A BÉCSI-ERDŐTŐL AZ OSZTRÁK DUNAKANYARIG I.

ismerkedés Alsó-Ausztriával

A BÉCSI-ERDŐTŐL AZ OSZTRÁK DUNAKANYARIG I.

ismerkedés Alsó-Ausztriával

Közép-Európa
Ausztria
Kreuzenstein romantikus vára
55.600 Ft-tól 57.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
4 nap / 3 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

2 éj­sza­ka Bécs kör­nyé­kén egy 3 csil­la­gos, 1 éj­sza­ka pedig az Osztrák Dunakanyarban, egy emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli (fakultatív fél­pan­zió). A vacsorák mindkét szál­lo­dá­ban 3 fogásosak, a Du­na­ka­nyar­ban lévő szál­lo­dá­ban salátabüfével kie­gé­szít­ve.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 29 - máj. 2. 57.000 Ft
2017. okt. 21-24. 55.600 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 3 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:15.200 Ft
(3 vacsora)
 
Egyágyas felár:17.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Niederösterreich tartomány (magyarul Alsó-Ausztria) tör­té­nel­mi és kul­tu­rá­lis emlé­kekben a leggaz­dagabb része Auszt­riának, hiszen a középkor óta itt van az ország központja. Valaha a Habs­burgok innen kormá­nyozták hatalmas biro­dal­mukat. Bécs kör­nyé­kén egy egész sor látvá­nyos kastély, vár, kolostor talál­ható, ezek jó része a Wienerwald (magyarul Bécsi-erdő) nevű hegy­ségben vagy annak lábainál fekszik.
Bécstől nyugatra a Wachau (az Osztrák Duna­ka­nyar) talán a leg­szebb tája Auszt­riának, ha az alpesi vidé­keket nem számítjuk. Hangu­latos falvak, kisvá­rosok, szőlős­kertek szegé­lyezik a Dunát, a hegy­te­tőkön pedig roman­tikus várromok láthatóak.

1. nap: Laxenburg, Mödling, Liechtenstein vára, Heiligenkreuz, Mayerling

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Laxenburg út­vo­na­lon. A Laxenburgi császári kastély parkja manapság a bécsiek egyik kedvenc kirán­du­ló­he­lye. A parkban lévő tó egyik szigetén, idil­likus környe­zetben talál­ható egy „mese­kastély”, a kö­zép­ko­ri várkas­té­lyokra emlé­kez­tető Franzensburg. A rend­kívül gaz­dag beren­dezést az 1800-as évek elején az Osztrák Császár­ság terü­letén talál­ható kolos­to­rokból, kasté­lyokból gyűj­tötték össze, mint például a Magyar Koro­ná­zási Terem Egerből szár­mazó mennye­zetét. Láto­gatás a Franzensburgban, majd utazás a Bécsi-erdő lábainál fekvő Mödlingbe. Közös séta a han­gu­la­tos óvárosban, melynek két gyöngy­szeme a szép rene­szánsz vá­ros­háza és a gótikus Szt. Othmar-temp­lom.
A szabad programot köve­tően fotó­szünet Liech­ten­stein impo­záns váránál (ez volt valaha a híres Liechtenstein hercegek ősi fészke), utána to­vább­uta­zás a Bécsi-erdő szívében fekvő Heili­gen­kreuz faluba. Itt talál­ható Ausztria legré­gibb és leg­je­len­tő­sebb cisz­ter­cita kolos­tora. A kö­zép­kor­ból kiváló álla­potban fenn­ma­radt épü­let­együt­tes a közép-európai gótika egyik leg­ér­té­ke­sebb műem­léke. A vezetés során nem csak a kolostor külön­böző termeit csodál­hatjuk meg, hanem sok érde­kes­séget is megtud­ha­tunk a szerze­tesek évszá­za­dokkal ezelőtti aszkéta élet­mód­járól. Ezután a szom­szé­dos Mayerlingbe utazunk, ahol egy vadász­házban 1889-ben Ferenc József császár és Sisi egyetlen fiúgyer­meke, Rudolf trón­örö­kös öngyil­kos­ságot köve­tett el a szere­tőjével együtt. A XIX. század egyik legrej­té­lye­sebb esemé­nyének hely­színét a császár átépít­tette egy karme­lita kolos­torrá, a temp­lom főol­tára pont ott van, ahol a 2 holt­testet megta­lálták. A temp­lom és a mellette lévő emlék­kiál­lítás meg­te­kin­té­se után utazás a Bécs környéki szállodába (2 éj).

2. nap: Bécs, Schönbrunn

Délelőtt is­mer­ke­dés az osztrák fővá­rossal az autó­buszból, közben pihenő az egészen kü­lön­le­ges Hundertwasser-háznál. Ezt köve­tően közös séta a belvá­rosban, lá­to­ga­tás a híres Szent István-szé­kes­egy­házban. A szabad program alatt lehe­tő­ség a Hofburg világ­hírű kincs­tá­rának vagy a Császári lakosz­tá­lyoknak, esetleg valamely más múze­umnak a meglá­to­ga­tására. Délután a Habsburgok egykori rezi­den­ciá­jába, a Bécs egyik külvá­ro­sában talál­ható Schönbrunni kastélyba láto­gatunk. A pompás belső termek meg­te­kin­té­se közben sok magyar vonat­kozású emlé­kkel is talál­koz­hatunk. A kastély barokk parkja az osztrák kert­mű­vészet egyik leg­szebb példája.

3. nap: Klosterneuburg, Kreuzenstein vára, Wachau (Krems, Dürnstein)

Klosterneuburgi sétával kezdjük a napot. Ez a kisváros valaha az osztrák hercegek szék­helye volt. A séta után meg­néz­zük az euró­pai hírű ágos­ton­rendi kolos­tort, melynek leg­ér­té­ke­sebb kincse a Verduni oltár (sok művé­szet­tör­ténész szerint ez a középkor legnagy­sze­rűbb zománcmunkája).

Klosterneuburggal majdnem szemben, a Duna túloldalán emel­kedik a pazar fekvésű Kreuzenstein vára. Egy kö­zép­ko­ri várrom helyén a XIX. század végén, a XX. század elején épít­tette fel Hans von Wilczek gróf az „eszményi várat”, ráadásul rengeteg értékes kö­zép­ko­ri hasz­nálati tárgyat, búto­rokat, fegy­ve­reket, fest­mé­nyeket, szob­rokat, iparmű­vé­sze­ti tárgyakat gyűjtött össze a termek beren­de­zésére. Így tényleg az a láto­gató érzése, hogy egy tipikus kö­zép­ko­ri várba érkezett.
Délután búcsút veszünk Bécs környékétől, és a Wachau, az Osztrák Duna­kanyar felé vesszük az irányt. Krems városa a Wachau keleti kapu­jában egyike Alsó-Ausztria leg­szebb kisvá­ro­sainak, mind a gótika, mind a rene­szánsz, mind a barokk idősza­kából maradtak meg értékes tör­té­nel­mi emlékei. Vá­ros­né­zés Kremsben, majd a Wachau leg­lá­to­ga­tot­tabb kisváro­sába, a pazar fekvésű Dürnsteinba utazunk. A városka feletti várban rabos­ko­dott valaha az angol király, Orosz­lán­szívű Richárd. Közös séta, majd to­vább­uta­zás a szál­lodához, mely a Duna mentén talál­ható, egy bájos kis­vá­rosban a Wachau szívében (1 éj).

4. nap: Wachau (Spitz, Aggstein, séta­ha­jó­zás, Melk)

A nap nagy részét az Osztrák Dunakanyarban, a Wachauban töltjük. Ausztria keleti felének talán legel­bű­völőbb vidéke ez. Megis­mer­ke­dünk egy tipikus „wachaui” kisvá­rossal, Spitz-cel (Duna-parti sétány, szép rene­szánsz és barokk házak, gótikus plébá­nia­temp­lom, szőlős­kertek), lá­to­ga­tást teszünk a le­nyű­gö­ző fekvésű Aggstein várában (párat­lanul szép pano­ráma a „wachaui” tájra), valamint lehe­tő­ség lesz séta­ha­jó­zásra is, hiszen a vidék szép­sége első­sorban hajóról élvez­hető. A nap egyik csúcs­pontját a Melki apátság, az osztrák barokk mes­ter­mű­vé­nek meg­te­kin­té­se jelenti. A Duna feletti dombra épült hatalmas épü­let­együt­tes dísz­ter­mei és maga az apát­sági temp­lom az egye­temes barokk művészet csúcs­pontját képvi­selik.
Késő délután haza­uta­zás a Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a mú­zeu­mok nyitva­tar­tá­sá­nak függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

a híres Hundertwasser-ház Bécsben
a híres Hundertwasser-ház Bécsben

Képgaléria

mesekastély Laxenburgban: a Franzensburg

Mödling hangulatos óvárosa – részlet

Liechtenstein impozáns vára

a Liechtenstein hercegek ősi „fészke”

a szentháromság oszlop a Heiligenkreuzi apátság udvarán

Mayerling – a tragédia helyszínét Ferenc József egy kolostorrá építtette át

Bécs: a Hofburg – az egykori császári palota

a bécsi Városháza épülete a 100 méter magas óratoronnyal

Bécs: a Természettudományi Múzeum

Bécs híres bevásárlóutcája, a Mariahilfer Strasse

a Hundertwasser-ház Bécsben

a bécsi Szent István-dóm

a Schönbrunni kastély és parkja – részlet

az ágostonrendi kolostor Klosterneuburgban

Klosterneuburg kolostortemplomának díszes főoltára

Kreuzenstein romantikus vára

Krems egy hangulatos sétálóutcája

Krems: a Steiner Tor (a Steini városkapu)

Dürnstein a Duna felől

Dürnstein vára

Dürnstein madártávlatból

Dürnstein madártávlatból

panoráma Spitz-re és a „wachaui” tájra

Aggstein középkori vára a Duna felett – részlet

Aggstein várának egy bástyája és belső udvara

a Melki apátság monumentális épületegyüttese

a Melk: az apátság temploma

a Melki apátság, az osztrák barokk mesterműve – részlet

a melki apátság egyik belső udvara

a melki apátság kertje

panoráma Melk belvárosára az apátságból

a Melki apátság könyvtára

Melk, az apátsági templom belsője

sétahajózás a Wachauban

sétahajózás a Wachauban

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu