A ZUGSPITZÉTŐL A ZILLERTALI-ALPOKIG

barangolás Bajorországban és Tirolban

A ZUGSPITZÉTŐL A ZILLERTALI-ALPOKIG

barangolás Bajorországban és Tirolban

Közép-Európa / Ausztria
4*-os szálloda
az Ambras-kastély Innsbruck mellett
132.900 Ft-tól 143.700 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
6 nap / 5 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

5 éj­sza­ka egy 4 csil­la­gos alpesi szál­lo­dá­ban, két­ágyas (pótágyazható), für­dő­szo­bás szo­bák­ban. A szálloda a Ziller-völgy egyik han­gu­la­tos településének központjában talál­ható. A szállo­dá­hoz tartozik egy nagyméretű wellness-részleg (fedett úszó­me­den­ce, szaunák, gőz­für­dő, masszázs- és szépségkezelések) is. A rész­vé­teli díj tar­tal­maz­za a medencék és a szaunák hasz­nálatát.

Ellátás

Félpanzió (büfé­reg­geli, 3 fogásos menü­va­csora).

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 27 - jún. 1. 132.900 Ft
2017. jún. 24-29. 140.600 Ft
2017. júl. 15-20. 143.700 Ft
2017. aug. 9-14. 143.700 Ft
2017. szept. 9-14. 140.600 Ft
2017. szept. 24-29. 135.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval és well­ness-részleg használattal, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Egyágyas felár:27.000 Ft
(max. 4 szoba)
 
Gyerekkedvezmény:25.000 Ft
(14 éves korig)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

A Fe­hér­vár Travel legnépszerűbb programjai közé tartoznak a „Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I-II.” fantázianevű csillagtúrák. 1997 óta közel 400 cso­por­tot bonyolítottunk le sikeresen.
Bajorország déli része és Tirol Európa leg­szebb ré­giói közé tartoznak. Van errefelé számos rangos látnivaló, melyek az alapprogramból kima­radtak idő­hiány miatt, ezeket szeretnénk megmu­tatni utasainknak egy másik alpesi program keretében. Szállásunk az osztrák Alpok egyik mese­szép völ­gyében lesz, egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

1. nap: Burghausen, Altötting

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz út­vo­na­lon Burg­hausen­be, mely az osztrák-német határ­folyó, a Salzach német (bajor) oldalán fekszik. A városka nagy ne­ve­zetes­sé­ge a kö­zép­ko­ri vár, mely több mint 1 km-es hosszú­ságával Európa leghosszabb erődít­ménye. A maga nemében egyedül­állónak számító vár­komp­lexum tor­nyokkal erő­sített falaival, lakó- és gazda­sági épüle­teivel, vár­árokkal, fel­vonó­híddal a kö­zép­ko­ri várépí­tészet kimagasló példája.
Séta a várkomplexum területén, gyönyörködés a pa­no­rá­mában, majd to­vább­uta­zás a közeli Altötting­be. A leg­je­len­tő­sebb német za­rán­dokhely világ­hírét egy XV. századi csodának köszönheti. Séta a szép kis­vá­rosban, lá­to­ga­tás a csoda helyszínén, az Isteni Ke­gye­lem kápol­nájában.
A kora esti órákban érkezünk meg a tiroli szállodába, amely az osztrák Alpok egyik leg­szebb völgyében, a Ziller­talban talál­ható, egy han­gu­la­tos alpesi faluban (5 éj).

2. nap: Mayrhofen, Hintertux (nyári sípályák), Kitzbühel

Barangolás a Ziller-völgyben. Délelőtt a völgy fő tele­pü­lé­sével, Mayr­hofennel is­mer­ke­dünk, melyet ha­tal­mas hegyek vesznek körül. Séta a bájos kis­vá­rosban, közben az Európa-házban meg­néz­zük a Ziller­tali-Alpok geoplasz­tikáját (makettjét). A Ziller­tali-Alpok leg­ma­ga­sabb csúcsai 3500 méter körüliek.
Mayrhofenből egy vad­re­gé­nyes völgyön keresztül érjük el Hintertux szálloda­tele­pülést a völgy végén, közelében egy szép víz­esés zúdul le. Hintertux felett Ausztria egyetlen olyan sípálya­rendszere talál­ható, ahol az év minden napján lehet síelni egy gleccseren.
Kabinos felvonóval lehe­tő­ség lesz felmenni 2100 vagy 2650 vagy akár 3250 méteres magas­ságba. A nyári sípályák 3250 méteres magas­ságból indulnak, és ál­ta­lá­ban a kabinos felvonó alatta lévő állomá­sáig, 2650 méterig lehet lesíelni. Aki csak 2100 méterig megy, annak is nagy élményben lesz része, hiszen az alpesi táj szépsége talán ebben a magas­ságban élvez­hető a legjobban.
A kora délutáni órákban visszatérünk a szállodába, majd az érdek­lődőkkel kirán­dulást teszünk Tirol híres nagy­világi üdü­lő­he­lyé­re, Kitzbühelbe. Ausztria egyik leg­fon­to­sabb téli sport­központ­jának óvárosa a késő közép­korba viszi vissza a láto­gatókat (patinás, szép polgár­házak; műemlék­temp­lomok; város­kapuk stb.).

3. nap: Ambras-kastély, Hall in Tirol, Achensee

Utazás az Inn alpesi völgyében Innsbruck, a tiroli főváros irányába. Innsbruck mellett, egy hegy­oldalban építtette fel II. Ferdinánd tiroli főherceg pompás rene­szánsz kastélyát a felesége számára. A gyönyörű parkban el­he­lyez­kedő kastély Tirol leg­lá­to­ga­tot­tabb ne­ve­zetes­sé­gei közé tartozik. Ízelítő a látni­valókból: nagyszabású fegyver­gyűjtemény, dísz­termek, dísz­udvar, XVI. századi fürdő­szoba, Habsburgok portré­galériája, műkin­csek és csodák (kuriózumok) galériája stb. Ez utóbbi igazi kü­lön­le­gesség, amilyet csak nagyon kevés helyen lehet látni a világon.

A déli órákban egy műemlékvárossal is­mer­ke­dünk. Hall in Tirol a késő közép­korban gazda­ságilag jelen­tősebb volt Inns­brucknál, ekkor épült gyönyörű óvárosa, melynek pompás épületei a város egykori dicső­ségét hirdetik.
A mai napi kirándulás lezárásaképpen lehe­tő­ség lesz séta­ha­jó­zásra Tirol leg­na­gyobb és leg­szebbnek tartott taván, az Achensee-n. A 9 km hosszú, néhány száz méter széles tó a norvég fjordokra emlé­keztet, mind­két oldalról hegy­óriások veszik körül.

4. nap: Zugspitze, Eibsee,
Garmisch-Partenkirchen, Ettal

Egész napos kirándulás a Bajor-Alpok leg­ma­ga­sabb kiszö­gel­lé­seihez. Az osztrák-német (tiroli-bajor) ha­tá­ron lévő Zugspitze nemcsak Bajor­országnak, hanem egész Német­országnak a leg­ma­ga­sabb csúcsa. Lehetséges mind az osztrák, mind a német oldalról felvo­nóval felmenni a csúcsra, ahonnan jó időben az Alpok egyik leg­szebb körpano­rá­má­já­ban lehet gyönyör­ködni.
A hegy „meghódítása” után pihenőt tartunk a Zugspitze lábainál elterülő, kris­tály­tisz­ta vizű, mese­szép tónál, az Eibsee-nél. Ezt követően séta követ­kezik a szom­szé­dos Garmisch-Parten­kirchen­ben, mely Német­ország első­számú téli üdülő­helye. Itt rendezték 1936-ban a téli olimpiai játékokat. A szép fekvésű város gyönyörű festett házaival elbűvöli a turistákat.
A nap zárásaként még átruccanunk a közeli Ettalba, ahol meg­néz­zük az ősi bencés rendi kolostor pompás barokk temp­lomát.

5. nap: szabad nap az Alpokban, Schwaz

Szabadidő, lehe­tő­ség különböző programokra: túrá­zás, séták, kerék­pározás, stran­dolás, felvo­nózás, a szálloda well­ness szolgál­tatásainak igény­bevétele stb. Az idegen­vezető ter­mé­sze­te­sen segítséget nyújt a program­válasz­tásban. A nap folyamán az ér­dek­lő­dő­ket az autó­busz beviszi a közeli Schwaz város­kába, ahol lehe­tő­ség lesz egy sétára a szép tör­té­nel­mi város­köz­pont­ban.

6. nap: Herrenchiemsee kastélya

Búcsú Tiroltól, utazás hazafelé Bajorországon ke­resz­tül. Útközben meg­állunk a han­gu­la­tos Prien város­kában, a bajor tengernek is nevezett Chiem-tónál. Lehe­tőség lesz hajóval átkelni az Urak szigetére, ahol II. Lajos bajor király híres kastélya talál­ható. Ezt a fényűzően beren­dezett palotát a hóbortos uralkodó a Versailles-i kastély min­tájára építtette, hiszen nagy tisztelője, rajon­gója volt a francia királyoknak.
A kastély meg­te­kin­té­se után vissza­hajózunk Prienbe, és indulunk haza­felé a Salzburg – Linz – Bécs – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Figyelem: A napok sorrendje a nyitvatartások és az időjárás függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

a kristálytiszta vizű Eibsee
a kristálytiszta vizű Eibsee

Képgaléria

panoráma az óvárosra Burghausen várából

Altötting világhírű zarándokhelye

a Ziller-völgy „fővárosa” Mayrhofen

Hintertux szállodatelepülés a Zillertali-Alpokban

tavaszi táj a Zillertali-Alpokban

panoráma a Hintertuxból induló felvonó első megállójából

Kitzbühel késő középkori polgárházai

pillantás az Inn alpesi völgyére

a Ziller-völgy „bejárata”

Ambras reneszánsz kastélya

díszterem az Ambras-kastélyban

utcarészlet Hall in Tirolból, háttérben a Szt. Miklós templom tornya

a Szent Miklós templom Hall in Tirolban

a hegyóriások között megbújó Achensee

a hegyóriások között megbújó Achensee

gyönyörű panoráma a Zugspitze-ről

az Eibsee a Zugspitze felvonójából

bájos tavacska a Zugspitze lábainál, az Eibsee

a kristálytiszta vizű Eibsee

tipikus bajor festett ház Garmisch-Partenkirchenben

Garmisch-Partenkirchen-i utcarészlet

Ettal – a bencés kolostor barokk temploma

Schwaz ferences temploma

Herrenchiemsee kastélya – a bajor Versailles

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu