DUBROVNIKTÓL AZ ISZTRIÁIG II.

horvát körút kirándulással 3 délszláv országba

DUBROVNIKTÓL AZ ISZTRIÁIG II.

horvát körút kirándulással 3 délszláv országba

Dél-Európa / Horvátország
Mostar világhírű hídja
173.600 Ft-tól 175.500 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
11 nap / 10 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

10 éj­sza­ka jó 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas (pótágyazható), für­dő­szo­bás szo­bák­ban. A szállodák (az első éj­sza­ka kivételével) a ten­ger­parton talál­hatóak.

Ellátás

Félpanzió (büfé­reg­geli, bü­fé­va­cso­ra).

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 18-28. 173.600 Ft
2017. okt. 13-23. 175.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 10 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Egyágyas felár:41.400 Ft
 
3. ágy kedvezménye:12.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Trakoąćani-várkastély, Zágráb

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Letenye – Varasd út­vo­na­lon a szlovén határ köze­lében fekvő Trakoąćani-várkas­télyhoz. A roman­tikus épü­let­együt­tes egy domb tetején áll, benne vármú­zeum, körü­lötte szép park, alatta pedig egy erdővel körül­vett csóna­ká­zótó. A várkas­tély meg­te­kin­té­se után sza­bad­idő, majd to­vább­uta­zás Zágrábba. Is­mer­ke­dés Horvát­ország fővá­rosával: a ka­ted­rá­lis (magyar vonat­ko­zású emlé­kekkel), Jelasics tér, Szent Márk-temp­lom stb. Szállás a Plitvicei-tavak kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Plitvicei-tavak

Utazás a Plitvicei-tavakhoz. A Plitvicei-tórendszer Európa egyik leg­szebb termé­szeti csodája – kris­tály­tisz­ta vizű tavak, víze­sések, zúgók, források, erdők káp­rá­za­tos együt­tese. Baran­golás a nemzeti parkban, majd to­vább­uta­zás Horvát­ország legdélibb ré­szé­be. Szállás Dubrovnik kör­nyé­kén (3 éj).

3. nap: Dubrovnik

Egész napos program Dubrovnikban. Ez a város a Földközi-tenger térsé­gének mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb városa. A hatalmas falakkal körül­vett óváros sikátorai, kö­zép­ko­ri épületei, temp­lomai, kolos­torai igazi csemegét jelen­tenek a kul­tu­rá­lis köru­ta­zások kedve­lő­inek. A vá­ros­né­zés csúcs­pontját a várfa­lakon tett körséta jelenti, melynek során az óváros, az erőd­rend­szer, a tenger és a környező szigetek leg­kü­lön­bö­zőbb pano­rá­má­já­ban gyö­nyör­köd­he­tünk. A várfalak össz­hosszú­sága közel 2 kilométer.
A közös program után marad elegendő sza­bad­idő egy sétára a siká­torok vilá­gában, vala­melyik érdekes múzeum meglá­to­ga­tására, illetve lehe­tő­ség lesz a Srd-hegyre közle­kedő kabinos felvonó kipró­bá­lá­sára. A hegy­tetőről szép kilátás nyílik Dubrovnik óvá­ro­sára, az Adriai-tengerre és a szigetvilágra.

4. nap: Montenegró: Kotori-öböl (Perast, Kotor), Budva

Kirándulás Montenegróba, az egykori Jugoszlávia legkisebb tagköz­tár­sa­sá­gába. Baran­golás a csodá­latos Kotori-öböl partján. Séta egy han­gu­la­tos tele­pü­lésen, Perastban. A városka külön érde­kes­sége, hogy a kikö­tő­jével szemben két kicsi sziget talál­ható, minde­gyiken ősi temp­lom áll. Ezt köve­tően vá­ros­né­zés az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Kotorban.
Délután to­vább­uta­zás a Montenegrói-Riviéra leg­je­len­tő­sebb üdü­lő­vá­rosába, Budvába. Is­mer­ke­dés a han­gu­la­tos, siká­toros óvárossal, majd vissza­uta­zás a horvát­or­szági szállodába.

5. nap: Bosznia-Hercegovina: Mostar, Međugorje

Átkelés Bosznia-Hercegovinába, utazás a Balkán-félsziget egyik leg­szebb váro­sába, Mostarba. A kele­ties hatású óváros, a világ­hírű híd, a Neretva folyó türkizkék vize, az ősi mecsetek és temp­lomok látvá­nya örökké emlé­ke­zetes marad a turisták számára.
Mostar után pihenő Európa egyik híres za­rán­dokhelyén, Međugorjéban, ahol néhány évti­zeddel ezelőtt hat tiné­dzsernek megje­lent a Szűzanya. A bazi­lika meg­te­kin­té­se után vissza­uta­zás Hor­vát­or­szágba, szállás Közép-Dalmáciában, egy ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (3 éj).

6. nap: Split, Trogir

Délelőtt vá­ros­né­zés Splitben, Dalmácia fővá­ro­sában, ahol Horvát­ország egyik leg­ér­de­ke­sebb tör­té­nel­mi ne­ve­zetes­sé­ge talál­ható. Itt épít­tette fel Diocletianus római császár gigan­tikus méretű palo­táját. A hatalmas kövekből álló, négy­szög alap­rajzú épü­let­együt­tes minden oldala kb. 200 méter hosszú. Split kö­zép­ko­ri óvárosa tulaj­don­képpen a palota belse­jében épült, jórészt a palota köve­iből. Egészen egyedül­álló élményt jelent az óvárosban sétálni, ahol a kö­zép­ko­ri össze­zsú­folt házak és siká­torok vilá­gában lépten-nyomon előbuk­kannak az egykori császári palota mo­nu­men­tá­lis marad­ványai. Jellem­ző módon Diocletianus császár mauzó­leuma lett a VII. században Split szé­kes­egy­háza.
A kö­vet­ke­ző állomás Trogir, amely egykor a tatárok elől mene­külő IV. Béla kirá­lyunknak is mene­déket nyújtott. Ez a 10.000 lakosú kisváros valaha Splittel vetél­kedett, azóta Csip­ke­ró­zsika álmát alussza, az ember úgy érzi, itt megállt az idő. Séta a kis szigetre épült olaszos műem­lék­városban (paloták, temp­lomok, kolos­torok, város­kapuk, vá­ros­háza, erőd stb.).

7. nap: ©ibenik, Krka Nemzeti Park, Primoąten

Utazás a szép fekvésű ©ibenikbe. Séta a velencei uralomra emlé­kez­tető óvárosban, melynek igazi gyöngy­szeme a késő gótikus, kora rene­szánsz ka­ted­rá­lis. A ©ibenik melletti Krka Nemzeti Park Dalmácia egyik kihagy­ha­tatlan látni­va­lója. A leg­szebb része a Skradinski Buk vízesés­rend­szere (17 kisebb-nagyobb zuhatag), ahol a folyó feletti fahi­dakon sétálva gyö­nyör­köd­he­tünk e különös termé­szeti csodában.
Visszaútban a szállo­dához séta a han­gu­la­tos Pri­moą­ten­ben. A szépsé­gével nyaranta ezreket vonzó városkát egy part­közeli szigeten alapí­tották, melyet a későbbi­ekben híddal kapcsoltak a szárazföldhöz.

8. nap: Zadar (Zára), Senj

Indulás az Isztriai-félsziget felé. Is­mer­ke­dés Zadarral (magyarul Zára), Dalmácia legé­sza­kibb váro­sával, melynek olaszos hangu­latú tör­té­nel­mi belvá­rosa egy kis félszigeten talál­ható.
To­vább­uta­zás a Velebit hegység lába­inál, az Adriai-tenger mentén vezető pano­rá­ma­úton. Senjben a Nehaj-vár és a benne lévő néprajzi múzeum meg­te­kin­té­se. Mielőtt elérjük az Isztriát, érintjük Crikvenicát, a híres üdülő­helyet, látjuk a Krk-szigetre vezető óriási hidat és körbe­utazzuk a szép Bakari-öblöt. Szállás az Isztriai-félsziget egyik népszerű üdülő­helyén, Poreč váro­sában (3 éj).

9. nap: Pula, Rovinj, Limski-fjord, Poreč

Barangolás az Isztrián. Elő­ször vá­ros­né­zés Pulában, a kiváló álla­potban fenn­maradt római kori amfi­te­átrum meg­te­kin­té­se. Rovinj a kö­vet­ke­ző állomás. A félszi­getre épült siká­toros kö­zép­ko­ri óváros a leg­szebbek közé tartozik Horvát­or­szágban. Lehe­tőség felmenni a félsziget leg­ma­ga­sabb pontján álló Szent Euphémia-temp­lom harang­tor­nyába (mese­szép körpano­ráma).
Útban Poreč felé pihenő a Limski-fjordnál. 9 km mélyen nyúlik a száraz­föld belse­jébe ez a hegyekkel sze­gé­lye­zett, keskeny tenger­öböl, amelyet formája miatt fjordnak szoktak nevezni.
A nap utolsó programja Poreč városa. Az óváros leg­na­gyobb kincse a bizánci korból szár­mazó Euphrasius-bazilika a csodá­latos mozaik­ja­ival (UNESCO vi­lág­örök­ség).

10. nap: Szlovén-Adria (Portoroľ, Piran, Koper, Hrastovlje)

Pihenés a szál­lo­dá­ban.
Fakultatív program: Kirándulás az Isztriai-félsziget északi részén fekvő szlovén tenger­partra. Elő­ször séta a híres üdü­lő­vá­rosban, Portoroľban, majd vá­ros­né­zés egy elbű­völő, ódon hangu­latú kis­vá­rosban, Piranban, mely egy keskeny félszi­geten fekszik.
Ezután is­mer­ke­dés a szlovén tenger­part fővá­ro­sával, Koperrel. A medi­terrán hangu­latú óvárosban sok szép palota talál­ható. A főtér a város első­számú látni­va­lója, az itt álló szé­kes­egy­ház harang­tor­nyából páratlan kilátás nyílik.
Szlovéniai kirándulásunkat Hrastovljében zárjuk. Ez egy kis falu az Isztriai-félsziget belse­jében. Az ősi erőd­temp­lomot láto­gatjuk meg, melynek hajóját és szenté­lyét nagyon értékes kö­zép­ko­ri freskók díszítik.
A fakultatív program ára: 5.700 Ft + eset­le­ges belépődíjak (ga­ran­tált indulás).

11. nap: Opatija (Abbázia), Rijeka (Fiume)

Opatija a XIX. század végén az Osztrák-Magyar Monarchia egyik leg­je­len­tő­sebb fürdő­városa volt, akkor épültek az előkelő szállodái. Opatija vará­zsát a szép szállo­dákon és villákon kívül a pálmafás sétá­nyok és han­gu­la­tos parkok adják. Az opatijai séta után to­vább­uta­zás Rijeka váro­sába. Rijeka Horvát­ország leg­na­gyobb kikö­tője, ten­ger­par­ti kapuja. Az egykori soknem­ze­tiségű város 100 évvel ezelőtt még Magyar­or­szághoz tarto­zott, akkor élte egyik virág­korát. Is­mer­ke­dés a várossal, sza­bad­idő, majd haza­uta­zás a Zágráb – Letenye – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok – Székesfe­hér­vár – Budapest út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re az esti órákban.

Piran, a szlovén tengerpart legszebb városa
Piran, a szlovén tengerpart legszebb városa
Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu