EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK ÉS OMÁN

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK ÉS OMÁN

Európán túl / Ázsia
4*-os szállodák
a festői Wadi Arbyeen
427.000 Ft
online jelentkezés lezárva
10 nap / 9 éjszaka

Utazás

Bu­da­pest­ről Dubaiba, illetve Muscatból Buda­pest­re menet­rend szerinti re­pü­lő­já­ra­tokkal, a hely­szí­nen lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal.

Szállás

5 éj­sza­ka az Egyesült Arab Emírségekben, 4 éj­sza­ka Ománban, 4 csil­la­gos, medencés szállodák két­ágyas, für­dő­szo­bás, lég­kon­dicio­nált szobáiban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív bü­fé­va­cso­ra az 1. és a 3. nap kivételével.

Időpontok

Részvételi díj

# 2017. febr. 12-22.
 
2017. nov. 10-19. 427.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 95.400 Ft, ez az összeg nagy eséllyel véglegesnek tekinthető.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­buszos uta­zást, a 9 éj­sza­kai szál­lást büfé­reg­gelivel (az utolsó reggel hidegcsomaggal), az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a csomag­hor­dást a szál­lo­dák­ban, a fel­so­rolt progra­mo­kat belé­pő­dí­jakkal, a helyi idegen­ve­zetők és a Fe­hér­vár Travel idegen­ve­ze­tő­jének költ­sé­geit, a dubai idegen­for­galmi adót, vala­mint a kilépési ille­téket az Emír­ségekből.

# A februári csoport leírását és árait a téli program­fü­zet­ben adtuk meg.
Félpanziós felár:74.000 Ft
(7 vacsora)
 
Egyágyas felár:168.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Vízumdíj Ománba: 13.700 Ft
Az Emír­sé­gek­be történő belépéshez a helyszínen kiállított vízum ingyenes.

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

* A muscati 3 éjszaka esetében lehetőség van arra, hogy felár ellenében tengerparti 5 csillagos szállodában kapjanak elhelyezést. Felhívjuk figyelmüket, hogy idegenvezetőnk az eredeti részvételi díjban foglalt szállo­dá­ban tartózkodik majd, de természetesen szük­ség esetén segítséget nyújt.
A tengerparti szálloda választása esetén a fenti árakon felül a következő extra költ­sé­gek lépnek életbe:

Szállás reggelivel:82.200 Ft
(3 éjszakára)
 
Félpanziós felár:19.000 Ft
(3 vacsora)
 
Egyágyas felár:Kérjük, érdeklődjön irodánknál!

Az itthoni hideg télből a nyárba, az Arab-félsziget két kü­lön­le­gesen egzo­tikus orszá­gába hívjuk utasa­inkat. Ezen országok vonz­erői a télen kelle­mes éghajlat, a sok nap­sütés, a kü­lön­le­ges siva­tagi tájak, a kele­ties egzo­ti­kumok, a tör­té­nel­mi emlékek, a szuper­mo­dern épít­mé­nyek, és nem utol­só­sorban annak megfi­gye­lése, hogy hogyan változ­tatták meg az ott lakó félno­mád bedu­inok életét az 1970-es évek elejétől beá­ramló olaj­mil­liárdok. A rend­kí­vül gyors gazda­sági fellen­dülés elle­nére tuda­tosan figyeltek arra, hogy az ősi arab hagyo­má­nyokat ápolják, így a kul­tu­rá­lis köruta­zások kedvelői is fe­lejt­he­tet­len élmé­nyekre szá­mít­hatnak.

1. nap:

Délután elutazás Bu­da­pest­ről a világ egyik legjobb légi­tár­sa­sá­gának tartott Emirates menet­rend szerinti közvetlen jára­tával Dubaiba, az Egyesült Arab Emírségek szupermodern metropoliszába. Érkezés helyi idő szerint a késő esti órákban. Transzfer a szállodába (4 éj).

2. nap: Dubai, Sharjah / Burj Khalifa

Látogatás az Al Fahidi erődben nagy­sze­rűen beren­dezett Dubai Múze­umban, majd félnapos vá­ros­né­zés a Dubai mellett talál­ható Sharjah-ban, az azonos nevű emírség szék­he­lyén. Sharjah bővel­kedik lát­ni­va­lók­ban, nem vé­let­le­nül tartják az arab világ kul­tu­rá­lis fővárosának.
A délután további részében szabad program Dubaiban. Taxival, illetve a szálloda köze­lében lévő metró­állo­másról (a szuper­mo­dern metróval) Dubai ősi belvá­rosa, a strandok, az üzletek, a piacok és számos egyéb neve­ze­tesség is könnyedén elérhető.
Fakultatív program: Burj Khalifa, a világ leg­ma­ga­sabb épülete
Este fakultatív lehe­tő­ség a Burj Khalifa meglá­to­ga­tására (összesen kb. 3 órás program ide­gen­ve­ze­tőnkkel). A Burj Khalifa, a maga 828 méteres magas­sá­gával és 160 emele­tével a világ eddigi leg­ma­ga­sabb és legtöbb emelet­tel rendel­kező épülete. A 124. emeleten létre­hozott üveg­falú kilá­tóból le­nyű­gö­ző, 360 fokos pano­ráma nyílik Dubai városára. Az épülethez tartozó 11 hektáros parkban áll a világ leg­na­gyobb kivilá­gított szökő­kútja is (fotó­szünet).
A fakultatív program ára: 14.300 Ft. A program ára tartal­mazza a transzfert a szállo­dából és vissza, illetve a belépőjegyet is.

3. nap: Dubai / sivatagi szafari

Délelőtt Dubai szupermodern város­ré­sze­ivel is­mer­ke­dünk: léleg­zet­el­ál­lító fel­hő­kar­co­lók, szebbnél szebb paloták és szállo­dák, a híres Jumeirah mecset, sípálya, üzleti negyed, fotó­szünet a Burj Khalifánál, a Burj al Arab szálloda, Dubai Marina, Pálma-sziget az Atlantis Hotellel stb.
Délután sza­bad­idő, pihenés a szál­lo­dá­ban, vagy:
Fakultatív program: Sivatagi szafari
Utazás terep­já­rókkal a homok­dű­néken keresztül a sivatag belse­jébe. Több fotó­szünet után to­vább­uta­zás a siva­tagi táborba. Itt napnyugta közben lehe­tő­ség lesz kipró­bálni a teve­gelést, a henna­fes­tést, a homok­szán­kó­zást, a vízi­pi­pázást. A helyben készülő bü­fé­va­cso­ra után hastáncos bemu­tató zárja a napot.
A fakultatív program ára: 17.500 Ft – vacsorával (ga­ran­tált program).

4. nap: Abu Dhabi

Kirándulás az Egyesült Arab Emírségek főváro­sába, Abu Dhabiba. Vá­ros­né­zés: modern város­ne­gyedek, pano­ráma a városra a hullám­tö­rőről, ten­ger­par­ti sétány stb. A program fény­pontja a 22.000 négyzet­mé­teren épült léleg­zet­el­ál­lító Sheikh Zayed Bin Sultan Nagy­me­cset meglá­to­ga­tása. A hatalmas épít­mény főku­polája 70 m, 4 mina­retje pedig egyenként 115 m magas, továbbá itt talál­ható a világ leg­na­gyobb kézzel készí­tett (egy darabból álló) szőnyege és kristály­csil­lárja is.
(Figyelem: a Nagymecsetbe jelenleg a belépés díj­ta­lan, de amennyiben ez idő­közben vál­tozik, az eset­le­ges belépődíj a hely­színen fizetendő.)

5. nap: Dubai, Al Ain oázisváros

Délelőtt a vá­ros­né­zés folytatása, is­mer­ke­dés Dubai ősi város­ré­szé­vel. Átkelés vízi­taxival a souk-ok negye­débe, ahol lesz idő néze­lődni vagy vásá­rolni a fűszer­piacon, a zöldség­piacon, vagy a Dubai egyik fő vonz­ere­jének tartott aranypiacon.
Kora délután búcsú Dubaitól, utazás a siva­tagon keresztül autó­pályán Al Ainba (fotó­szünet a homok­dű­néknél). A siva­taggal körül­vett Al Ain pár évti­zede még egy kis beduin tele­pülés volt, most egy nagy­város, tele zöldö­ve­zettel, gyönyörű lakó­ne­gye­dekkel, bevá­sár­lóköz­pon­tokkal. Láto­gatás az érdekes hely­tör­té­neti múze­umban és a mel­lette lévő kis erődben, ahol Zayed sejk született. (Az ő 1971 és 2004 közötti ural­ko­dására esik az Emír­ségek felvi­rá­goz­ta­tása.) Ezután is­mer­ke­dés a város szélén lévő teve­pi­accal (a leg­na­gyobb az országban), majd a Hili-parkban talál­ható régé­szeti ásatá­sokat tekintjük meg (emlékek a Krisztus előtti 3. évezredből). Szállás Al Ain mellett (1 éj).

6. nap: Jabreen, Bahla, Al Hamra, Al Hoota barlang, Nizwa

Átkelés Ománba, utazás a Hajar-hegység déli lá­bai­nál fekvő Nizwa irányába. Útközben lá­to­ga­tás a kiváló álla­potban fenn­ma­radt Jabreen várkas­tély­ban, ahol az ősi ománi művé­szetek szép alko­tá­saival is­mer­ked­hetünk meg (fafa­ra­gások, falfest­mé­nyek stb.). Ezután fotó­szünet az UNESCO vi­lág­örök­séghez tart­ozó Bahlában. A tele­pülés hatalmas erőd­rend­sze­re kívülről is rend­kívül látvá­nyos (12 km össz­hosszú­ságú falrend­szer marad­vá­nyai 130 toronnyal és 15 kapuval).
Délután séta Al Hamra faluban, mely az egyik legrégebbi tele­pülés az országban, majd Omán egyik termé­szeti csodáját, az Al Hoota csepp­kő­bar­langot nézzük meg, mely föld­alatti kanyonként több mint 5 km hosszan húzódik a Hajar-hegység alatt. A kora esti órákban érkezés Nizwába, is­mer­ke­dés a várossal, majd lá­to­ga­tás Nizwa egzo­tikus piacán (híresek a beduin ezüst ékszerek). Szállás Nizwa mellett (1 éj).
(Figyelem: az Al Hoota barlang a helyi kormány ren­del­ke­zése alapján előzetes érte­sítés nélkül be­zár­hat bővítés, felújítás vagy természeti okok miatt.)

7. nap: Nizwa, Birkat al Mauz, Nakhl

Kora délelőtt a Nizwa központjában lévő erőd meg­te­kin­té­se. A hatalmas kerek torony tete­jéről gyönyörű pano­ráma nyílik a városra és a környező dato­lya­ültet­vé­nyekre. To­vább­uta­zás a Hajar-hegy­ségen ke­resz­tül, útközben pihenő Birkat al Mauzban, a máig épen meg­ma­radt falaj-rend­sze­réről híres „halott városban“. Ezután egy kis kitérőt teszünk Nakhl oázisába, ahol Omán egyik leglát­vá­nyosabb erődjét láto­gatjuk meg. Szállás Omán fővá­ro­sában, Mus­cat­ban* (3 éj).

8. nap: Wadi Arbyeen, Fins Beach, Wadi Shab, Wadi Tiwi

Szabad program Muscatban, pihenés.
Fakultatív program: Egész napos (7-8 órás) kirán­dulás 4 fős terep­járó autókkal. Elő­ször Omán egyik érdekes neve­ze­tes­sé­géhez, a festői Wadi Arbyeen-hez utazunk. Útközben fotó­szünet Quriyat halász­falunál. Bár a „wadi” szó arabul kiszá­radt folyó­medret jelent, ennek a wadinak az az érde­kes­sége, hogy van benne víz. A siva­tagi tájak után elbű­völi a turis­tákat a homok­dűnék között megbúvó oázis buja növény­zete, a színek soka­sága. Ezt köve­tően egy mész­kőbe vájt esővíz­gyűjtő medencét nézünk meg, majd piknik ebéd Fins Beach-en (szabad­strand). Délután rövid megálló a Wadi Shab-nál (fotó­szünet). Prog­ra­munkat a Wadi Tiwi-vel zárjuk, melyet datolya-, banán-, papaya- és mangófák öveznek a hegyekből ideho­zott vízve­ze­téknek köszön­hetően.
A fakultatív program ára: 26.900 Ft – piknik ebéddel (ga­ran­tált program).

9. nap: Muscat / hajó­ki­rán­du­lás

Félnapos vá­ros­né­zés Muscatban, az Arab-félsziget egyik leg­szebb váro­sában: Muttrah negyed (hagyo­mányos souk-ok, halpiac), óvárosi séta, Al Jalali és Al Mirani erődök, a szultán palo­tája (csak kívülről). Napközben lá­to­ga­tást teszünk a gyönyörű Ezer­egyéj­sza­ka mecsetben, a nemré­giben átadott Operaház épüle­tében és a Bait Al Zubair Múze­umban is. Ez utóbbi jó bete­kin­tést ad Omán törté­nel­mébe és kultúrájába.
Ezután szabad program Muscatban, pihenés, lehe­tő­ség ten­ger­par­ti strandolásra.
Fakultatív program: 2 órás hajó­ki­rán­du­lás Muscat látvá­nyos part­vi­déke mentén hagyo­má­nyos, fából készült arab hajóval (dhow). A program során szeren­csés esetben delfi­neket is láthatunk.
A fakultatív program ára: 12.600 Ft.

10. nap:

Kora hajnalban transzfer a muscati repülőtérre, elutazás dubai át­szál­lás­sal Buda­pest­re. Érkezés a déli órák­ban.

a Nagymecset belülről Abu Dhabiban
a Nagymecset belülről Abu Dhabiban

Képgaléria

a Burj Khalifa épülete Dubaiban

a világhírű Burj Al Arab szálloda Dubaiban

a világhírű Burj Al Arab szálloda Dubaiban

sivatagi szafari

Abu Dhabi modern városnegyede

a páratlan Nagymecset Abu Dhabiban

a Nagymecset belülről Abu Dhabiban

Sharjah: az Al Maghfra mecset

az Emírségek Emlékműve Sharjahban

tevepiac Al Ainban

Bahla hatalmas erődrendszere Ománban

pillantás Nizwára az erődből

Nizwa egzotikus piaca

egzotikus fűszerek

a Nakhl erőd Ománban

panoráma a Nakhl erődből

Muscat kikötője alkonyatkor

a szultán palotája Muscatban

az Ezeregyéjszaka mecset Omán fővárosában, Muscatban

a lenyűgöző Ezeregyéjszaka mecset Muscatban

az Ezeregyéjszaka mecset belülről

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu