyes adataik törlését.


Adatvédelem, adatbiztonság

A Fehérvár Travel Kft. megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Utas vagy képviselője által az Adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédje.


Egyéb adat

A Társaság székhelyén ügyfélfogadásra (ügyfélforgalom számára) nyitva álló helyiségeiben kamerák működnek, amelyek a támadások és más jogsértő események megelőzése, valamint az elkövető személyazonosságának megállapítása érdekében folyamatosan rögzítik a helyiségben történteket. Az erre vonatkozó, az Ügyfelek figyelmét felhívó jelzések (matricák) az iroda bejáratánál megtalálhatók. A felvételek elkészítéséhez az Ügyfelek a helyiségbe való belépéssel önkéntesen hozzájárulnak.


Adatvédelmi nyilatkozat

A Fehérvár Travel Kft. felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok pontos betartására.


Jogorvoslat

Ön jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Az Utas az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén keresetet nyújthat be a lakóhelye vagy a Fehérvár Travel székhelye szerint illetékes törvényszékhez.