BERLIN, POTSDAM ÉS A HARZ-HEGYSÉG BŰBÁJOS VÁROSAI

világörökségek nyomában Kelet-Németországban

BERLIN, POTSDAM ÉS A HARZ-HEGYSÉG BŰBÁJOS VÁROSAI

világörökségek nyomában Kelet-Németországban

Nyugat-Európa / Németország
3-4*-os szállodák
Wittenberg, a reformáció fővárosa – részlet
112.200 Ft-tól 135.200 Ftig
online jelentkezés lezárva
7 nap / 6 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

3 éj­sza­ka Berlin kör­nyé­kén egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
3 éj­sza­ka Quedlinburg kör­nyé­kén, a Harz-hegy­ség közelében, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban az alábbiak szerint:

„A” jelű csoportok: egy emelt szintű 3 csillagos szállodában.

„B” jelű csoport: egy normál 3 csillagos szállodában.

„C” jelű csoport: egy egyszerűbb, de tiszta 3 csil­la­gos szállodában, melynek azonban kiváló a konyhája.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 29 - máj. 5. C 95.370 Ft
112.200 Ft helyett
2017. jún. 20-26. A 112.455 Ft
132.300 Ft helyett
2017. júl. 28 - aug. 03. B 108.970 Ft
128.200 Ft helyett
2017. szept. 1-7. A 135.200 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 6 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:33.700 Ft
(6 vacsora)
 
Egyágyas felár:37.900 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Ez a körutazásunk Kelet-Német­ország középső részének leg­fon­to­sabb látni­valóit mutatja be. A prog­ramban szereplő városok közül 1990 előtt Goslar az NSZK-hoz, az összes többi az NDK-hoz tartozott. Jellemző a terület turisz­tikai fontos­sá­gára, hogy a Német­or­szágban töltött napok minde­gyikére jut olyan város, melynek ne­ve­zetes­sé­gei az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartoznak. Ezen városok a kö­vet­ke­zők: Berlin, Potsdam, Witten­berg, Quedlinburg és Goslar.
A program a német főváros, Berlin, és a szom­szé­dos Potsdam meglá­to­ga­tásával kezdődik. Ez utóbbi városban volt a porosz királyok és a német császárok nyári rezi­den­ciája. Ezt követően Luther városa, Witten­berg érin­té­sével érkezünk meg a Harz-hegység vidé­kére. A Harz Német­ország legé­szakibb közép­hegy­sége, leg­ma­ga­sabb csúcsa több mint 1100 méter magas. Már a közép­korban több nemes­érc­bánya műkö­dött a hegy­ségben, ez a magya­rázata az egykori gaz­dag­ságnak, ami már a késő közép­korban gyö­nyö­rű­szép városok kiala­ku­lá­sához veze­tett a hegység kör­nyé­kén. Stolberg, Wernigerode, Quedlinburg és Goslar meg­te­kin­té­se egyaránt a leg­na­gyobb német­országi város­él­mények közé tartozik.

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Rajka – Pozsony – Brno – Prága – Drezda út­vo­na­lon. Szállás Berlin mellett (3 éj).

2. nap: Potsdam

Egész napos program a Berlin melletti Potsdamban, Brandenburg tarto­mány fővá­ro­sában. A belváros mellett talál­ható a hatalmas, közel 300 hektáros Sanssouci Park, ahol a porosz királyok az 1700-as években Európa egyik legnagy­sze­rűbb palo­ta­együt­tesét hozták létre. A számos szép palota közül ki­e­mel­kedik a rokokó stílusú Sanssouci kastély, me­lyet részben maga II. (Nagy) Frigyes király tervezett.
A nap felét ebben a parkban töltjük, a Sanssouci kastélyon kívül még lehe­tő­ség lesz két-három to­váb­bi palota meg­te­kin­té­sé­re is (minde­gyik nagy élmény a maga nemében).
Délután egy viszonylag rövidebb autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés követ­kezik. A belváros egyik kü­lön­le­ges­sége a több mint 130 jelleg­zetes orom­zatos házból álló Holland Negyed.
A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, illetve az érdek­lő­dőkkel meg­lá­to­gat­juk a város szélén, gyönyörű környe­zetben fekvő Cecilienhof kastélyt. Ez volt a hely­színe a II. világ­há­borút Euró­pában lezáró Potsdami Konfe­ren­ciának, ahol a szövet­sé­gesek veze­tői évti­ze­dekre megha­tá­rozták (megpe­csé­telték) Európa sorsát.

3. nap: Berlin

Kirándulás az egyesített Németország fővá­ro­sába, Berlinbe, az egykori porosz fő­vá­ros­ba. Az egész napos autó­bu­szos és gyalogos vá­ros­né­zés során látjuk majd a város leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geit. Egy kis ízelítő: a Branden­burgi-kapu (Berlin jelképe), a Reichstag (a német par­la­ment épülete), az Unter den Linden sugárút (Berlin legpo­roszabb utcája), a Holokauszt-emlékmű, a Potsdamer tér szuper­mo­dern épületei, a Gendarmen­markt (Berlin egyik leg­szebb tere), a berlini fal marad­ványai, a Checkpoint Charlie (az egykori határ­át­ke­lő­hely), az Alexander­platz a Vörös város­há­zával és az NDK jelké­pének számító tévé­to­ronnyal, a Berlini dóm, a Múzeum­sziget (meg­lá­to­gat­juk a világ­hírű Pergamon Múze­umot), a Kur­fürsten­damm, a Vilmos császár-emlék­temp­lom stb.
Napközben 1-2 alka­lommal ter­mé­sze­te­sen lesz egy kis sza­bad­idő is rege­ne­rá­lódásra, étke­zésre, vá­sár­lásra.

4. nap: Wittenberg (Luther városa), Kyffhäuser-emlékmű, Stolberg

A délelőtti programunk egy világtör­té­nel­mi je­len­tő­ségű hely, Luther városa, Wittenberg, a refor­máció fővá­rosa. A város­néző séta során látjuk majd a vártemp­lomnak azt a híres kapuját, melynek ajta­jára Luther 1517. október 31-én kiszö­gezte híres téziseit, ami elin­dította a refor­mációt, az egyház­sza­kadást. A közös séta után sza­bad­idő a szépen karban­tartott         

óvárosban, ezalatt lehe­tő­ség lesz ide­gen­ve­ze­tőnkkel a Luther-ház meg­te­kin­té­sé­re. Ez az egészen érdekes múzeum nemcsak Luther életét, hanem a refor­máció törté­netét is bemu­tatja.
A déli órákban to­vább­uta­zunk a Kyffhäuser-hegy­ségbe (mini Harz-hegységnek is szokták nevezni). A hegység egyik csúcsán talál­ható Német­ország egyik legmo­nu­men­tá­lisabb emlék­műve, a Kyffhäuser- vagy Barbarossa-emlékmű, melyet egy nagy­mé­retű kö­zép­ko­ri várrom közepén építettek fel. Nem­csak az emlékmű és a várma­rad­ványok miatt érdemes idelá­to­gatni, hanem a környező tájra és a Harz-hegységre nyíló pazar pano­ráma miatt is.
Ezt követően leereszkedünk a Kyffhäuser-hegy­ség­ből, és a szom­szé­dos Harz-hegység szép tájain keresztül utazunk a kö­vet­ke­ző szállo­dánk irányába. Útközben megállunk egy sétára egy kis mese­vá­ros­kában, Stolbergben. A szép fekvésű település szinte teljes egészében késő kö­zép­ko­ri favázas házakból áll. Számos utazó feltette már magában a kérdést, hogy látott-e életében ennél bűbá­josabb városkát…
Szállás Quedlinburg kör­nyé­kén (3 éj).

5. nap: Wernigerode, Quedlinburg

Mind Wernigerode, mind Quedlinburg a Harz-hegység északi lábainál fekszik, mindkét tele­pülés elbűvölő óvárossal rendel­kezik sok száz színes favázas házzal, szebbnél szebb terekkel, utcákkal, palo­tákkal, temp­lo­mokkal. Az óvárosok szinte minden pontja képes­lapra kíván­kozik.
Quedlinburg magyar vonat­kozású érde­kes­sége, hogy 973-ban – a kalan­do­zások után – a nyugatra nyitás látvá­nyos jeleként Géza feje­delem követei itt tárgyaltak elő­ször I. Ottó császárral.
A városnéző séták után lesz szabad program is mindkét városban. Wernigerodéban ezalatt lehe­tő­ség lesz a város fölé magasodó roman­tikus várkas­tély meg­te­kin­té­sé­re, Quedlinburgban pedig meg­néz­zük a román stílus remek­művét, az egykori apát­sági temp­lomot a kincs­tá­rával együtt. Ebben a városban ajánljuk a Favázas Házak Múzeumát is, melyet a város legré­gibb favázas házában rendeztek be.

6. nap: Halberstadt, Goslar

Délelőtt séta az egykori püspöki székvárosban, Halberstadtban. A város fő látni­va­lója a le­nyű­gö­ző Szent István-dóm, az észak-német gótika mester­műve. A dóm kincs­tára sok művé­szet­tör­té­nész szerint a leggaz­da­gabb egyházi kincstár egész Német­országban.
A nap nagyobbik részét Goslarban, a kö­zép­ko­ri német császárok egyik kedvenc váro­sában töltjük. Goslar nagy­mé­retű, fe­lejt­he­tet­lenül szép óváro­sában 1000-nél is több kö­zép­ko­ri és rene­szánsz (nagy­részt favázas) ház talál­ható. A vá­ros­né­zés másik fő attrak­cióját a Kaiserpfalz (a kö­zép­ko­ri császári palota) meg­te­kin­té­se jelenti. Dísz­ter­mében 67 elemből álló falfest­mény­ciklus meséli el a német ural­kodók törté­netét.
A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő a város egyéni felfe­de­zé­sére. Ez azért is fontos, mert az óvárosban gyakor­la­tilag minden­felé lehet építé­szeti csodákkal találkozni.

7. nap:

Hazautazás a Lipcse – Drezda – Prága – Brno – Pozsony – Rajka – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Wernigerode romantikus várkastélya
Wernigerode romantikus várkastélya

Képgaléria

a Sanssouci kastély Potsdamban

Potsdam: a Sanssouci kastély egyik pompás terme

Potsdam: a Képtár egy részlete a Sanssouci palotaegyüttesben

Potsdam: a Képtár egy részlete a Sanssouci palotaegyüttesben

Potsdam: a Sanssouci kastély és teraszos parkja

Potsdam: a Sanssouci kastély és teraszos parkja

Potsdam: régi szélmalom a Sanssouci Parkban

Potsdam: a Neues Palais (Új Palota) a Sanssouci Parkban

Potsdam: a Neues Palais (Új Palota) a Sanssouci Parkban

Potsdam: a Neues Palais (Új Palota) oszlopsora a Sanssouci Parkban

Potsdam: a Holland Negyed – részlet

Potsdam: a St. Nikolaikirche

Potsdam: a Cecilienhof belső udvara

Berlin jelképe, a Brandenburgi kapu

Berlin jelképe, a Brandenburgi kapu

Berlin: a Reichstag (a német parlament épülete)

Berlin: a Holokauszt-emlékmű

a Konzerthaus a Gendarmenmarkton, Berlin legszebb terén

Berlin: a történelmi Gendarmenmarkt egyik temploma

a berlini fal egy részlete

Berlin: a Checkpoint Charlie (az egykori határátkelőhely)

Berlin: az egykori NDK jelképének számító tévétorony

Berlin: a Vörös városháza a tévétoronyból

Berlin egy részlete a tévétoronyból, előtérben a Múzeumsziget

Berlin: a Milétoszi Piac-kapu a Pergamon Múzeumban – részlet

Berlin: a Régi Nemzeti Galéria épülete a Múzeum-szigeten

Berlin: a Vilmos császár-emléktemplom belülről

Wittenberg főtere a régi városházával és a Mária-templommal

Wittenberg: a régi városháza

a Kyffhäuser-emlékmű

kilátás a Kyffhäuser-emlékműből

Stolberg: a mesevároska egy részlete

Stolberg favázas házikói, háttérben a kastéllyal

Stolberg városházája

Stolberg: utcarészlet a várostoronnyal

Stolberg: utcarészlet

Stolberg: utcarészlet

Wernigerode: a mesebeli városháza

Wernigerode favázas házai

Wernigerode legkisebb háza

Wernigerode: a város fölé magasodó romantikus várkastély

Wernigerode romantikus várkastélya

Wernigerode: a várkastély belső udvara

Wernigerode: a várkastély egyik díszterme

quedlinburgi utcakép

quedlinburgi utcakép

Quedlinburg: pillantás a középkori apátságra

quedlinburgi utcarészlet

a Szent Martin-templom Halberstadtban

Halberstadt: a Szent István-dóm

Goslar óvárosa – részlet

Gosslar: közeledünk a főtér felé

Goslar főtere

Gosslar: a főtér egyik legszebb palotája

Goslar favázas házai

Gosslar: a középkori kórház

Gosslar: jellegzetes óvárosi részlet

Gosslar: a Kaiserpfalz (a középkori császári palota)

Gosslar: a Kaiserpfalz (a középkori császári palota) részlete

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu