CIPRUS, A SZÉPSÉG ÉS A SZERELEM SZIGETE

fakultatív kirándulással a törökök lakta Észak-Ciprusra

CIPRUS, A SZÉPSÉG ÉS A SZERELEM SZIGETE

fakultatív kirándulással a törökök lakta Észak-Ciprusra

Dél-Európa / Ciprus
az egykori premontrei-kolostor Bellapaisban
236.700 Ft-tól 254.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

A Wizzair menetrend szerinti közvetlen repülő­já­ra­tával Larnacára és vissza. Cipruson lég­kon­dicio­nált autó­busszal.
Figyelem: utasa­inknak olyan repülő­jegyet fog­lal­tunk, amely több extra szol­gál­tatást is tar­tal­maz a megszo­kott Wizzair-repülő­je­gyek­ben foglal­takhoz képest, ilyenek pl. a 32 kg-os felad­ható poggyász, a nagyobb méretű kézi­poggyász (56x45x25 cm), vala­mint az elsőbb­ségi beszál­lás lehe­tő­sége.

Szállás

7 éj­sza­ka Limassol szállodanegyedében, egy 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban, a ten­ger­par­ti homokos strandtól 200 méterre. A szál­lo­dá­ban étterem, bár, úszó­me­den­ce, teniszpálya, biliárd, asztali­tenisz, vala­mint térítés elle­nében wellness-részleg (szauna, masszázs) áll a vendégek rendel­ke­zé­sére. A szobák minde­gyike erkélyes. A szobák felsze­re­léséhez tartozik: légkon­di­ci­onáló, mű­holdas tv, telefon, haj­szá­rí­tó, széf, hűtő­szek­rény (ez utóbbi kettő csak térítés ellenében).**

Ellátás

Félpanzió (7 büfé­reg­geli / 7 főétkezés – bü­fé­va­cso­ra a második naptól a hetedik napig, büfé­ebéd a 8. napon).

Időpontok

Részvételi díjak

# 2017. ápr. 11-18. (húsvét)
 
2017. szept. 16-23. 254.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. okt. 10-17. 236.700 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 27.500 Ft (fix összeg).

A részvételi díj tartalmazza a repülő­jegyet, a transz­fe­re­ket, a szállodai elhe­lye­zést fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fenti progra­mo­kat belé­pő­dí­jakkal, a Fe­hér­vár Travel csoport­kí­sé­rőjét (a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érke­zésig) és a helyi ide­gen­ve­ze­tést.

# A 2017. áprilisi csoport leírását és árait a honlapunkon adtuk meg.
Egyágyas felár:49.500 Ft
 
Tengerre néző
szoba felára:

12.600 Ft/szoba

(A tengerre néző szoba a tenger felé néző 3. eme­leti, vagy annál magasabban fekvő szobát jelenti. A szálloda tengeroldali szobáinak 1. és 2. emeletéről a tenger a közeli épületek miatt nem látszik.)

Gyerekkedvezmény:154.000 Ft
(12 éves korig)
 
2. gyerek kedvezménye:77.000 Ft
(12 éves korig)
 
3. ágy kedvezménye:23.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

** Figyelem: lehetőség van arra, hogy uta­saink felár elle­né­ben egy tengerparti 4 csillagos szál­lo­dában kap­janak elhelyezést. Eb­ben az eset­ben a fél­pan­ziós ellátást is a 4 csillagos szál­lo­dában biztosítjuk. Felhívjuk fi­gyel­mü­ket, hogy ide­gen­ve­zetőnk az eredeti rész­vé­te­li díj­ban fog­lalt szállodában tar­tóz­ko­dik majd, de ter­mé­sze­tesen szükség esetén se­gít­sé­get nyújt.
A 4 csillagos szálloda választása esetén a fenti rész­vételi díjon (és az esetleges egy­ágyas fel­áron) kívül a következő extra költ­sé­gek lép­nek életbe:
 

4 csillagos szálloda felára:102.000 Ft
 
Tengerre néző felár:80.500 Ft/szoba
(a 4 csillagos szálloda felárán felül)
 
Egyágyas felár felára:60.000 Ft
 

A Földközi-tenger harmadik leg­na­gyobb szigete kiváló adott­sá­gokkal várja a turis­tákat: barát­sá­gos emberek, finom ételek, jó köz­biz­tonság és nagyon kellemes éghajlat. A szep­tem­beri és októberi nappali csúcs­hő­mér­sék­letek 25-30 °C körül várha­tóak, a tengervíz hőmér­sék­lete pedig még októ­berben is ál­ta­lá­ban eléri a 24 °C-ot. A három kontinens (Európa, Ázsia, Afrika) talál­ko­zá­sánál fekvő sziget ókori és kö­zép­ko­ri emlé­keinek szokatlan gaz­dagsága, az elbű­völő hegyi falvak a kul­tu­rá­lis köru­ta­zások kedve­lő­inek is első­rangú látni­va­lókkal szol­gálnak. Az idegen­for­galom fellen­dülése elle­nére Ciprus ma is őrzi ere­deti báját, szép­ségét. Sokan mondják: nem véletlen, hogy Aphrodité, a szépség és szerelem isten­nője a sziget part­jainál szüle­tett a tenger habjaiból.

1. nap: Limassol

A délutáni órákban elutazás Ferihegyről Larnacára, Ciprus nemzet­közi repü­lő­te­rére, transzfer a limassoli szállo­dába (7 éj).
Limassol városa Ciprus déli részén, a Földközi-tenger partján talál­ható. Központi fekvése révén az ország külön­böző része­ibe induló kirán­du­lások ideális kiindulópontja.

2. nap: Nicosia, Lefkara

Egész napos kirándulás Nicosiába, Európa utolsó ketté­osztott főváro­sába. Vá­ros­né­zés: velencei város­falak, Famagusta-kapu, Érseki Palota, Szt. János-ka­ted­rá­lis, Ciprus Múzeum (az ország leg­je­len­tő­sebb múze­uma – régé­szeti kincsek a bronz­kortól a görög és a római korig) stb.
Ezt követően átruc­canás a törökök lakta Észak-Nicosiába (útlevél vagy új típusú személyi igazolvány szük­séges). Is­mer­ke­dés az óvárossal, lá­to­ga­tás az impo­záns Selimiye-mecsetben, az egykori Szent Zsófia-szé­kes­egy­házban, vala­mint a Büyük Han nevű XVI. századi kara­ván­sze­rájban. Kora délután vissza­térünk Dél-Nicosiába, sza­bad­idő a Laiki Yitonia negyedben. A festői stílusban resta­urált házak az árusokkal, kézműves üzle­tekkel, étter­mekkel az évszá­za­dokkal ezelőtti Nicosiába vezetik a láto­gatókat.
Délután vissza­uta­zás Limassolba, útközben pihenő Lefkara faluban, „Ciprus Szent­end­ré­jében”. A han­gu­la­tos hegyi falu lakói évszá­zadok óta foglal­koznak hím­zés­sel, a hagyo­mány szerint Leonardo da Vinci 1481-ben itt vásárolt oltár­te­rítőt a Milánói dóm számára.

3. nap: Limassol

Pihenés, illetve lehe­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnkkel egy sétára Limassol központjában.

4. nap: Kurion, Aphrodité szülőhelye, Paphos, Yeroskipou

Egész napos kirándulás Limassoltól nyugatra. Elő­ször a több mint 3000 éves ókori város, Kurion marad­vá­nyait láto­gatjuk meg, mely Ciprus leglátvá­nyo­sabb ókori emléke (gyönyörű fekvésű színház). Útban Paphos felé pihenő annál a roman­tikus hangu­latú part­sza­kasznál, ahol a legenda szerint Aphrodité, a szépség és szerelem isten­nője kikelt a habokból.
Vá­ros­né­zés Paphos-ban (UNESCO vi­lág­örök­ség): király­sírok a Krisztus előtti III. századból, Szt. Pál oszlop, ásatási terület a világ­hírű moza­ikok­kal. Szabad­idő a régi kikötőben, lehe­tő­ség a kikötői erőd meglá­to­ga­tására. (Paphos 2017-ben büszkén viseli az „Európa Kultu­rális fővá­rosa” címet.)
Visszaútban Limassolba meg­néz­zük Yeroskipou-ban az ötku­polás, ezer­éves Ayia Paraskevi-temp­lomot (gyönyörű freskók).

5. nap: Troodos-hegység (Lania, Kikko-kolostor, Makarios Mauzóleum, Kakopetria)

Egész napos kirándulás a Troodos-hegységbe, melynek leg­ma­ga­sabb csúcsa (az Olympos) közel 2000 méter magas. Délelőtt séta egy elbű­völő faluban, Laniában, majd Ciprus leghí­re­sebb kolos­torát, a Kikko-kolostort nézzük meg (az orto­dox világ        

egyik leggaz­dagabb kolos­tora). A köze­lében, egy hegy­tetőn talál­ható Makarios érsek mauzó­leuma (szép pano­ráma). Délután séta egy tipikus ciprusi hegyi faluban, Kakopetriában, a tele­pülés szélén álló XI. századi Ayios Nikolaos temp­lom értékes freskó­inak meg­te­kin­té­se (UNESCO vi­lág­örök­ség).

6. nap: Limassol

Szabadidő, pihenés.

7. nap: Észak-Ciprus (Famagusta, Bellapais, Kyrenia, Szt. Hilarion vára)

Szabad program Limassolban.
Fakultatív program: Észak-Ciprus
Egész napos ba­ran­go­lás Ciprus északi harma­dán, amely 1974 óta török megszál­lás alatt áll. A nap kezde­te­ként is­mer­ke­dés Famagustával, Othello váro­sával: hatalmas velencei város­falak, Othello-torony, a gótikus francia ka­ted­rá­lisokra emlé­kez­tető Lala Mustafa Pasa-mecset – az egy­kori Szt. Miklós-ka­ted­rá­lis. E különös hangu­latú városban sétálva úgy tűnik, mintha megállt volna az idő.
To­vább­uta­zás a Pentadaktilosz-hegységen keresztül Bellapaisba. E falucska egy gyönyörű fekvésű hegy­ol­dalban talál­ható. Láto­gatás az egykori premontrei-kolostor félig romosan is pompás gótikus épü­let­együt­tesében. A kö­vet­ke­ző állo­má­sunk Kyrenia, amely városka bűbájos kikö­tője és a kikötő mellett álló erőd sokáig emlé­ke­zetes marad az odau­tazók számára. A tekin­télyt paran­csoló erődben egy érdekes hajó­roncs múzeum is talál­ható.
Az észak-ciprusi kirán­dulás befe­je­zé­se­képpen autó­busszal felme­gyünk 700 méteres magas­ságba, az északi tenger­part fölé maga­sodó, léleg­zet­el­ál­lító fekvésű Szt. Hilarion várába. Az egykori királyi várból káp­rá­za­tos pano­ráma nyílik a part­vi­dékre és Kyrenia városára.
A fakultatív program ára: 22.700 Ft, mely tartal­mazza a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat is: Bellapais-apátság, Kyrenia erődje, Szent Hilarion vára (ga­ran­tált indulás).
Figyelem: Az észak-ciprusi prog­ramhoz érvényes útlevél vagy új típusú személyi igazol­vány szükséges.

8. nap: Kiti, Larnaca

Délelőtt sza­bad­idő, majd félnapos kirán­dulás Larnacába. Útközben megál­lunk Kiti faluban, ahol a helyi temp­lomban megné­zünk egy VI. századi bizánci moza­ikot, amit Cipruson a leg­szebb moza­iknak tartanak. Követ­kező megál­lónk a Hala Sultan tekke: a Larnaca köze­lében talál­ható mecset az iszlám világ leg­je­len­tő­sebb za­rán­dokhelyei közé tartozik.
To­vább­uta­zás a Sós-tó mentén Larnacába. A város fő ne­ve­zetes­sé­ge a látvá­nyos Szt. Lázár-temp­lom. A legenda szerint Lázár, miután Jézus feltá­masz­totta, Ciprus szige­tére hajó­zott, püspökké válasz­tották és itt is temették el. A temp­lom és a Szt. Lázár ereklyék meg­te­kin­té­se után sza­bad­idő.
Kora este transzfer a larnacai repülő­térre, haza­uta­zás Buda­pest­re.

Figyelem: A napok sorrendje fel­cse­ré­lőd­het.

Kyrenia látképe
Kyrenia látképe

Képgaléria

Nicosia – az Érseki Palota

Nicosia – a Szt. János-katedrális

az impozáns Selimiye-mecset Észak-Nicosiában

a Selimiye-mecset egy belső részlete

a Büyük Han karavánszeráj Észak-Nicosiában

pillantás Észak-Nicosiára

hangulatos utcarészlet Lefkarán

mediterrán hangulat Lefkarán

pillantás Lefkarára

Limassol tengerpartja

mediterrán hangulat Limassolban

Kurion színháza

Kurion – ókori mozaikpadló

Aphrodité szülőhelye

Aphrodité szülőhelye

ásatási terület Paphosban a Szt. Pál oszloppal

az ezeréves Ayia Paraskevi-templom Yeroskipou-ban

hangulatos utcarészlet Laniában

mediterrán hangulat Laniában

a Kikko-kolostor bejárata

a Kikko-kolostor egyik udvara

Makarios érsek szobra a mauzóleumnál

a XI. századi Ayios Nikolaos-templom Kakopetriában

a Lala Mustafa Pasa mecset Famagustában (valaha a város keresztény főtemploma volt)

az egykori premontrei-kolostor Bellapaisban

Bellapais – a kolostor egy részlete

Bellapais – kilátás Kyreniára a kolostortól

Kyrenia hangulatos kikötője

Kyrenia – kilátás az erődből

a páratlan fekvésű Szt. Hilarion vára

káprázatos panoráma Szt. Hilarion várából

Szt. Hilarion vára Észak-Cipruson

Kiti mediterrán hangulatú temploma

a Szt. Lázár-templom Larnacán

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu