ERFURT, WEIMAR, WARTBURG VÁRA

csillagtúra Türingiában

ERFURT, WEIMAR, WARTBURG VÁRA

csillagtúra Türingiában

Nyugat-Európa / Benelux országok és Németország
4*-os szálloda
Goethe kerti háza Weimarban
71.100 Ft-tól 74.500 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
4 nap / 3 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

Egy Erfurt környéki 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív vacsora.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. aug. 12-15. 59.600 Ft
74.500 Ft helyett
2017. okt. 20-23. 60.435 Ft
71.100 Ft helyett

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 3 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:19.700 Ft
(3 vacsora)
 
Egyágyas felár:21.500 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Passau – Regensburg út­vo­na­lon Türingiába. Szállás Erfurt kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Wartburg vára, Eisenach, Schmalkalden

A délelőtti programunk az Eisenach városa fölött emel­kedő Wartburg vára, mely ezer szállal kötődik a német törté­ne­lemhez, egyfajta nem­zeti emlék­helye Német­or­szágnak. Nekünk magya­roknak is fontos ez a hely, hiszen II. András kirá­lyunk lánya, Árpád-házi Szent Erzsébet (a szegé­nyek jóte­vője) itt élte rövid életének nagy részét. Itteni tevé­keny­sé­gének a követ­kez­ménye, hogy Euró­pában ő a kö­zép­ko­ri magyar törté­nelem leg­is­mer­tebb szemé­lyisége.
A várkas­tély pompás dísz­termei közül kiemel­kedik az Énekesek csarnoka (mely a híres kö­zép­ko­ri dalver­seny emlé­kére készült), és az a szoba, ahol gyönyörű moza­ikok mesélik el Szent Erzsébet életét. A dísz­termek közös bejá­rása után lehe­tő­ség lesz a várkas­tély párat­lanul gaz­dag kincs­tá­rának meg­te­kin­té­sé­re. Látjuk majd a Luther-szobát is, ahol Luther Márton 1521-ben németre fordí­totta a Bibliát.
A déli órákban sétát teszünk Eisenachban (Johann Sebastian Bach szülő­váro­sában), majd rövid sza­bad­idő után to­vább­uta­zás Schmalkaldenbe. Ez a kisváros a Türingiai-erdő nevű hegység déli lába­inál fekszik. Az óváros épüle­te­inek nagy része késő kö­zép­ko­ri favázas ház, nem csoda, hogy a láto­gatók hamar bele­sze­retnek ebbe a bájos tele­pü­lésbe. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, majd a Türingiai-erdőn keresztül vissza­uta­zás a szállodába.

3. nap: Weimar, Erfurt

A délelőttöt Weimarban, Goethe és Schiller váro­sában töltjük. Weimar főleg gaz­dag kul­tu­rá­lis örök­sé­gének köŽszön­he­tően világ­hírű, az irodalom, a zene, a művé­szetek városa. Megér­kezés után város­néző séta követ­kezik: Német Nemzeti Színház, Goethe és Schiller emlék­műve, Schiller-ház, Piac tér, Szent Péter és Pál-temp­lom, hercegi kastély, Goethe-ház stb. A közös séta után sza­bad­idő, lehe­tő­ség a hercegi kastély (pompás dísz­termek, páratlan műkin­csek) meg­te­kin­té­sé­re.
Kora délután utazás a közeli Erfurtba, Türingia tarto­mány főváro­sába. Sokak szerint a 16 német tarto­mányi főváros közül Erfurtnak van a leg­szebb belvá­rosa, szám­ta­lan gyönyörű épület megma­radt az elmúlt évszá­za­dokból, egyfajta szabad­téri múzeum az egész óváros. Egészen kü­lön­le­ges neve­ze­tesség a Krämerbrücke (a Szató­csok hídja), melyen végig bájos késő kö­zép­ko­ri favázas házak sora­koznak. A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő is az óváros egyéni felfedezésére.

4. nap: Schärding

Búcsú Türingiától, indulás hazafelé Bajor­or­szágon keresztül a Regensburg – Passau út­vo­na­lon. A kora délutáni órákban egy sétát teszünk Schärdingben. Ez a kisváros a német-osztrák határ­folyó, az Inn osztrák oldalán fekszik, gyönyörű óváro­sának meg­te­kin­té­se méltó lezá­rását jelenti ennek az utazásnak. A közös séta és a rövid sza­bad­idő után haza­uta­zás a Linz – Bécs – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Képgaléria

pillantás Wartburg várára

középkori házak Wartburg várában

Eisenach régi városházája

Schmalkalden középkori favázas házai

Weimar főtere – részlet

Goethe kerti háza Weimarban

Erfurt óvárosa – részlet

Erfurt óvárosa – részlet

Erfurt – a Krämerbrücke (a Szatócsok hídja)

Erfurt – a dóm és a Szt. Severin–templom

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu