A PIRENEUSOKTÓL GIBRALTÁRIG

nagy spanyol körutazás

A PIRENEUSOKTÓL GIBRALTÁRIG

nagy spanyol körutazás

Dél-Európa / Portugália és Spanyolország
4*-os szállodák
Toledo látképe
327.000 Ft-tól 352.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
14 nap / 13 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás Olasz­or­szágban egy modern 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 11 éj­sza­ka Spanyol­or­szágban 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Félpanzió Spanyolországban (büfé­reg­geli, va­cso­ra a 2. naptól a 12. napig, a 11. nap ki­vé­te­lé­vel), büfé­reg­geli az olasz tran­zit­szál­lá­son.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 1-14.* 327.000 Ft
2017. máj. 19 - jún. 1.** 344.500 Ft
2017. szept. 10-23. 352.000 Ft
2017. okt. 21 - nov. 3. 339.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 13 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, 10 va­cso­rát Spanyolországban, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét az in­du­lás­tól az érkezésig, a fel­so­rolt progra­mo­kat és egyes városokban a helyi ide­gen­ve­ze­té­seket, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Figyelem: A részvételi díj 4-5 városban a helyi ide­gen­ve­zetéseket is tartalmazza, ami elég je­len­tős költségnövelő tényező (kb. 12.000 Ft/fő), de sajnos Spanyol­or­szágban csak így biz­to­sít­ható, hogy egyes fontos ne­ve­zetes­sé­geken belül utasaink szak­szerű ide­gen­ve­ze­tést kap­janak.

Egyágyas felár:128.000 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:
jelenleg
nincs érvényben
 
Spanyolországi
idegenforgalmi adó:

kb. 3 EUR
(a helyszínen fizetendő,
a Barcelona környéki szálláson)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről a Déli pá­lya­ud­vartól reggel 5.30-kor. Székesfe­hér­várról az autó­busz 6.30-kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Verona (a **-gal jelölt időpontnál a Veszprém – Sárvár – Szombathely – Bucsu – Klagenfurt – Udine – Mestre – Verona) út­vo­na­lon. Szállás Észak-Olasz­or­szágban (1 éj).

2. nap: Spanyol tengerpart

Átkelés az Appennineken, majd utazás az Olasz Riviérán és Dél-Francia­or­szágon keresztül a Genova – Nizza – Montpellier – Perpignan út­vo­na­lon. Ér­ke­zés Spanyol­or­szágba a késő délu­táni órákban, szállás Barcelona kör­nyé­kén egy ten­ger­par­ti üdü­lő­helyen (1 éj).

3. nap: Valencia

Utazás a Földközi-tenger partjai mentén Valenciába, Spanyolország harmadik leg­na­gyobb váro­sába. A kellemes éghaj­latú városnak a kö­zép­ko­ri arab hódítók az „öröm városa” nevet adták. Is­mer­ke­dés a főbb látni­va­lókkal (gaz­dag beren­dezésű ka­ted­rá­lis, a selyem­börze késő gótikus épü­lete stb.). To­vább­uta­zás dél felé, szállás a Földközi-tenger partján, Alicante kör­nyé­kén (1 éj).

4. nap: Granada

Utazás Murcia érintésével Spanyolország legdélibb régiójába, Anda­lúziába. Grana­dában is­mer­ke­dés a várossal, majd a mórok utolsó szul­táni rezi­den­ciája, a világ­hírű Alhambra palota és a Generalife kertek meg­te­kin­té­se követ­ke­zik. (2008 január­jától az Alhambra belé­pő­fog­la­lá­sával kapcso­latban új sza­bá­lyo­zás lépett érvénybe. E szabá­lyozás szerint a belépők csak két hónappal a lá­to­ga­tás napját meg­elő­ző­en foglal­ha­tóak. Ezért part­ner­iro­dánk is a fenti felté­te­lekkel tudja a csoport­belépőket lekérni, és nagy eséllyel vissza­iga­zolni. Az elmúlt 9 év alatt – tehát a fenti szabá­lyozás beve­ze­tése óta – a több mint 90 spanyol­or­szági köruta­zá­sunk során egyszer sem fordult elő, hogy vala­melyik csoport ne tudta volna az Alhambrát meglá­to­gatni.) Szállás Gra­na­dában (1 éj).

5. nap: Ronda

Utazás az egyedülálló fekvésű Ronda városába, mely nevével ellentétben Andalúziának egyik legszebb városa. Az ódon hangulatú óvárost két részre osztja egy több mint 100 méter mély szurdok. Séta a városban, szabadidő, majd továbbutazás Spanyolország szubtrópusi tengerpartjára, a Costa del Solra, a „Napospart”-ra. Szállás Torremolinosban (2 éj).

6. nap: Costa del Sol, Gibraltár

Pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Kirándulás Gibraltárba, az Ibé­riai-félsziget legdé­libb ré­szé­be, amely 1704 óta brit felség­te­rület.
A fakultatív program ára: 10.600 Ft, mely tartal­mazza a város­néző kisbusz árát is (ga­ran­tált indulás).

7. nap: Sevilla, Córdoba

Reggel (fél nyolc körül) elutazás Sevillába, Andalúzia fővárosába. Városnézés: Plaza de Espańa, Santa Cruz negyed (az egykori zsidó negyed), a világ egyik legnagyobb katedrálisa a híres harangtoronnyal (a Giraldával) stb.
Továbbutazás Córdobába, a Córdobai Kalifátus egykori fővárosába. A Nagy Mecset megtekintése, mely a város legfőbb látnivalója, valaha a nyugati iszlám főmecsetje volt (20.000 négyzetméter alapterület, 850 márványoszlop). Ezt követően séta az óváros szűk utcáin, illetve a Zsidó negyedben. Szállás Córdobában (1 éj).

8. nap: Toledo

Utazás Madrid irányába, útközben vá­ros­né­zés a spanyol királyok ősi szék­váro­sában, a pazar fekvésű Tole­dóban: XIV. sz-i ka­ted­rá­lis, Kincstár, El Greco-emlékek, zsina­góga stb. Toledót a világ mű­em­lé­kek­ben egyik leg­gaz­dagabb váro­sának tartják. To­vább­uta­zás Madridba, szállás (3 éj).

9. nap: Madrid

Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés a spanyol fő­vá­ros­ban: óváros, a Habsburg és a Bourbon dinasz­tiák Madridja, a Királyi Palota, a modern Madrid a hiva­tali negyeddel stb., majd sza­bad­idő, ezalatt lehe­tő­ség Európa egyik leggaz­da­gabb képtá­rának, a Pradónak a meg­te­kin­té­sé­re.

10. nap: Segovia, El Escorial

Kirándulás Segoviába a Guadarrama-hegységen ke­resztül. A vá­ros­né­zés során megte­kintjük a híres római vízve­ze­téket, vala­mint az óvárost ősi nemesi háza­ival és román stílusú temp­lo­maival. Lehe­tőség a csupa torony Alcázar palota és a ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­sé­re is.
Délután az El Escorialt, a világ nyol­cadik csodá­jának tartott kolos­tor­pa­lotát láto­gatjuk meg (II. Fülöp királyi lakosz­tályai, nagy­temp­lom, a spanyol kirá­lyok mau­zó­leuma stb.).

11. nap: Zaragoza, Montserrat

Búcsú Madridtól, utazás keleti irányba. Elő­ször Zaragozába, az egykori Aragó­niai Királyság főváro­sába láto­gatunk. A vá­ros­né­zés fő attrak­ciója az Ebro partján álló hatalmas za­rán­doktemp­lom (Basílica de Nuestra Senora del Pilar), a város jelképe.
Ezután egy kis kitérőt teszünk a le­nyű­gö­ző fekvésű Montserrati bencés kolos­torhoz (Kata­lónia híres za­rán­dok­helye). Szállás Barcelona kör­nyé­kén, egy ten­ger­par­ti üdülő­helyen (2 éj).

12. nap: Barcelona

Szabad program, pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás Barce­lo­ná­ba. Autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés a katalán fő­vá­ros­ban: gótikus negyed; a Kolumbusz-emlékmű; a Ramblák; Gaudí világ­hírű temp­loma, a Sagrada Familia; Güell-park stb., majd sza­bad­idő. (Figyelem: a Sagrada Familia belépő­jegyeit azon utasa­inknak tudjuk lekérni és jó eséllyel vissza­iga­zol­ni, akik a barce­lonai fakul­tatív prog­ramra indulás előtt legalább 1 hónappal jelent­keznek.)
A fakultatív program ára: 9.900 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

13. nap: Nîmes

Búcsú Spanyolországtól, indulás hazafelé Fran­cia­or­szág földközi-tengeri part­vi­déke mentén. Pihenő Nîmes váro­sában. Itt egy rövid sétát teszünk az óvárosban, melynek során látjuk a híres római kori amfite­át­rumot, vala­mint a Maison Carrée-t (római kori szen­télyt) is. To­vább­uta­zás a Francia és az Olasz Riviérán. Tranzit­szállás Észak-Olasz­or­szágban (1 éj).

14. nap:

Hazautazás a Verona – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok (a **-gal jelölt időpontnál a Verona – Mestre – Udine – Klagenfurt – Bucsu – Szombathely – Sárvár – Veszprém) út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re a késő esti órákban.

* Az ápr. 1-i csoport esetében a helyi partnerünk a córdobai és a torremolinosi szállodákat eltérő sorrendben tudta foglalni, ezért azokon a napokon a programokat is eltérő sorrendben bonyolítjuk le az alábbiak szerint:
1-4. nap: megegyezik
5. nap: Sevilla
6. nap: Córdoba, Ronda
7. nap: Costa del Sol, Gibraltár
8. nap: Toledo
9-14. nap: megegyezik
Tehát valamennyi program teljesülni fog, csak más sorrendben.

Segovia – a római kori vízvezeték
Segovia – a római kori vízvezeték

Képgaléria

Valencia katedrálisa

Granada: az Alhambra palota

Granada: az Alhambra palota belső kertje – a Generalife

belső udvar a granadai Alhambra palotában

utcai életkép Granadából

bazári fűszerkínálat Granadában

panoráma a Ronda környéki tájra

a különleges fekvésű Ronda városa

a szép főtér Ronda városában

a Földközi-tenger kapuja: Gibraltár

Gibraltár – a távolban Afrika partjai

Gibraltár névadó jelképe – a szilkla

Sevilla: a hatalmas Plaza de Espana

konflissal a sevillai katedrális előtti téren

Sevilla – Plaza de América

a sevillai Alcázar kertjében

a Római híd Córdobában, háttérben az óváros

Córdoba: a Nagy Mecset

a Córdobai Nagy Mecset belseje

Toledo látképe az Alcázarral

Plaza de Toros – a madridi Aréna

Madrid: a látványos Kio-tornyok

a Királyi-templom Madridban

a Plaza de la Villa Madridban

a San Manuel és San Benito templom Madridban

Madrid: a Főposta épülete

Madrid: a Főposta előtti tér

Madrid címerállata: a medve

a Real Madrid híres stadionja: az Estadio Santiago Bernabéu

kasztíliai táj Segovia környékén

Segovia látképe az Alcázárból

Segovia katedrálisa

római kori vízvezeték Segoviában

az El Escorial kolostorpalota, a spanyol királyi család lakó- és temetkezőhelye

Zaragoza híres bazilikája az Ebro partján

gyönyörű panoráma a Montserrat környéki tájra

a montserrati bencés kolostor – részlet

aprólékos kőfaragások a Montserrati kolostornál

Barcelona látképe a Güell-parkból

Barcelona: a Spanyol tér a Velencei-tornyokkal

a Sagrada Familia megdöbbentően szép belseje – részlet

a római kori aréna Nîmes-ben

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu