A BODEN-TÓTÓL A FEKETE-ERDŐIG

körutazás Délnyugat-Németországban

A BODEN-TÓTÓL A FEKETE-ERDŐIG

körutazás Délnyugat-Németországban

Nyugat-Európa / Benelux országok és Németország
3-4*-os szállodák
a meghökkentő fekvésű Lichtenstein-várkastély
181.500 Ft
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

7 éj­sza­ka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. (3 éj­sza­ka a Boden-tónál egy partközeli 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 3 éj­sza­ka a Fekete-erdőben egy szín­vo­na­las 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban és 1 éj­sza­ka Stuttgart kör­nyé­kén egy modern 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban. A fekete-erdői szál­lo­dá­ban úszó­me­den­ce is van, mely díjmentesen hasz­nál­ha­tó.)

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpont

Részvételi díj

2017. júl. 2-9. 181.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a kompátkelést a Boden-tavon, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:44.900 Ft
(7 vacsora)
 
Egyágyas felár:55.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Németország délnyugati tarto­má­nyába, Baden-Württembergbe kala­uzoljuk utasa­inkat. Nem vé­let­le­nül lett ez a vidék Német­ország egyik fő üdülő­öve­zete. Turisz­tikai attrak­ciókban a többi 15 német tarto­mány közül egyedül Bajor­or­szág verse­nyezhet vele. A tarto­mány fő vonz­erejét a Fekete-erdő szép tájai, a roman­tikus mese­várak, a Boden-tó kör­nyé­kének elbű­völő kisvá­rosai jelentik, és minde­zeket megko­ro­názza néhány világ­hírű neve­ze­tesség, mint például Mainau virág­szi­gete, az Európa-park vagy Ludwigsburg pompás barokk kastélya.

1. nap: Weingarten

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 5.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tata­bánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Linz – München – Memmingen – Weingarten út­vo­na­lon. A Boden-tótól északra fekvő kisváros nagy ne­ve­zetes­sé­ge a hatalmas bazi­lika, mely Német­ország leg­na­gyobb barokk korban épült temp­loma. A bazi­lika meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás a Boden-tóhoz, szállás Friedrichshafenben (3 éj).

2. nap: Konstanz, Reichenau szigete, Mainau-virágsziget, Birnau

Kora délelőtt kompát­kelés a Boden-tavon (kb. 20 perces hajózás), majd is­mer­ke­dés Konstanz­cal, a Boden-tó vidé­kének leg­na­gyobb váro­sával. Az ősi tör­té­nel­mi óváros a tó déli oldalán szinte beéke­lődik Svájc terü­le­tébe. To­vább­uta­zás Reichenau szige­tére, az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó kora román Szent György apát­sági temp­lom meg­te­kin­té­se.
A délután jelentős részét Mainau szigetén töltjük. A 45 hektáros sziget tulaj­don­képpen egy hatalmas park (medi­terrán növényzet, szín­pompás virágok, pillan­góház, pálmaház stb.). Vissza­útban a szállo­dához lá­to­ga­tás Birnau gyönyörű barokk za­rán­doktemp­lomában, mely magá­nyosan áll a Boden-tó feletti szőlős­kertek közepén.

3. nap: Meersburg, Friedrichshafen, Lindau

Délelőtt ba­ran­go­lás Meersburgban, Német­ország egyik legfes­tőibb kisváro­sában. Meersburg ódon favázas házai a Boden-tó mellett a késő közép­korba viszik vissza a láto­gatókat. Lehe­tőség a vármú­zeum meg­te­kin­té­sé­re is.
A kora délutáni órákban pihenő, szabad program Friedrichshafenben, illetve közös lá­to­ga­tás a híres Zeppelin légha­jó­mú­ze­umban. Ezután átruc­canás Bajor­or­szágba (a Boden-tó észak­ke­leti részén egy rövid part­szakasz oda tartozik). Vá­ros­né­zés Lindau bájos óváro­sában, mely a Boden-tó egy kis szigetét foglalja el.

4. nap: Sigmaringen, Lichtenstein-várkastély, Hohenzollern-vár, Donaueschingen

Búcsú a Boden-tótól, utazás a Duna-parti Sigmaringenbe. Fotó­szünet a Duna fölé maga­sodó várkas­télynál, majd to­vább­uta­zás a Schwäbische Alb nevű közép­hegység szép tájain keresztül. Láto­gatás a meg­hök­ken­tő fekvésű Lichtenstein-várkas­télyban, mely a XIX. századi német várro­man­tika egyik leg­szebb emléke.
Délután a hatalmas Hohenzollern-várat nézzük meg, mely egy magá­nyos hegy tete­jére épült. (Lehe­tőség van kisbu­szokkal is felmenni a vár bejá­ratához.) To­vább­uta­zás a Fekete-erdő irányába. Útközben pihenő Donaueschingenben, a tör­té­nel­mi Duna-forrásnál. Szállás a Fekete-erdő nevű hegység középső részén, egy nagyon han­gu­la­tos üdülő­helyen Tribergben, a város­központ közelében (3 éj).

5. nap: Triberg (vízesés, Fekete-erdő Múzeum, kakukkos órák), Titi-tó, Freiburg

A délelőttöt Tribergben töltjük. Könnyű túrázás a Tribergi vízeséshez (Német­ország leg­ma­ga­sabb víze­sése), majd sza­bad­idő, lehe­tő­ség a Fekete-erdő Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ezután Triberg mellett a világ leg­na­gyobb kakukkos óráját nézzük meg.

A déli órákban utazás a Titi-tóhoz. Séta a tóparton, majd to­vább­uta­zás a Pokol-völgyön keresztül Freiburgba, a Fekete-erdő „főváro­sába”, Dél-Német­ország egyik leg­szebb váro­sába. A vá­ros­né­zés után vissza­uta­zás a szállodába szép hegy­vidéki tájakon keresztül.

6. nap: Európa-park

Pihenés a Fekete-erdőben, lehe­tő­ség kirán­du­lásra, túrá­zásra.
Fakultatív program: Európa-park
Egész napos kirán­dulás Német­ország leg­na­gyobb tema­tikus szóra­koz­tató parkjába, a francia határ köze­lében fekvő Európa-parkba. A park meg­te­kin­té­se felér egy gyors európai köruta­zással (német falu, olasz falu, görög falu, angol falu, skan­dináv falu, spanyol falu, orosz falu, brit falu, svájci falu stb. – a házak eredeti méretben vannak felé­pítve). Emel­lett utasaink a több mint 100 attrakció jó részét is kipró­bál­hatják. (Bővebb infor­máció a park honlapján: www.europapark.de)
A fakultatív program ára: 4.900 Ft + belépődíj (ga­ran­tált indulás).

7. nap: Schiltach, Maulbronn, Ludwigsburg

Utazás a Fekete-erdő északi részén fekvő Maulbronnba. Útközben rövid séta egy kis­vá­rosban, Schiltachban, mely tele van ősi favázas házakkal. Maulbronn cisz­tercita kolos­tora és a körülötte lévő, fallal körül­vett házak Német­ország egyik legé­pebben megma­radt kö­zép­ko­ri épü­let­együt­tese (UNESCO vi­lág­örök­ség). Láto­gatás a kolos­torban, majd to­vább­uta­zás a Stuttgart melletti Ludwigsburgba, a „sváb Versailles”-ba. Német­ország leg­na­gyobb barokk kasté­lyának közös meg­te­kin­té­se után marad elég idő, hogy mindenki felfe­dez­hesse a kastély gyönyörű parkjának kü­lön­le­ges attrak­cióit. Szállás Stuttgart mellett (1 éj).

8. nap: Ulm

Indulás hazafelé. Útközben séta a Duna-parti Ulmban. A város leg­na­gyobb ne­ve­zetes­sé­ge a Münster, melynek 161 méter magas tornya a leg­ma­ga­sabb temp­lom­torony az egész világon. Haza­utazás a München – Linz – Bécs – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Figyelem: A napok sorrendje a nyitvatartások függ­vé­nyé­ben esetleg fel­cse­ré­lőd­het.

Meersburg hangulatos óvárosa – részlet
Meersburg hangulatos óvárosa – részlet

Képgaléria

Németország legnagyobb barokk temploma Weingartenben

részlet Konstanz történelmi óvárosából

a Boden-tó partján fekvő Konstanz

Reichenau: a Szent György apátsági templom

Mainau-virágsziget – részlet

a Mainau-virágsziget kastélya – részlet

mediterrán hangulat a Mainau-virágszigeten

Mainau-virágsziget – részlet

a Boden-tó feletti szőlőskertek Birnaunál

Birnau zarándoktemploma

Meersburg hangulatos óvárosa – részlet

Meersburg ódon favázas házai

a Zeppelin léghajómúzeum Friedrichshafenben

Lindau főtere

Sigmaringen Duna fölé magasodó várkastélya

panoráma a Liechtenstein-várkastélyra és a környező tájra

a hegytetőn magasodó Hohenzollern-vár

a Hohenzollern-vár udvara – részlet

a Triberg vízesés

a Titi-tó – részlet

Freiburg – a Fekete-erdő fővárosa

Európa-park – részlet

a svájci falu az Európa-parkban – részlet

kalandos szórakozás az Európa-parkban

Schiltach favázas házai

Schiltach, a Fekete-erdő egyik legszebb városkája

Maulbronn cisztercita kolostora – részlet

Ludwigsburg – a „sváb Versailles”

Ulm, háttérben a Münster tornya

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu