DÉLNYUGAT-FRANCIAORSZÁG - A KÖZÉPKOR SZERELMESEINEK II.

repülőgépes körutazás

DÉLNYUGAT-FRANCIAORSZÁG - A KÖZÉPKOR SZERELMESEINEK II.

repülőgépes körutazás

Nyugat-Európa
Franciaország
Lastours falucska felett emelkedő kathar várromok – részlet
299.400 Ft-tól 301.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
9 nap / 8 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal Toulouse-ba és vissza, egyszeri át­szál­lás­sal. Fran­cia­or­szágban lég­kon­dicio­nált autó­busszal

Szállás

8 éj­sza­ka két­ágyas, für­dő­szo­bás szállodai szo­bák­ban. A lourdes-i szálloda 4 csil­la­gos, a többi 3 csil­la­gos.

Ellátás

Büféreggeli, valamint egy ebéd Lourdes-ban a 2. napon / fakultatív vacsora.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. jún. 23 - júl. 1. 299.400 Ft
+ reptéri ill.
2017. aug. 4-12. 301.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 40.800 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­buszt, a 8 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, egy ebédet, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét Bu­da­pest­től Bu­da­pestig és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tar­tal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:44.200 Ft
(8 vacsora)
 
Egyágyas felár:84.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Akik szeretik a kö­zép­ko­ri hangulatú kisvá­ro­sokat, falvakat, várkas­té­lyokat, azoknak ideális úti cél Fran­ci­aor­szág délnyugati része. Ezen a vidéken az 1500-as évek óta nem volt jelentősebb háború, ez is a magya­rázata a késő kö­zép­ko­ri emlékek hi­he­tet­len gaz­dagságának.
Francia­országban komoly rangot jelent, ha egy falut bevá­lasz­tanak a „Fran­cia­ország leg­szebb falvai” nevű szövet­ségbe. Nem véletlen, hogy ezen falvak leg­na­gyobb arányban az ország délnyu­gati részén talál­hatóak.
Az utazás során az elbűvölő tele­pü­lések látványát kiegé­szítik, színe­sítik a Francia-közép­hegység és a Pireneusok gyönyörű tájai, vala­mint olyan kü­lön­le­ges helyek meg­te­kin­té­se, mint például Lourdes, Rocamadour vagy a toulouse-i Airbus re­pülő­gép­gyár, ahol a világ leg­na­gyobb utas­szál­lító gépei készülnek.

1. nap: Lourdes:

Elutazás Ferihegyről egyszeri át­szál­lás­sal Dél­nyu­gat-Franciaország leg­na­gyobb váro­sába, Toulouse-ba. A megérkezés után to­vább­uta­zás autó­busszal a Pireneusok lábainál fekvő Lourdes váro­sába, szállás (2 éj).

2. nap: Gavarnie-cirkuszvölgy, Lourdes

Lourdes-tól jó egyórányi autó­buszozásra talál­ható a Pire­ne­usok egyik legnagy­sze­rűbb termé­szeti cso­dája, a Gavarnie-cirkuszvölgy. A völgyet 3 oldalról 3000 méter feletti hegyek veszik körül, a völgy végénél talál­ható Európa egyik leg­ma­ga­sabb víze­sése (422 méter). Könnyű túrázási lehe­tő­ség lesz ezen a fantasz­tikus helyen, illetve sza­bad­idő a han­gu­la­tos Gavarnie faluban, majd a kora délutáni órákban szép tájakon keresztül vissza­uta­zunk Lourdes-ba.
A délutánt ebben a szép fekvésű kis­vá­rosban töltjük, mely Róma után a keresz­tény világ leg­lá­to­ga­tot­tabb za­rán­dokhelye. Fran­cia­or­szágban Párizson kívül nincs még egy olyan város, ahol annyi szálloda lenne, mint Lourdes-ban. Mindez annak köszön­hető, hogy 1858-ban egy 14 éves, tanu­latlan pász­tor­lány­nak összesen 18-szor jelent meg a Szűz­anya pár hónap lefor­gása alatt egy barlangnál, és utána ezen a helyen szám­ta­lan csodás gyógyulás történt.
A városnéző séta után lehe­tő­ség lesz ide­gen­ve­ze­tőnkkel felmenni Lourdes kö­zép­ko­ri várába (lift is rendelkezésre áll), ahol a gyönyörű pano­rámán kívül megte­kintjük a Pireneusok Múzeumát.

3. nap: Cordes-sur-Ciel, Albi

Kora délelőtt visszaindulunk Toulouse városa irányába, majd tovább Cordes-sur-Ciel-be. Ez a városka töké­letes példája a hegyre épült erődí­tett kö­zép­ko­ri váro­soknak. Kisvo­nattal (dottóval) megyünk majd fel a felső­vá­rosba, ahol a közös séta során szám­ta­lan kö­zép­ko­ri palo­tában gyö­nyör­köd­he­tünk, a régi kö­zép­ko­ri házak jelentős ré­szé­ben pedig kézmű­vesek dolgoznak, illetve kínálják porté­kájukat.
Délután to­vább­uta­zás a közeli Albi váro­sába, vá­ros­né­zés az elbű­völő kö­zép­ko­ri óvárosban (UNESCO vi­lág­örök­ség). Az óvárost két impozáns épület uralja, a Tarn folyó fölé emel­kedő Püspöki palota (a kertje és az udvara ingye­nesen bejár­ható), valamint a ka­ted­rá­lis, mely a dél-francia gótika mester­műve. Az erőd­sze­rű külsőhöz képest a gyönyö­rűen díszített temp­lombelső kellemes megle­petés a láto­gatók számára. A közös séta után sza­bad­idő az óvárosban, ezalatt az érdek­lő­dőkkel ide­gen­ve­ze­tőnk lá­to­ga­tást tesz a híres Toulouse-Lautrec múze­umban, mely a Püspöki palo­tában talál­ható. Az egye­temes impresszi­onista festészet egyik leg­je­len­tő­sebb mestere ebben a városban született.
Szállás Albiban (1 éj).

4. nap: Conques, Autoire, Castelnau-Bretenoux várkastélya

Utazás a Lot folyó környéki hegyekbe, ahol egy újabb csoda vár ránk, Conques városka. A szinte érin­tet­lenül megma­radt kö­zép­ko­ri tele­pülés, a gyönyörű környezet, a dús vege­táció már hosszú évszá­zadok óta elbű­völi az utazókat. A falu fontos ne­ve­zetes­sé­ge a román kori St. Foy (magyarul Szt. Fides) apát­sági temp­lom a végí­té­letet ábrá­zoló pompás timpa­nonjával, és a kolostorban elhelyezett kincstár, ahol a kö­zép­ko­ri aranyművesek mes­ter­munkái vannak kiállítva.
A conques-i program után to­vább­uta­zás a Dordogne folyó vidé­kére, ahol elő­ször sétát teszünk egy kö­zép­kor­ból itt felej­tett faluban, Autoire-ban, majd Castelnau-Bretenoux várkas­té­lyát nézzük meg. Az impo­záns épü­let­együt­tes a XIX. század végétől egy híres francia opera­énekes tulaj­do­nában volt, aki a termek egy részét értékes kö­zép­ko­ri búto­rokkal és műkin­csekkel rendezte be.
Szállás egy kis­vá­rosban a Dordogne folyó közelében (3 éj).

5. nap: Dordogne-völgy, Domme, La-Roque-Gageac, séta­ha­jó­zás, Beynac vára, Sarlat

A Dordogne-folyó kanyargó völgye és a környék mind tájképi szép­ségben, mind kul­tu­rá­lis örökségben kiemel­kedő helyet foglal el Fran­cia­or­szágban. Henry Miller, a híres amerikai író írta erről a vidékről: „Földünkön ez a hely van a leg­kö­zelebb a para­di­csomhoz.”
Délelőtt a „Dordogne akro­po­liszával”, Domme-mal is­mer­ke­dünk. Ez a bájos kisváros egy fennsíkra épült a folyó fölé. Egységes stílusú, késő kö­zép­ko­ri házaival, a fentről nyíló pano­rámával mély benyo­mást tesz a látogatókra.
A kö­vet­ke­ző állo­másunk La-Roque-Gageac, egy festői falucska, amelyik szinte beszo­rult a Dordogne folyó és egy meredek hegy közé. A közös séta után lehe­tő­ség lesz egy kellemes hajó­zásra is, majd a pazar fekvésű Beynac várához láto­gatunk. Ez a sasfé­szek szinte ural­kodik a Dordogne-völgy felett.
A nap utolsó programja Sarlat városa, egy igazi kö­zép­ko­ri gyöngy­szem. A XV. századból származó jelleg­zetes okker­sárga háza­ival, palo­táival ez a város része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. Kevés olyan hely van a világon, ahol ilyen nagy, jól karban­tar­tott kö­zép­ko­ri óváros talál­ható. A város­néző séta során a turisták úgy érzik, évszá­za­dokat vissza­repültek az időben.

6. nap: Martel, Carennac, Padirac-barlang, Rocamadour

Ezen a napon folytatjuk a Dordogne vidék beba­ran­go­lását. Délelőtt két kö­zép­kor­ból itt felejtett „mese­falut” nézünk meg, Martelt és Carennac-ot, majd a környék fő termé­szeti csodája követ­kezik, a Padirac-barlang. A gigan­tikus méretű csepp­kö­veken kívül kurió­zumnak számít a csóna­kázás a föld­alatti folyón és a barlang bejá­ratát jelentő 32 méter átmé­rőjű, 75 méter mély szakadék – le­bi­lin­cselő látvány. (A turisták le- és feljutását 3 lift is segíti, de azért némi gyalog­lásra számítani kell.)
A középkorban Roca­ma­dour Európa egyik leg­fon­to­sabb za­rán­dokhelye volt. A városka meglá­to­ga­tása köruta­zásunk egyik csúcs­pontját jelenti. Mielőtt megér­kezünk, megállunk l'Hospitalet faluban, ahonnan egészen pazar pano­ráma nyílik Rocamadourra, melynek egyes részei nem egymás mellett, hanem egymás fölött helyez­kednek el. Az Alzou folyó kanyarog a szurdok alján, felette a han­gu­la­tos kö­zép­ko­ri falu, felette a kö­zép­ko­ri szenté­lyek, temp­lomok negyede, a szikla tetején pedig az egykori várkas­tély. A délután folya­mán lesz elegendő idő a tele­pülés mindegyik részének megis­me­résére úgy, hogy az egyes negyedek (szintek) között lifttel lehet közlekedni.

7. nap: Pech Merle (ősemberrajzok), St-Cirq-Lapopie, Cahors

Búcsú a Dordogne vidéktől, utazás a Lot folyó szép völgyébe. Fran­cia­ors­zágnak ezen a vidékén rengeteg barlang talál­ható, néhá­nyban közülük eredeti őskori szikla­rajzok tanul­má­nyoz­hatóak. Ezen „ősember” barlangok között egy olyan van, amelyik egyúttal látvá­nyos csepp­kőbar­lang is, ez a Pech Merle-barlang a Lot folyótól pár km-re. A barlanglá­to­ga­tás után egy elragadó kö­zép­ko­ri falu, St-Cirq-Lapopie a kö­vet­ke­ző állomás. A falu páratlan fekvése a Lot folyó völgye feletti sziklán, a kö­zép­ko­ri házak, paloták együt­tese még a sokat látott világ­uta­zókat is lenyű­gözi. (Az autó­busz fel tud menni a falu felső részéig.)
Délután a nagy hegyek között kanyargó Lot folyó mentén Cahors váro­sába utazunk. A folyó hajtű­ka­nyarjában fekvő óváros nagy ne­ve­zetes­sé­ge a XIV. századi erődített Valentré-híd, mely 3 hatalmas tornyával a kö­zép­ko­ri francia katonai építészet egyik leg­je­len­tő­sebb példája.
Szállás Toulouse-ban (2 éj).

8. nap: Carcassonne, Lastours (kathar várak), Canal du Midi

Egész napos kirándulás Toulouse-tól délkeletre. Elő­ször Carcassonne-ba utazunk, vá­ros­né­zés a hatalmas falakkal körül­vett óvárosban. Európa egyik leg­na­gyobb erőd­vá­rosa a kö­zép­ko­ri katonai építé­szet szinte töké­letes példája (UNESCO vi­lág­örök­ség). Lehe­tőség lesz sétára a város­fa­lakon és a belső várban beren­dezett múzeum meg­te­kin­té­sé­re is.
Az egyetemes kö­zép­ko­ri törté­nelem egyik leg­je­len­tő­sebb eretnek vallási mozgalma volt a katharoké (vagy albi­genseké), Carcassonne kör­nyé­kén számos vár­rom őrzi emlé­küket. Talán a leglátvá­nyo­sabb az összes közül az a 4 egymás melletti várrom, melyek Lastours falucska fölött talál­hatóak gyönyörű környe­zetben. Lehe­tőség lesz túrázásra a romokhoz. Akik nem akarnak túrázni, azokat az autó­busz átszállítja a szem­közti hegy­ol­dalon lévő kilátó­ponthoz, ahonnan pazar pano­ráma nyílik a várro­mokra.
Visszaútban Toulouse-ba fotó­szünetet tartunk a Canal du Midi partján. Ezt a csatornát az 1600-as években ásták ki, része annak a vízi útnak, ami össze­köti a Földközi-tengert az Atlanti-óceánnal.

9. nap: Toulouse / Airbus repülőgépgyár

Délelőtt vá­ros­né­zés Franciaország negyedik leg­na­gyobb váro­sában, Toulouse-ban, a rózsa­szín városban. A han­gu­la­tos óváros leg­ér­té­ke­sebb kin­csei a mo­nu­men­tá­lis, román stílusú Szt. Sernin-bazilika, és a gyönyörű, gótikus Jakobinus-temp­lom, mely a Domonkos-rend anya­temp­loma volt.
Ezt követően szabad program a belvá­rosban, vagy:
Fakultatív program: Airbus repülőgép­gyár és Aeroscopia repülési múzeum.
Toulouse városa Európában a repülő­gép­gyártás központja, itt készülnek a világ leg­na­gyobb utas­szál­lító repülő­gépei, az emeletes Airbus 380-asok, melyeken több mint 700 ember utazhat egy­szerre. A gyárlá­to­ga­táshoz tartozik egy kis buszos utazás a gyárud­varon, valamint az óriás­gépek össze­sze­relésének bemu­tatása a gyártó­csarnok kilá­tó­te­ra­száról.
A gyárlá­to­ga­tás után megte­kintjük a 2014 őszén elké­szült Aeroscopia nevű repülési múze­umot, ahol nem­csak a külön­böző Airbus típu­sokkal, hanem a repülés törté­ne­tével is megis­mer­ked­hetünk.
A fakultatív program ára: 7.600 Ft (belépő­díjakkal együtt).
Figyelem: A programra legké­sőbb indulás előtt másfél hónappal kell jelent­kezni.
A délutáni órákban transzfer a toulouse-i repülő­térre, elutazás egyszeri át­szál­lás­sal Buda­pest­re. Érkezés Ferihegyre a késő esti órákban (az előzetes menet­rend szerint).

Sarlat jellegzetes okkersárga házai
Sarlat jellegzetes okkersárga házai

Képgaléria

Lourdes: a szentélyek negyede a várból

Lourdes: alul a Rózsafüzér bazilika, fent pedig a Szeplőtelen fogantatás bazilika

a Gavarnie-cirkuszvölgy

séta a Gavarnie-cirkuszvölgyben

Cordes-sur-Ciel erődített középkori városa

hangulatos utcák Cordes-sur-Ciel-ben

panoráma a Cordes-sur-Ciel környéki tájra

Albi óvárosa és katedrálisa a Tarn folyó felől

Albi: panoráma a Püspöki palota kertjéből

Albi: a Püspöki palotában van a Toulouse-Lautrec Múzeum

Albi – a katedrális belső tere

Albi – jellegzetes utcarészlet

a hegyek között rejtőzködő Conques

a román kori St. Foy apátsági templom Conques-ban

Conques középkori házai

Conques – egy darab középkor

Conques – egy darab középkor

Conques – egy darab középkor

a középkorból itt felejtett Autoire falucska

Castelnau-Bretenoux impozáns várkastélya

a Castelnau-Bretenoux várkastély belső udvara

panoráma a Dordogne-folyó környéki tájra Domme-ból

a középkori hangulatú kisváros: Domme

Domme – utcarészlet

a hegyek és a Dordogne-folyó közé „beszorult” La-Roque-Gageac falucska

hajózás a festői La-Roque-Gageac falucskából

Beynac vára

sasfészek a Dordogne-völgyben – Beynac vára

panoráma a Dordogne-vidékre Beynac várából

Sarlat szépen karbantartott középkori óvárosa

Sarlat jellegzetes okkersárga házai

a középkori városka – Martel

a középkori városka – Martel

Carennac – egy középkorból itt felejtett „mesefalu”

Carennac egy középkori háza

a Padirac-barlang 75 méter mély „szakadék-bejárata”

a Padirac-barlang 32 méter átmérőjű „szakadék-bejárata”

pazar panoráma a meghökkentő fekvésű Rocamadour városára

Rocamadour: középkori utca, felette a szentélyek negyede és a vár

Rocamadour sziklába vájt városa

a Lot folyó feletti sziklára épült St-Cirq-Lapopie

az elragadó középkori St-Cirq-Lapopie

St-Cirq-Lapopie középkori várfala és temploma

St-Cirq-Lapopie – egy darab középkor

az erődített Valentré-híd a Lot folyó fölött Cahors-ban

a középkori Valentré-híd Cahors-ban

a Lot folyó hajtűkanyarjában fekvő Cahors városa

Carcassone hatalmas városfalai

Carcassone középkori vára – részlet

Carcassone katedrálisa

a Lastours falucska fölött emelkedő kathar várromok – részlet

a Lastours falucska fölött emelkedő kathar várromok – részlet

a Canal du Midi partján

Toulouse egy hangulatos sétálóutcája

Toulouse városházája a főtéren

a Szt. Sernin-bazilika Toulouse-ban

a Jakobinus-templom gótikus belsője

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu