DÉL-ITÁLIA HALADÓKNAK II.

kibővítve az olasz csizma sarkának nevezetességeivel

DÉL-ITÁLIA HALADÓKNAK II.

kibővítve az olasz csizma sarkának nevezetességeivel

Dél-Európa / Olaszország
nagyrészt 4*-os szállodák
az ókori Paestum romvárosa – részlet
227.500 Ft-tól 234.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
11 nap / 10 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

10 éjszaka kétágyas, fürdőszobás szobákban.

„A” jelű csoport: Az út során végig 4 csillagos szállodákat használunk.

„B” jelű csoport: Ennél az időpontnál az apu­liai szállást egy 3 csillagos, tengerparti szál­lo­dá­ban tudtuk foglalni. Az út során hasz­nált többi szálloda 4 csillagos besorolású.

Ellátás

Félpanzió (a vacsorák 3 fogásosak, a reggeli büfé).
Figyelem: Olasz­or­szágban a büfé­reg­gelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svédasztalt jelentenek.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 21 - máj. 1. A 198.900 Ft
234.000 Ft helyett
2017. okt. 1-11. B 227.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 10 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat, vala­mint a Capri prog­ramhoz tartozó hajó- és kisbuszjegyeket.

Egyágyas felár:62.500 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:

kb. 6 EUR
(a helyszínen fizetendő)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre út­vo­na­lon. Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Caserta kastélya

Utazás déli irányba, keresztül az olasz csizmán. A nápolyi királyok a Nápoly melletti Caser­tában az 1700-as években egy mo­nu­men­tá­lis barokk kastélyt épít­tettek a Párizs melletti Versailles-i kastély mintá­jára. Hason­lóan Versailles-hoz, a Casertai kas­tély­hoz is egy látvá­nyos park tartozik. Láto­gatás a kastély dísz­ter­me­iben, majd is­mer­ke­dés a gyönyörű parkkal.
Szállás Nápoly kör­nyé­kén (5 éj).

3. nap: Pompeji, Paestum

A délelőtt jó részét Pompejiben, Földünk talán leghíresebb ókori romváro­sában töltjük. Pompeji a Római Biro­dalom egyik virágzó városa volt, a Vezúv Krisztus után 79-ben bekö­vet­kezett kitö­rése során pusztult el. Por és kőeső temette be, de ugyan­akkor konzer­válta is az utókor számára.
A déli órákban to­vább­uta­zás Paestum le­nyű­gö­ző ókori temp­lo­maihoz. A temp­lo­mokat a görögök épí­tet­ték Krisztus előtt 500 körül, hasonló szép­ségű temp­lom­együttest még Görög­or­szágban sem talá­lunk. Az ásatási terü­leten kívül lehe­tő­ség az igé­nye­sen kiala­kított helyi múzeum meg­te­kin­té­sé­re is.

4. nap: Sorrento, Capri szigete

Utazás Sorrentóba, szabad program. Lehetőség hajó­ki­rán­du­lásra a közeli Capri szige­tére, melyet sokan a világ leg­szebb szige­tének tartanak. Barangolás Caprin kisbu­szokkal a Marina Grande – Anacapri – Capri út­vo­na­lon. Mind Anacapri, mind Capri váro­sában lesz közös séta a központban, és marad egy kis sza­bad­idő is e két pazar fekvésű városka önálló felfedezésére.

5. nap: Vezúv, Nápoly

A Vezúv 1200 méter magas vulkáni kúpja Nápoly kör­nyé­kének egyik jelképe. Kora délelőtt autó­busszal felme­gyünk a csúcs köze­lébe, ahonnan tiszta időben gyönyörű pano­ráma nyílik a Nápolyi-öbölre, Nápoly váro­sára, a Sorrentói-félszi­getre és Caprira. Lehe­tőség sétára a kráterhez.
Ezután is­mer­ke­dés az „Olasz Dél” fővá­rosával, Nápollyal, melynek hangu­lata sokáig emlé­ke­zetes marad az ott járt utasok számára (Castel Nuovo – Új Vár, Királyi Palota, San Carlo Színház, I. Umberto Galéria, Viktor Emánuel korzó stb.). A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, majd lehe­tő­ség a Nem­zeti Régé­szeti Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez a világ egyik leggaz­da­gabb ókori emlé­keket bemu­tató múze­uma, hiszen a Pompe­jiben és Hercu­la­ne­umban talált műkin­csek nagy részét itt helyezték el.

6. nap: Sorrentói-félsziget, Amalfi, Ravello

Körutazás helyi autó­busszal a csodálatos fekvésű Sorrentói-félszi­geten a Positano – Amalfi – Ravello út­vo­na­lon. Az útvonal a világ egyik leg­szebb pano­rá­ma­út­jának számít. Séta az elbű­völő kis­vá­rosban, Amal­fiban, a dóm és a Szt. András emlékek meg­te­kin­té­se, majd sza­bad­idő. (Szt. András apostol Szt. Péter test­vére volt, földi marad­vá­nyai a dóm krip­tá­jában nyugszanak.)
Ezt követően is­mer­ke­dés az Amalfi felett 350 méterrel talál­ható Ravello váro­sával. Ravello két nagy ne­ve­zetes­sé­ge a kö­zép­ko­ri Rufolo-palota (gyönyörű medi­terrán kerttel) és a Cimbrone-villa. Ez utóbbi park­jában talál­ható az a kilátó­pont, mely szinte a tenger felett lebeg. Az innen nyíló pano­ráma az Amalfi környéki part­vi­dékre leír­ha­tatlan látvány (Itália talán leg­szebb panorámája).

7. nap: Hercu­la­neum, Matera

Az első programunk Hercu­la­neum romvá­ro­sának meg­te­kin­té­se. Hercu­la­neum Pompejihez hason­lóan a Vezúv kitö­rése nyomán pusztult el Krisztus után 79-ben, vulkáni láva temette be. Jóval kisebb város volt Pompejinél, de a házak, utcák több­sége vala­mivel jobb álla­potban maradt fenn, mint Pompeji esetében.
A késő délelőtti órákban to­vább­uta­zás az olasz csizma sarkának irányába az Appen­ninek szép tájain keresztül. Délután Basilicata régió egyik tarto­mányi fővá­rosát, Materát láto­gatjuk meg. A szép fekvésű óváros egy mély folyó­völgy egyik oldalán talál­ható. A város valaha az „Olasz Dél” elma­ra­dott­sá­gának a jelképe volt, ahol még a XX. század közepén is az emberek jó része a folyó­völgy feletti barlan­gokban élt. A vala­mivel tehe­tő­sebbek a barlangok elé kőépít­mé­nyeket emeltek. Ezt a kü­lön­le­ges óvárost a XX. század utolsó évti­ze­deiben resta­urálták, azóta Dél-Itália kiemel­ke­dően fontos turisz­tikai attrak­ciói közé tartozik.

A vá­ros­né­zés során sok érdekességet megtudhatnak utasaink az itt élők egykori életéről, lehe­tő­ség lesz barlanglakás és barlangtemp­lom meg­te­kin­té­sé­re is. Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó óváros sok híres film forgatásának helyszíne, 2003-ban például itt forgatták Mel Gibson Passióját, hiszen a 2000 évvel ezelőtti Jeruzsálem való­szí­nű­leg hasonlított a mostani Materához.
Szállás Apulia (olaszul Puglia) régió fővárosától, Baritól délkeletre (3 éj).

8. nap: Bari, Castellanai csepp­kőbarlang, Alberobello

Délelőtt Barival, Dél-Olasz­or­szág – Nápoly után – második leg­na­gyobb városával is­mer­ke­dünk. Séta a félszi­getre épült óvárosban, a ka­ted­rá­lis és a Szent Miklós-bazilika meg­te­kin­té­se. Bari városa a XI. században szerezte meg Szent Miklós püspök földi marad­vá­nyait a kis-ázsiai Myrából, a sír fölé emelt bazi­lika a román stílus igazi remek­műve. (Szent Miklósnak, Myra püspö­kének népies alakja a Mikulás, aki december 6-án aján­dékot hoz a gyere­keknek.)
Bari után lá­to­ga­tást teszünk a castellanai bar­lang­rend­szer­ben (az egyik leg­szebbnek tartott csepp­kő­bar­lang Euró­pában), majd a trullik városa, Albe­robello követ­kezik. A trullik ősi, fehérre meszelt házacskák, jelleg­zetes kúp alakú tetővel – Apulia egyedül­álló épít­mé­nyei. Alberobello egyes negyedei csak trullikból állnak, ami egészen kü­lön­le­ges város­képet ered­ményez. Közös séta, majd szabad program, lehe­tő­ség a helyi művészek, kézmű­vesek áruinak meg­te­kin­té­sé­re, megvásárlására.

9. nap: Lecce, Ostuni, Martina Franca

Délelőtt vá­ros­né­zés Leccében, a barokk dél-itáliai fővá­ro­sában. A könnyen megmun­kál­ható leccei mész­kőnek is köszön­hetően a városban a barokk idősza­kában sok csodá­latos temp­lom, palota épült, közülük is kiemel­kedik a dóm és a Santa Croce-temp­lom.
Délután elő­ször Ostuniba, a leg­szebb „fehér városba” láto­gatunk. A tenger­part menti síkságból kiemel­kedő dombra épült siká­toros óváros, az ősi fehérre meszelt házak együt­tese a domb­tetőn álló ka­ted­rá­lissal – nem egy könnyen felejt­hető látvány. Ráadásul az óváros beba­ran­go­lása közben időn­ként a környező táj pano­rá­máját is élvezhetjük.
Ostuni után egy újabb szép, ódon hangu­latú kisvárossal, Martina Francával is­mer­ke­dünk, ahová a trullik völgyén keresztül vezet az út.

10. nap: Monte Sant'Angelo

Délelőtt a tájképi szépségekben rend­kívül gaz­dag Gargano-félszigettel, az olasz csizma sarkan­tyú­jával is­mer­ke­dünk. Séta a hegy­tetőre épült, pazar fekvésű Monte Sant'Angelo han­gu­la­tos tör­té­nel­mi óváro­sában, a Szent Mihály szentély meg­te­kin­té­se. (Monte Sant'Angelo a kora középkor óta az európai Szent Mihály főan­gyal kultusz egyik leg­fon­to­sabb helye, 2011 óta része a vi­lág­örök­ségnek.) A város­néző séta után sza­bad­idő, lehe­tő­ség a város leg­ma­ga­sabb pontján álló erőd meg­te­kin­té­sé­re (nagy­szerű pano­ráma).
Ezt követően búcsú Apuliától, utazás Észak-Olasz­or­szág irányába a magyar utazók által ritkán hasz­nált A14-es autó­pályán, az Adriai-tenger mentén. Az utazás során az egyik oldalon a kék Adriában, a másik oldalon pedig az Appenninek hegy­vi­lá­gában gyö­nyör­köd­het­nek utasaink.
Szállás Rimini kör­nyé­kén (1 éj).

11. nap:

Hazautazás a Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a mú­zeu­mok nyitvatartásának függ­vé­nyé­ben esetleg változhat.

hangulatos utcakép Martina Francában
hangulatos utcakép Martina Francában

Képgaléria

Caserta hatalmas kastélya

Caserta kastélyának parkja

Caserta kastélya: szoborcsoport a parkban

a casertai kastély egyik díszterme

Pompeji: a fórum maradványai

falfestmény Pompejiben

Pompeji színháza

az ókori Paestum romvárosa – részlet

Paestum egyik ókori temploma

Sorrento látképe a kikötőből

panoráma a sorrentói partvidékre

Capri hangulatos kikötője

Capri: virágözön Augustus kertjében

pillantás Capri szigetére

Capri szigete – a Faraglioni-sziklák

Capri – panoráma Anacapri faluból

Axel Munthe villájának kertje Caprin

Capri – kilátás Axel Munthe villájából

„sétány” a kráter mentén a Vezúvon

a Vezúv tetején – alattunk Nápoly városa

panoráma a Nápolyi-öbölre a Vezúvról

Nápoly: a Castel Nuovo

Nápoly: a Paolai Szent Ferenc-templom

Nápoly: a San Telmo erőd a Plebiscito térről

Nápoly: az I. Umberto Galéria – XIX. századi üzletközpont

Nápoly: a Castel dell’Ovo (Tojás-vár)

szoborcsarnok a nápolyi Nemzeti Régészeti Múzeumban

Amalfi: díszlépcső a dómhoz

Amalfi hangulatos főtere

Amalfi: a Flavio Gioia tér

pillantás Amalfi keleti részére a tenger felől

Amalfi romantikus partja

Ravello: lélegzetelállító panoráma a Rufolo-palota kertjéből

Ravello: a Rufolo-palota kertje - részlet

utcarészlet Herculaneumban

mozaik Herculaneumban

Herculaneum romjai

Matera szép fekvésű óvárosa

Matera óvárosa – részlet

Matera óvárosa – részlet

Bari hangulatos kikötője

Bari – a Szent Miklós-bazilika

a castellanai cseppkőbarlang egy részlete

Alberobello – a trullik városa

Alberobello – a trullik városa

hangulatos utcarészlet Alberobelloban

Alberobello – a trullik negyede

a római amfiteátrum romjai Leccében

Lecce – a Santa Croce-bazilika főhomlokzata

Lecce: a Santa Croce-templom főhajója

Lecce – a San Matteo-templom

hangulatos utcakép Martina Francában

hangulatos utcakép Martina Francában

a Monte Sant'Angelo-i erőd egy részlete

a Monte Sant'Angelo-i erőd egy részlete

délolasz kerámiák

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu