CSEHORSZÁG FELFEDEZÉSE

kastélyok, várak, műemlékvárosok, természeti csodák

CSEHORSZÁG FELFEDEZÉSE

kastélyok, várak, műemlékvárosok, természeti csodák

Közép-Európa / Csehország
4*-os szállodák
Hluboká kastélya
108.400 Ft-tól 118.500 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

7 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
2 éj­sza­ka Brnóban egy szép, de nem központi fek­vé­sű 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (megjegyzés: a szept. 30-i csoport egy belváros közeli, de egyszerűbb 4 csillagos szállodában lesz elhe­lyezve); 3 éj­sza­ka Prá­ga kör­nyé­kén egy új, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban és 2 éj­sza­ka České Budějovicében egy város­köz­ponti, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 27 - máj. 4. 108.400 Ft
2017. jún. 16-23. 115.900 Ft
2017. aug. 4-11. * 118.500 Ft
2017. szept. 7-14. 118.500 Ft
2017. szept. 30 - okt. 7. 109.700 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:27.400 Ft
(7 vacsora, melyek egyike
egy prágai belvárosi étteremben lesz)
 
Egyágyas felár:48.900 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Dévény vára, Brno (Brünn)

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból 5.45-kor, Bu­da­pest­ről az autó­busz 7 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Raj­ka – Pozsony út­vo­na­lon. Első prog­ra­munk a szlo­vák főváros melletti Dévényi vár (a Duna Gibraltárja). A Duna és a Morva folyók talál­ko­zá­sánál egy magas sziklán álló erődít­mény valaha az egyik leg­fon­to­sabb magyar vár volt a nyugati határ­szélen, mára a látvá­nyos romok maradtak meg.
To­vább­uta­zás Brnóba, Csehország második leg­na­gyobb váro­sába. Is­mer­ke­dés a szép belvárossal (Dóm, Piac tér, Régi vá­ros­háza – pano­ráma a to­rony­ból stb.), majd szabad program. Szállás Brnó­ban (2 éj).

2. nap: Morva-karszt, Olomouc (Olmütz)

Délelőtt utazás a Morva karszthegységbe, ahol a víz oldó hatá­sára búvó­patakok és barlangok káp­rá­za­tos együttese képző­dött. Csóna­kázás a föld­alatti Punkva folyón egy csepp­kő­bar­langban, majd séta a Macocha-szurdokhoz.
Délután kirándulás Olomoucba, Cseh­ország mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb váro­sába: gyönyörű terek, vá­ros­háza, szent­háromság-oszlop (a leg­na­gyobb az országban), Szent Vencel-dóm stb.

3. nap: Hradec Králové (Königgrätz), Cseh Paradicsom

Utazás északnyugat felé Hradec Královéba, Kelet-Csehország tarto­mányi főváro­sába. A város inkább német nevén, Königgrätzként vált híressé. Törté­nelmi vá­ros­köz­pont­ja az Elba bal partján szintén a leg­szebbek közé tartozik: Fő tér, Szentlélek-ka­ted­rá­lis, Fehér torony (pano­rá­ma­kilátó), vá­ros­háza, Mária Menny­be­me­ne­tele-temp­lom stb.
To­vább­uta­zás a Cseh Para­dicsom nevű nemzeti parkba. A fenyve­sekből kiemel­kedő bizarr szikla­alak­za­tok által alkotott vad­re­gé­nyes szikla­város az ország egyik legnép­sze­rűbb kirán­du­ló­he­lye. Szállás Prága kör­nyé­kén (3 éj).

4. nap: Prága

Vá­ros­né­zés Prágában, a cseh fő­vá­ros­ban: Hradzsin, Szent Vitus-ka­ted­rá­lis, Arany­mű­vesek utcája, Károly híd, Óváros tér a város­há­zával, Vencel tér stb.
A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő arra, hogy sé­tál­has­sa­nak az ősi utcákon vagy beül­jenek vala­melyik híres sörözőbe.

5. nap: Karlovy Vary (Karls­bad), Prága

Kirándulás a nyugat-csehországi Karlovy Varyba, Európa egyik híres fürdő­váro­sába. A szép fekvésű városban ma is sok pompás épület emlé­keztet az Osztrák-Magyar Monar­chia idősza­kára, amikor Karls­bad a nemzet­közi arisz­tok­rácia egyik fő ta­lál­ko­zó­he­lye volt.
Karlovy Vary után érkezés a prágai belvá­rosba a késő délutáni órákban. Közös séta, illetve sza­bad­idő az esti Prágában.
Figyelem: A fél­pan­ziós felárat befize­tőknek a vacsora ezen a napon Prágában, egy belvá­rosi étteremben lesz.

6. nap: Kutná Hora (Kuttenberg), Konopiště kastélya

Délelőtt is­mer­ke­dés Kutná Horával (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ez a kisváros 500-600 évvel ezelőtt Prá­gá­val vetél­kedett, ebből a korból származnak értékes műem­lékei. Ezek közül is kiemel­kedik a Szent Borbála-ka­ted­rá­lis, melyet Közép-Európa egyik leg­szebb gótikus temp­lomának tartanak.
A kö­vet­ke­ző prog­ramunk Konopiště kasté­lyának meglá­to­ga­tása (gaz­dagon díszí­tett belső termek, trófe­agyűj­te­mény, angol­park). A roman­tikus épü­let­együt­tes az Osztrák-Magyar Monar­chia egykori trónö­rö­kö­sének, Ferenc Ferdinánd főher­cegnek a tulaj­dona volt.
Ezután to­vább­uta­zás Dél-Cseh­országba, szállás České Budějovicében (2 éj).

7. nap: Český Krumlov (Krumau), Hluboká kastélya, České Budějovice (Budweis)

Utazás Český Krumlovba. Ez a város egy a kö­zép­kor­ból ránk maradt gyöngy­szem, az UNESCO vi­lág­örök­ség része. A Vltava folyó kanya­ru­la­tában el­he­lyez­kedő óvárosa és meg­hök­ken­tően érdekes vára sokáig emlé­ke­zetes marad a turis­táknak.
Délután lá­to­ga­tás Hluboká kasté­lyában, melyet egy­ko­ri tulaj­do­nosai – a Schwarzenbergek – az angol ural­kodó reziden­ciá­jának, a Windsori kas­tély­nak a mintá­jára alakí­tották át. Ma Cseh­ország leg­lá­to­ga­tot­tabb kastélya.
Visszautazás České Budějovicébe. Közös séta, azután szabad program Dél-Csehország tarto­mányi főváro­sában.

8. nap: Telč, Lednice kastélya

Utazás a dél-morvaországi Telčbe, ahol a főtér töké­le­tes­sége szinte minden képze­letet felülmúl (UNESCO vi­lág­örök­ség). Is­mer­ke­dés a várossal, majd indulás haza­felé. Utolsó prog­ramunk az osztrák határ köze­lében fekvő Lednice kasté­lyának meg­te­kin­té­se. A dúsgaz­dag Liechtenstein hercegek egykori pazar palo­tá­jában tett lá­to­ga­tás méltó lezá­rását jelenti a csehor­szági köruta­zásnak.
Hazaérkezés Szlovákián keresztül a Pozsony – Rajka – Győr – Tatabánya – Budapest – Székesfe­hér­vár út­vo­na­lon az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a mú­zeu­mok nyit­va­tar­tá­sának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

* Az augusztus 04-i csoportnál a szállodákat fordított sorrendben tudtuk foglalni, ezért a programokat is eltérő sorrendben bonyolítjuk le az alábbiak szerint:

1. nap: Dévény vára, Telč
2. nap: Český Krumlov (Krumau), Hluboká kastélya,               České Budejovice (Budweis)
3. nap: Konopiště kastélya, Kutná Hora (Kuttenberg)
4. nap: Prága
5. nap: Karlovy Vary (Karlsbad), Prága
6. nap: Cseh Paradicsom, Hradec Králové               (Königgrätz)
7. nap: Morva-karszt, Olomouc (Olmütz)
8. nap: Brno (Brünn), Lednice kastélya

Tehát valamennyi program teljesülni fog, csak más sorrendben.

Képgaléria

a sziklaszirtre épült Dévényi vár

séta Brno belvárosában

a Piac tér Brnóban

a Morva-Karszt egyik látványos barlangja

Olomouc hangulatos főtere

a Szent Vencel-dóm Olomoutzben

Hradec Králové főtere a Szentlélek-katedrálissal

panoráma a Cseh Paradicsom vadregényes szikláira

Cseh Paradicsom – a lenyűgöző sziklavidék

Prága: a Hradzsin tér a Szent Vitus katedrális tornyaival

a Szent Vitus-katedrális gótikus belsője

az Ulászló terem a Prágai Várban

Prága jelképe: a Károly híd

Prága tornyai a Károly hídról

Európa egyik legrégebbi hídja, a prágai Károly híd

a prágai Óváros tér a Týn templommal

séta Prága Óvárosában

a prágai Szent Mikós-templom az Óváros tér felől

a híres Grandhotel Pupp Karlovy Varyban

a gyógyító vizeiről híres Karlovy Vary

a Market Colonnade Karlovy Varyban

látkép a gyönyörű Karlovy Varyra

az Osztrák-Magyar Monarchia időszakára emlékeztető Karlovy Vary

Kutná Hora látképe

a jezsuita kollégium Kutná Horában

Kutná Hora: a Szent Borbála-katedrális

a Konopište kastély romantikus épülete

a Vltava folyó kanyarulatában fekvő Český Krumlov

panoráma Český Krumlov óvárosára és a várra

Hluboká kastélya

Hluboká kastélya a kert felől

České Budejovice – a címeres városháza a főtéren

Telč – a csodás színekkel festett lábas házak

látkép Telč óvárosára (a Jézus Neve-templom)

Lednice impozáns kastélya

a lednicei kastély elbűvölő parkja

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu