A BÉCSI-ERDŐTŐL AZ OSZTRÁK DUNAKANYARIG II.

felső-ausztriai és stájerországi ízelítővel

A BÉCSI-ERDŐTŐL AZ OSZTRÁK DUNAKANYARIG II.

felső-ausztriai és stájerországi ízelítővel

Közép-Európa
Ausztria
Mödling hangulatos óvárosa – részlet
89.700 Ft
online jelentkezés lezárva
6 nap / 5 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

2 éj­sza­ka Bécs kör­nyé­kén egy 3 csil­la­gos, 3 éj­sza­ka pedig az Osztrák Dunakanyarban, egy szép, szín­vo­na­las, emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.
A vacsorák mindegyik szál­lo­dá­ban 3 fogá­so­sak, a Du­na­ka­nyar­ban lévő szál­lo­dá­ban salá­ta­bü­fé­vel kiegészítve.

Időpont

Részvételi díj

2017. aug. 1-6. 89.700 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:27.600 Ft
(5 vacsora)
 
Egyágyas felár:27.500 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Az I-es programhoz képest ez a csoport nem 1, hanem 3 éjszakát tölt az Osztrák Dunakanyar szívé­ben. Lehetőség lesz egy egész napos kirán­du­lásra Oberösterreich (magyarul Felső-Ausztria) tartományba, hazaútban pedig a stájer­or­szági Maria­zell meg­te­kin­té­se után gyönyörű alpesi tájakból is ízelítőt kapnak utasaink. Így tulaj­don­képpen Ausztria északi részének leg­több fontos lát­ni­va­lója szerepel a programban.

1. nap: Laxenburg, Mödling, Liechtenstein vára, Heiligenkreuz, Mayerling

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Laxenburg út­vo­na­lon. A Laxen­burgi császári kastély parkja manapság a bécsiek egyik kedvenc kirán­du­ló­he­lye. A parkban lévő tó egyik szigetén, idillikus környe­zetben talál­ható egy „mese­kas­tély”, a kö­zép­ko­ri várkas­télyokra emlé­kez­tető Franzensburg. A rend­kívül gaz­dag beren­de­zést az 1800-as évek elején az Osztrák Császárság terü­letén talál­ható kolos­torokból, kasté­lyokból gyűj­töt­ték össze, mint például a Magyar Koronázási Terem Egerből származó mennye­zetét. Láto­gatás a Fran­zens­burgban, majd utazás a Bécsi-erdő lábainál fekvő Mödlingbe. Közös séta a han­gu­la­tos óváros­ban, melynek két gyöngy­szeme a szép rene­szánsz vá­ros­háza és a gótikus Szt. Othmar-temp­lom.
A szabad programot követően fotó­szünet Liech­ten­stein impo­záns váránál (ez volt valaha a híres Liech­ten­stein hercegek ősi fészke), utána to­vább­uta­zás a Bécsi-erdő szívében fekvő Heiligen­kreuz faluba. Itt talál­ható Ausztria legrégibb és leg­je­len­tő­sebb cisz­tercita kolostora. A kö­zép­kor­ból kiváló állapotban fenn­maradt épü­let­együt­tes a közép-európai gótika egyik leg­ér­té­ke­sebb műem­léke. A vezetés során nem csak a kolostor külön­böző termeit csodál­hatjuk meg, hanem sok érde­kességet is megtud­hatunk a szerzetesek évszá­za­dokkal ezelőtti aszkéta élet­módjáról. Ezután a szom­szé­dos Mayer­lingbe utazunk, ahol egy vadász­házban 1889-ben Ferenc József császár és Sisi egyetlen fiú­gyer­meke, Rudolf trón­örökös öngyil­kos­ságot követett el a szere­tőjével együtt. A XIX. század egyik legrej­té­lyesebb ese­ményének hely­szí­nét a császár átépít­tette egy karmelita kolostorrá, a temp­lom főol­tára pont ott van, ahol a 2 holt­tes­tet megta­lálták. A temp­lom és a mellette lévő emlék­ki­állítás meg­te­kin­té­se után utazás a Bécs melletti szállodába (2 éj).

2. nap: Bécs, Schönbrunn

Délelőtt is­mer­ke­dés az osztrák fővá­rossal az autó­busz­ból, közben pihenő az egészen kü­lön­le­ges Hundert­wasser-háznál. Ezt követően közös séta a belvá­rosban, lá­to­ga­tás a híres Szent István-szé­kes­egy­házban. A szabad program alatt lehe­tő­ség a Hofburg világhírű kincs­tárának vagy a Császári lak­osz­tályoknak, esetleg valamely más múzeumnak a meglá­to­ga­tására. Délután a Habsburgok egykori rezi­denciájába, a Bécs egyik külváro­sában talál­ható Schön­brunni kastélyba látogatunk. A pompás belső termek meg­te­kin­té­se közben sok magyar vonat­ko­zású emlékkel is talál­kozhatunk. A kastély barokk parkja az osztrák kert­művészet egyik leg­szebb pél­dája.

3. nap: Klosterneuburg, Kreuzenstein vára, Wachau (Krems, Dürnstein)

Klosterneuburgi sétával kezdjük a napot. Ez a kisváros valaha az osztrák hercegek szék­helye volt. A séta után meg­néz­zük az európai hírű ágos­tonrendi kolostort, melynek leg­ér­té­ke­sebb kincse a Verduni oltár (sok művészet­történész szerint ez a középkor legnagy­szerűbb zománc­munkája).
Klosterneuburggal majdnem szemben, a Duna túloldalán emelkedik a pazar fekvésű Kreu­zenstein vára. Egy kö­zép­ko­ri várrom helyén a XIX. század végén, a XX. század elején építtette fel Hans von Wilczek gróf az „eszményi várat”, ráadásul rengeteg értékes kö­zép­ko­ri használati tárgyat, bútorokat, fegyvereket, fest­ményeket, szobrokat, iparmű­vé­sze­ti tárgyakat gyűjtött össze a termek beren­dezésére. Így tényleg az a látogató érzése, hogy egy tipikus kö­zép­ko­ri várba érkezett.
Délután búcsút veszünk Bécs környékétől, és a Wachau, az Osztrák Duna­kanyar felé vesszük az irányt. Krems városa a Wachau keleti kapujában egyike Alsó-Ausztria leg­szebb kisvá­rosainak, mind a gótika, mind a reneszánsz, mind a barokk idősza­kából maradtak meg értékes tör­té­nel­mi emlé­kei. Vá­ros­né­zés Kremsben, majd a Wachau leg­lá­to­ga­tot­tabb kisváro­sába, a pazar fekvésű Dürn­steinba utazunk. A városka feletti várban rabos­ko­dott valaha az angol király, Oroszlán­szívű Ric­hárd. Közös séta, majd to­vább­uta­zás a szállo­dához, mely a Duna mentén talál­ható, egy bájos kis­vá­rosban a Wachau szívében (3 éj).

4. nap: Wachau (Spitz, Aggstein, séta­ha­jó­zás, Melk)

Az egész napot az Osztrák Dunakanyarban, a Wachauban töltjük. Ausztria keleti felének talán legel­bű­völőbb vidéke ez. A nap folyamán megis­mer­ke­dünk egy tipikus „wachaui” kisvárossal, Spitz-cel (Duna-parti sétány, szép reneszánsz és barokk házak, gótikus plébánia­temp­lom, szőlős­kertek, vár­rom), lá­to­ga­tást teszünk a le­nyű­gö­ző fekvésű Aggstein várában (páratlanul szép pano­ráma a „wachaui” tájra), valamint lehe­tő­ség lesz séta­ha­jó­zásra is, hiszen a vidék szépsége első­sorban hajóról élvezhető. A nap egyik csúcs­pontját a Melki apátság, az osztrák barokk mes­ter­mű­vé­nek meg­te­kin­té­se jelenti. A Duna feletti dombra épült hatalmas épü­let­együt­tes dísztermei és maga az apátsági temp­lom az egyetemes barokk művészet csúcspontját kép­vi­selik.

5. nap: Linz, Sankt Florian, Steyr

Szabad program az Osztrák Dunakanyarban, lehe­tő­ség sétákra, vásárlásra, túrázásra, kerék­pározásra, strandolásra, hajózásra.
Fakultatív program: Felső-Ausztria (Linz, Sankt Florian, Steyr)
Egész napos kirándulás Oberösterreich (magyarul Felső-Ausztria) tartományba. Első programunk a tarto­mányi főváros, Linz, mely 2009-ben Európa kul­tu­rá­lis fővárosa volt. Ausztria harmadik leg­na­gyobb városa a Duna két partján terül el. A tör­té­nel­mi óváros han­gu­la­tos utcái, a pompás épületek sétára csábítanak minden látogatót. A Fő tér egyike Ausztria leg­szebb tereinek, le­nyű­gö­ző összhatást alkot szép épületeivel. Sétánk során látjuk a városi plébá­nia­temp­lomot, a tarto­mányi székházat és Ausztria leg­na­gyobb temp­lomát, a neo­gótikus új ka­ted­rá­list is.
Kora délután Sankt Florian gyö­nyö­rű­szép kolos­to­rának meg­te­kin­té­sé­re lesz lehe­tő­ség, mely barokk pompá­jában versenyre kelhet a Melki apát­ság­gal. A párhuzam nem véletlen, hiszen az egyik leg­je­len­tő­sebb barokk építész, Jakob Prand­tauer tervezte mindkét épü­let­együt­test.
Ezt követően egy kis kitérőt teszünk a Steyr és az Enns folyók talál­kozá­sánál fekvő Steyr városkába. Séta Ausztria egyik leghan­gu­la­tosabb tör­té­nel­mi óváro­sában, majd vissza­uta­zás a szállodába.
A fakultatív program ára: 6.400 Ft (ga­ran­tált indulás).

6. nap: Mariazell, Höllental (Pokol-völgy), Raxalpok, Baden

Búcsú a Wachautól, utazás a St. Pölten – Lilienfeld út­vo­na­lon az Alpok hegyv­ilágába. Délelőtt rövid időre elhagyjuk Alsó-Ausztriát, és a szom­szé­dos Stá­jer­or­szág nagy neve­zetes­ségéhez, a gyönyörű Maria­zelli bazili­kához láto­gatunk (Ausztria leg­lá­to­ga­tot­tabb za­rán­dokhelye). Mariazell nagyságát tulaj­don­képpen a mi Nagy Lajos királyunk alapozta meg, év­szá­za­do­kon keresztül nagyon sok magyar za­rán­dok is ellátogatott ide.
Délután egy festői szurdokon, a Pokol-völgyön (Höllen­tal) keresztül érkezünk meg Hirschwang faluba (út­közben fotó­szünetek). Lehetőség kabinos fel­vo­nóval felmenni 1550 méteres magasságba, a Rax­alpok tömbjére. Fentről nagyszerű pano­ráma nyílik a Schneebergre, Alsó-Ausztria leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csára. (Aki nem akar felvonózni, annak szabad prog­ram a szom­szé­dos üdü­lő­vá­rosban, Rei­chen­auban.)
Ezt követően indulás Magyarország felé, útközben még egy sétát teszünk Badenben. E Bécs melletti híres üdülő­hely han­gu­la­tos óvárosa és szép parkjai köruta­zásunk méltó lezárását adják. Haza­utazás a Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érke­zés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a mú­zeu­mok nyitva tartásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

pillantás Dürnsteinra a dunai sétahajóról
pillantás Dürnsteinra a dunai sétahajóról

Képgaléria

mesekastély Laxenburgban: a Franzensburg

Mödling hangulatos óvárosa – részlet

Liechtenstein impozáns vára

a Liechtenstein hercegek ősi „fészke”

a szentháromság oszlop a Heiligenkreuzi apátság udvarán

Mayerling – a tragédia helyszínét Ferenc József egy kolostorrá építtette át

Bécs: a Hofburg – az egykori császári palota

a bécsi Városháza épülete a 100 méter magas óratoronnyal

Bécs: a Természettudományi Múzeum

Bécs híres bevásárlóutcája, a Mariahilfer Strasse

a Hundertwasser-ház Bécsben

a bécsi Szent István-dóm

a Schönbrunni kastély és parkja – részlet

az ágostonrendi kolostor Klosterneuburgban

Klosterneuburg kolostortemplomának díszes főoltára

Kreuzenstein romantikus vára

Krems egy hangulatos sétálóutcája

Krems: a Steiner Tor (a Steini városkapu)

Dürnstein a Duna felől

Dürnstein vára

Dürnstein madártávlatból

Dürnstein madártávlatból

panoráma Spitz-re és a „wachaui” tájra

Aggstein középkori vára a Duna felett – részlet

Aggstein várának egy bástyája és belső udvara

a Melki apátság monumentális épületegyüttese

a Melk: az apátság temploma

a Melki apátság, az osztrák barokk mesterműve – részlet

a melki apátság egyik belső udvara

a melki apátság kertje

panoráma Melk belvárosára az apátságból

a Melki apátság könyvtára

Melk, az apátsági templom belsője

sétahajózás a Wachauban

sétahajózás a Wachauban

Linz főtere a plébániatemplommal – részlet

Sankt Florian barokk kolostora

Steyr – a történelmi látnivalókban gazdag város

séta Steyr történelmi óvárosában

Steyr XIX. századi plébániatemploma

Mariazell bájos főtere – részlet

a Pokol-völgyének bejárata

panoráma a Raxalpokra

Raxalpok: panoráma a felvonó legfelső állomásáról

Baden egyik szép parkja

Baden főtere a Szentháromság oszloppal

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu