A BALTI ÁLLAMOK ÉS SZENTPÉTERVÁR

finnországi ízelítővel

A BALTI ÁLLAMOK ÉS SZENTPÉTERVÁR

finnországi ízelítővel

Észak-Európa
Baltikum és Oroszország
Trakai romantikus várkastélya
316.700 Ft-tól 327.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
14 nap / 13 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

Színvonalas 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­á­gyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli, valamint egy vacsora Aglonában a 11. napon / fakultatív fél­pan­zió a 11. nap ki­vé­te­lé­vel.
Megjegyzés: Az 5. nap reggelén a korai komp­át­ke­lés miatt előfor­dulhat, hogy a szálloda csak reggeli hidegcsomagot tud biztosítani.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 20 - jún. 2. 316.700 Ft
2017. júl. 2-15. 327.000 Ft
2017. júl. 22 - aug. 4. 327.000 Ft
2017. aug. 19 - szept. 1. 320.900 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a kompát­ke­lést Finn­országba, a 13 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a lett folklór bemu­tatót va­cso­rá­val, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tar­tal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:64.900 Ft
(12 vacsora)
 
Egyágyas felár:127.000 Ft
 
Vízumdíj Oroszországba:19.000 Ft

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vízumügyintézés miatt útlevelüket az uta­zást megelőző egy hó­nap­ban nélkülözniük kell. A vízumhoz az Orosz­or­szágból történő kilé­péstől számítva még min. 6 hónapig érvé­nyes útle­vélre van szük­ség, melyben lega­lább 2 egymással szem­be­ni üres oldal talál­ható. Kérjük, jelent­ke­zéskor ér­dek­lőd­jön irodánkban a vízum­ügy­intézés rész­le­tei­ről!

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reg­gel 4.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 5.30-kor in­dul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Miskolc – Kassa – Eperjes – Lublin út­vo­na­lon. Szállás Északkelet-Len­gyel­országban, Bialystokban (1 éj).

2. nap: Keresztek Hegye

Utazás Litvániába az immár európai hírű za­rán­dok­hely­hez, a Keresztek Hegyéhez. A kis dombon fel­állí­tott több ezer kereszt a litván nép mély vallá­sos­sá­gá­nak és a Szovjet Biro­da­lommal szem­be­ni ellen­állá­sának nagy­szerű példája. Ezt kö­ve­tően át­ke­lés Lett­országba, szállás Rigában (1 éj).

Fehérvár Travel
Litvánia híres zarándokhelye, a Keresztek hegye

3. nap: Riga

Vá­ros­né­zés a lett fő­vá­ros­ban, Rigában, a Baltikum leg­na­gyobb váro­sában. Az egykor német keres­kedők lakta óvárosban szinte minden építé­szeti korszak­ból maradtak fenn értékes műem­lékek. Ezek közül a leg­fon­to­sabbak a céh-házak, a vá­ros­háza, a Lőpor­to­rony, a Svéd­kapu, a 3 fivér házak, a dóm, a Szt. Péter-temp­lom és a kü­lön­le­ges homlok­zatú Feke­te­fejűek Háza. Kora délután a város híres szecessziós negye­dé­vel is­mer­ke­dünk, majd to­vább­uta­zás a hatalmas Rigai-öböl mentén Észt­országba. Szál­lás a fő­vá­ros­ban, Tallinnban (2 éj).

4. nap: Tallinn

Egész napos program az egykori büszke Hanza-vá­ros­ban, Tallinnban, ahol a nagy terü­leten fekvő kö­zép­ko­ri óváros beba­ran­go­lása egyike a nagy euró­pai város­élmé­nyeknek. A felső­vá­rosban talál­ható a dóm és az ortodox ka­ted­rá­lis is, 2 kilá­tó­pontról pedig cso­dá­latos pano­ráma nyílik a hatalmas falakkal és bás­tyák­kal körbe­vett alsó­vá­rosra és a kikö­tőre. Az alsó­vá­rosban szinte minden kis utca újabb meg­le­pe­tést tartogat, külö­nösen a gyönyörű Vá­ros­háza tér kör­nyé­kén. Lehe­tőség lesz a gótikus vá­ros­háza bel­ső ter­me­inek meg­te­kin­té­sé­re is.
Délután néhány órás szabad program a tallinni óvá­rosban, ezalatt az érdek­lődők ide­gen­ve­ze­tőnkkel egy kirán­dulást tesznek a „Rocca al Mare” skan­zen­be, az Észt Szabad­téri Múze­umba. A skanzen Tallinn külvá­ro­sában talál­ható, gyönyörű környe­zetben, egy erdős ten­ger­parton.

5. nap: Helsinki

Reggel behajózás, kompátkelés Finnország főváro­sába, Helsinkibe (kb. 2 órás utazás). A megérkezés után vá­ros­né­zés: Szenátus tér, evangélikus Dóm (a Nagytemp­lom), az ortodox Uszpenszkij-szé­kes­egy­ház, Finlandia palota, Sziklatemp­lom, Sibelius em­lék­mű, Olimpiai stadion stb. A vá­ros­né­zés után szabad program, illetve ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség hajóval átkelni a közeli Suomenlinna erődbe (UNESCO vi­lág­örök­ség). A több kisebb, szorosan egymás mellett lévő szigeten talál­ható erőd­együt­test a XVIII. században a svédek építették, most egy han­gu­la­tos turista­köz­pont, mú­zeu­mokkal, étter­mekkel, kávé­zókkal. Szállás Helsinki kör­nyé­kén (1 éj).

6. nap: Porvoo

Utazás kelet felé, Szentpétervár irányába. Útközben séta Porvooban, Finn­ország Szentend­ré­jében. Óvá­ro­sa az ódon fahá­za­ival, macs­ka­kö­ves utcá­ival a leg­han­gu­la­to­sabbak közé tartozik Finn­or­szágban. Kora délu­tán átkelünk Orosz­or­szágba, és Vyborg érin­té­sével érkezünk meg Szent­pé­ter­várra az esti órák­ban, szállás (4 éj).

7. nap: Szentpétervár, Petrodvorec

Szentpétervár, Észak-Európa leg­na­gyobb városa, a nagy­ha­talmú orosz cárok egykori szék­helye egye­dül­álló műem­lé­kekkel rendel­kezik. 5-6 órás autó­bu­szos és gyalogos vá­ros­né­zés: Marijinszkij-szín­ház, Bronz­lovas szobra, Admi­ra­litás, Vaszilij-sziget, Men­si­kov-palota, Auróra cirkáló, Szmolnij-komp­lexum stb. A vá­ros­né­zés közben lá­to­ga­tást teszünk Szent­pé­tervár leg­na­gyobb temp­lomában, az Izsák-szé­kes­egy­házban (gyönyörű moza­ikok, freskók, márvá­nyok, szobrok és érdekes kiállí­tások), vala­mint a Péter-Pál-erődben. A Néva egy szigetét szinte tel­je­sen elfog­laló épít­ményben számos neve­ze­tesség talál­ható, melyek közül kiemel­kedik a Péter-Pál-szé­kes­egy­ház. Ebben a temp­lomban van­nak a cárok sírem­lékei Nagy Pétertől egészen az utolsó cárig, az 1918-ban kivég­zett II. Miklósig.
A délután hátra­lévő részét a Finn-öböl partján fekvő Petro­dvorecben töltjük. A palota­együt­teshez tartozó káp­rá­za­tos parkban talál­ható a világ leg­na­gyobb és való­szí­nű­leg leglát­vá­nyo­sabb szökő­kút­rend­szere. (Figyelem: A kastély belső meg­te­kin­té­se nem szere­pel a prog­ramban, hiszen a 8. napon a Téli Palotát, a 9. napon pedig Puskin és Pavlovszk kas­té­lyait nézzük meg.)

8. nap: Szentpétervár

Délelőtt egy 3 órás tárlat­ve­zetés kere­tében nézzük meg a Téli Palotát is magába foglaló Ermitázs leg­fon­to­sabb kincseit. Megte­kintjük a Téli Palota fényűző repre­zen­tatív termeit és a „Nyugat művé­szete” gyűj­te­ményt, mely magában fog­lalja például az itáliai rene­szánsz festők alko­tásait is. Ezután 1-2 órás szabad program követ­kezik az Ermi­tázsban (ide­gen­ve­ze­tőnk         

útmu­ta­tásai alapján), majd utasaink választ­hat­nak: vagy egyé­nileg baran­golnak tovább az Ermi­tázsban, vagy ide­gen­ve­ze­tőnkkel egy sétát tesznek a város főut­cáján, a közeli Nyevszkij prosz­pekten. A séta közben lehe­tő­ség lesz a római Szent Péter-bazili­kára emlé­kez­tető Kazanyi-szé­kes­egy­ház, és a mese­szép „Véren megváltó” temp­loma meglá­to­ga­tására is.

9. nap: Puskin, Pavlovszk, Szentpétervár

Sok turista számára a leg­na­gyobb élményt a város környéki cári kasté­lyok meg­te­kin­té­se jelenti, hisz fényű­zésben még az abszo­lu­tizmus korának francia kirá­lyai sem verse­nyez­hettek az orosz cárokkal. Délelőtt Puskin váro­sában, a Carszkoje Szelo bir­to­kon talál­ható Katalin-kastélyt és gyönyörű parkját néz­zük meg. A palota hom­lok­zata 300 méter hosszú, a pazarul beren­de­zett termek közül a Boros­tyán­szoba a leghí­re­sebb, az oroszok a világ 8. csodá­jának tart­ják.
Kora délután a szom­szé­dos Pavlovszkban I. Pál cár klasszi­cista stílusú kasté­lyába láto­ga­tunk. Ez az épület jóval kisebb a Katalin-kastélynál, de a beren­de­zése lega­lább olyan szép, ugyanis I. Pál és fele­sé­ge akko­riban beu­tazták fél Európát, és ren­ge­teg műkin­cset vásá­roltak a kastély díszí­tésére.
Ezt követően vissza­utazunk Szent­pé­ter­várra, ahol egy séta­ha­jó­záson veszünk részt a várost átszelő csator­nákon és a Néva folyón. A város mo­nu­men­tá­lis méretű palo­táinak látvá­nya a legjobban ezekről a séta­ha­jókról élvezhető.

10. nap: Novgorod

Utazás Oroszország legősibb váro­sába, a több mint 1150 éves Nov­gorodba. Az utazás során ízelítőt kapunk a vidéki Orosz­or­szágból is, mely a csillogó Szent­pé­tervár után egy másik arcát mutatja az országnak. A mind­össze 300 évvel ezelőtt alapí­tott Szent­pé­ter­várhoz képest Novgorodban jóval régebbi műem­lé­kekkel ismer­ked­hetünk meg. A vá­ros­né­zés során meg­néz­zük a Kreml épü­let­együt­tesét a kö­zép­ko­ri Szent Szófia-szé­kes­egy­házzal, a Jaroslav-udvart (a város ősi piac­terét), a temp­lomok negyedét (több mint 40 ortodox temp­lom van még ma is Nov­go­rodban) és a szabad­téri nép­rajzi múze­umot, a skan­zent. Ez utób­biban a környező falvakból szár­ma­zó ősi fatemp­lomok és fahá­zak talál­ha­tóak – idil­li­kus környe­zetben. Délután utazás Pszkovba, szállás (1 éj).

11. nap: Pszkov, Aglona, lett folklór est

Délelőtt séta Oroszország másik ősi, tör­té­nel­mi emlé­kek­ben gaz­dag váro­sában, Pszkovban, majd át­ke­lés Lett­országba. Utazás Daugavpils város érin­té­sével Litvá­niába. Útközben pihenő a kelet-lett­or­szági Aglo­nában, a híres bazi­lika meg­te­kin­té­se után rész­vé­tel egy lett folklór bemu­ta­tóval egybe­kötött va­cso­rán.
Szállás Litvánia főváro­sában, Vilniusban (2 éj).

12. nap: Vilnius, Trakai

Vilnius gyönyörű fekvésű város, erdős domb­vidékre épült, han­gu­la­tos barokk óvárosa igazi ékszer­doboz közel 30 temp­lommal és rengeteg műem­lékkel. A város­néző séta fő látni­valói a kö­vet­ke­zők: a Hajnalpír-kapu (a Csoda­tévő Madonna képével), a Teréz-temp­lom, az ortodox Szent­lélek-temp­lom, a Vá­ros­háza tér, a Domini­kánus-temp­lom, az Anna-temp­lom (amit szép­sége miatt Napóleon Párizsba akart vitetni), az egyetem épületei, az Elnöki Palota és a ka­ted­rá­lis. Ez utóbbi igazi gyöngy­szeme a barokk Kázmér-kápolna. A közös séta után sza­bad­idő, illetve lehe­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnkkel felmenni a ka­ted­rá­lis mellett álló várdombra (csodá­latos pano­ráma az egész városra). Mielőtt délután a közeli Trakaiba indul­nánk, még meg­ál­lunk az autó­busszal az óvárostól kissé tá­vo­labb eső Péter-Pál-temp­lomnál, amely mintegy megko­ro­ná­zását jelenti a vilniusi vá­ros­né­zésnek (egé­szen egyedül­álló, mese­szép stukkók).
Vilnius mellett talál­ható egy han­gu­la­tos tóvidék, az egyik tó félszi­getén fekszik a színes háza­iról ismert Trakai falu, a faluval szemben, egy kis szigeten pedig Trakai roman­tikus várkas­télya talál­ható (gyalogos híd vezet át a szigetre). Láto­gatás a várkas­télyban, az érdekes ipar­mű­vé­sze­ti és tör­té­nel­mi kiállí­tások meg­te­kin­té­se, rövid sza­bad­idő, majd vissza­uta­zás Vil­ni­usba.

13. nap: Kaunas, Varsó

Délelőtt Litvánia második leg­na­gyobb városával, a két világ­há­ború közti időszak fővá­ro­sával, Kaunas-szal is­mer­ke­dünk (ka­ted­rá­lis, Vá­ros­háza tér, Perkunas-ház, Vitautas-temp­lom stb.). Ezt köve­tően sza­bad­idő a han­gu­la­tos sétá­ló­utcán, majd búcsú Litvá­niától, utazás Marijampolé és Suwalki érin­té­sével a lengyel főváros irányába. Késő délután séta Varsó óváro­sában, majd a szállodai szobák elfog­la­lása (1 éj).

14. nap:

Hazautazás a Varsó – Rzeszów – Eperjes – Kassa – Miskolc út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje (elsősorban Oroszországban) a mú­zeu­mok nyitva­tar­tásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

az evangélikus Dóm épülete Helsinkiben
az evangélikus Dóm épülete Helsinkiben

Képgaléria

Riga óvárosa a Szt. Péter-templom tornyából

Riga óvárosa – részlet

Tallinn: a Kadriorg-palota

Tallinn: az ortodox katedrális

Tallin középkori városházája

Szentpétervár: a Téli Palota

Szentpétervár: az Izsák-székesegyház

Szentpétervár: a Péter-Pál-erőd a Néva partján

az orosz művészet remeke, a „Véren megváltó” temploma Szentpéterváron

Petrodvorec kastélya

Petrodvorec: a kastély parkja – részlet

Puskin: a Katalin-kastély – részlet

Puskin: a Katalin-kastély egyik díszterme

Pavlovszk kastélya – részlet

Novgorod: a Kreml épületegyüttese

Novgorod: a Szent Szófia – székesegyház

ősi faépület Novgorod skanzenjében

Vilnius: az Anna-templom

Vilnius katedrálisa

Vilnius – színek pompája az ortodox Szentlélek-templomban

a régi Vilnius

a modern Vilnius

Trakai színes házai

Trakai várkastélya

ősi házak Kaunas óvárosában

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu