ÉDES ERDÉLY

klasszikus erdélyi körutazás

ÉDES ERDÉLY

klasszikus erdélyi körutazás

Közép-Európa
Erdély
Torockó – Erdély egyik legszebb faluja
112.500 Ft-tól 118.700 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
9 nap / 8 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

8 éj­sza­ka szín­vo­na­las 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kényelmes, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli + szalonnalakoma a 3. napon Székelyderzsen + gyimesi csángó lakoma az 5. napon / fakultatív vacsora.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 1-9. 114.500 Ft
2017. máj. 22-30. 115.700 Ft
2017. jún. 10-18. 116.700 Ft
2017. júl. 12-20. 117.900 Ft
2017. júl. 31 - aug. 8. 118.700 Ft
2017. aug. 14-22. 118.700 Ft
2017. szept. 18-26. 118.700 Ft
2017. okt. 7-15. 112.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 8 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a gyimesi csángó lakoma és a székely­derzsi szalon­nala­koma költ­ségeit (az erőd­temp­lom belépőjével együtt), de nem tartal­mazza az egyéb belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:22.500 Ft
(8 vacsora)
 
Egyágyas felár:39.600 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Nagyvárad, Kolozsvár

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 4.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 5.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Szolnok – Ártánd út­vo­na­lon a határ­menti Nagy­vá­radra. Nagy­várad a Trianon előtti Magyar­or­szág egyik leg­szebb városa volt, lakó­inak több mint 90%-a magyarnak vallotta magát. Láto­gatás a gyönyörű barokk kato­likus szé­kes­egy­házban, majd séta a belvá­rosban (pompás szecessziós stílusú paloták).
To­vább­uta­zás a tör­té­nel­mi Erdély határát jelentő Király-hágón keresztül Kolozs­várra. Is­mer­ke­dés a város híres magyar emlé­keivel: Szent Mihály-temp­lom a Mátyás szoborral, Mátyás király szülő­háza, Házson­gárdi temető stb. Szállás Kolozsváron (1 éj).

2. nap: Tordai-hasadék, Torockó, Marosvásárhely

Kora délelőtt könnyű túrázási lehe­tő­ség a Tordai-hasa­dékban, majd Toroc­kóval is­mer­ke­dünk. Ezt a magyar­lakta tele­pülést sokan Erdély leg­szebb falu­jának tartják.
A délutáni órákban érkezünk meg Székely­földre. Vá­ros­né­zés Maros­vá­sár­helyen, a leg­na­gyobb székely városban. A sok szép épület közül kiemel­kedik a Kultúr­pa­lota magyaros-szecessziós stílusban épült pompás épü­let­együt­tese. Lehe­tőség a gyönyörű belső termek meg­te­kin­té­sé­re is.
Késő délután to­vább­uta­zás Székely­ud­var­helyre, szállás a város­köz­pont­ban (2 éj).

3. nap: Székelyudvarhely, Szejkefürdő, Székelyderzs, szalonnalakoma, Fehéregyháza, Segesvár

Székelyudvarhely Erdély „legmagyarabb” városa, a lakosság több mint 95%-a ma is magyar. Kora délelőtt egy sétát teszünk a szépen karban­tartott belvá­rosban. A város egyik ne­ve­zetes­sé­ge az a szobor­park, mely a magyar és a székely törté­nelem nagy­jainak állít emléket.
Ezután a szom­szé­dos Szejke­für­dőre láto­gatunk, a „leg­na­gyobb székely”, Orbán Balázs egészen kü­lön­le­ges, 12 külön­böző stílusú székely­ka­puval díszített sírem­lékéhez.
Késő délelőtt a közeli Székely­derzs falu UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó erőd­temp­lomát nézzük meg. A temp­lom belső falán látható a Szt. László legenda nagyon értékes kö­zép­ko­ri freskója. A falu lakos­sága ősi szokás szerint mind a mai napig a bástyákban tárolja a szalon­nát. A temp­lomerőd meg­te­kin­té­se után a csoport részt vesz egy ún. szalon­na­la­komán, ahol más helyi készí­tésű ételeket is megkós­tol­hatnak (kolbász, juhsajt, lekvár, tojás, házi kenyér, zöldségek stb.).
To­vább­uta­zás Fehér­egy­há­zára, a Petőfi múzeum és emlék­park meg­te­kin­té­se. Rövid pihenő a falu melletti Petőfi emlék­műnél, nagy költőnk halá­lának felté­te­lezett hely­színén. Ezt köve­tően az egykori szász város, Segesvár roman­tikus, kö­zép­ko­ri óvárosával is­mer­ke­dünk (UNESCO vi­lág­örök­ség).

4. nap: Korond, Szováta, Ditró, Gyilkos-tó, Békás-szoros, Gyergyó­szentmiklós

Utazás a Gyergyói-medence irányába. Útközben pihenő a faze­kas­mű­vé­sze­téről híres Korond községben (erdélyi népmű­vé­sze­ti tárgyak kirako­dó­vására), majd séta a szovátai Medve-tó partján. Szováta Székely­föld legnép­sze­rűbb nyári üdülő­helye, a fürdő­te­lepen gyönyörű villák sora­koznak, melyek jó része még a Monarchia idősza­kában épült.
Gyergyóditró faluban a neogótikus plébá­nia­temp­lom nemcsak szépsé­gével, hanem mére­te­ivel is elbűvöli a turis­tákat. Tornyai maga­sabbak, mint a párizsi Notre Dame-éi.
A délutáni órákban a Keleti-Kárpátok két termé­szeti csodájával is­mer­ke­dünk. Elő­ször sétálunk a vad­re­gé­nyes Gyilkos-tó partján, majd a Kárpátok keleti lejtőin leeresz­kedünk a Békás-szorosba. A Békás-patak szurdo­kának nincs párja az egész Kárpá­tokban, drámai hatá­súak a 200-300 méter magas, szinte függő­leges szikla­falak jó egy km-en keresztül.
Késő délután séta Gyergyó­szent­miklós han­gu­la­tos belváro­sában, majd to­vább­uta­zás a csíkszeredai szállodába (1 éj).

5. nap: Csíkszereda, Csíksomlyó, Gyimesbükk, „ezeréves” határ, gyimesi csángó lakoma

Csíkszeredán, Hargita megye székhelyén meg­néz­zük a Makovecz Imre által terve­zett gyö­nyö­rű­szép Milleniumi temp­lomot. A csíksze­redai séta után a szom­szé­dos Csík­som­lyóval és annak híres za­rán­doktemp­lomával is­mer­ke­dünk (a kato­likus széke­lyek vallási központja).
A délutáni órákat a Kárpá­tokban, a Gyimesek vidékén, a gyimesi csángók között töltjük. Gyimes­bükkön lá­to­ga­tást teszünk a Rákóczi-várnál és az „ezeréves” határnál, majd részt veszünk egy igazi csángó mulat­ságon és lakomán (csángó népdalok, táncok, népvi­selet, ételek, italok). Sok turista számára ez a folklór program az erdélyi utazás leg­na­gyobb élményét jelenti.
Szállás Székelyföld déli részén, Kovászna megye székhelyén, Sepsi­szent­györgy központjában (3 éj).

6. nap: Prázsmár, Alsócsernáton, Kézdivásárhely, Szent Anna-tó

Délelőtt átruccanás Szászföldre. Prázsmáron a meg­hök­ken­tően érdekes és impozáns temp­lomerődöt láto­gatjuk meg (UNESCO vi­lág­örök­ség). Veszély esetén a falu teljes lakos­sága beköl­tözött az erődfal több­eme­letes celláiba.
Visszatérve Székelyföldre utazás Alsó­cser­náton faluba, ahol meg­néz­zük Székely­föld leggaz­dagabb néprajzi múze­umát. A Haszmann test­vérek által össze­gyűj­tött kiállí­tási anyag mennyi­sége és minő­sége még a sokat látott utazókat is elkápráztatja.

Programunkat a Kárpát-medence legke­letibb magyar­lakta váro­sának, Kézdi­vá­sár­helynek a megte­kin­té­sével folytatjuk. A gyönyörűen felújított főtér és a kü­lön­le­ges város­szer­kezet (az ún. udvarterek) miatt sokan Székely­föld leg­szebb váro­sának tartják Kézdi­vá­sár­helyet, Gábor Áron városát.
Befejezésül egy páratlan termé­szeti ritkaság követ­kezik, a Szent Anna-tó, Európa egyetlen nagy­mé­retű vulkáni krátertava.

7. nap: Sinaia (Peleş-kastély), Törcsvár (Drakula-vár), Brassó

Erdély határától néhány km-re délre, a Kárpá­tokban, egy Sinaia nevű üdü­lő­vá­rosban, gyönyörű környe­zetben talál­ható a román királyok egykori kastélya, Románia leg­lá­to­ga­tot­tabb turista-att­rak­ciója. A német roman­tikus várkas­télyok mintá­jára emelt, kívül-belül pazar épü­let­együt­tes Európa egyik leg­szebb ural­ko­dói reziden­ciája. Ezt köve­tően vissza­térünk Erdélybe, és a kö­zép­ko­ri Drakula-várat láto­gatjuk meg Törcsvár faluban.
A délután nagyobbik részét Brassóban, Szász­föld központ­jában töltjük. Gyönyörű főtere van a városnak, de leg­na­gyobb ne­ve­zetes­sé­ge a híres Fekete temp­lom (Bécstől délkeletre a leglátvá­nyosabb gótikus temp­lomnak tartják).

Fehérvár Travel
a gyulafehérvári katolikus katedrális

8. nap: Nagyszeben, Gyulafe­hér­vár, Déva

Utazás a Fogarasi-havasok lábai mentén Szászföld leg­szebb váro­sába, Nagy­sze­benbe. A nagy terü­leten el­he­lyez­kedő óvárost 2007-re remekül felú­jították, ekkor Nagy­szeben Európa kul­tu­rá­lis fővárosa volt. A vá­ros­né­zés után szabad program, majd búcsú Szász­földtől, to­vább­uta­zás Gyulafe­hér­várra. Is­mer­ke­dés az Erdélyi Feje­de­lemség egykor virágzó fővá­ro­sával, első­sorban annak magyar vonat­ko­zású emlé­keivel. A katolikus ka­ted­rá­lis a román kori magyar építé­szet leg­ér­té­ke­sebb alko­tása. Benne talál­ható Hunyadi János, Hunyadi László és több erdélyi feje­delem sírem­léke. A nap zárá­saként rövid is­mer­ke­dés Déva váro­sával. Felvo­nóval felme­gyünk a város fölé tornyo­suló várromhoz, mely a Kőműves Kele­menről szóló balla­dából ismert. Szállás Déva váro­sában (1 éj).

9. nap: Vajdahunyad, Temesvár, Arad

Délelőtt lá­to­ga­tás Vajdahunyad várában. Az impozáns épít­mény a régi Magyar­ország leglátvá­nyosabb várkas­télya volt, mai formáját nagy­részt a Hunya­diak idején kapta az 1400-as években.
Ezt követően utazás nyugat felé Románia egyik leg­na­gyobb váro­sába, Temes­várra. Ez a város a Trianon előtti Magyar­ország legmo­der­nebb vidéki városa volt, ma is sok gyönyörű palota emlé­keztet arra az időszakra. A város­néző séta során a város dísz­terein és szép temp­lomain kívül látjuk majd Tőkés László egykori lakó­helyét is, a refor­mátus lelkészi hiva­talt, ahonnan az 1989-es romá­niai forra­dalom elindult. A temes­váriak élőlánccal vették körül az épületet, így próbálták megaka­dá­lyozni a Securitatét, hogy elvi­gyék Tőkés Lászlót és feleségét.
Körutazásunk utolsó állo­mása Arad városa, közös tisz­telgés a 13 vértanú emlé­kére készített Szabad­ság-szobornál (Zala György nagy­szerű alkotása). Ezután séta a belvá­rosban, majd haza­uta­zás az Arad – Nagylak – Szeged – Kecskemét út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Figyelem: Egyes programok sorrendje a nyitva tar­tá­sok függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

a székelyderzsi erődtemplom
a székelyderzsi erődtemplom

Képgaléria

paloták és templomok Nagyvárad belvárosában

Nagyvárad barokk katolikus székesegyháza

Kolozsvár: a Szent Mihály-templom a Mátyás szoborral

a Tordai-hasadék

Torockó: Erdély egyik legszebb faluja

Európa Nostra-díjas torockói ház

a Kultúrpalota Marosvásárhelyen

Marosvásárhely: a Kultúrpalota egyik díszterme

Marosvásárhely: a városháza épülete

Székelyudvarhely belvárosa

Székelyudvarhely: a magyar és a székely történelem nagyjainak szoborparkja

a városháza belső udvara Székelyudvarhelyen

Szejkefürdő: Orbán Balázs sírjához vezető székelykapuk

a székelyderzsi templomerőd

a székelyderzsi erődtemplom belsője

székelyderzsi szalonnalakomához terítve

Fehéregyháza: a Petőfi-emlékpark

Segesvár: az óratorony az Alsóvárosból

Segesvár elbűvölő belvárosa az óratoronnyal

Segesvár: pillantás az alsóvárosra az óratoronyból

híres korondi kerámiák

a szovátai Medve-tó

Szováta: villa a Monarchia időszakából

a gyergyóditrói plébániatemplom

a vadregényes Gyilkos-tó a Kárpátokban

betekintés a Békás-szorosba

Csíkszereda sétálóutcája

a Milleniumi-templom Csíkszeredán

a csíksomlyói kegytemplom

pillantás az „ezeréves” határ vidékére

az impozáns templomerőd Prázsmárom

Prázsmár erődtemploma

Prázsmár: többemeletes cellasor az erődtemplomban

Alsócsernáton néprajzi múzeuma – részlet

Gábor Áron városa, Kézdivásárhely

a Szent Anna-tó egy ősi vulkán kráterében

Sinaia: a Peleş-kastély, a román királyok egykori rezidenciája

Sinaia: a Peleş-kastély egyik udvara

Sinaia: a Peleş-kastély egyik díszterme

a Drakula-vár Törcsváron

a Drakula-vár Törcsváron – részlet

Brassó gyönyörű főtere a városházával

Nagyszeben óvárosa

Nagyszeben: az evangélikus Nagytemplom tornya

Nagyszeben: az evangélikus Nagytemplom

a gyulafehérvári katolikus katedrális

a gyulafehérvári ortodox koronázási templom

Déva vára

panoráma Déva városára a várból

Vajdahunyad vára

Vajdahunyad várának trónterme

gyönyörű paloták és a Szent György-katedrális Temesvár belvárosában

az aradi városháza épülete

Arad: a 13 vértanú emlékére készített Szabadság-szobor

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu