KÜLFÖLDI UTAZÁSOK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

(2017. november – 2018. április)

I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS

 1. A Fehérvár Travel Kft. (továbbiakban: Fehérvár Travel) által szer­ve­zett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6:254. parag­ra­fu­sa, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XII. 28.) sz. kor­mány­ren­de­let­ben és a Fehérvár Travel utazási feltételeiben előírtak az irány­adók.
 2. Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vé­te­lé­vel és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével létrejön az utas és a Fehérvár Travel között az utazási szerződés.
 3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Fehérvár Travel által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.
 4. Az utazásszervező felhívja az utas/megrendelő figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a részvételi díj (teljes részvételi díj) utazásszervező bankszámlájára vagy pénztárába történő beérkezésével lép hatályba. Az utazásszervező külön felhívja az utas/megrendelő figyelmét, hogy az előző mondatban meg­ha­tá­ro­zot­tak alapján létrejött utazási szerződés érvényes, de nem hatályos, és mindaddig amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az utazásszervezőt nem terheli az elutaztatási kötelezettség.
 5. Az utazásszervezőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az utazásszervező az utassal/megrendelővel történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja.
 6. Az utazási szerződés részét képezi az utazásszervező által kiállított foglalás visszaigazolása, az utazásszervező által elektronikusan vagy nyomtatott formában közzétett prospektus az utazási szerződésben rögzített pozíciószámon.
 7. A szerződés hatálybalépése: az érvényes utazási szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a teljes részvételi díj a szerződésben rögzített indulási napot megelőző 26. napig beérkezzen az utazásszervező bankszámlájára. Amennyiben az utas/megrendelő utazásközvetítőnél fizette be az előleget/részvételi díjat, úgy jogosult az utazásszervezőnél telefonon, levélben vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérni arról, hogy a közvetítőnél befizetett/átutalt összeg megérkezett-e az utazásszervező bank­szám­lá­jára.

II. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI

 1. Az utas jelentkezésekor előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az utas által megrendelt szolgáltatások (beleértve a reptéri illetéket is) összesített díjának 35%-a. Az utazási szerződés (vagy annak módosítása) szerinti hátralék összege a szerződésen szereplő határidőig – 30 nappal indulás előtt – fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban a Fehérvár Travel külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, a szerződés nem lép hatályba, és a Fehérvár Travel a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani.
 2. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).
 3. A Fehérvár Travel a teljes összeg befizetése ellenében az utazás megkezdése előtt néhány nappal a befizetett és visszaigazolt szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet küld az utasnak (amennyiben az utas utazásközvetítő irodánál fizetett be, úgy a közvetítő irodának), melyet az indulás előtt a Fehérvár Travel képviselőjének be kell mutatni. Ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. Az utas csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult.
 4. Az utas a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles a Fehérvár Travel tudomására hozni. Ezeket elfogadásuk esetén a Fehérvár Travel legkésőbb az utazási okmányok átadásakor, a részvételi jegyen írásban igazolja vissza.

III. A RÉSZVÉTELI DÍJAK ÉRVÉNYESSÉGE

 1. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, a Fehérvár Travel szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél, az esetleges vízum költségét és a költőpénzt.
 2. A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt a Fehérvár Travel a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítéstől számított 6 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől, és a Fehérvár Travel a befizetett részvételi díjat visszafizeti.
 3. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.
 4. A Fehérvár Travel – az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.
 5. A programleírásban feltüntetett repülőtéri illeték összegét a programfüzet lezárása előtti időszakban adta meg a légitársaság. Ez az indulásig még változhat (általában csak kismértékben). Amennyiben a változás mértéke meghaladja a +/- 10%-ot, a különbözetet a Fehérvár Travel érvényesíti.

IV. LEMONDÁSI FELTÉTELEK

 1. Az utas/megrendelő az utazási szerződéstől az indulás napjáig írásban megtett nyilatkozatával bármikor elállhat. A lemondás akkor válik hatályossá, amikor a lemondó nyilatkozatot a Fehérvár Travel kézhez kapja. Az utazás megkezdése előtti 61. napig beérkezett útlemondás esetén az utas/megrendelő 3.000 Ft/fő költségtérítést köteles megfizetni a Fehérvár Travelnek. Ha az utas az indulást megelőző 60 napon belül áll el a szerződéstől, úgy elállási jogát bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja. A bánatpénz mértéke:
  60-35 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a,
  34-24 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 25%-a,
  23-17 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a,
  16-11 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60%-a,
  10-6 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80%-a,
  5 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.
 2. A Fehérvár Travel 2017-18. évi téli katalógusában lévő csoportos utazások részvételi díjai tartalmazzák a Vienna Life Biztosító út­le­mon­dá­si biztosítását, mellyel kapcsolatos tájékoztató ezen utazási feltételek mellékletét képezi.
 3. Ha 2 fő szerepel egy szerződésen (vagy külön szerződésen szerepelnek, de megnevezik az útitársukat), és egyikük lemondja az uta­zást, akkor a szerződésben maradó utas társítást kérhet. Ebben az esetben a „Fehérvár Travel bónusz” oldalon található „Ajánlat egyedül utazóknak” rovat szabályai az irányadók.
 4. Ha az utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a IV. 1. pontban meghatározott bánatpénzt köteles az utas/megrendelő megfizetni, kivéve, ha a Fehérvár Travel ajánlja fel a változtatás jogát. Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli átjelentkezés esetén 3.000 Ft/fő munkadíj kerül fel­szá­mí­tás­ra.
 5. Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be.
 6. A Fehérvár Travel a befizetett összeg – az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű – kamattal növelt visszatérítése mellett a szerződéstől elállhat az utazás megkezdése előtti 20. napig (és köteles erről az utast is ugyaneddig az időpontig értesíteni), ha az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze (autó­buszos körutazásoknál ez 25 fő, a repülősöknél pedig 20 fő), illetve bármikor, ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyezteti.
 1. Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés és a program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Fehérvár Travel jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, és az utas a haza­uta­zásáról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben a Fehérvár Travel jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól.

V. BBP BIZTOSÍTÁS

 1. A Fehérvár Travel utasai az utazás időtartamára betegség-, baleset- és poggyászbiz­to­sí­tást kötnek. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas felelős. A 2017-18. évi téli katalógus részvételi díjai nem tartalmazzák a BBP-biz­to­sí­tást, de ennek megkötése külföldi állampolgárok kivételével szerző­dés­kö­té­si feltétel (a Vienna Life Biztosító utasbiztosításának speciális módozata – a részletes leírás programfüzetünkben és honlapunkon megtekinthető). Ez alól kivétel még, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.
  Részletes tájékoztató »

VI. VISSZATÉRÍTÉS

 1. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 10 napon belül írásban kell benyújtani a Fehérvár Travelhez. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a Fehérvár Travel megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy az igazoló dokumentumok egy példányát.
 2. A Fehérvár Travel nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdek­kö­ré­ben felmerült okok miatt nem vett igénybe.
 3. A Fehérvár Travel köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható és a kárt olyan szokatlan, előre nem látható körülmény okozta, amely a Fehérvár Travel érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit a Fehérvár Travel a legkörültekintőbb gondosság ellenére sem tudta elhárítani, illetve ha a kárt az utas vagy a szerződés teljesítésében érdektelen harmadik személy okozta. A Fehérvár Travel ebben az esetben lehe­tő­ségeihez képest segítséget nyújt az utasnak.
 4. Az utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről, kivéve, ha a Fehérvár Travel, annak képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az utasnak átadott csomag­jegy/elis­mer­vény bizonyítja.
 5. A Fehérvár Travel nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menet­rend­vál­to­zás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.
 6. A Fehérvár Travel fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben, ha erre olyan tényezők rákényszerítik, melyekre a Fehérvár Travelnek nincs ráhatása.
 7. A fakultatív programra befizetett részvételi díjat, amennyiben az kellő számú jelentkező hiányában elmarad, a Fehérvár Travel visszafizeti.
 8. A Fehérvár Travel a kártérítési felelősségét a részvételi díj kétszeresében korlátozza.
 9. Ha vis maior (mint például háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb.), az uta­zást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Fehérvár Travel felelősséget nem tud vállalni. A bekövetkezett változásokért a Fehérvár Travel kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. Ugyanakkor a Fehérvár Travel lehe­tő­ségeihez képest segítséget nyújt az utasnak, ha annak a fenti okokból nehézségei támadnak.

VII. EGYÉB

 1. A Fehérvár Travel a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékát az OTP Banknál (Székesfehérvár, Ősz u. 13.) helyezte el. Ezen vagyoni biztosíték csak az utasok hazaszállítására, vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére fordítható a Fehérvár Travel esetleges fizetésképtelensége esetén.
 2. A Fehérvár Travel tájékoztatja az utast, hogy a vasúti sze­mély­szállítást igénybevevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény alapján a Fehérvár Travelt nem terheli sem felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyek az utasnál a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében keletkeztek. A Fehérvár Travel az 1952. évi III. törvény (polgári perrendtartás) alapján nem jogosult az utas személyfuvarozóval szembeni igényérvényesítésére, képviseletére.
 3. A repülős utazásokkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak.
 4. A Fehérvár Travel a 2111/2005/EK rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az utazási okmányok átadásakor tájékoztatja az utast a szerződő és az üzemeltető légitársaság kilétéről. Az Európai Unión belül működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listája az alábbi weboldalon tekinthető meg:
  http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_hu.htm
 5. Egyes utazásoknál a részvételi díj után szerepel a gye­rek­ked­vez­mény mértéke. Ennek igénybevételére csak akkor van mód, ha a gyermek 2 fizető felnőttel van egy szobában.
 6. A Fehérvár Travel által szervezett utazásokon kizárólag 6 éven felüliek vehetnek részt.
 7. A Fehérvár Travel fenntartja a jogot, hogy az autóbuszos utazásoknál az előre lefoglalt és visszaigazolt ülőhelyet módosítsa (pl. a hozzátartozók egymás mellé ültetése érdekében).
 8. A többi utas érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat betartani. A késő utasokra az idegenvezető az adott helyzettől függően maximum 15-30 percet tud várni.
 9. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – a Fehérvár Travel fenntartja. Az esetleges programelmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program, belépőjegy) a Fehérvár Travel utólag visszatéríti.
 10. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem a Fehérvár Travel adott ki, továbbá az utazás időtartama alatt az utas és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában és okból, az utazásszervező írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés az utazási szerződés teljesítése és a Fehérvár Travel kötelezettségei szempontjából érvénytelenek. Ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért a Fehérvár Travel nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.
 11. A programfüzetben lévő képek illusztrációk.
 12. Az utas a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadja a Fehérvár Travel adatkezelési tájékoztatóját.
 13. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az utas (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez fordulhat, ha panaszügyének rendezését a Fehérvár Travelnél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Amennyiben a felek közötti vitát peren kívüli úton nem sikerült rendezni, a felek a pertárgy értékétől függően a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki

Letölthető és nyomtatható verzió »