DUBROVNIKTÓL AZ ISZTRIÁIG I.

körutazás Horvátországban

DUBROVNIKTÓL AZ ISZTRIÁIG I.

körutazás Horvátországban

Dél-Európa / Horvátország
Pula: Sergius-diadalív
121.300 Ft-tól 135.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

7 éj­sza­ka jó 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas (pótágyazható), für­dő­szo­bás szo­bák­ban. A szál­lo­dák (az első éj­sza­ka kivételével) a ten­ger­parton talál­hatóak.

Ellátás

Félpanzió (büfé­reg­geli, 1 menü és 6 bü­fé­va­cso­ra).

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 24-31. 135.000 Ft
2017. okt. 4-11. 121.300 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Egyágyas felár:32.900 Ft
 
3. ágy kedvezménye:9.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Varaľdin (Varasd), Trakoąćani-várkastély, Zágráb

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Letenye út­vo­na­lon Varasdra. Séta a szép barokk óvárosban, majd to­vább­uta­zás a szlovén határ köze­lében fekvő Trakoąćani-várkas­télyhoz. A roman­tikus épü­let­együt­tes egy domb tetején áll, benne vármú­zeum, körü­lötte szép park, alatta pedig egy erdővel körülvett csóna­ká­zótó. A várkas­tély meg­te­kin­té­se után sza­bad­idő, majd utazás Zágrábba. Is­mer­ke­dés Horvát­ország fővá­ro­sával: a ka­ted­rá­lis (magyar vonat­ko­zású emlé­kekkel), Jelasics tér, Szent Márk temp­lom stb. Szállás Zágrábban (1 éj).

2. nap: Plitvicei-tavak

Utazás Karlovác érintésével a Plitvicei-tavakhoz. A Plitvicei-tórend­szer Európa egyik leg­szebb termé­szeti csodája – kris­tály­tisz­ta vizű tavak, víze­sések, zúgók, források, erdők káp­rá­za­tos együt­tese. Baran­golás a nemzeti parkban, majd a kora délutáni órákban to­vább­uta­zás Közép-Dalmá­ciába, az Adriai-tengerhez. Szállás egy ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (4 éj). A nap hátra­lévő ré­szé­ben szabad program.

3. nap: Split, Trogir

Délelőtt vá­ros­né­zés Splitben, Dalmácia főváro­sában, ahol Horvát­ország egyik leg­ér­de­ke­sebb tör­té­nel­mi ne­ve­zetes­sé­ge talál­ható. Itt épít­tette fel Diocletianus római császár gigan­tikus méretű palo­táját. A hatalmas kövekből álló, négy­szög alap­rajzú épü­let­együt­tes minden oldala kb. 200 méter hosszú. Split kö­zép­ko­ri óvárosa tulajdonképpen a palota belsejében épült, jórészt a palota köveiből. Egészen egyed­ül­álló élményt jelent az óvárosban sétálni, ahol a kö­zép­ko­ri össze­zsú­folt házak és siká­torok vilá­gában lépten-nyomon előbuk­kannak az egykori császári palota mo­nu­men­tá­lis marad­vá­nyai. Jellemző módon Diocletianus császár mauzó­le­uma lett a VII. században Split szé­kes­egy­háza.
A kö­vet­ke­ző állomás Trogir, amely egykor a tatárok elől mene­külő IV. Béla kirá­lyunknak is mene­déket nyújtott. Ez a 10.000 lakosú kisváros valaha Splittel vetél­kedett, azóta Csipke­ró­zsika álmát alussza, az ember úgy érzi, itt megállt az idő. Séta a kis szigetre épült olaszos műem­lék­vá­rosban (paloták, temp­lomok, kolos­torok, város­kapuk, vá­ros­háza, erőd stb.).

4. nap: Dubrovnik

Pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program:
Egész napos kirándulás Dubrov­nikba (oda-vissza összesen kb. 8 órás buszozás, nagy­részt szép tájakon keresztül). Indulás kora reggel. Az út egy 9 kilo­méteres szakasza Bosznia-Herce­go­vinán vezet keresztül.
Dubrovnik a Földközi-tenger térsé­gének mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb városa. A hatalmas falakkal körül­vett óváros siká­torai, kö­zép­ko­ri épületei, temp­lomai, kolos­torai igazi csemegét jelen­tenek a kul­tu­rá­lis köru­ta­zások kedve­lő­inek. A vá­ros­né­zés csúcs­pontját a várfa­lakon tett körséta jelenti, melynek során az óváros, az erőd­rend­szer, a tenger és a környező szigetek leg­kü­lön­bö­zőbb pano­rá­má­já­ban gyö­nyör­köd­he­tünk. A várfalak össz­hosszú­sága közel 2 kilométer.
A fakultatív program ára: 9.100 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

5. nap: ©ibenik, Krka Nemzeti Park, Primoąten

Utazás a szép fekvésű ©ibenikbe. Séta a velencei uralomra emlé­kez­tető óvárosban, melynek igazi gyöngy­szeme a késő gótikus, kora rene­szánsz ka­ted­rá­lis. A ©ibenik melletti Krka Nemzeti Park Dalmácia egyik kihagy­ha­tatlan látni­va­lója. A leg­szebb része a Skradinski Buk víze­sés­rend­szere (17 kisebb-nagyobb zuhatag), ahol a folyó feletti fahi­dakon sé­tál­va gyö­nyör­köd­he­tünk e különös termé­szeti csodá­ban.
Visszaútban a szállo­dához séta a han­gu­la­tos Primoątenben. A szépsé­gével nyaranta ezreket vonzó városkát egy part­kö­zeli szigeten alapí­tották, melyet a későbbi­ekben híddal kapcsoltak a szárazföldhöz.

6. nap: Zadar (Zára), Senj

Indulás az Isztriai-félsziget felé. Is­mer­ke­dés Zadarral (magyarul Zára), Dalmácia legé­szakibb váro­sával, melynek olaszos hangu­latú tör­té­nel­mi belvá­rosa egy kis félszi­geten talál­ható.
To­vább­uta­zás a Velebit hegység lába­inál, az Adriai-tenger mentén vezető pano­rámaúton. Senjben a Nehaj-vár és a benne lévő néprajzi múzeum meg­te­kin­té­se. Mielőtt elérjük az Isztriát, érintjük Crikvenicát, a híres üdülő­helyet, látjuk a Krk-szigetre vezető óriási hidat és körbe­utazzuk a szép Bakari-öblöt. Szállás az Isztriai-félsziget egyik nép­szerű üdülő­helyén, Poreč váro­sában (2 éj).

7. nap: Pula, Rovinj, Limski-fjord, Poreč

Barangolás az Isztrián. Elő­ször vá­ros­né­zés Pulában, a kiváló álla­potban fenn­maradt római kori amfi­te­át­rum meg­te­kin­té­se. Rovinj a kö­vet­ke­ző állomás. A félszi­getre épült siká­toros kö­zép­ko­ri óváros a leg­szebbek közé tartozik Horvát­or­szágban. Lehe­tőség felmenni a félsziget leg­ma­ga­sabb pont­ján álló Szent Euphémia temp­lom harang­tor­nyába (mese­szép körpa­no­ráma).
Útban Poreč felé pihenő a Limski-fjordnál. 9 km mélyen nyúlik a száraz­föld belse­jébe ez a hegyekkel sze­gé­lye­zett, keskeny tenger­öböl, amelyet formája miatt fjordnak szoktak nevezni.
A nap utolsó programja Poreč városa. Az óváros leg­na­gyobb kincse a bizánci korból származó Euph­ra­sius bazi­lika a csodá­latos mozaik­jaival (UNESCO vi­lág­örök­ség).

8. nap: Opatija (Abbázia), Rijeka (Fiume)

Opatija a XIX. század végén az Osztrák-Magyar Monarchia egyik leg­je­len­tő­sebb fürdő­vá­rosa volt, akkor épültek az előkelő szállodái. Opatija vará­zsát a szép szállo­dákon és villákon kívül a pálmafás sétá­nyok és han­gu­la­tos parkok adják. Az opatijai séta után to­vább­uta­zás Rijeka váro­sába. Rijeka Horvát­or­szág leg­na­gyobb kikö­tője, ten­ger­par­ti kapuja. Az egykori soknem­ze­ti­ségű város 100 évvel ezelőtt még Magyar­or­szághoz tarto­zott, akkor élte egyik virág­korát. Is­mer­ke­dés a várossal, sza­bad­idő, majd haza­uta­zás a Zágráb – Letenye – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok – Székesfe­hér­vár – Budapest út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re az esti órákban.

Rovinj óvárosa
Rovinj óvárosa
Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu