BASZKFÖLDTŐL LISSZABONIG

körutazás Portugáliában, valamint Észak- és Nyugat-Spanyolországban

BASZKFÖLDTŐL LISSZABONIG

körutazás Portugáliában, valamint Észak- és Nyugat-Spanyolországban

Dél-Európa / Portugália és Spanyolország
nagyrészt 4*-os szállodák
a Szt. Jakab-katedrális tornyai Santiago de Compostelában
396.500 Ft
online jelentkezés lezárva
16 nap / 15 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

15 éjszaka nagyrészt 4 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban (az áprilisi csoport esetében 2 éjszaka, az októberi cso­port­nál pedig 4 éjszaka szállása 3 csilla­gos).

Ellátás

Félpanzió Franciaországban, Spa­nyol­or­szág­ban és Portugáliában (büfé­reg­geli és 3 fogásos vacsora), büfé­reg­geli az olasz tran­zit­szál­lá­son.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 30 - máj. 15. 396.500 Ft
2017. okt. 1-16. 396.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 15 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, 13 va­csorát, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét, a fel­so­rolt progra­mo­kat és egyes városokban a helyi ide­gen­ve­ze­té­se­ket, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Egyágyas felár:145.000 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:
jelenleg
nincs érvényben
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről a Déli pá­lya­ud­vartól reggel 5.30-kor. Székesfe­hér­várról az autó­busz 6.30-kor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Verona út­vo­na­lon. Szállás Észak-Olasz­or­szágban (1 éj).

2. nap: Carcassonne

Utazás az Olasz Riviérán és Dél-Franciaországon keresztül a Sanremo – Nizza – Montpellier út­vo­na­lon. Késő délután rövid séta Carcassonne hatalmas falakkal körülvett óváro­sában, majd to­vább­uta­zás a Toulouse melletti szállodába (1 éj).

3. nap: San Sebastián

Utazás tovább Franciaország délnyugati részén, a Pireneusoktól északra, a Toulouse – Pau – Biarritz út­vo­na­lon. Átkelés Spa­nyol­or­szágba, érkezés Baszk­föld egyik neve­zetes váro­sába, San Se­bas­tián­ba (baszk nyelven: Donostiába) a kora délu­táni órákban. Ez a város egy gyönyörű ten­ger­öböl partján fekszik, Spanyol­ország lege­legán­sabb ten­ger­par­ti üdülő­he­lyé­nek tartják. Sokan azt mondják: aki meg­látja San Sebastiánt, azonnal bele­szeret. Vá­ros­né­zés, rövid szabad program, fotó­szünet a Monte Igueldo kilátó­pontnál, majd to­vább­uta­zás Bilbaóba, Baszkföld leg­na­gyobb váro­sába, szállás (1 éj).

4. nap: Bilbao, Altamira-barlang, Santillana del Mar, Comillas

Kora délelőtt is­mer­ke­dés Bilbao építészeti cso­dá­já­val, a Guggenheim múzeum világ­hírű, szu­per­modern épü­let­együt­tesével. (Figyelem: A múzeum meg­te­kin­té­se nem szerepel a programban, hiszen ebben az esetben az épület, a „titániumból készült virág­költe­mény” a fő neve­ze­tesség.)
Ezt követően búcsú Baszk­földtől, utazás Spa­nyol­or­szág északi partjai mentén, gyönyörű tájakon keresztül. A partmenti nagy hegyek látvá­nya, az Angliára vagy Norman­diára emlé­kez­tető zöld rétek és erdők, a han­gu­la­tos tele­pü­lések kellemes meg­le­pe­tést jelentenek a turis­táknak. Útközben megné­zünk két gyönyörű kisvárost, Santillana del Mart és Comillast. Santillana egy igazi késő kö­zép­ko­ri gyöngy­szem, ahol minden ház egy külön ta­nul­mányt érdemel, sokak szerint Spanyol­ország legbá­josabb kisvá­rosa; Comillas egyik kuri­ózuma pedig Gaudí mese­palotája, az El Capricho.
A nap szenzációját az Altamira-barlang múze­umának meg­te­kin­té­se jelenti. Az Altamira-barlangban fe­dez­ték fel a XIX. században a világ talán leg­hí­re­sebb őskori szikla­rajzait (az őskori mű­vé­sze­tek Sixtus-kápolnája). A barlang turisták számára nem lá­to­gat­ható (a szikla­rajzok megóvása érde­kében), de a barlang mellett épült múzeumban elké­szí­tették a barlang és a szikla­rajzok pontos másolatát.
Szállás Asztúria herceg­ségben, egy óceán­parti kis­vá­rosban, Gijón mellett (1 éj).

5. nap: Santiago de Compostela

Utazás Spanyolország északnyugati ré­szé­be, Santiago de Compostelába, a keresztény világ egyik leg­fon­to­sabb za­rán­dok­he­lyére (itt őrzik Szt. Jakab apostol földi marad­vá­nyait). A gyönyörű óváros tele van értékes műem­lé­kekkel, de a leg­fon­to­sabb látni­való a Szt. Jakab-ka­ted­rá­lis, ahol az apostol sírja talál­ható. A vá­ros­né­zés után szabad program, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

6. nap: Porto

Utazás Portóba, Portugália második leg­na­gyobb váro­sába. Törté­nelmi központja része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. A vá­ros­né­zés során lá­to­ga­tást teszünk a Szent Ferenc-temp­lomban és a tőzsde­pa­lo­tában is. Ez utóbbi gyöngy­szeme a le­nyű­gö­zően szép arab szalon. A program végén bete­kintés egy boros­pin­cébe, kóstoló a híres portó­iból. Késő délután lehe­tő­ség fakul­tatív séta­ha­jó­zásra a Douro folyón. Szállás Porto mellett (1 éj).

7. nap: Coimbra, Fátima, Óbidos

Utazás Coimbrába, Portugália ősi egyetemi váro­sába. A város valaha királyi szék­hely volt, később pedig az ország szel­lemi központja, hiszen 1307-től sokáig az itteni egyetem volt az egyetlen Portu­gá­liában. Vá­ros­né­zés, az egye­temi könyvtár meg­te­kin­té­se, melyet Európa egyik leggaz­da­gabb és leg­szebb könyv­tárának tartanak. Ezt köve­tően is­mer­ke­dés Fátimával, a za­rán­dokok váro­sával, ahol 1917-ben fél éven keresztül minden hónap 13-án megje­lent a Szűzanya. Lehe­tőség a Magyar Kápolna meg­te­kin­té­sé­re is. A nap utolsó prog­ramja Óbidos, egy dombon fekvő, falakkal körül­vett kisváros, mely teljes egészé­ben megőrizte kö­zép­ko­ri jellegét. Szállás egy Lisszabon környéki ten­ger­par­ti üdü­lő­vá­rosban (3 éj).

8. nap: Lisszabon

Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés a portugál fő­vá­ros­ban: Belém-torony, Felfe­dezők emlék­műve, Jero­mo­sok kolostora – Vasco da Gama sírem­lékével, kilátó­pontok, Avenida Libertade, Gulbenkian Múzeum stb. Ezután lá­to­ga­tás az 1998-as világ­kiál­lítás terü­letén kiala­kított város­negyedbe, lehe­tő­ség az Óceanárium meg­te­kin­té­sé­re.

9. nap: Sintra, Cabo da Roca, Cascais, Lisszabon

Délelőtt látogatás egy közeli romantikus kisvárosban, Sintrában, a portugál királyok egykori nyári palo­tá­já­nak megtekintése. Az épületegyüttes Portu­gália legértékesebb középkori uralkodói palotája. A kö­vet­ke­ző prog­ra­munk a Cabo da Roca, az euró­pai száraz­föld legnyu­gatibb pontja. 145 méter magasra emel­kedik ki az óceánból ez a szikla, mely az óvilág végét jelenti.
A kora délutáni órákban séta és szabad program a szép fekvésű Cascaisban, mely a lissza­boniak kedvelt ten­ger­par­ti üdü­lő­vá­rosa. Ezt köve­tően pihenő a szál­lo­dá­ban, illetve az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ségük lesz egy kirán­du­lásra a Lisszabon melletti mo­nu­men­tá­lis Krisztus Király emlék­műhöz (gyönyörű pano­ráma Lisszabonra és a Tejo folyó torkolatvidékére).

10. nap: Évora, Cáceres

Délelőtt is­mer­ke­dés Évorával, mely Portu­gália mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­da­gabb városa (része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek). Ezt köve­tően átkelés Spanyol­or­szágba, utazás Badajoz érin­té­sével Cáce­res­be, melynek tör­té­nel­mi óvárosa a kö­zép­kor­ba viszi vissza a láto­gatót (Európa egyik legé­pebben megmaradt kö­zép­ko­ri városa). Vá­ros­né­zés, majd a szállodai szobák elfoglalása a város­köz­pont­ban (2 éj).

11. nap: Guadalupe, Trujillo

Egész napos program Guadalupéban és Trujillóban. Guadalupe egy szép fekvésű, ódon hangu­latú kisváros, melyet megko­ronáz a hatalmas, mese­szerű erőd­kolostor (UNESCO vi­lág­örök­ség). Séta a városban, lá­to­ga­tás a kolostor pazar épü­let­együt­tesében, ahol rengeteg értékes kincset őriznek.

Délután Pizarro szülővárosával, Trujillóval is­mer­ke­dünk. Főtere, a Plaza Mayor az egyik leg­szebb főtér Spanyol­or­szágban. A felette lévő felső­város beba­ran­go­lása felér egy időuta­zással. Pizarro Peru meghó­dí­tója volt, így nem csoda, hogy a város tele van olyan pompás rene­szánsz palo­tákkal, melyeket az inkák mesés kincseiből emeltek.

Fehérvár Travel
a gótikus-barokk salamancai katedrális

12. nap: Candelario, Salamanca

Utazás változatos extremadurai és kasztíliai tájakon keresztül Salamanca irányába. Útközben kitérő egy elbű­völő hegyi faluba, Candelarióba. Délután vá­ros­né­zés Spanyol­ország híres egyetemi váro­sában, Sala­mancában, ahol egymást érik a látvá­nyos műem­lékek (gyönyörű főtér, a régi és az új ka­ted­rá­lis, a Kagylók háza, az egyetem épületei stb.). A vá­ros­né­zés után szabad program, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

13. nap: Burgos

Utazás Valladolid érintésével Burgosba, Észak-Spanyolország egyik legvonzóbb váro­sába. A vá­ros­né­zés csúcspontját a ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­se jelenti (sokak szerint Spanyolország leg­szebb szé­kes­egy­háza). Belül olyan szép, és olyan sok gyönyörű műkincs talál­ható, hogy akár órákat el lehet tölteni a temp­lom épü­let­együt­tesében. Szállás Burgosban (1 éj).

14. nap: Santo Domingo de la Calzada

Délelőtt séta egy kö­zép­ko­ri hangulatú kis­vá­rosban, a híres El Camino za­rán­dokút egyik állo­másán, Santo Domingo de la Calzadában. A város ka­ted­rá­lisának érde­kes­sége, hogy benne egy díszes kalit­kában egy élő kakast és egy tyúkot tartanak egy ősi legenda emlé­kére. To­vább­uta­zás Zaragoza érin­té­sével a katalán tenger­part irányába, szállás Barcelona kör­nyé­kén (1 éj).

15. nap: Figueres

Délelőtt Salvador Dalí szülőváro­sában, Figueresban a Dalí Múze­umot nézzük meg. Figueres szín­házát maga Dalí alakí­totta át múze­ummá az 1970-es évek elején, 5 emeletén a művész számos meg­hök­ken­tő műve van kiállítva (Spanyol­ország egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb múzeuma). Ezután búcsú Spanyol­országtól, utazás Francia­ország földközi-tengeri part­vi­déke mentén, majd az Olasz Rivi­érán. Tranzitszállás Észak-Olasz­or­szágban (1 éj).

16. nap:

Hazautazás a Verona – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re a késő esti órákban.

a Cabo da Roca sziklái
a Cabo da Roca sziklái

Képgaléria

Carcassone hatalmas városfalai

San Sebastian – a híres Kagyló-öböl

San Sebastian: a városháza épülete, háttérben a Monte Igueldo

San Sebastian hangulatos tengerparti sétánya

Bilbao: a Guggenheim múzeum titániumból készült szupermodern épülete

késő középkori gyöngyszem: Santillana del Mar

séta Santillana del Mar egy hangulatos utcáján

Gaudi mesepalotája – az El Capricho Comillasban

a Szt. Jakab katedrális tornyai Santiago de Compostelában

Porto történelmi központja – részlet

portói utcakép

hajózás Portóban

Porto látképe a Douro folyó partjáról

Coimbra – az egyetem egyik épülete

Coimbra új katedrálisa, a Se’ Nova

Fatima, a zarándokok városának bazilikája

a magyar kápolna Fatimában

Óbidos bájos óvárosa – részlet

Óbidos középkori vára

séta Óbidos utcáin

Európa egyik legnagyobb tere, a lisszaboni Praca do comercio

lisszaboni utcakép

Lisszabon: a Jeromosok kolostora

Lisszabon: a Jeromosok kolostorának kerengője – részlet

Lisszabon: a Belém torony

Lisszabon: a Felfedezők emlékművének nagy alakjai

panoráma Lisszabonra és az Április 25-e hídra

a Krisztus Király emlékmű Lisszabon mellett

Lisszabon: az 1998-as világkiállítási terület az Óceanáriummal

részlet a lisszaboni Óceanáriumból

Sintra: a királyi palota – részlet

Sintra főtere a királyi palota felől

Cabo da Roca: az óvilág vége

a Diana templom Évorában

Évora főtere

Évora – az egykori mór palota romjai

Cáceres: a San Francesco Javier templom

Cáceres hangulatos főtere

Guadalupe városa az erődkolostorral

Guadalupe kolostora – részlet

Guadalupe: a kolostor kerengője

Trujillo főtere, a Plaza Mayor – részlet

a középkori mór várkastély Trujillóban

Trujillo katedrálisa a főtéren

hangulatos szűk utca a hegyi kisfaluban, Candelarioban

panoráma Salamanca gyönyörű óvárosára és az egyetemre

Salamanca hatalmas katedrálisa a római híd felől

a gótikus-barokk salamancai katedrális

Burgos látképe a katedrálissal

Burgos színes házai az óvárosban

Burgos díszes városkapuja: az Arco de Santa Maria

Burgos színes házai az óvárosban

a Dalí Múzeum Figuéresben – részlet

a Dalí Múzeum Figuéresben – részlet

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu