AZ ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A 2017. évi katalógusban meghirdetett utazásokra vonatkozóan

A biztosítás a Biztosított utazásképtelenségére terjed ki. A sztornó biztosítás megkötésével a Vienna Life Biztosító átvállalja az útle­mon­dás­ból eredő sztornódíjak megtérítését indokolt esetben, melyek a kö­vet­ke­zők:

 1. * a Biztosított
  * a Biztosítottal együtt jelentkezett nevesített útitárs (1 fő)
  * a Biztosított házastársa, azonos lakcímen élő élettársa
  * a Biztosított gyermeke
  * a Biztosított testvére
  * a Biztosított saját vagy házastársa szüleinek betegsége, balesete vagy halála esetén, amennyiben ezek az okok az utazásra jelent­ke­zés­kor, ill. a biztosítás megkötésekor még nem álltak fenn,
 2. a Biztosított lakását kirabolták, vagy azt természeti csapás (tűz, villámcsapás, robbanás, árvíz, vihar, fel­hő­sza­ka­dás, hónyomás, jégverés, sziklaomlás, föld­csu­szam­lás, földrengés) érte, és a Biztosított otthoni jelenléte az utazás időpontjában feltétlenül indokolt,
 3. a Biztosított az utazásra je­lent­ke­zés után mun­ka­nél­kü­li­vé válik.

Egyéb okok miatt történő útlemondás nem minősül biztosítási ese­mény­nek.

A biztosítás nem terjed ki olyan betegségek miatti le­mon­dás­ra, amelyek már az utazásra jelentkezés idő­pont­já­ban ismertek voltak, ill. amelyek a biztosítás megkötése után előreláthatóan kezelésre szorulnak, kivéve, ha a Biztosított állapotában egyértelműen bi­zo­nyít­ható az utazásra je­lent­ke­zés­től számított időszakban bekövetkezett súlyos­bo­dás, ill. azonnali kórházi kezelés szükségessége.

Nem terjed ki a biztosítás a védőoltások kontraindikáltsága miatt fel­merülő károkra.

A sztornó biztosítás alapján nem térülnek meg azok a károk, ame­lyek előre tervezett műtét vagy kórházi kezelés miatt merülnek fel.

Az utazásképtelenséget a Biztosított köteles annak bekövet­kez­té­től számított 2 napon belül (amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy a legelső munkanapon) az utazási irodának írásban be­je­len­teni, a kárt a lehe­tő­sé­gek­hez képest elhárítani, illetve csökken­teni, és ennek során a Biztosító útmutatásait követni.

A biztosítási összeg kifizetéséhez szükséges igazolások:

 • az utazási irodának megküldött lemondás másolata,
 • kárbejelentő,
 • olyan, a tünetek jelentkezését követően haladéktalanul, de leg­feljebb öt munkanapon belül kiállított hiteles orvosi igazolás, amely tartalmazza az útlemondás alapjául szolgáló betegség pon­tos diagnózisát, kezdetét (pontosan mióta áll fenn), a kórle­fo­lyást és a terápiát, ezzel a betegséggel kapcsolatos esetleges előzményeket (a betegkarton vagy az elektronikus nyilvántartásban tárolt orvosi adatokat a diagnózisra vonatkozóan), valamint az orvos egyértelmű állásfoglalását arról, hogy az utazás időpontjában a Biztosított utazásra képtelen volt,
 • a szakorvosi ellátással kapcsolatos dokumentumok és a kép­al­ko­tó vizsgálat eredményei azon káresemények esetén, ahol a be­teg­ség vagy baleset diagnosztizálásához ezek kiállítása szük­sé­ges volt,
 • halotti anyakönyvi kivonat, hagyatékátadó végzés,
 • rendőrségi, tűzoltósági vagy biztosítói igazolás,
 • hivatalos dokumentum a munkanélkülivé válásról,
 • az utazási iroda / légitársaság konkrét nyilatkozata a kár nagy­sá­gá­ról,
 • az előleg és a biztosítási díj befizetését igazoló nyugta,
 • az utazási iroda és az utas közötti Utazási Szerződés (együtt je­lent­ke­ző utasok név szerinti feltüntetésével).

Az utazási iroda / légitársaság által igazolt – a biztosító által térí­ten­dő – sztornó költségekből a Biztosított 20% ön­ré­sze­se­dést vállal. A Biztosító eltekint az önrészesedés le­vo­ná­sá­tól, amennyiben a lemondás oka közeli hozzátartozó (PTK 8:1. §) halálesete, amely az utazást megelőző 30 napon belül következett be.

A Biztosító mentesül a sztornó károk kifizetése alól, amennyi­ben az utazásképtelenségért a Biztosítottat vét­kes­ség ter­heli.

Jelen feltételekből eredő biztosítási igények az ese­dé­kes­ség­től számított 2 év elteltével elévülnek.


Káresemény esetén – a biztosítóval kötött szerződés alapján – a kárügyintézést az utasnak kell a Biztosítóval le­bo­nyo­lí­ta­nia, amelyhez természetesen irodánk segítséget nyújt.