BARANGOLÁS A SZÉKELY MAGYAROK FÖLDJÉN

szászföldi ízelítővel

BARANGOLÁS A SZÉKELY MAGYAROK FÖLDJÉN

szászföldi ízelítővel

Közép-Európa
Erdély
székelykapuk Szejkefürdőn
85.500 Ft-tól 94.700 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
7 nap / 6 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­auto­mata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

6 éj­sza­ka jó 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, ké­nyel­mes, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban (3 éj­sza­ka Csíkszeredán és 3 éj­sza­ka Székely­ud­var­helyen).
Mindegyik szálloda rendelkezik egy kis well­ness-rész­leg­gel (szaunák, pezsgőfürdő), melyet a székely­ud­var­helyi szál­lo­dá­ban ingyen hasz­nál­hat­nak a szálloda vendégei, a csík­sze­re­dai szál­lo­dá­ban egy kisebb összegű térítést kell fizetni.

Ellátás

Büféreggeli + gyimesi csángó lakoma a 4. na­pon + szalonnalakoma a 6. napon Szé­kely­der­zsen / fakultatív vacsora a 4. és a 6. nap ki­vé­te­lével.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 22-28. 85.500 Ft
2017. máj. 13-19. 89.900 Ft
2017. júl. 23-29. 94.700 Ft
2017. aug. 5-11. 94.700 Ft
2017. szept. 28 - okt. 4. 93.600 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 6 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a gyimesi csángó lakoma és a székely­derzsi szalon­na­lakoma költ­ségeit (az erődtemp­lom belé­pőjével együtt), de nem tartalmazza az egyéb belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:14.500 Ft
(4 vacsora az 1., 2., 3. és 5. napon)
 
Egyágyas felár:27.700 Ft
 
3. ágy kedvezménye:7.700 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Székelyföld egy 2-3 magyar megyényi terület Erdély keleti részén, a Kárpátok lába­inál, a magyar határtól többszáz km-re, ahol a lakosság több mint 90%-a még mindig magyarnak vallja magát. Tart­sanak velünk egy csodá­latos, fele­melő uta­zás­ra a széke­lyek közé, ismer­kedjenek meg Szé­kely­föld váro­saival, falva­ival, termé­szeti csodá­ival, gyönyörű tájaival, műkin­cseivel, magyar vo­nat­ko­zású tör­té­nel­mi emlé­keivel. Az út meg­ha­tá­ro­zó élményét jelentik majd a székely magyarokkal való talál­ko­zások, akiknek vendég­sze­re­tete, köz­vet­len­sége, ter­mé­sze­tes­sé­ge, jólel­kűsége, se­gítő­kész­sége és büszkén vállalt magyar­ság­tudata egy már-már elfeledett világba viszi vissza a láto­ga­tókat.

1. nap: Csíkszereda

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Szolnok – Ártánd – Nagyvárad – Torda – Marosvásárhely út­vo­na­lon Székelyföldre. Szállás Hargita megye székhelyén, Csíkszeredán (3 éj).

2. nap: Madéfalva, Gyergyószentmiklós, Szárhegy, Ditró, Gyilkos-tó, Békás-szoros

Ezen a napon a Gyergyói-medencével és kör­nyé­kével is­mer­ke­dünk. Odaútban fotó­szünet a madéfalvi vesze­delem emlék­művénél.
Gyergyószent­miklóson séta a han­gu­la­tos város­köz­pont­ban, majd lá­to­ga­tás a gyönyörű barokk örmény erőd­temp­lomban. Ezt köve­tően Szárhegy faluban a Lázár-várkastélyt nézzük meg. Figyelem: 2017 január­jában a kastély átme­netileg zárva tart, így belülről nem láto­gat­ható. Sorsáról az örökösök később döntenek. Amennyiben a kastély meg­te­kin­té­se nem lehet­séges, akkor ter­mé­sze­te­sen alter­natív prog­ramot aján­lunk helyette.
A szom­szé­dos Gyergyó­ditró faluban a neogó­tikus plébá­nia­temp­lom nemcsak szép­sé­gével, hanem mére­teivel is elbű­völi a turis­tákat. Tornyai maga­sabbak, mint a Párizsi Notre Dame-éi.
A délutáni órákban a Keleti-Kárpátok két termé­szeti csodá­jához láto­gatunk. Elő­ször sétálunk a vad­re­gé­nyes Gyilkos-tó partján, majd a Kárpátok keleti lejtőin leeresz­kedünk a Békás-szorosba. A Békás-patak szurdo­kának nincs párja az egész Kárpá­tokban, drámai hatá­súak a 200-300 méter magas, szinte függő­leges szikla­falak jó egy km-en keresztül.

Fehérvár Travel
híres korondi kerámiák

3. nap: Szent Anna-tó, Sepsiszentgyörgy, Zágon, Alsócsernáton, Kézdivásárhely

Egész napos kirándulás Székelyföld déli ré­szé­be. Az első prog­ramunk egy páratlan termé­szeti ritkaság, a Szent Anna-tó (Európa egyetlen nagy­mé­retű vulkáni kráter­tava).
A késő délelőtti órákban Sepsi­szent­györggyel, Kovászna megye szék­he­lyével is­mer­ke­dünk, mely a leg­na­gyobb magyar több­ségű város Székely­földön. Délután elő­ször Mikes Kelemen szülő­fa­lujába, Zágonba utazunk, lá­to­ga­tás az egykori Mikes-kúriában beren­dezett em­lék­mú­ze­umban. To­vább­uta­zás Alsócser­náton faluba, ahol meg­néz­zük Székely­föld leggaz­dagabb néprajzi múze­umát. A Haszmann test­vérek által össze­gyűjtött kiállí­tási anyag mennyi­sége és minő­sége még a sokat látott utazókat is elkáp­ráztatja.
A napi programot a Kárpát-medence legke­letibb magyar­lakta váro­sának, Kézdi­vá­sár­helynek a megte­kin­té­sével zárjuk. A gyönyörűen felú­jított főtér és a kü­lön­le­ges város­szer­kezet (az ún. udvar­terek) miatt sokan Székely­föld leg­szebb váro­sának tartják Kézdi­vá­sár­helyet, Gábor Áron városát.

4. nap: Csíkszereda, Csíksomlyó, Gyimesbükk, „ezeréves” határ, gyimesi csángó lakoma, Máréfalva

Délelőtt Csíkszeredán meg­néz­zük a Makovecz Imre által tervezett gyö­nyö­rű­szép Milleniumi temp­lomot, majd lá­to­ga­tás a Mikó-várban beren­dezett Csíki Székely Múze­umban.
Ezt követően Csíksom­lyóval és annak híres za­rán­doktemp­lomával is­mer­ke­dünk (a katolikus szé­kelyek vallási központja).

A délutáni órákat a Kárpá­tokban, a Gyimesek vidékén, a gyimesi csángók között töltjük. Gyimes­bükkön lá­to­ga­tást teszünk a Rákóczi-várnál és az „ezeréves” határnál, majd részt veszünk egy igazi csángó mulat­ságon és lakomán (csángó népdalok, táncok, népvi­selet, ételek, italok). Sok turista számára ez a folklór program az erdélyi utazás leg­na­gyobb élményét jelenti.
Késő délután utazás a Hargita lábai mentén Székely­ud­var­helyre. Útközben rövid séta a székely­ka­puiról híres faluban, Máréfalván. Szállás Székely­udvarhely központjában (3 éj).

5. nap: Székelyudvarhely, Parajd, Szováta, Korond, Farkaslaka, Szejkefürdő

Székelyudvarhely Erdély „legma­gyarabb” városa, a lakosság több mint 95%-a ma is magyarnak vallja magát. Kora délelőtt egy sétát teszünk a szépen karban­tartott belvá­rosban. A város egyik ne­ve­zetes­sé­ge az a szobor­park, mely a magyar és a székely törté­nelem nagy­jainak állít emléket.
Ezután utazás Parajdra, lá­to­ga­tás a sóbá­nyában, majd séta a szovátai Medve-tó partján. Szováta Székely­földnek a legnép­sze­rűbb nyári üdülő­helye, a fürdő­telepen gyönyörű villák sora­koznak, melyek jó része még a Monar­chia idősza­kában épült. Vissza­útban Székely­ud­var­helyre szabad program a fazekas­mű­vé­sze­téről híres Korond községben (erdélyi népmű­vé­sze­ti tárgyak kira­ko­dóvására).
Ezt követően is­mer­ke­dés egy tipikus székely faluval, Farkas­la­kával. Tisztel­gés a nagy székely-magyar író, Tamási Áron sírem­lé­kénél, majd a szülő­házában beren­dezett érdekes emlék­kiál­lítást mutatják meg az író családtagjai.
A nap befejezéseképpen ellá­to­gatunk Szejke­fürdőn a „leg­na­gyobb székely”, Orbán Balázs egészen kü­lön­le­ges, 12 különböző stílusú székely­kapuval díszített síremlékéhez.

6. nap: Szászföld (Berethalom, Segesvár, Fehéregyháza), Székelykeresztúr, Agyagfalva, Székelyderzs, szalonnalakoma

Átruccanás Szászföldre. Berethalom városkában lá­to­ga­tás az impozáns gótikus erődtemp­lomban (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ezt köve­tően a szintén a vi­lág­örök­séghez tartozó Segesvár roman­tikus, kö­zép­ko­ri óvárosával is­mer­ke­dünk, majd a szom­szé­dos Fehér­egy­házán meg­néz­zük a Petőfi múze­umot és emlék­parkot. Rövid pihenő a falu melletti Petőfi emlék­műnél, nagy költőnk halá­lának felté­te­lezett hely­színén.
Délután visszatérünk Székely­földre, és Székely­ke­resz­túron a Gyárfás-kúriához láto­gatunk, ahol Petőfi az utolsó estéjét töltötte. A Petőfi emlék­szoba meg­te­kin­té­se után Székely­derzsre utazunk, útközben rövid fotó­szünetre megállunk Agyag­falván, az 1848-as székely nemzet­gyűlés emlék­mű­vénél. Székely­derzsen az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó erőd­temp­lomot nézzük meg. A temp­lom belső falán látható a Szt. László legenda nagyon értékes kö­zép­ko­ri fres­kója. A falu lakos­sága ősi szokás szerint mind a mai napig a bástyákban tárolja a szalonnát. A temp­lomerőd meg­te­kin­té­se után a csoport részt vesz egy ún. szalon­na­la­komán, ahol más helyi készí­tésű ételeket is megkós­tol­hatnak (kolbász, juhsajt, lekvár, tojás, házi kenyér, zöldségek stb.).

7. nap: Marosvásárhely

Délelőtt vá­ros­né­zés Székelyföld leg­na­gyobb váro­sában, Maros­vá­sár­helyen, ahol az elmúlt évti­zedek (különösen a Ceauşescu-korszak) elro­má­no­sítási poli­tikája követ­kez­tében mára valamivel 50% alá csökkent a magyarság rész­aránya. A város sok pompás épülete közül kiemel­kedik a magyaros-szecessziós stílusban épült Kultúr­palota. Sokan Erdély leg­szebb épüle­tének tartják. Lehe­tőség a gyönyörű belső termek meg­te­kin­té­sé­re is.
A vá­ros­né­zés után búcsú Székely­földtől, haza­uta­zás a Torda – Nagyvárad – Ártánd – Szolnok út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Farkaslaka – Tamási Áron szülőháza
Farkaslaka – Tamási Áron szülőháza

Képgaléria

Csíkszereda sétálóutcája

a Milleniumi-templom Csíkszeredán

a madéfalvi veszedelem emlékműve

a gyergyóditrói plébániatemplom

a vadregényes Gyilkos-tó a Kárpátokban

betekintés a Békás-szorosba

a Szent Anna-tó egy ősi vulkán kráterében

a Székely Nemzeti Múzeum épülete Sepsiszentgyörgyön

Zágon: a Mikes-kúria

Alsócsernáton néprajzi múzeuma – részlet

Gábor Áron városa, Kézdivásárhely

a csíksomlyói kegytemplom

pillantás az „ezeréves” határ vidékére

díszes székelykapu Máréfalván

Székelyudvarhely belvárosa

Székelyudvarhely: a magyar és a székely történelem nagyjainak szoborparkja

a városháza belső udvara Székelyudvarhelyen

a szovátai Medve-tó

Szováta: villa a Monarchia időszakából

híres korondi kerámiák

székelykapu Farkaslakán, a háttérben Tamási Áron síremléke

Farkaslaka: Tamási Áron szülőháza

Szejkefürdő: Orbán Balázs sírjához vezető székelykapuk

Segesvár: az óratorony az Alsóvárosból

Segesvár elbűvölő belvárosa az óratoronnyal

Segesvár: pillantás az alsóvárosra az óratoronyból

Fehéregyháza: a Petőfi-emlékpark

a Gyárfás-kúria Székelykeresztúron

az 1848-as székely nemzetgyűlés emlékműve Agyagfalván

a székelyderzsi erődtemplom

a székelyderzsi erődtemplom belsője

székelyderzsi szalonnalakomához terítve

a Kultúrpalota Marosvásárhelyen

Marosvásárhely: a Kultúrpalota egyik díszterme

Marosvásárhely: a városháza épülete

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu