CSILLAGTÚRA DALMÁCIÁBAN

természeti szépségek, a velencei uralomra emlékeztető olaszos óvárosok és a kék Adria

CSILLAGTÚRA DALMÁCIÁBAN

természeti szépségek, a velencei uralomra emlékeztető olaszos óvárosok és a kék Adria

Dél-Európa / Horvátország
4*-os szálloda
különleges sziklák a Kornati-szigetek egyikén
109.500 Ft
online jelentkezés lezárva
6 nap / 5 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

5 éj­sza­ka a 4 csil­la­gos, ten­ger­par­ti Hotel Kornatiban, Biograd na Moru település központjában; két­ágyas, pótágyazható, lég­kon­dicio­nált, für­dő­szo­bás szo­bák­ban (tv, telefon, minibár, haj­szá­rí­tó).

Ellátás

Félpanzió (büfé­reg­geli, bü­fé­va­cso­ra).

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 6-11. 109.500 Ft
2017. okt. 14-19. 109.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét indulástól érkezésig és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Egyágyas felár:35.000 Ft
 
3. ágy felnőtt kedvezménye:15.000 Ft
 
3. ágy gyerekkedvezménye51.000 Ft
(12 éves korig)
 
3. ágy gyerekkedvezménye36.000 Ft
(15 éves korig)
 
Tengerre néző,
erkélyes szoba felára:

9.900 Ft/fő

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy csak a ten­ger­re néző szobák pótá­gyaz­hatóak, tehát 3 fő el­he­lye­zé­sé­re csak tengerre néző szobában van le­he­tő­ség.

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Zadar

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Letenye – Varasd – Zágráb – Karlovac – Zadar út­vo­na­lon Dalmáciába. Is­mer­ke­dés Zadarral (magyarul Zára), Dalmácia legé­szakibb váro­sával, melynek olaszos hangu­latú tör­té­nel­mi belvá­rosa egy kis félszi­geten talál­ható.
Szállás egy szép, ten­ger­par­ti kis­vá­rosban, Biogradban (5 éj).

2. nap: ©ibenik, Krka Nemzeti Park, Primoąten

Utazás a szép fekvésű ©ibenikbe. Séta a velencei uralomra emlé­kez­tető óvárosban, melynek igazi gyöngy­szeme a késő gótikus, kora rene­szánsz ka­ted­rá­lis. A ©ibenik melletti Krka Nemzeti Park Dalmácia egyik kihagy­ha­tatlan látni­va­lója. A leg­szebb része a Skradinski Buk vízesés­rend­szere (17 kisebb-nagyobb zuhatag), ahol a folyó feletti fahi­dakon sétálva gyö­nyör­köd­he­tünk e különös termé­szeti csodában.
Ezt követően séta a han­gu­la­tos Primoątenben. A szépsé­gével nyaranta ezreket vonzó városkát egy part­közeli szigeten alapí­tották, melyet a későb­bi­ekben híddal kapcsoltak a szárazföldhöz.

3. nap: Dubrovnik

Pihenés, szabad program.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás Dubrovnikba (oda-vissza összesen kb. 8-9 órás buszozás nagy­részt szép tájakon keresztül). Indulás kora reggel. Az út egy 9 kilo­méteres szakasza Bosznia-Herce­govinán vezet keresztül.
Dubrovnik a Földközi-tenger térsé­gének mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­da­gabb városa. A hatalmas falakkal körül­vett óváros siká­torai, kö­zép­ko­ri épületei, temp­lomai, kolos­torai igazi csemegét jelen­tenek a kul­tu­rá­lis köruta­zások kedve­lőinek. A vá­ros­né­zés csúcs­pontját a várfa­lakon tett körséta jelenti, melynek során az óváros, az erőd­rendszer, a tenger és a környező szigetek leg­kü­lön­bö­zőbb pano­rá­má­já­ban gyö­nyör­köd­he­tünk. A várfalak össz­hosszú­sága közel 2 kilométer.
A fakultatív program ára: 9.900 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

4. nap: Split, Trogir

Egész napos kirándulás. Délelőtt vá­ros­né­zés Splitben, Dalmácia főváro­sában, ahol Horvát­ország egyik leg­ér­de­ke­sebb tör­té­nel­mi ne­ve­zetes­sé­ge talál­ható. Itt épít­tette fel Diocletianus római császár gigan­tikus méretű palo­táját. A hatalmas kövekből álló, négy­szög alap­rajzú épü­let­együt­tes minden oldala kb. 200 méter hosszú. Split kö­zép­ko­ri óvárosa tulaj­don­képpen a palota belse­jében épült, jórészt a palota köveiből. Egészen egye­dül­álló élményt jelent az óvárosban sétálni, ahol a kö­zép­ko­ri össze­zsúfolt házak és siká­torok vilá­gában lépten-nyomon előbuk­kannak az egykori császári palota mo­nu­men­tá­lis marad­ványai. Jellemző módon Diocletianus császár mauzó­leuma lett a VII. században Split szé­kes­egy­háza.
A kö­vet­ke­ző állomás Trogir, amely egykor a tatárok elől menekülő IV. Béla kirá­lyunknak is mene­déket nyújtott. Ez a 10.000 lakosú kisváros valaha Splittel vetél­kedett, azóta Csipke­ró­zsika álmát alussza, az ember úgy érzi, itt megállt az idő. Séta a kis szigetre épült olaszos műem­lék­vá­rosban (paloták, temp­lomok, kolos­torok, város­kapuk, vá­ros­háza, erőd stb.).

5. nap: Kornati-szigetek

Pihenés, szabad program.
Fakultatív program: Egész napos hajó­ki­rán­du­lás az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Kornati-sziget­világba (több mint 140 kisebb-nagyobb sziget). A kék Adria vizéből előbuk­kanó különös alakú mész­kő­szi­getek látványa fe­lejt­he­tet­len élményt nyújt.
A fakultatív program ára: 11.400 Ft – ebéddel (ga­ran­tált indulás). 12 éves kor alatt a fakultatív program ára: 5.700 Ft.

6. nap: Plitvicei-tavak

Utazás a Plitvicei-tavakhoz. A Plitvicei-tórendszer Európa egyik leg­szebb termé­szeti csodája – kris­tály­tisz­ta vizű tavak, víze­sések, zúgók, források, erdők káp­rá­za­tos együt­tese. Baran­golás a nemzeti parkban, majd haza­uta­zás a Karlovac – Zágráb – Letenye – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok – Székesfe­hér­vár út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje fel­cse­ré­lőd­het.

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu