DREZDA, MEISSEN, SZÁSZ-SVÁJC

csillagtúra Szászországban

DREZDA, MEISSEN, SZÁSZ-SVÁJC

csillagtúra Szászországban

Nyugat-Európa
Németország és a Benelux országok
a Zwinger épületegyüttese Drezdában
54.700 Ft-tól 66.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
4 nap / 3 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

Kétágyas, für­dő­szo­bás szállodai szo­bák­ban.

„A” jelű csoport: egy emelt szintű 3 csillagos szál­lo­dában, mely Drezdában található, nem messze a városközponttól.

„B” jelű csoportok: egy valamivel egyszerűbb 3 csilla­gos szállodában, Drezda környékén.

Ellátás

„A” jelű csoport: Büféreggeli.
Figyelem: Ennél a csoportnál nem kínálunk félpanziós lehetőséget. Drezdában a szálloda környékén az étkezés könnyen meg­oldható, az idegenvezető természetesen segítséget nyújt.

„B” jelű csoportok: Büféreggeli / fakultatív vacsora.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 21-24. B 54.700 Ft
2017. jún. 16-19. B 59.500 Ft
2017. aug. 20-23. A 66.900 Ft
2017. okt. 12-15. B 56.200 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 3 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár („B” jelű csoportok):
14.700 Ft
(3 vacsora)
 
Egyágyas felár:A
B
26.900 Ft
14.500 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Szászország egy kb. négy magyar megyényi terület, Német­ország legke­letibb tarto­mánya. Az Érchegy­ségben bányá­szott nemes­ércek és a szorgalmas szászok munkája révén Német­föld egyik leggaz­dagabb vidéke volt ez. Nem véletlen, hogy pár száz évvel ezelőtt a főváros, Drezda, Európa egyik virágzó mű­vé­sze­ti központja volt, az Elba Firen­zé­jének is nevezték. Múzeumai ma is világ­hírűek.
A tarto­mányi fővá­roson kívül gyönyörű kisvá­rosok szere­pelnek a progra­munkban, például a régebbi feje­delmi szék­hely, Meissen (a porcelán városa), és Görlitz, ahol több mint 3000 műemlék épület talál­ható. A termé­szeti szépsé­gek kedve­lőinek sem kell csalód­niuk, hiszen a Szász-Svájc Nemzeti Park terü­letén fantasz­tikus szikla­kép­ződ­mények között hömpölyög az Elba.

1. nap: Drezda

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Rajka – Brno – Prága út­vo­na­lon Drezdába, Szász­ország főváro­sába. A II. világ­há­bo­rúban szinte földig rombolt város ma ismét régi fényében tündököl, a tör­té­nel­mi épüle­teket újjá­épí­tették. A városnéző séta fő att­rakciói a kö­vet­ke­zők: Staatsoper (Állami Ope­raház), Hofkirche (kato­likus ka­ted­rá­lis), Resi­denz­schloss (az ural­kodó kastélya), Fürstenzug (a szász ural­kodók felvo­nulása – 102 méter hosszú fríz), Brühl-terasz (az Elba felett), Frauenkirche (Német­ország leg­na­gyobb barokk temp­loma), Kultúr­palota (oldalán az NDK-fal) stb. Szállás Drezdában vagy kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Meissen, Drezda

Kirándulás a szép fekvésű Meissenbe. Az Elba-parti városról minden­kinek Európa legelső és leghí­resebb porce­lán­ma­nu­fak­tú­rája jut eszébe, de a gyönyörű óváros műem­lékei is párat­lanok. Séta az alsó­vá­rosban, majd lifttel felme­gyünk a felső­vá­rosba, ahol megte­kintjük a pompás gótikus szé­kes­egy­házat és annak múze­umát. Ezt köve­tően sza­bad­idő, ezalatt ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség lesz az Albrechtsburg (az egykori válasz­tó­fe­je­delmi várkas­tély) nagy­szerű belső terme­inek meg­te­kin­té­sé­re. Kora délután a porce­lán­ma­nu­fak­tú­rával is­mer­ke­dünk (a porcelán­ké­szítés bemu­ta­tása, múzeum, vásár­lási lehe­tő­ség), majd újra Drezdába utazunk.

Látogatás a Zwingerben. A palotaegyüttes a német barokk egyik mester­műve, képtára Európában az egyik legran­go­sabbnak számít. A késő délutáni órákban sza­bad­idő lesz Drezdában, ezalatt az érdek­lő­dőkkel való­szí­nű­leg lesz még lehe­tő­ség egy újabb múzeum meg­te­kin­té­sé­re.

3. nap: Szász-Svájc (Königstein, Bastei), Pirna

A Szász-Svájc Drezda és a cseh határ között talál­ható. Német­ország egyik leg­szebb tájegysége ez, gyönyörű folyó­völ­gyekkel, jelleg­zetes formájú táblás hegyekkel és fantasz­tikus szikla­kép­ződ­mé­nyekkel.
A Szász-Svájcban tett köruta­zásunk egyik fő állo­mását Königstein hatalmas felleg­vá­rának meg­te­kin­té­se jelenti. A vár falairól pazar kilátás nyílik az Elba völgyére. Innen to­vább­uta­zunk a Bastei le­nyű­gö­ző szikla­vi­lá­gába. Külön érde­kes­sége ennek a terü­letnek a kö­zép­ko­ri szikla­vár. (Mind Königstein vára, mind a Bastei könnyen megkö­ze­lít­hető idősebb utasaink számára is.)
A nap hátra­lévő részét Pirnában töltjük. Ezt az Elba-parti kisvá­rost a Szász-Svájc kapu­jának is szokták nevezni. Közös séta, majd sza­bad­idő a han­gu­la­tos tör­té­nel­mi óvárosban.

4. nap: Görlitz

A délelőtti programunk Németország legke­letibb városa, Szász­ország egyik gyöngy­szeme, Görlitz, ahol több mint 3000 műemlék épület talál­ható. A város a II. világ­há­ború végén harc nélkül került a szovjet csapatok birto­kába, így aztán a vá­ros­né­zés során a korábbi évszá­zadok szinte minden építé­szeti stílusa tanul­má­nyoz­ható a góti­kától a szecesszióig. Sétánk során egy rövid időre átke­lünk majd a Neisse folyó hídján a szom­szé­dos lengyel városba, Zgorzelecbe is.
A késő délelőtti órákban indulunk haza­felé. Átkelés Cseh­or­szágba, majd haza­uta­zás a Liberec – Prága – Brno – Rajka – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Képgaléria

Drezda – pillantás az uralkodói kastélyra

Drezda – az uralkodói kastély díszudvara

Drezda – a Fürstenzug (102 méter hosszú fríz)

Drezda – a Frauenkirche (Miasszonyunk-templom)

Drezda – a Zwinger udvara

Meissen – az alsóváros főtere

Meissen városházája

Meissen felsővárosa az Elba felett

az Elba völgye a Bastei felől

Bastei – útban a középkori sziklavárhoz

a Bastei sziklavilága – részlet

Pirna óvárosa – részlet

Görlitz főutcája

Görlitz – az Alsóváros főtere

Görlitz – a Szentháromság-templom

Görlitz – a Szent Péter és Pál templom

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu