ÉSZAK-ERDÉLY, MÁRAMAROS, BUKOVINA, MOLDVAI CSÁNGÓK

valamint a Partium magyar irodalmi emlékhelyei

ÉSZAK-ERDÉLY, MÁRAMAROS, BUKOVINA, MOLDVAI CSÁNGÓK

valamint a Partium magyar irodalmi emlékhelyei

Közép-Európa / Erdély
3-4*-os szállodák
a barcánfalvai új kolostor – részlet
78.600 Ft-tól 82.800 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
6 nap / 5 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

5 éj­sza­ka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, ké­nyel­mes, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. A maros­vá­sárhelyi és a buko­vinai szálloda 4 csil­la­gos (1. és 3. éj), a Piatra Neamt-i és a nagy­bányai pedig 3 csil­la­gos (2. és 4-5. éj).

Ellátás

Büféreggeli + csángó ebéd a 2. napon / fa­kul­ta­tív vacsora.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 6-11. 78.600 Ft
2017. júl. 1-6. 81.300 Ft
2017. aug. 13-18. 82.800 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt progra­mo­kat, vala­mint a csángó ebéd költ­ségeit, de nem tartalmazza az egyéb belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:19.200 Ft
(5 vacsora)
 
Egyágyas felár:23.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

A körutazás Románia északi részének különböző tör­té­nel­mi régióit mutatja be utasa­inknak. Meg­cso­dál­hatjuk majd Buko­vina han­gu­la­tos falvait, híres kolos­to­rait, Mára­maros szép tájait, ősi fatemp­lomait, Észak-Erdély néhány ne­ve­ze­tes­ségét. El­lá­to­gatunk a távoli Moldvába is, hogy ízelítőt kapjunk a magyar nyelv­te­rü­letből már a nyelv­újí­tás előtt kisza­kadt moldvai csángó magyarok kultú­rá­jából, archaikus nyelvéből, és felfedezzük majd a Partium számos magyar irodalmi emlék­helyét. Itt döbben­hetünk majd rá arra, hogy a trianoni béke­dik­tá­tumban milyen szégyen­letes módon húzták meg a hatá­rokat a nagy­ha­talmak, hiszen nyilván­va­lóan ennyi irodalmi zseni csak magyarok lakta vidéken szület­hetett. (A Partium a szülőhelye a leg­na­gyobb magyar költők közé tartozó Arany Jánosnak és Ady Endrének, valamint a Himnusz írójának, Kölcsey Ferencnek, és a nyelv­újítás vezér­alakjának, Kazinczy Ferencnek is.)

1. nap: Nagyszalonta

Elutazás Székesfe­hér­várról, a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Szolnok – Békés – Sarkad út­vo­na­lon a határ menti Nagy­sza­lon­tára, Arany János szülőváro­sába. A valaha színma­gyar városban még mindig 50% felett van a magyarok résza­ránya. Láto­gatás a Fő tér melletti Csonka-toronyban beren­dezett Arany János-em­lék­mú­ze­umban, amelyet még a költő fia, Arany László hozott létre apja halála után. Ezt köve­tően rövid sza­bad­idő, illetve lehe­tő­ség elsétálni a költő szülőházához.
A déli órákban to­vább­uta­zás Nagyvárad érin­té­sével Maros­vá­sár­helyre. Közös séta, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

2. nap: Maros völgye, Békás-szoros, moldvai csángó magyarok

Utazás kelet felé a Maros szép völgyében Szász­ré­gen és Gyergyó­szent­miklós váro­sokon keresztül. Átke­lünk a Kárpá­tokon, közben egy sétát teszünk a vadro­man­tikus Békás-szorosban. A Békás-patak szurdo­kának nincs párja az egész Kár­pá­tok­ban, drámai hatásúak a 200-300 méter magas, szinte függő­leges szikla­falak jó egy km-en keresztül.
A tör­té­nel­mi Erdély területét elhagyva a kora délu­táni órákban érkezünk meg a moldvai csángó magyarok föld­jére. Sajnos a mai Magyar­or­szágon nagyon kevesen tudnak erről a kis népcso­portról (néhány tízezer emberről van szó). A többi csángó népcso­port (gyimesi csángók, hétfa­lusi csángók) olyan vidéken él, amely Trianon előtt Magyar­ország része volt, a moldvai csángók viszont Mold­vában, olyan terü­leten, amelyik nem tarto­zott Magyar­or­szághoz. Ők már a kiván­dor­lásuk idején, az 1700-as években kisza­kadtak a magyar nemzetből, és kima­radtak az 1800-as évek elején lezajlott nyelv­újí­tásból. Az itteni falvak fő vonz­ereje éppen az itt élő emberek archaikus beszéd­módja, ők a nyelv­újítás előtti ősi magyar nyelvet beszélik, amelybe azért jó pár román szó is keveredik.
A csoport Pusztinán, az egyik legti­pi­kusabb csángó faluban részt vesz egy folklór prog­ramon, amelyhez egy helyi specia­li­tá­sokból álló ebéd is tartozik. A falu lakóival való talál­kozás életre szóló élményt jelent az utasoknak. Lehe­tőség lesz sétára a faluban és a gyö­nyörű szép Szent István-temp­lom meg­te­kin­té­sé­re is.
To­vább­uta­zás a Keleti-Kárpátok lábainál fekvő Piatra Neamt városba, szállás (1 éj).

3. nap: Bukovinai kolostorok

Utazás Románia legészakibb ré­szé­be, Buko­vinába, amely 1918-ig Ausztria része volt, manapság Ro­mánia egyik legvon­zóbb vidéke. Szép a táj, han­gu­la­tosak a falvak, jól karban­tartott, takaros házakban élnek az emberek, és az egészet megko­ro­názzák a világ­hírű erőd­sze­rű kolos­torok, melyeket az UNESCO már 1993-ban a vi­lág­örök­ség részévé nyilvá­nított. A gyönyörű szép freskók a temp­lomok belső és külső falán a Biblia törté­neteit mesélik el.
A nap folyamán egy kis köruta­zást teszünk Buko­vinában, melynek során lega­lább 4 kolos­tort megnézünk a leg­je­len­tő­sebbek közül (Sucevita, Moldovita, Voronet, Humor kolos­torai). Szállás egy szép fekvésű bukovinai kis­vá­rosban (1 éj).

4. nap: Beszterce, Nagybánya

Búcsú Bukovinától, utazás szép hegyvidéki tájakon nyugat felé. A Keleti-Kárpátok egyik fontos átke­lőjén, a Borgói-hágón keresztül érünk vissza Erdélybe. Késő délelőtt rövid séta Észak-Erdély leg­je­len­tő­sebb szász váro­sában, Besztercén (ódon hangu­latú városmag, lábas­házak a főtéren, gótikus evan­gé­likus temp­lom – tornya a leg­ma­ga­sabb Erdélyben).

Ezt követően to­vább­uta­zás Dés érintésével Mára­ma­ros megye szék­he­lyé­re, Nagy­bá­nyára. A város szép fekvése a XIX. század végén számos festőt vonzott ide, a nagy­bá­nyai festő­iskola a magyar képző­mű­vészet leg­je­len­tő­sebb központja volt. A tör­té­nel­mi óváros beba­ran­go­lása mellett lehe­tő­ség lesz az európai szín­vo­nalú Szépmű­vé­sze­ti Múzeum meg­te­kin­té­sé­re, ahol nagy­részt a művész­telep festő­inek képei vannak kiál­lítva (Hollósy Simon, Ferenczy Károly, Iványi-Grünwald Béla, Czóbel Béla stb.). A város másik nagy attrak­ciója kapcso­latban van a bánya­városi múlttal. A szintén európai szín­vo­nalú Ásvány­tani Múzeum az új város­részben, a kommu­niz­mus idején felé­pült beton­vá­rosban talál­ható (meg­hök­ken­tően szép és érdekes ásvány­rit­ka­ságok, kristályok, egyedül­álló kőzetek).
Szállás Nagybányán (2 éj).

5. nap: Koltó, Desze, Barcánfalva, Mára­marossziget, Szaplonca

Kora délelőtt átruccanunk a szom­szé­dos magyar­lakta faluba, Koltóra. Itt talál­ható az egykori Teleki-kastély, ahol Petőfi Sándor és Szendrey Júlia 1847-ben a mézes­he­teiket töltötték. Itt szüle­tett többek között a magyar iroda­lom egyik leg­szebb szerel­mes verse, a „Szeptember végén”.
Az emlék­kiál­lítás meg­te­kin­té­se után utazás a Gutin-hágón keresztül a Mára folyó völgyébe. Itt kezdődik az igazi Mára­maros, ahol a falvakban sok helyen meg­őr­ződött a népi építé­szet, a hagyo­mányos élet­mód, a színes népvi­selet. Itt még látha­tóak a jelleg­ze­tes faházak, a hatalmas faragott fakapuk és a híres ortodox fatemp­lomok, melyek egy részét az UNESCO a vi­lág­örök­ség részévé nyilvá­ní­totta. Ezek egyikét meg­néz­zük Desze faluban.
A kö­vet­ke­ző úticél az Iza folyó völgyében fekvő Barcán­falva, ahol lá­to­ga­tást teszünk a gyönyörű szép új kolos­torban. A pompás épü­let­együt­teshez egy érdekes néprajzi múzeum is tartozik.
Délután az ukrán határ mentén fekvő Mára­ma­ros­sziget városával is­mer­ke­dünk. Trianon előtt ez a tele­pülés volt Mára­maros szék­helye, egyúttal Kelet-Magyar­ország egyik leggaz­da­gabb városa. Erre emlé­keztet a város­központ számos szép épülete. A közös séta után sza­bad­idő, ezalatt az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ség a város melletti skanzen (Mára­marosi falu­múzeum) meg­te­kin­té­sé­re.
Ezt köve­tően a Tisza völgyét követjük nyugat felé, hogy a nap zárá­saként meg­néz­zük Szaploncán a kurió­zumnak számító Vidám temetőt.

6. nap: Szatmárnémeti, Nagykároly, Kaplony, Érmindszent, Érsemjén

Utazás Szatmár megye szék­he­lyé­re, Szatmár­né­metibe, melynek lakossága 1910 körül még 95%-ban magyar volt, mára sajnos 40% alá csökkent a magyarság résza­ránya. Délelőtt meg­cso­dál­juk az óváros gyönyörű főterét a kato­likus ka­ted­rá­lissal, majd elször­nye­dünk a kommu­nizmus ide­jé­ben felé­pült új város­köz­pont bizarr főterén.
Ezután a még mindig magyar többségű Nagy­károly váro­sába utazunk, ahol meg­néz­zük a nagy­sze­rűen felú­jított Károlyi-kastélyt. Nagy­károly mellett talál­ható a magyar­lakta Kaplony község, melynek ferences rendi temp­lomát Ybl Miklós tervezte, a temp­lom alatt talál­ható a Károlyi család ősi kriptája, több díszes szarkofággal.
A kö­vet­ke­ző állomás egy pici falu, Érmind­szent, ahol Ady Endre nádfe­deles szülő­házát és a mellette lévő kúri­ában talál­ható érdekes Ady-kiállítást nézzük meg. Végül a nagy nyelv­újító, Kazinczy Ferenc szülő­fa­lu­jába, Érsem­jénbe láto­gatunk, ahol a Kazinczy-emlékház megte­kin­té­sével búcsú­zunk a Partiumtól. Átkelés Magyar­or­szágra, majd haza­uta­zás a Debrecen – Szolnok út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

színes fejfák a szaploncai Vidám temetőben
színes fejfák a szaploncai Vidám temetőben

Képgaléria

Nagyszalonta: az Arany János-emlékmúzeumnak helyet adó Csonka-torony

Arany János szülőháza Nagyszalontán

betekintés a Békás-szorosba

Pusztina: a Szent István-templom

Pusztina: a Szent István-templom gyönyörű belsője

találkozás moldvai csángó magyarokkal Pusztinán

Sucevita kolostora Bukovinában

Sucevita kolostorának festett külső falai

a Sucevita kolostor udvara

bukovinai táj

Moldovita kolostora Bukovinában

Moldovita kolostorának udvara

Voronet kolostora Bukovinában

Voronet kolostorának díszes külső falai

Voronet kolostorának gyönyörű mennyezete

Humor kolostora Bukovinában

Humor kolostorának gazdagon díszített belsője

Beszterce gótikus evangélikus temploma

Beszterce látképe az evangélikus templom tornyából

Nagybánya: a Szent-István-torony

a Teleki-kastély Koltón

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szobra Koltón

Desze híres ortodox fatemploma

Desze fatemplomának festett belsője – részlet

a barcánfalvai új kolostor épületegyüttese – részlet

a barcánfalvai új kolostor épületegyüttese – részlet

a barcánfalvai új kolostor épületegyüttese – részlet

Barcánfalva: a kolostor múzeuma – részlet

a máramarosszigeti református templom

népviseletbe öltözött gyerekek a máramarosszigeti skanzenben

színes fejfák a szaploncai Vidám temetőben

színes fejfák a szaploncai Vidám temetőben

Szatmárnémeti óvárosának gyönyörű főtere

Szatmárnémeti katolikus katedrálisa

a Károlyi-kastély Nagykárolyban

a Károlyi család ősi kriptája a kaplonyi ferences rendi templomban

Érmindszent: Ady Endre nádfedeles szülőháza

Érmindszent: Ady Endre nádfedeles szülőháza és udvara

a Kazinczy-emlékház Érsemjénben

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu