DÉL-TIROL - AZ ALPOK SZERELMESEINEK

kirándulással Európa Tibetjébe, a svájci Graubündenbe

DÉL-TIROL - AZ ALPOK SZERELMESEINEK

kirándulással Európa Tibetjébe, a svájci Graubündenbe

Dél-Európa / Olaszország
Sterzing hangulatos óvárosa
102.000 Ft-tól 115.700 Ft -ig
online jelentkezés lezárva
7 nap / 6 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

6 éj­sza­ka han­gu­la­tos alpesi szál­lo­dák­ban, kényelmes, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. (Glurns kör­nyé­kén egy jó 2 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, melynek kiváló konyhája a dél-tiroli speci­alitásokról híres, Brixen kör­nyé­kén pedig egy jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban; a szept. 17-i csoport ese­tében egy normál 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban).

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió (háromfogásos menüvacsora salátabüfével).

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 15-21. 102.000 Ft
2017. jún. 9-15. 111.000 Ft
2017. júl. 6-12. 115.700 Ft
2017. júl. 20-26. 115.700 Ft
2017. aug. 26 - szept. 1. 111.000 Ft
2017. szept. 17-23. 108.400 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 6 éj­sza­kai szál­lást reg­gelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tar­talmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:27.500 Ft
(6 vacsora)
 
Egyágyas felár:29.500 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:

kb. 6 EUR
(a helyszínen fizetendő)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Ausztria egyik ősi tartományának, Tirolnak a déli részét az I. világ­hábo­rú után a győz­tesek oldalán álló Olasz­or­szág kapta. Tirolnak ezen a nagyobbik, termé­kenyebb és nap­süté­sesebb részén mind a mai napig több­ségben vannak a német ajkúak, bár nap­jainkban már megol­dódni látszanak az egy­kor nagyon súlyos kisebb­ségi prob­lémák. A tarto­mány tele van nekünk magya­roknak kevés­sé ismert, de nagyon szép kisvá­rosokkal, mű­em­lékekkel, melyeket csodálatos keretbe fog­lalnak a le­nyű­gö­ző alpesi tájak.

1. nap: Reschen-tó

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reg­gel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tata­bánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Salz­burg – Kuf­stein út­vo­na­lon, majd végig Észak-Ti­rolon az Inn gyö­nyörű alpesi völ­gyében. Átkelés Olasz­or­szágba, Dél-Tirolba a Reschen-hágón keresztül. Fotó­szünet a Reschen-tónál ott, ahol egykor Graun falu állott, most csak a temp­lom­torony áll ki a vízből. Szállás Dél-Tirol nyugati megyéjében, Vinsch­gauban, Glurns kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Marienbergi kolostor, Churburg, Glurns, Sulden-völgy, Ortler

Barangolás Dél-Tirol nyugati részén. Első megállónk az Etsch (olaszul Adige) folyó völgye felett magasodó Marienbergi kolostor. Láto­gatás a barok­kosított kolos­tortemp­lomban, gyönyör­ködés a varázs­latos alpesi tájban. Ezután lehe­tő­ség Churburg várának meg­te­kin­té­sé­re Schluderns faluban. Az egyik legépebben meg­maradt dél-tiroli vár belső termei nagyon sok értékes kincset rejtenek.
A kö­vet­ke­ző program egy bájos kisváros az Etsch völgyében, Glurns. Dél-Tirol gyöngy­szemének is szok­ták nevezni ezt az ősi falakkal körül­vett tele­pü­lést, mely teljesen megőrizte kö­zép­ko­ri hangu­latát.
Délután utazás a vad­re­gé­nyes Sulden-völgyön ke­resz­tül Sulden faluba. Ez a hegy­vidéki üdü­lő­hely közel 2000 méter magasan van, az Ortler lábainál. A 3905 méter magas Ortler nem­csak Tirolnak, hanem az egész Kele­ti-Alpoknak a leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csa. Séta a gyönyörű fekvésű faluban és kör­nyé­kén.

3. nap: Müstair, Morteratsch-gleccser,
St. Moritz

Pihenés az Alpokban.
Fakultatív program: Graubünden, Európa Tibetje
Kirándulás Svájc egyik leg­ér­de­ke­sebb kantonjába, Grau­bün­denbe. Elő­ször Müstairban az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó bencés kolos­tort te­kintjük meg (a leg­na­gyobb fenn­maradt freskó­ciklus a Karo­ling-korból), majd utazás az Ofen-hágón és az 1800 méter magasan fekvő Engadin völgyön keresztül St. Moritz irá­nyába. Lehe­tőség siklóval fel­menni a Muottas Muragl hegyre (mese­szép pano­ráma a Bernina hava­sokra és a St. Moritz környéki tóvidékre), vagy (a má­jusi csoport esetében) a Diavolezza hegyre (ha­son­lóan szép kilátás a környező tájra és he­gyek­re). Ezt köve­tően könnyű túrázási lehe­tő­ség a Morteratsch gleccserhez, a 4000 méter feletti hófödte Bernina csúcs lábaihoz (Svájc egyik híres túraútja). A délutáni órákban séta Svájc egyik nagy­világi üdülő­helyén, St. Moritzban, majd vissza­uta­zás a dél-tiroli szállodához.
A fakultatív program ára: 6.500 Ft (ga­ran­tált in­dulás).

4. nap: Tirol falu, Meran, Trauttmansdorff
kas­tély­park, Bozen (Ötzi, az ősember)

Utazás az Etsch folyó völgyében kelet felé egészen Tirol faluig, melynek vára (Tirol vára) a tarto­mány nevét adta. Séta a faluban, majd is­mer­ke­dés a Tirol falu alatti völgyben fekvő elegáns üdü­lő­vá­rossal, Merannal (olaszul Merano), mely ún. szub­alpin ég­haj­latáról neve­zetes. Északról hatal­mas hegyek védik, a déli nyitott völgyön keresztül viszont aka­dály­talanul érkezhet a meleg levegő Itáliából (szőlős­kertek, gyümölcs­fák, rengeteg virág).

Ezután lá­to­ga­tás a Meran melletti Trauttmansdorff kastély 12 hektáron elterülő kert­együtte­sében. A kas­tély­park néhány éve elnyerte az „Olasz­or­szág leg­szebb kertje” címet. A közös séta során rend­kívül válto­zatos mediterrán és egzotikus növény­világban gyö­nyör­köd­he­tünk.
Délután utazás Dél-Tirol főváro­sába, Bozenbe (ola­szul Bolzano). Is­mer­ke­dés a várossal (Dóm, Domonkos-temp­lom, Lauben­gasse stb.). Lehetőség a világhírű Dél-Tiroli Régészeti Múzeum meg­te­kin­té­sé­re, melynek fő szenzációja Ötzi, az ősember, akit jégbe fagyva találtak meg 1991-ben a közeli Ötztali-Alpokban, 3200 méteres magasságban. (A múmia mellett láthatóak a ruhái, illetve a szerszámai is.) Szállás Brixen kör­nyé­kén (3 éj).

5. nap: Taufer vára, Reinbach vízesések,
Dél-Tirol néprajzi múzeuma

Kirándulás a Taufer völgybe. Séta Sand in Taufers-ben. Ez egy tipikus alpesi falu az Ahr patak partján. A falu fölött emel­kedő vár az egyik leg­je­len­tő­sebbnek számít Dél-Tirolban. Láto­gatás a várban, majd könnyű túrázási lehe­tő­ség a Reinbach víz­esésekhez. A bő­vízű patak 3 lép­csőben zúdul le egy erdős szur­dokban. Délután a Bruneck melletti Dieten­heimban Dél-Tirol néprajzi múzeumának meg­te­kin­té­se. Gaz­dagon beren­dezett kiállító­termeket, vala­mint egy han­gu­la­tos skanzent láthatunk.

6. nap: St. Ulrich, Dolomitok, Sterzing

Kirándulás a Dolomitok fenséges hegyvilágába. Séta egy bájos kis­vá­rosban, a ladinok lakta St. Ulrichban (világhírű fafaragó­művészet), majd utazás fotó­szüne­tekkel a Grödner-völgy – Sella-hágó (2240 méter) – Pordoi-hágó (2239 méter) – Fassa-völgy – Karer-hágó (1753 méter) – Karer-tó út­vo­na­lon.
A nap utolsó programjaként lá­to­ga­tás Ster­zingbe, Dél-Tirol mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb város­kájába. Az óváros színes erké­lyekkel díszített, késő gótikát és rene­szánszot idéző kö­zép­ko­ri házai az úgy­neve­zett Tizen­kettes Toronnyal kü­lön­le­gesen szép város­képet al­kotnak. Séta a han­gu­la­tos utcákon, majd vissza­uta­zás a szállodába.

7. nap: Pragser Wildsee (Pragsi-tó)

Utazás a Puster-völgyön keresztül Olasz­or­szág egyik legvad­re­gé­nyesebb alpesi tavához, a Dolomitok észa­ki lábainál elterülő Pragser Wildsee-hez. A Pragsi-tó meg­tekin­tésével búcsú­zunk Dél-Tiroltól (kb. 1 órás sza­bad­idő, séta a tópar­ton), majd haza­uta­zás az osztrák Alpokon keresztül a Lienz – Klagen­furt – Graz – Bucsu – Szombathely – Sárvár – Veszprém út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra, majd Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: A napok sorrendje (2-3. és 5-6. nap) az időjárás és a mú­zeu­mok nyitvatartásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

Pordoi-hágó – pihenő a Dolomitok országút egyik legmagasabb hágójánál
Pordoi-hágó – pihenő a Dolomitok országút egyik legmagasabb hágójánál

Képgaléria

a Reschen-tó a templomtoronnyal

a Marienbergi kolostor az alpesi tájban

a Marienbergi kolostor temploma

részlet a középkori hangulatú Glurnsból

Sulden-völgy – a gyönyörű fekvésű Sulden falucska az Ortler lábainál

Müstair bencés kolostora

panoráma a St. Moritz-i tóvidékre a Muottas Muragl hegyről

túra a a Morteratsch-gleccserhez

a Morteratsch-gleccser Svájcban

a Trauttmansdorff kastély és mediterrán kertje

Bozen – a Walther tér a Dómmal

Taufer középkori vára

a Reinbach vízesések – részlet

részlet Dél-Tirol néprajzi múzeumából

ladin fafaragások St. Ulrichból

a Langkofel fenséges sziklatömbjei a Dolomitokban

panoráma a Pordoi-hágó környékén

gyönyörű panoráma a Sella-hágónál

lélegzetelállító panoráma a Dolomitokban

körkép a Dolomitok fenséges hegyvilágáról

a kristálytiszta vizű Karer-tó a Dolomitokban

Sterzing hangulatos főutcája

a vadregényes Pragsi-tó

a türkizben pompázó gyönyörű fekvésű Pragsi-tó

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu