DÉLNYUGAT-FRANCIAORSZÁG - A KÖZÉPKOR SZERELMESEINEK I.

autó­buszos körutazás

DÉLNYUGAT-FRANCIAORSZÁG - A KÖZÉPKOR SZERELMESEINEK I.

autó­buszos körutazás

Nyugat-Európa
Franciaország
Carcassonne hatalmas városfalai
249.900 Ft-tól 264.500 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
11 nap / 10 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

10 éj­sza­ka két­ágyas, für­dő­szo­bás szállodai szo­bák­ban. Az olaszországi és a lourdes-i szállodák 4 csil­la­gosak, a többi 3 csil­la­gos.

Ellátás

Büféreggeli, valamint egy ebéd Lourdes-ban a 4. napon / fakultatív vacsora a 2. naptól.

Figyelem: Odaútban a forgalom függ­vé­nyé­ben elképzelhető, hogy csak 21 óra körül érnek a csoportok a tran­zit­szál­lásra, ezért az első este nem biztosítunk vacsorát.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 30 - máj. 10. 249.900 Ft
2017. jún. 4-14. 264.500 Ft
2017. okt. 6-16. 251.900 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 10 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, egy ebédet, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:49.700 Ft
(9 vacsora)
 
Egyágyas felár:99.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Akik szeretik a kö­zép­ko­ri hangulatú kisvá­ro­sokat, falvakat, várkas­té­lyokat, azoknak ideális úti cél Franci­aor­szág délnyu­gati része. Ezen a vidéken az 1500-as évek óta nem volt jelen­tősebb háború, ez is a magya­rá­zata a késő kö­zép­ko­ri emlékek hihe­tetlen gaz­dag­ságának.
Franciaországban komoly rangot jelent, ha egy falut bevá­lasz­tanak a „Francia­ország leg­szebb falvai” nevű szövet­ségbe. Nem véletlen, hogy ezen falvak leg­na­gyobb arányban az ország délnyu­gati részén talál­hatóak.
Az utazás során az elbűvölő tele­pülések látványát kiegé­szítik, színe­sítik a Francia-középhegység és a Pire­neusok gyönyörű tájai, valamint olyan kü­lön­le­ges helyek meg­te­kin­té­se, mint például Lourdes, Rocamadour vagy a toulouse-i Airbus re­pü­lő­gép­gyár, ahol a világ leg­na­gyobb utas­szál­lító gépei készülnek.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről a Déli pá­lya­ud­vartól reggel 5.30-kor. Székesfe­hér­várról az autó­busz 6.30-kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Verona út­vo­na­lon. Szállás Észak-Olasz­or­szágban (1 éj).

2. nap: Carcassonne

Utazás az Olasz Riviérán és Dél-Franciaországon keresztül a Sanremo – Nizza – Montpellier út­vo­na­lon. Késő délután séta Carcassonne hatalmas falakkal körül­vett óváro­sában. Európa egyik leg­na­gyobb erőd­vá­rosa a kö­zép­ko­ri katonai építé­szet szinte töké­letes példája (UNESCO vi­lág­örök­ség). Szállás Carcassonne-ban (1 éj).

Fehérvár Travel
a Szent Sernin-bazilika Toulouse-ban

3. nap: Lastours (kathar várak), Canal du Midi, Toulouse

Az egyetemes kö­zép­ko­ri történelem egyik leg­je­len­tő­sebb eretnek vallási mozgalma volt a katharoké (vagy albigenseké), Carcassonne kör­nyé­kén számos várrom őrzi emlé­küket. Talán a leglát­vá­nyo­sabb az összes közül az a 4 egymás melletti várrom, melyek Lastours falucska fölött talál­ha­tóak gyönyörű környe­zetben. Lehe­tőség lesz túrá­zásra a romokhoz. Akik nem akarnak túrázni, azokat az autó­busz átszál­lítja a szem­közti hegyol­dalon lévő kilátó­ponthoz, ahonnan pazar pano­ráma nyílik a várro­mokra.
Visszaútban Carcassonne-ba fotó­szü­netet tartunk a Canal du Midi partján. Ezt a csatornát az 1600-as években ásták ki, része annak a vízi útnak, ami össze­köti a Földközi-tengert az Atlanti-óceánnal.
Délután vá­ros­né­zés következik Francia­ország ne­gye­dik leg­na­gyobb váro­sában, Toulouse-ban, a rózsa­szín városban. A han­gu­la­tos óváros leg­ér­té­ke­sebb kincsei a mo­nu­men­tá­lis, román stílusú Szt. Sernin-bazilika, és a gyönyörű, gótikus Jakobinus-temp­lom, mely a Domonkos-rend anya­temp­loma volt.
Késő délután utazás a Pireneusok lábainál fekvő Lourdes váro­sába, szállás (2 éj).

4. nap: Gavarnie-cirkuszvölgy, Lourdes

Lourdes-tól jó egyórányi autó­buszozásra talál­ható a Pirene­usok egyik legnagy­sze­rűbb termé­szeti cso­dá­ja, a Gavarnie-cirkuszvölgy. A völgyet 3 oldalról 3000 méter feletti hegyek veszik körül, a völgy végénél talál­ható Európa egyik leg­ma­ga­sabb vízesése (422 méter). Könnyű túrázási lehe­tő­ség lesz ezen a fantasz­tikus helyen, illetve sza­bad­idő a han­gu­la­tos Gavarnie faluban, majd a kora délutáni órák­ban szép tájakon keresztül vissza­uta­zunk Lourdes-ba.
A délutánt ebben a szép fekvésű kis­vá­rosban töltjük, mely Róma után a keresz­tény világ leg­lá­to­ga­tot­tabb za­rán­dok­helye. Francia­országban Párizson kívül nincs még egy olyan város, ahol annyi szálloda lenne, mint Lourdes-ban. Mindez annak köszön­hető, hogy 1858-ban egy 14 éves, tanu­latlan pász­tor­lány­nak összesen 18-szor jelent meg a Szűz­anya pár hónap lefor­gása alatt egy barlangnál, és utána ezen a helyen szám­ta­lan csodás gyógyulás történt.
A városnéző séta után lehe­tő­ség lesz ide­gen­ve­ze­tőnkkel felmenni Lourdes kö­zép­ko­ri várába (lift is rendel­ke­zésre áll), ahol a gyönyörű pano­rámán kívül megte­kintjük a Pire­neusok Múzeumát.

5. nap: Airbus repülőgépgyár/Toulouse, Cordes-sur-Ciel

Kora délelőtt visszaindulunk Toulouse városa irányába. Akik nem jelent­keznek az alábbi fakul­tatív prog­ramra, azokat az autó­busz a repülő­gép­gyártól beviszi az óvárosba.
Fakultatív program: Airbus repülőgépgyár és Aeroscopia repülési múzeum.
Toulouse városa Európában a repülő­gép­gyártás köz­pont­ja, itt készülnek a világ leg­na­gyobb utas­szál­lító repülő­gépei, az emeletes Airbus 380-asok, melyeken több mint 700 ember utazhat egyszerre. A gyárlá­to­ga­táshoz tartozik egy kis buszos utazás a gyár­ud­varon, valamint az óriás­gépek össze­sze­re­lé­sé­nek bemu­ta­tása a gyártó­csarnok kilátó­teraszáról.
A gyárlá­to­ga­tás után megte­kintjük a 2014 őszén elké­szült Aeroscopia nevű repü­lési múze­umot, ahol nem­csak a külön­böző Airbus típu­sokkal, hanem a repülés törté­ne­tével is megis­mer­ked­hetünk.
A fakultatív program ára: 7.600 Ft (belépődíjakkal együtt).
Figyelem: A programra legkésőbb indulás előtt másfél hónappal kell jelent­kezni.

Kora délután to­vább­uta­zunk Cordes-sur-Ciel vá­ros­ká­ba, mely töké­letes példája a hegyre épült erődített kö­zép­ko­ri váro­soknak. Kisvo­nattal (dottóval) me­gyünk majd fel a felső­vá­rosba, ahol a közös séta során szám­ta­lan kö­zép­ko­ri palo­tában gyö­nyör­köd­he­tünk, a régi kö­zép­ko­ri házak jelentős ré­szé­ben pedig kézmű­vesek dolgoznak, illetve kínálják porté­kájukat.
Szállás a közeli Albi váro­sában (1 éj).

6. nap: Albi, Conques

Délelőtt városnéző séta Albi elbűvölő kö­zép­ko­ri óváro­sában (UNESCO vi­lág­örök­ség). Az óvárost két impozáns épület uralja, a Tarn folyó fölé emel­kedő Püspöki palota (a kertje és az udvara ingye­nesen bejár­ható), vala­mint a ka­ted­rá­lis, mely a dél-francia gótika mester­műve. Az erőd­sze­rű külsőhöz képest a gyönyö­rűen díszí­tett temp­lom­belső kellemes meg­le­pe­tés a láto­gatók számára. A közös séta után sza­bad­idő az óvárosban, ezalatt az érdek­lő­dőkkel ide­gen­ve­ze­tőnk lá­to­ga­tást tesz a híres Toulouse-Lautrec múze­umban, mely a Püspöki palo­tában talál­ható. Az egye­temes impresszi­onista festészet egyik leg­je­len­tő­sebb mestere ebben a városban született.
Délután egy újabb csoda vár ránk, a Lot folyó környéki hegyekben rejtőz­ködő Conques. A szinte érin­tet­lenül megma­radt kö­zép­ko­ri tele­pülés, a gyönyörű környezet, a dús vege­táció már hosszú évszá­zadok óta elbű­völi az utazókat. A falu fontos ne­ve­zetes­sé­ge a román kori St. Foy (magyarul Szt. Fides) apát­sági temp­lom a végíté­letet ábrá­zoló pompás timpa­non­jával, és a kolos­torban elhe­lyezett kincstár, ahol a kö­zép­ko­ri arany­művesek mes­ter­mun­kái vannak kiállítva.
A conques-i program után to­vább­uta­zás a Dordogne folyó völgyébe, szállás egy kis­vá­rosban (4 éj).

7. nap: Dordogne-völgy, Domme, La-Roque-Gageac, séta­ha­jó­zás, Beynac vára, Sarlat

A Dordogne-folyó kanyargó völgye és a környék mind tájképi szépségben, mind kul­tu­rá­lis örök­ségben kiemel­kedő helyet foglal el Francia­or­szágban. Henry Miller, a híres amerikai író írta erről a vidékről: „Földünkön ez a hely van a legkö­ze­lebb a para­di­csom­hoz.”
Délelőtt a „Dordogne akropoliszával”, Domme-mal is­mer­ke­dünk. Ez a bájos kisváros egy fenn­síkra épült a folyó fölé. Egységes stílusú, késő kö­zép­ko­ri házaival, a fentről nyíló pano­rá­mával mély benyo­mást tesz a láto­gatókra.
A kö­vet­ke­ző állo­másunk La-Roque-Gageac, egy festői falucska, amelyik szinte beszo­rult a Dordogne folyó és egy meredek hegy közé. A közös séta után lehe­tő­ség lesz egy kellemes hajó­zásra is, majd a pazar fekvésű Beynac várához láto­gatunk. Ez a sasfé­szek szinte ural­kodik a Dordogne-völgy felett.
A nap utolsó programja Sarlat városa, egy igazi kö­zép­ko­ri gyöngy­szem. A XV. századból származó jelleg­zetes okker­sárga háza­ival, palo­táival ez a város része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. Kevés olyan hely van a világon, ahol ilyen nagy, jól karban­tar­tott kö­zép­ko­ri óváros talál­ható. A város­néző séta során a turisták úgy érzik, évszá­za­dokat vissza­re­pültek az időben.

8. nap: Martel, Carennac, Padirac-barlang, Rocamadour

Ezen a napon folytatjuk a Dordogne vidék beba­ran­go­lását. Délelőtt két kö­zép­kor­ból itt felej­tett „mese­falut” nézünk meg, Martelt és Carennac-ot, majd a környék fő termé­szeti csodája követ­kezik, a Padirac-barlang. A gigan­tikus méretű csepp­kö­veken kívül kurió­zumnak számít a csóna­kázás a földa­latti folyón és a barlang bejá­ratát jelentő 32 méter átmérőjű, 75 méter mély szakadék – le­bi­lin­cselő látvány. (A turisták le- és feljutását 3 lift is segíti, de azért némi gyalog­lásra számítani kell.)
A középkorban Rocamadour Európa egyik leg­fon­to­sabb za­rán­dok­helye volt. A városka meglá­to­ga­tása köruta­zá­sunk egyik csúcs­pontját jelenti. Mielőtt megér­ke­zünk, megállunk l'Hospitalet faluban, ahon­nan egészen pazar pano­ráma nyílik Roca­ma­dourra, melynek egyes részei nem egymás mellett, hanem egymás fölött helyez­kednek el. Az Alzou folyó kanyarog a szurdok alján, felette a han­gu­la­tos kö­zép­ko­ri falu, felette a kö­zép­ko­ri szen­télyek, temp­lomok negyede, a szikla tetején pedig az egykori várkas­tély. A délután folyamán lesz elegendő idő a tele­pülés mindegyik részének megis­me­résére úgy, hogy az egyes negyedek (szintek) között lifttel lehet köz­lekedni.

9. nap: Pech Merle (ősemberrajzok), St-Cirq-Lapopie, Cahors

Kirándulás a Lot folyó szép völgyébe. Fran­cia­or­szágnak ezen a vidékén rengeteg barlang talál­ható, néhányban közülük eredeti őskori szikla­rajzok tanul­má­nyoz­hatóak. Ezen „ősember” barlangok között egy olyan van, amelyik egyúttal látvá­nyos csepp­kőbarlang is, ez a Pech Merle-barlang a Lot folyótól pár km-re. A barlang­lá­to­ga­tás után egy elra­gadó kö­zép­ko­ri falu, St-Cirq-Lapopie a kö­vet­ke­ző állomás. A falu páratlan fekvése a Lot folyó völgye feletti sziklán, a kö­zép­ko­ri házak, paloták együt­tese még a sokat látott világ­uta­zókat is lenyűgözi. (Az autó­busz fel tud menni a falu felső részéig.)
Délután a nagy hegyek között kanyargó Lot folyó mentén Cahors váro­sába utazunk. A folyó haj­tű­ka­nyar­jában fekvő óváros nagy ne­ve­zetes­sé­ge a XIV. századi erődí­tett Valentré-híd, mely 3 hatalmas tornyával a kö­zép­ko­ri francia katonai építé­szet egyik leg­je­len­tő­sebb példája.

10. nap: Collonges-la-Rouge

Délelőtt még egy meseszép falut látogatunk meg. Collonges-la-Rouge vörös homok­kőből épült kö­zép­ko­ri házai, temp­loma és a zöld növényzet gyönyörű elegye méltó lezá­rását jelentik délnyugat-fran­cia­or­szági köruta­zá­sunknak. Utazás haza­felé Közép-Francia­országon keresztül a Vichy – Chalon-sur-Saone – Besancon út­vo­na­lon. Szállás a svájci határ közelében (1 éj).

11. nap: Utazás az Alpokon keresztül

Utazás Svájcon és az osztrák Alpokon keresztül a Basel – Zürich – Feldkirch – Innsbruck – Salzburg – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Haza­érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

hajózás a festői La-Roque-Gageac falucskából
hajózás a festői La-Roque-Gageac falucskából

Képgaléria

Carcassone hatalmas városfalai

Carcassone középkori vára – részlet

Carcassone katedrálisa

a Lastours falucska fölött emelkedő kathar várromok – részlet

a Lastours falucska fölött emelkedő kathar várromok – részlet

a Canal du Midi partján

Toulouse egy hangulatos sétálóutcája

a Szt. Sernin-bazilika Toulouse-ban

Toulouse városházája a főtéren

a Jakobinus-templom gótikus belsője

a Gavarnie-cirkuszvölgy

séta a Gavarnie-cirkuszvölgyben

Lourdes: a szentélyek negyede a várból

Lourdes: alul a Rózsafüzér bazilika, fent pedig Szeplőtelen fogantatás bazilika

Cordes-sur-Ciel erődített középkori városa

hangulatos utcák Cordes-sur-Ciel-ben

panoráma a Cordes-sur-Ciel környéki tájra

Albi óvárosa és katedrálisa a Tarn folyó felől

Albi: panoráma a Püspöki palota kertjéből

Albi: a Püspöki palotában van a Toulouse-Lautrec Múzeum

Albi – a katedrális belső tere

Albi – jellegzetes utcarészlet

a hegyek között rejtőzködő Conques

a román kori St. Foy apátsági templom Conques-ban

Conques középkori házai

Conques – egy darab középkor

Conques – egy darab középkor

Conques – egy darab középkor

panoráma a Dordogne-folyó környéki tájra Domme-ból

a középkori hangulatú kisváros: Domme

Domme – utcarészlet

a hegyek és a Dordogne-folyó közé „beszorult” La-Roque-Gageac falucska

hajózás a festői La-Roque-Gageac falucskából

Beynac vára

sasfészek a Dordogne-völgyben – Beynac vára

panoráma a Dordogne-vidékre Beynac várából

Sarlat szépen karbantartott középkori óvárosa

Sarlat jellegzetes okkersárga házai

a középkori városka – Martel

a középkori városka – Martel

Carennac – egy középkorból itt felejtett „mesefalu”

Carennac egy középkori háza

a Padirac-barlang 75 méter mély „szakadék-bejárata”

a Padirac-barlang 32 méter átmérőjű „szakadék-bejárata”

pazar panoráma a meghökkentő fekvésű Rocamadour városára

Rocamadour: középkori utca, felette a szentélyek negyede és a vár

Rocamadour sziklába vájt városa

a Lot folyó feletti sziklára épült St-Cirq-Lapopie

az elragadó középkori St-Cirq-Lapopie

St-Cirq-Lapopie középkori várfala és temploma

St-Cirq-Lapopie – egy darab középkor

az erődített Valentré-híd a Lot folyó fölött Cahors-ban

a középkori Valentré-híd Cahors-ban

a Lot folyó hajtűkanyarjában fekvő Cahors városa

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu