AUSZTRÁLIA ÉS ÚJ-ZÉLAND II.

AUSZTRÁLIA ÉS ÚJ-ZÉLAND II.

Európán túl / Ausztrália
3-4*-os szállodák
a Green-sziget a Nagy-korallzátonynál
1.464.000 Ft-tól 1.519.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
22 nap / 19 éjszaka

Utazás

A Budapest – Sydney – Cairns – Sydney – Christchurch / Queenstown – Auckland – Mel­bourne – Budapest út­vo­na­lon menet­rend szerinti repülő­jára­tokkal. Auszt­rá­liában és Új-Zélandon lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal.

Több szempontból is előnyös az Emirates jára­tai­val utazni Ausztráliába:

  1. A bu­da­pesti felszállás és a sydney-i meg­ér­ke­zés között eltelt idő mindössze 20-21 óra.
  2. Nem nyugat felé repülünk elő­ször, hanem Bu­da­pest­ről egyenesen délkelet felé, Auszt­rá­lia irányába.
  3. Az utazás során mindössze egyszer kell le­szál­lni, amikor Dubaiban átszállunk.
  4. Dubaiban a csatlakozási idők nagyon ked­ve­zőek.
  5. Így már a 2. nap estéjén megérkezünk Auszt­rá­liá­ba. Igaz, hogy így egy éj­sza­kai szál­lás­sal több van a rész­vételi díjban, de a 3. napi prog­ramra pihenten indulhat a csoport.
  6. Ausztrália és Új-Zéland között is az Emirates-szel utazunk, ami azért előnyős, mert ezeken a hosszú­távú repü­lésre terve­zett óriás­gé­pe­ken álta­lában kényel­me­sebbek az ülések.

Szállás

19 éj­sza­ka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

19 bőséges reggeli, valamint 3 főétkezés (ebéd a 10. napon, vacsora a 11. és a 18. napokon / illetve a nov. 5-i csoportnál a 17. napon). További ebédet vagy vacsorát a rész­vé­teli díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve környé­kükön több­féle étkezési lehe­tő­ség van, a kivá­lasz­tásban az idegen­ve­zető ter­mé­sze­te­sen se­gít­séget nyújt.)

Időpontok

Részvételi díjak

# 2017. febr. 26 - márc. 19.
 
# 2017. márc. 26 - ápr. 16.
 
2017. okt. 17 - nov. 7. 1.464.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. nov. 5-26. 1.519.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 228.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve az összes belső járatot is), a 19 éj­sza­kai szál­lást a fent megadott ellá­tással, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érke­zésig, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Featherdale állat­kert, Sydney Tower, hajó­ki­rán­du­lás Sydneyben, Shantytown, hajózás a Milford Soundon (fjordon), felvonó Queens­townban, Sky Tower Aucklandben, Waito­mo-bar­lang, Rotoruában a geo­ter­mikus terület, a maori kul­tu­rá­lis központ, a maori folk­lór­prog­ram és az Agrodome. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen láto­gat­hatóak, például Can­ber­rá­ban a Par­la­ment, a Nemzeti Galéria és a katonai múzeum.)
További fakultatív lehetőségek árai a belépő­díjak menüpontnál találhatóak.

# A februári és márciusi csoportok leírását és árait a téli program­fü­zet­ben adtuk meg.
Egyágyas felár:471.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

A beutazáshoz vízum szükséges!

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

A II-es körutazásunkat kibővítettük egy négy­napos kirán­du­lással a szub­tró­pusi éghaj­latú Észak-Auszt­rá­liába, ahol Földünk egyik neve­zetes termé­szeti csodája, a Nagy-korall­zátony talál­ható. Itt a dzsungel élővi­lá­gával és az ausztrál benn­szü­löttek éle­tével is megis­mer­ked­he­tünk, vala­mint egy kis pihenésre is nyílik lehe­tő­ség.
Új-Zélandon ennél az utazásnál több idő jut az Északi-sziget látni­va­lóira, ezenkívül a Déli-szigeten tett köru­ta­zá­sun­kat is meghosszab­bí­tot­tuk egy nappal, így a fő attrakció, a fjord­vidék beba­ran­go­lására egy nap helyett kettőt tudunk szánni.

1. nap:

A délutáni órákban elutazás Ferihegyről a világ egyik legjobb légi­tár­sa­sá­gának tartott Emirates menet­rend szerinti, közvetlen jára­tával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Sydneybe.

2. nap:

Érkezés Sydneybe helyi idő szerint a késő esti órák­ban (magyar idő szerint a kora délutáni órák­ban). Transzfer a szállodába (1 éj).

3. nap: Canberra

Délelőtt utazás Canberrába, Ausztrália sajátos han­gu­latú főváro­sába. Canberra a Sydney és Melbourne közti versen­gésnek köszön­heti létét, a XX. szá­zad­ban építették fel, a világ egyik legmo­der­nebb fővá­rosa lett, amely ugyan­akkor számos szép park­kal, zöld­te­rü­lettel rendel­kezik. A vá­ros­né­zés során meg­lá­to­gat­juk az új par­la­ment épü­let­együt­tesét is, melyet 1988-ban avatott fel II. Erzsébet király­nő. A par­la­ment tete­jéről gyönyörű pano­ráma nyílik az egész városra. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, ezalatt lehe­tő­ség lesz vagy a Nem­zeti Galé­ria, vagy a Világ­há­bo­rús Emlék­műnél talál­ható katonai múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez utóbbi igazi csemegét jelent a törté­nelem kedve­lő­inek, a világ egyik leglátvá­nyo­sabb háborús múze­umáról van szó. Szállás Canberrában (1 éj).

4. nap: Kék-hegység

Utazás a Kék-hegységbe, mely Sydney lakóinak a kedvenc kirán­du­ló­he­lye (ősi eukaliptusz erdők, gyö­nyö­rű­szép völgyek, szaka­dékok, víze­sések). Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó hegy­ség jelképe a Jamison-völgyből 300 méteres magas­ságba nyúló három egymás melletti szikla­tömb, a „Három Nővér”. Lehe­tőség lesz a Scenic Railway és az üveg­pad­lójú Scenic Skyway kipró­bá­lá­sára. Az előbbi a helyiek sze­rint a világ legme­re­de­kebb vasúti pályája, az utóbbi pedig egy közel 300 méter mély völgy két olda­lát köti össze. A völgy­be lezú­duló Katoomba-vízesés léleg­zet­el­ál­lító látvány. Szállás a Kék-hegységben (1 éj).

5. nap: Featherdale állatkert, Cairns

Ausztráliai programunkat a Sydney melletti Feather­dale állat­kert meglá­to­ga­tásával foly­tatjuk, mely arról ne­ve­zetes, hogy itt kizá­rólag Auszt­rá­liában őshonos álla­tokat látha­tunk (koala, ken­guru, wombat, tasmán ör­dög, dingó, emu, pingvin, óriás­kro­kodil, auszt­ráliai han­gyász­sün, kazuár stb.). Nagy élmény lesz a ken­gu­ruk simo­ga­tása és a fényké­pez­kedés a koalákkal.
To­vább­uta­zás Sydney repülő­te­rére, a kora délu­táni órákban repülés Cairns váro­sába, a Korall-tenger part­jára. Cairns Ausztrália szub­tró­pusi éghaj­latú észa­ki részé­nek fő turis­ta­vá­rosa, köszön­he­tően annak a ténynek, hogy itt van a legkö­zelebb a Nagy-korall­zátony a konti­nenshez. A megér­ke­zést köve­tően transzfer a ten­ger­par­ti sétánytól néhány percre talál­ható, központi fekvésű szállo­dához (4 éj). A nap hátralévő ré­szé­ben szabad program.

6. nap: Cairns, Nagy-korallzátony, Green-sziget

Szabad program, pihenés, lehe­tő­ség stran­dolásra.
Fakultatív program: Egész napos hajó­ki­rán­du­lás a Cairnstől 27 km-re talál­ható Green-szigetre, a Nagy-korall­zátony legkö­ze­lebbi szige­tére. A Nagy-korall­zátony Földünk egyik leg­is­mer­tebb termé­szeti cso­dá­ja, 2300 km hosszan húzó­dik Auszt­rália észak­ke­leti partjai mentén.
Utasaink üveg­fe­nekű hajóról és ún. félten­ger­alatt­já­róról egya­ránt tanul­má­nyoz­hatják a koral­lokat, de a sziget homokos strand­ján lehe­tő­ség lesz fürdésre és sznor­ke­le­zésre is (felsze­re­lést térítés elle­nében biz­to­sí­tanak). A pici sziget nagy részét dzsungel borítja, talál­ható itt egy kelle­mes tanös­vény, vala­mint az érdek­lő­dők megnéz­hetik a Marineland Melanesia nevű parkot is (óriás­kro­ko­dilok, teknősök, korallok, benn­szü­löttek fafa­ragásai stb.).
A fakultatív program ára: 32.200 Ft, mely tartal­mazza a hajózáson kívül a kikötői transz­fert, a büfé­ebédet, vala­mint a korallok bemu­ta­tását a félten­ger­alatt­já­róról és az üveg­fe­nekű hajóról.

7. nap: Cairns, Kuranda, vonatozás és felvonózás az eső­er­dőben, benn­szülött park

Szabad program, pihenés, lehe­tő­ség stran­dolásra.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Cairns kör­nyé­kén. A hegyekben, a Barron folyó partján talál­ható egy han­gu­la­tos kisváros, Kuranda, mely kiváló piaca­iról ismert. Az odautat egy pano­rá­ma­vas­úttal tesszük meg a vi­lág­örök­séghez tartozó eső­erdőn keresztül. A másfél órás vona­tozás alatt 15 alagúton és 40 hídon megyünk át. Az utazás csúcs­pontja a Barron folyó le­nyű­gö­ző víze­sése, a több­nyire bővizű trópusi folyó 260 méter magasból zúdul le, fe­lejt­he­tet­len látvány. (Itt 10 percre megáll a vonat.) A vissza­uta­záshoz a Skyrail („égi vasút”) kabinjait hasz­náljuk. A 40 perces utazás a dzsungel felett, a hihe­tet­lenül gaz­dag vege­táció tanul­má­nyo­zása fentről egészen kü­lön­le­ges élmény.
A nap második felében a Tjapukai Benn­szü­lött Kultu­rális Parkba láto­ga­tunk, ahol Auszt­rália ősla­kó­inak kultú­rá­jával, legen­dáival, élet­mód­jával, tánca­ival, ze­né­ivel is­mer­ke­dünk. A benn­szü­löttek a vadász­fegy­ve­reik, köztük a bume­ráng haszná­latát is meg­mu­tatják a látogatóknak.
A fakultatív program ára: 41.400 Ft.

8. nap: Cairns

Szabad program, pihenés, lehe­tő­ség strandolásra. Cairnsnél a tenger­part nem alkalmas fürdésre, a turisták vagy a szállo­dák medencéit hasz­nálják, vagy pedig a kikö­tőnél lévő ún. lagúnát. Ez tulaj­don­képpen egy hatalmas (közel futball­pálya nagy­ságú) tenger­vizes medence, mely minden korosztály igé­nyeit kielé­gíti. Cairnsben sok egyéb lehe­tő­ség is van a sza­bad­idő kelle­mes eltöl­té­sére: renge­teg üzlet, étterem, kávézó, de érdekes a Flecker Bota­nikus Kert is.
Azért is előnyös ennek a szabad­napnak a beik­ta­tása, mert nagyon rossz idő­járás esetén elő­for­dul­hat, hogy a hajók nem közle­kednek a Nagy-korall­zá­tonyhoz. Ebben az esetben ezen a napon lesz lehe­tő­ség a kirán­du­lást pótolni.

9. nap: Sydney

Transzfer Cairns repülőterére, dél körül utazás Sydneybe, Auszt­rália leg­na­gyobb váro­sába.
Sokak szerint a Port Jackson-öböl partján elte­rülő Sydney a világ leg­szebb fekvésű nagy­vá­rosa. Cso­dá­latos fekvé­séről utasa­ink is meggyő­ződ­hetnek, hiszen a megér­kezés után felme­gyünk a Sydney Tower közel 300 méter magasan lévő körki­lá­tó­jába. Ezt a pano­rámát nem egykönnyen felejti el az ember. Ezután közös séta a belvá­rosban (sé­tá­ló­ut­cák, fel­hő­kar­co­lók, ka­ted­rá­lis, régi vá­ros­háza, Queen Victoria Building stb.). Ez utóbbi egy gyö­nyö­rű­szép XIX. szá­zad végi bevá­sár­ló­köz­pont. Szállás Sydney köz­pont­jában (2 éj).

10. nap: Sydney

Délelőtt autó­buszos vá­ros­né­zés Sydneyben. Örök emlék marad utasa­inknak a sok szép villa, a rend, a tisz­taság, a gondo­zott kertek, a medi­terrán jellegű növény­zet. A vá­ros­né­zés egyik csúcs­pontját jelenti a „Mrs Macquarie's Chair” nevű kilá­tó­pont felke­re­sése, ahonnan remekül látszik mind a gyönyörű Port Jackson tenger­öböl, mind a fel­hő­kar­co­lók negyede, mind pedig Sydney jelké­pei: a világ­hírű opera­ház és a hatalmas Harbour Bridge (a Kikötő híd), melynek felső íve több mint 130 méter magasan van. A vá­ros­né­zés során egészen a Csendes-óceán part­jáig megyünk. Itt talál­ható a legen­dás hírű Bondi Beach, a hullám­lo­vasok paradicsoma.
A déli órákban egy ebéddel egybe­kö­tött másfél órás pano­ráma-hajó­ki­rán­du­láson vesz részt a csoport a Port Jackson-öbölben. Ez a séta­ha­jó­zás ebben a csodá­latos öbölben minden sydney-i lá­to­ga­tásnak köte­lező része. Délután szabad program, ezalatt elő­ször lehe­tő­ség lesz részt venni egy veze­tett túrán az opera­ház belse­jében. Ezt köve­tően séta a Királyi Bota­nikus Kertben, ami kiváló alka­lom Auszt­rália kü­lön­le­ges növény­vilá­gával való is­mer­ke­désre. Később az érdek­lő­dőkkel az egykori kikötő helyén létre­ho­zott szóra­koz­tató központba megy az ide­gen­ve­ze­tőnk (a Darling Harbourba), ahol to­váb­bi att­rak­ciók meg­te­kin­té­sé­re lesz lehe­tő­ség.

11. nap: Arthur-hágó pano­rámaútja

Délelőtt elutazás Sydneyből Új-Zéland Déli-szi­ge­tére. Érkezés Christchurch repü­lő­te­rére a délu­táni órákban (helyi idő szerint), majd to­vább­uta­zás autó­busszal a sziget nyugati partvi­dé­kére egy gyö­nyö­rű­szép pano­rámaúton, az Arthur-hágón keresztül (fotó­szü­netek). Már az első új-zélandi napunkon ízelítőt kapunk a Déli-Alpok csodás tája­iból, szinte minden kanyar után más szép­ségben gyö­nyör­köd­he­tünk. Szállás a Tas­mán-tenger partján fekvő kis­vá­ros­ban, Grey­mouth­ban (1 éj).

12. nap: Punakaiki – Palacsinta-sziklák, Shantytown, Franz Josef-gleccser

Délelőtt utazás egy látvá­nyos ten­ger­par­ti úton Puna­kai­ki falucs­kába, a Paparoa Nemzeti Park terü­le­tén talál­ható Palacsinta-sziklákhoz (Pancake Rocks). Felejt­he­tetlen élmény a körséta a morajló tenger fölé emel­kedő kü­lön­le­ges szikla­alak­za­tok között, szeren­csés esetben még a gejzír­szerű vízköpő kürtők (blowhole-ok) is tanul­mányozhatóak.
A kö­vet­ke­ző prog­ra­munk Shantytown, az egykori arany­ásó város helyén létre­ho­zott nagy­szerű skan­zen. Utasaink itt meg­is­mer­ked­het­nek egyrészt egy XIX. század végi új-zélandi kisváros életével, más­részt a korai aranyásók munká­jával, élet­kö­rül­mé­nye­ivel. Lehe­tőség lesz az arany­mosás kipró­bá­lására is.
Délután to­vább­uta­zás a Déli-Alpok nyugati lába­inál, a Tasmán-tenger mentén Franz Josef Glacier falucs­kába. Lehe­tőség sétára a Franz Josef-gleccserhez vagy pedig jó idő esetén fakul­tatív heli­kop­teres séta­re­pü­lésre a gleccserek és hegy­óri­ások világába. Szállás Franz Josef Glacier faluban (1 éj).

13. nap: Fox-gleccser, Matheson-tó, Thunder Creek-vízesés, Haast-hágó

A Déli-sziget nyugati partvidékének nagy ne­ve­zetes­sé­ge az egymás közelében lévő Franz Josef- és Fox-gleccser. Mind­kettő a Déli-Alpok leg­ma­ga­sabb csú­csa­itól indul, és a tenger­szint felett mind­össze 300 méteres magas­ságban végző­dik, így mind­egyik nagyon könnyen megkö­ze­lít­hető. Déle­lőtt elő­ször egy sétát teszünk a Fox-gleccserhez, majd a közeli Matheson-tóhoz utazunk. A mérsé­kelt égövi esőer­dőben talál­ható bűbájos tó part­járól tiszta időben nagy­szerű pano­ráma nyílik a Mount Cookra, Új-Zéland leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csára (3754 m).
A déli órákban to­vább­uta­zás szép alpesi tájakon keresztül (fotó­szü­netek). Pihenő a sűrű esőer­dőben talál­ható Thunder Creek-vízesésnél, majd a Haast-hágón átkelve a Wanaka- és a Hawea-tó érin­té­sével érke­zünk meg Queenstownba, a Déli-sziget turisz­tikai főváro­sába. Szállás (1 éj).

14. nap: Fjordvidék, Milford Sound, Mirror Lakes (Tükör-tavak)

Utazás a fjordvidékre Új-Zéland egyik leg­szebb pa­no­rámaútján. A fjordok leghí­re­seb­bike, a Milford Sound sokak szerint a világ egyik legle­nyű­gö­zőbb termé­szeti csodája. Az új-zélandi fjordok közül egyedül ez a fjord van közvetlen össze­köt­te­tésben az ország úthá­ló­za­tával, tehát a turisták számára a leg­könnyebben megkö­ze­lít­hető (igaz, hogy mini­mum négy órát kell buszozni Queenstowntól a fjord csücs­kéig).
A fjordon tett jó másfél órás séta­ha­jó­zás óriási élmény, a hatalmas hegyek, a víze­sések látvá­nyán kívül szeren­csés esetben a hajóról az állat­világ is tanul­má­nyoz­ható (fókák, ping­vinek, delfinek).
A hosszú autó­buszos utazás során ter­mé­sze­te­sen fotó­szü­ne­teket tartunk, például a bűbájos Tükör-tavaknál.
Szállás a fjordokhoz legközelebb eső kis­vá­rosban, Te Anauban (2 éj).

15. nap: Te Anau, fjordvidék, Doubtful Sound

Szabad program, pihenés Te Anauban, az azonos nevű alpesi tó partján fekvő városkában.
Fakultatív program: Doubtful Sound
Egész napos kirándulás autó­busszal, hajóval, megint autó­busszal és megint hajóval, majd vissza.
A fjordok szerelmesei szerint egy hely van a világon, amelyik le­nyű­gö­zőbb a Milford Soundnál, ez pedig Új-Zéland másik viszonylag egy­sze­rűen elér­hető fjordja, a Doubtful Sound. Igaz, megkö­ze­lí­tése jóval bonyo­lul­tabb a Milford Soundnál, hiszen elő­ször a nagy hegyek között fekvő Manapouri-tavon kell 45 percet hajózni, majd a tó nyugati csücs­kéből induló föld­úton szállít­ják a turis­tákat a fjordig egy látvá­nyos út­vo­na­lon, az eső­erdőn keresztül. A Wilmot-hágó után a fjordra nyíló pano­ráma léleg­zet­el­ál­lító látvány.
Mivel a Doubtful Sound jóval hosszabb a Milford Soundnál, itt három­órás hajó­ki­rán­du­láson vesznek részt a turisták. A különös formájú hegy­óri­ások, az érin­tetlen termé­szet, a mérsé­kelt övi esőerdő, a rengeteg vízesés, a fjordban lévő szige­tek együt­tese lázba hozza a termé­szeti szép­sé­geket szerető uta­zókat. A leg­ma­ga­sabb vízesés több mint 700 méter magasból zúdul le.
A fakultatív program ára: 62.500 Ft (ga­ran­tált indulás).
Bár maga ez a kirán­dulás több mint 60.000 forintba kerül, úgy gon­doljuk, hogy megéri részt venni rajta, hiszen egészen egye­dül­álló lát­ványról van szó. Azért is előnyös két napot a fjord­vi­déken tölteni, mert sajnos itt elég gyako­riak az eső­zések, viszont mivel jellemző módon gyakran változik az idő­járás, az azért elég ritka, hogy két egy­mást követő nap folya­ma­tosan csapa­dékos legyen.

16. nap: Kawarau folyó, Arrowtown, Queenstown

Kora délelőtt vissza­uta­zás Queenstown környé­kére, ahol a nap to­váb­bi részét töltjük. A Wakatipu-tó partján talál­ható szép fekvésű Queenstownt szokták nevezni az extrém spor­tok világ­fő­vá­ro­sának is. Nem véletlen, hogy a város köze­lében a Kawarau folyó szur­doka felett átívelő híd volt a hely­színe a világon elő­ször a bungee jumping halál­ug­rásnak. Láto­gatás ezen a „tör­té­nel­mi” helyen, ahol szinte állan­dóan lehet látni bungee jumpin­gosokat.
Ezt követően is­mer­ke­dés egy bájos kisvá­rossal, Arrowtownnal. Az egy­kori arany­ásó város köz­pontját minta­sze­rűen felú­jí­tották, itt talál­ható a nívó­díjas Lakes District („tóvidék”) Múzeum.
A kora délutáni órákban felvo­nóval felme­gyünk a Queenstown vá­ros­köz­pont­ja felett emel­kedő hegy­csúcs­ra, ahonnan pazar pano­ráma nyílik a városra, a tóra és a környező hegy­vi­lágra. Ezt köve­tően rövid közös séta, majd szabad prog­ram Queenstown han­gu­la­tos város­köz­pont­jában. Lehe­tőség lesz részt venni vala­mi­lyen egyéb prog­ramon: Kivipark, séta­ha­jó­zás, Shotover Jet. Ez utóbbi prog­ramot a kaland­ked­velő utasa­inknak ajánljuk. A 15 szemé­lyes csóna­kok 70-80 km/órás sebes­séggel szágul­danak a Shotover folyó kanyon­jában, gyakran 360 fokos fordu­latot tesznek. Bővebb információ: www.shotoverjet.com
Szállás Queenstownban (1 éj).

17. nap: Auckland

Délelőtt elutazás Queenstown repülőteréről Aucklandbe. Megér­kezés után vá­ros­né­zés. Auckland Új-Zéland egyetlen igazi nagy­vá­rosa, itt él az ország lakos­sá­gának egy­har­mada, közel másfél millió ember. A szép fekvésű várost szinte minden oldalról tenger­öblök és szigetek hatá­rolják, itt minden negye­dik embernek van hajója. Ezért is nevezik Aucklandet a vitorlák váro­sának. A vá­ros­né­zés során lehe­tő­ség lesz a város egye­dül­álló fekvé­sét tanul­má­nyozni a Sky Towerből, mely a déli félteke leg­ma­ga­sabb tornya. A nap folya­mán lesz egy kis sza­bad­idő is a város egyéni felfe­de­zé­sére, a mú­zeu­mok közül ajánljuk a Tenge­ré­szeti Múzeum meg­te­kin­té­sét. Szállás a város­köz­pont­ban (1 éj).

18. nap: Waitomo-barlang, Rotorua (gejzírek, maori kultúra)

Elutazás az Északi-sziget egyik nagy attrak­ció­jához, a Waitomo-barlang­hoz, ahol a szép csepp­kö­veken kívül az új-zélandi barlan­gok jelleg­zetes álla­tait, a parázs­fér­geket is láthat­juk. Amikor minden mester­séges fényt lekap­csolnak a vezetők, az az ember érzése, hogy az éj­sza­kai csil­la­gos égbolt van a feje felett.
To­vább­uta­zás Rotoruába, mely város és környéke az Északi-sziget legnép­sze­rűbb turisz­tikai desz­ti­ná­ciója. Köszön­hető ez egy­részt a híres geoter­mikus jelen­sé­geknek, más­részt Rotorua a maori kultúra fő központja. (A maorik Új-Zéland ősla­kosai, akik az euró­pa­iak XVIII. század végi megje­le­né­sekor jóval maga­sabb szinten voltak a fejlő­désben, mint Auszt­rália őslakosai.)
A megérkezés után egy kis is­mer­ke­dés követ­kezik Rotoruával, az azonos nevű tó partján fekvő várossal, majd a város melletti Whakarewarewa geoter­mikus terü­letre láto­gatunk, ahol nagy eséllyel több látvá­nyos gejzírt lehet megcso­dálni. Ugyanitt talál­ható egy kiviház és egy maori kul­tu­rá­lis központ (hagyo­má­nyos maori házak, kézmű­vesek). Este egy maori folk­lór­prog­ramon vesz részt a csoport, melyhez bőséges bü­fé­va­cso­ra is tartozik. Szállás Rotoruában (1 éj).

19. nap: Agrodome, Auckland

Folytatjuk az is­mer­ke­dést az Északi-szigettel. Új-Zélandon nagyon fejlett az állat­te­nyész­tés. Bármerre jár az ember az országban, minden­felé lege­lésző birkákat vagy tehe­neket lehet látni. Déle­lőtt a Rotorua melletti Agrodome-ban nézünk meg egy elő­adást, melynek leg­ér­de­ke­sebb része a birka­nyírás és a birka­terelő kutyák ügyes­sé­gének bemu­ta­tása. Vissza­utazás Aucklandbe, transzfer a repülő­térre, majd a kora esti órákban tovább­re­pülés Auszt­rália második leg­na­gyobb váro­sába, Melbourne-be. Érkezés este 8-9 óra körül (helyi idő szerint), majd transzfer a város­köz­ponti szállodába (2 éj).

20. nap: Melbourne, Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)

Szabad program Melbourne-ben, lehe­tő­ség pihe­nésre, a város egyéni felfe­dezésére.
Fakultatív program: Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)
Egész napos kirándulás a Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út) mentén. Melbourne-től nyugatra az 1920-as években építet­tek egy több mint 200 km hosszú ten­ger­par­ti utat, mely az auszt­rálok szerint a világ leg­szebb autó­útja. Bár ez való­szí­nű­leg túlzás, minden­képpen nagy élményt jelent az utazás ezen a pano­rá­ma­úton (gyönyörű tájak, látvá­nyos tenger­öblök, rengeteg szörfös, han­gu­la­tos üdü­lő­vá­rosok, szép villák). Szeren­csés esetben útközben szabadon élő koa­lákat és kengu­rukat is látha­tunk. Az út egy szakasza az Otway Nemzeti Parkon vezet keresztül (mérsékelt égövi esőerdő). Az utazás csúcs­pont­ját a „Tizen­két Apostol” meg­te­kin­té­se jelenti. Ezek a hatalmas part­menti szikla­tömbök több mint 60 méter magasra emel­kednek ki az örvénylő óceánból.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kirándulás során össze­sen kb. 500 km buszo­zásra kell számí­tani, de a termé­szeti szépségek kedve­lőinek a látvány megéri a hosszú uta­zást.
A fakultatív program ára: 20.100 Ft (ga­ran­tált indulás).

21. nap: Melbourne

Félnapos vá­ros­né­zés Victoria állam főváro­sában. Melbourne nagyon han­gu­la­tos, kellemes város sok-sok szép épü­lettel, parkkal, zöld­te­rü­lettel. A vá­ros­né­zés néhány fő állo­mása: az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Royal Exhibition Building; a neogó­tikus Szent Patrick-ka­ted­rá­lis; a Fitzroy Gardens (egy gyö­nyö­rű­szép park, benne a Cook's Cottage, Auszt­rália legré­gibb épülete); az Olim­piai negyed; a XXII. századot idéző Federation tér; a Bota­nikus kert a világ­há­borús emlék­művel, mely az ókori világ hét csodája közé tartozó Halikarnasszoszi mauzó­leum mintá­jára épült; az Albert Park, ahol a Forma I-es autó­ver­se­nyeket tartják stb.
A vá­ros­né­zés után szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség felmenni a 2006-ban épült Eureka-torony kilá­tó­te­ra­szára (Melbourne leg­ma­ga­sabb fel­hő­kar­co­lója), majd a híres Melbourne Múzeum meglá­to­ga­tására (állí­tólag a déli félteke leggaz­da­gabb múze­uma).
Kora este transzfer a melbourne-i repülő­térre, el­uta­zás az Emirates közvetlen jára­tával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Buda­pest­re.

22. nap:

Érkezés Ferihegyre a késő délelőtti órákban.

Megjegyzés:
Az okt. 17-i csoportnál a programsorrend kis mér­ték­ben módosul Auszt­rá­liában. A 3. napon Sydney-ből elő­ször a Kék-hegységbe megyünk, majd utána Canberrába (a prog­ramok ezen a két napon felcse­ré­lődnek), minden egyéb változatlan.
A nov. 05-i csoportnál pedig Új-Zélandon van kis módo­sulás. Az aucklandi és a rotoruai programok és szál­lások sor­rendje megfordul (elő­ször van Rotorua és utána Auckland), minden egyéb változatlan.
Tehát mindkét fenti esetben minden program telje­sülni fog, csak más sorrendben.

Auckland látképe
Auckland látképe

Képgaléria

a Parlament épülete Ausztrália fővárosában, Canberrában

Canberra – panoráma a Parlament teraszáról a Világháborús Emlékmű felé

Canberra – ismerkedés a Parlamenttel

Canberra – a Világháborús Emlékmű

tipikus ausztráliai növény, a fűfa

kora délelőtt még felhőben vannak a völgyek a Kék-hegységben

a Kék-hegység jelképe, a 'Három Nővér'

táj a Kék-hegységben

táj a Kék-hegységben

vízesés a Kék-hegységben

kakaduk a Kék-hegységben

a Kék-hegység egyik üdülőhelye, Leura

kenguruk közt a Featherdale állatkertben

fagyizó kenguru a Featherdale állatkertben

Cairns, Észak-Ausztrália fő turistavárosa – utcarészlet

Cairns – a lagúna (egy közel futballpálya nagyságú tengervizes medence a kikötőnél)

a Nagy-korallzátony legközelebbi szigete, a Green-sziget

tanösvény a Green-sziget dzsungeljében

a Barron folyó 260 méter magas vízesése (részlet)

Kuranda egyik üzletutcája

felvonózás a dzsungel felett

előadás a Tjapukai Bennszülött Parkban

a Tjapukai Bennszülött Park – részlet

panoráma Sydney-re a Sydney Towerból

Sydney – alattunk a katedrális és a Sydney Tower árnyéka

Sydney – séta a belvárosban

Sydney – séta a belvárosban

a monorail Sydney belvárosában

Sydney – a Queen Victoria Building (egy bevásárlóközpont az 1800-as évekből)

Sydney híres botanikus kertje – részlet

Sydney – a belváros a botanikus kert felől

Sydney – a belváros az Operaház felől

Sydney belvárosa – balra a Sydney Tower

Sydney híres operaháza

Sydney jelképei, az Operaház és a hatalmas Harbour Bridge (a Kikötő híd)

pillantás Sydney-re

hajózás a Port Jackson-öbölben

Sydney – a legendás hírű Bondi Beach

Sydney – a legendás hírű Bondi Beach

Sydney – az Operaház és a belváros alkonyatkor

Sydney – a Harbour Bridge (a Kikötő híd) napnyugta után

az Arthur-hágó panorámaútja – részlet

az Arthur-hágó panorámaútja – részlet

az Arthur-hágó panorámaútja – részlet

útban Punakaiki felé a Tasman-tenger partjai mentén

Punakaiki – a Palacsinta-sziklák – részlet

Punakaiki – a Palacsinta-sziklák – részlet

Shantytown – skanzen az aranyásók városa helyén

Shantytown – skanzen az aranyásók városa helyén

helikopterrel a legmagasabb csúcsok közelében

Új-Zéland legmagasabb csúcsai a helikopterről

kápolna Franz Josef Glacier falucskában

táj a Fox-gleccser környékén

könnyű gyalogtúra a Fox-gleccserhez

útban a mérsékelt égövi esőerdőben a Matheson-tó felé

utazás a Tasman-tenger partjai mentén

szép alpesi tájakon át vezet az út Queenstown felé

a Thunder Creek-vízesés az esőerdőben

pillantás a Hawea-tóra

pihenő a Tükör-tavaknál (útban a Milford Sound felé)

útban a Milford Sound felé esőben – 50 méterenként van egy vízesés a hágónál

hajózás a Milford Soundon

hajózás a Milford Soundon

hajózás a Milford Soundon

útban a Doubtful Soundhoz (hajózás a Manapouri-tavon)

útban a Doubtful Soundhoz (hajózás a Manapouri-tavon)

a Doubtful Sound csücske a Wilmot-hágóról

hajózás a Doubtful Soundon

hajózás a Doubtful Soundon

hajózás a Doubtful Soundon

hajózás a Doubtful Soundon

hajózás a Doubtful Soundon

panorámaút a Wakatipu-tó partján

tipikus Új-Zélandi táj Queenstown környékén

a Kawarau folyó szurdoka felett átívelő híd, ahol a bungee jumping halálugrást 'feltalálták'

utcarészlet Arrowtownban, az aranyásók egykori városában

egy a sok szépen felújított ház közül Arrowtownban, az aranyásók egykori városában

a pékség épülete Arrowtownban, az aranyásók egykori városában

a Shotover folyó kanyonja

a Shotover Jet akár a 80km-es sebességet is eléri a Queenstown melletti folyó kanyonjában

Queenstown – panoráma a felvonó felső állomásáról

pillantás Queenstown kertvárosára

Queenstown áprilisban, amikor Új-Zélandon már ősz van

pillantás Auckland belvárosára – a Sky Tower a déli félteke legmagasabb tornya

Auckland toronyházai a kikötő felől

strand a Nagy Óceáni Út mentén

strand a Nagy Óceáni Út mentén

a Nagy Óceáni út mentén fekvő 60 méter magas sziklák, a 'Tizenkét Apostol'

a Nagy Óceáni Út mentén lévő 60 méter magas sziklák

Melbourne legmagasabb felhőkarcolója, a közel 300 méter magas Eureka-torony

Melbourne – a régi és az új találkozása

Melbourne – a világháborús emlékmű

Melbourne – a XXII. századot idéző Federation tér

Melbourne – Assisi Szent Ferenc szobra a Szent Patrick-katedrálisnál

Melbourne egyik legszebb parkja, a Fitzroy Gardens

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu