FEHÉRVÁR TRAVEL BÓNUSZ

 

5 CSILLAGOS
INDULÁSI GARANCIA

A Fehérvár Travel meghirdetett csoportos utazásai hosszú évek óta garantáltan indulnak. 2003 tavasza és 2016 tavasza között egyszer sem fordult elő útlemondás a nyári és téli prog­ram­fü­ze­tek­ben meghirdetett több mint 5000 csoport közül a minimális létszám hiánya miatt. Ez nemzetközi szinten is egészen egyedülálló.

Sajnos a 2016-os év nemzetközi eseményei (terror­tá­ma­dá­sok, menekültválság, migránshelyzet stb.) követ­kez­té­ben hosszú évek után néhány meghirdetett csoportot törölnünk kellett, de ez csak azon desztinációk esetében fordult elő, melyek állandóan a hírekben szerepeltek negatív értelemben. A Fehérvár Travel 21 évvel ezelőtti meg­ala­ku­lá­sa óta mindig is voltak olyan események, melyek valamilyen szinten befolyásolták az emberek utazási kedvét. 2016-ban az volt az egyik nagy különbség, hogy ezúttal szinte másról sem volt szó a hírekben, és az egyes események után még hónapokkal később is gyakorlatilag naponta emlékeztettek a szomorú eseményekre. Nem csoda, hogy így sok emberben az a kép alakult ki, hogy jelenleg veszélyes utazni Németországba, Franciaországba, Belgiumba, Görög­or­szágba stb.
Hadd emlékeztessünk itt hivatalos statisztikai adatokra: Az Európai Unióban 2016-ban is kb. 200-szor több emberéletet követeltek a közlekedési balesetek, mint a terrortámadások.
Természetesen egy esetleges kétes helyzetben utasaink biztonsága a legfontosabb szempont számunkra. Az elmúlt 21 évben lebonyolított sok ezer csoportunk (és több százezer utasunk) esetében egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy bárki veszélynek lett volna kitéve.

A Fehérvár Travel 2017-ben is 5 csillagos indulási garanciával hirdeti a csoportjait (figyelembe véve a lenti megjegyzést):

Ha előfordulna útlemondás a minimális utaslétszám hiányában, és emiatt felborítjuk utasaink tervezett sza­bad­sá­gát, kárpótlásul garantáljuk, hogy választhatnak egy kedvezményes utazást a következőképpen:

  1. vagy 50% kedvezményt kapnak egy olyan uta­zá­sunk részvételi díjából, amelyet mi ajánlunk (legalább kettőből választhatnak),
  2. vagy az összes többi utazásunk részvételi díjából 25% kedvezményt kapnak (ez vonatkozik a vissza­mondott utazás másik időpontjára is).

Ha utasaink nem kívánnak élni a fenti lehetőségekkel, akkor természetesen befizetett pénzüket annak kama­tá­val együtt visszafizetjük.

Megjegyzés: A fenti kedvezményes utazási ajánlat nem ér­vé­nyes vis maior (helyi háború, természeti csapás, jár­vány stb.), terrorfenyegetettség és olyan nagyméretű nem­zet­kö­zi konfliktus esetén, mely jelentősen mérsékli az emberek utazási kedvét. Nem vonatkozik azokra a desztinációkra sem, melyek a Fehérvár Travel megítélése szerint nem veszélyesek (és a Külügy­mi­nisz­té­rium honlapján sem sorolják őket az „utazásra nem javasolt térségek” kategóriájába), de a médiában gyakran megjelennek félelemkeltő hírek az adott országgal kap­cso­latban.

ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS A RÉSZVÉTELI DÍJBAN

A programoldalakon szereplő valamennyi részvételi díj tartalmazza a Vienna Life Biztosító útlemondási biztosítását 20%-os ön­ré­sze­se­dés­sel.
Egy esetleges útlemondás esetén – Utazási Feltételeink IV/1. pontja alapján – Önök visszakapják irodánktól a befizetett összeget az útlemondási díj (bánatpénz) kivételével, valamint a biztosítótól az útlemondási díj (bánatpénz) 80%-át is. A biztosító akkor fizet, ha az utazást valamilyen előre nem látható rendkívüli ok miatt kellett lemondaniuk. Ilyen rendkívüli ok lehet a biztosított vagy valamely közvetlen hozzátartozójának időközben fellépő betegsége, balesete, halála stb. Az okok között a biztosító elfogadja a biztosított mun­ka­nél­kü­li­vé válását is. Az utazásképtelenséget 2 napon belül írásban kell bejelenteni.
Részletes tájékoztató »

IDEGENVEZETÉS – RÁDIÓS ADÓ-VEVŐVEL

A körutazások sikere nagymértékben függ az idegenvezető szak­ér­tel­mé­től, fel­ké­szült­sé­gé­től, hely­is­me­re­té­től, rá­ter­mett­sé­gétől. Ezért minden csoportunknál nagy hang­súlyt he­lye­zünk az idegenvezetők kiválasztására és fel­ké­szí­té­sé­re, akiknek a legfontosabb feladata, hogy az Önök utazását kellemessé és tartalmassá tegyék.
Ide­gen­ve­ze­tő­ink munkáját a legkorszerűbb rádiós adó-vevő ké­szü­lé­kek­kel segítjük, ami ugrásszerű minő­sé­gi változást jelent az utasok számára. A csoportjaink kb. 50%-át tudjuk ellátni ezekkel a készülékekkel, természetesen azokat, ahol az utazás jellege miatt erre a legnagyobb szükség van. A többi csoport esetében be­szédki­hango­sí­tó készülékeket biztosítunk idegenvezetőinknek. Az adó-vevő ké­szü­lé­kek részletesebb bemutatását itt olvashatják.

KEDVEZMÉNYEK

  • Előfoglalási kedvezmény
    Mindazon utasainknak, akik valamelyik, a 2017. évi Kulturális körutazások programfüzetünkben található újonnan meghirdetett utazásunkra 2017. március 14-ig jelentkeznek és befizetik az előleget, 5% kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból, a félpanziós felárból és az esetleges egyágyas felárból. Teljes összeg – egyösszegű – fizetése esetén az elő­fog­la­lá­si kedvezmény 6%.
  • Törzsutas-kedvezmény
    Mindazon utasainknak, akik 2015. január 1. után utaztak a Fehérvár Travellel, és valamelyik, a 2017. évi Kulturális körutazások programfüzetünkben található uta­zá­sunk­ra legalább 3 hónappal indulás előtt jelentkeznek és befizetik az előleget, 5% kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból, a fél­panziós felárból és az esetleges egyágyas felárból. Teljes összeg – min. 3 hónappal indulás előtti, egy­összegű – fizetése esetén a törzsutas-kedvezmény 6%. A törzs­utassal együtt utazóknak ugyanez a kedvezmény jár (maxi­mum 3 főnek). A törzsutas-kedvezmény igénybevételének fel­té­tele, hogy az utas je­lent­ke­zés­kor megadja, mikor és melyik uta­zá­sunkon vett részt utoljára.

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy az előfoglalási és a törzsutas-kedvezmény nem vonható össze.

KEDVEZMÉNYES SZÁLLÁSOK
VIDÉKI UTASAINK SZÁMÁRA

Négy szállodát is ajánlunk vidéki utasaink számára (Budapest belvárosában, Ferihegyen és Székesfehérváron), me­lyek­ben az utazás előtti és a megérkezés utáni éjszakát ked­vez­mé­nyes áron tölthetik el a Fehérvár Travel részvételi jegyének bemutatásával. Az ajánlatok úgy lettek kialakítva, hogy nagyon könnyű legyen eljutni az indulási/találkozási helyre. Ezen kívül ezek a szállodák kedvező parkolási lehetőséget is biztosítanak uta­sa­ink­nak az utazás időtartamára.
Részletes tájékoztató »

GARANTÁLT FAKULTATÍV PROGRAMOK

Ahogy a programoldalakról egyértelműen kiderül, a részvételi díjak a programok túlnyomó részét tartalmazzák. Egyes utazásainknál azonban fakultatív programokat is szervezünk abból a meg­fon­to­lás­ból, hogy biztosítsuk a választás lehetőségét: pihenés vagy újabb látnivalók megtekintése. A legtöbb fakultatív programnál garantáljuk azok indulását. Ezek akár 1 fő jelentkezése esetén is indulnak, így utasaink már a jelentkezésnél biztosak lehetnek abban, hogy nem mulasztják el a választott programot.
A repülős utazások jó részénél a fa­kul­ta­tív programokra minél előbb, legkésőbb indulás előtt egy hónappal célszerű jelentkezni. Késői jelentkezés esetén elő­for­dul­hat, hogy a helyi szolgáltató nem tud már több helyet vissza­iga­zol­ni.

AJÁNLAT EGYEDÜL UTAZÓKNAK

Az egyágyas felárat csak azoknak kell megfizetniük, akik ki­fe­jezet­ten ragaszkodnak az egyágyas elhelyezéshez. Egyébként minden egyedülállóhoz megpróbálunk keresni egy másik, azonos nemű és lehetőleg hasonló korú egyedül utazót. Ha valakinek nem találunk szobatársat, akkor egyágyas szobába kerül, de ennek felárát iro­dánk magára vállalja. A Fehérvár Travel gyakorlata szerint – uta­sa­ink kényelme érdekében – ilyenkor háromágyas szobákat nem használunk. Tehát, ha például egy csoportban 3 társítást vállaló, egyedülálló hölgy van, akkor ők jellemzően egy kétágyas és egy egyágyas szobában lesznek elhelyezve.
Szeretnénk felhívni kedves utasaink figyelmét, hogy sok szállodában az egyágyas elhelyezés nem egyenértékű a kétágyas elhelyezéssel.

Megjegyzések:

  • A fenti kedvezményes társítási ajánlat akkor ér­vé­nyes, ha az utas legalább 45 nappal az indulás előtt befizet az utazásra. 45 napon belül csak akkor tudunk eltekinteni az egy­ágyas felár meg­fi­ze­té­sétől, ha az utasnak a korábban jelentkezők között már van társa. Ter­mé­sze­te­sen, ha később jelentkezik egy társat kereső egye­dül­álló személy, akkor az egyágyas felárat vissza­fizetjük.
  • Jelentkezéskor társítást kérő utas indulás előtt 45 napon belül akkor módosíthat egyágyas elhelyezésre, ha a társa is vállalja a felár megfizetését.

A Fehérvár Travel Magyarország piacvezető körutazás-szervezője.