ÉSZAK GYÖNGYSZEME, SZENTPÉTERVÁR II.

kirándulással Novgorodba, Oroszország legősibb városába

ÉSZAK GYÖNGYSZEME, SZENTPÉTERVÁR II.

kirándulással Novgorodba, Oroszország legősibb városába

Észak-Európa / Baltikum és Oroszország
3 vagy 4*-os szálloda
Petrodvorec és aranyló szökőkútjai – részlet
173.400 Ft-tól 236.500 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
6 nap / 5 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, egyszeri át­szál­lás­sal Szent­pé­ter­várig és vissza, Orosz­or­szágban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

5 éj­sza­ka az „A” jelű csoportoknál jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, a „B” jelű csoportoknál jó 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 18-23. A 195.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. jún. 7-12. B 236.500 Ft
+ reptéri ill.
2017. júl. 18-23. A 192.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. aug. 8-13. A 183.200 Ft
+ reptéri ill.
2017. aug. 19-24. B 205.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. szept. 14-19. A 173.400 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 49.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autó­buszt, a 5 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, a regiszt­rációs díjat, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét az eluta­zástól a haza­ér­ke­zésig és a helyi idegen­ve­ze­té­seket, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:
(5 vacsora)
A
B
30.900 Ft
42.900 Ft

 
Egyágyas felár:A
B
59.000 Ft
69.000 Ft
 
3. fő kedvezménye (pótágyon):A
B
15.000 Ft
19.000 Ft
 
Vízumdíj:19.000 Ft
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vízum­ügy­in­tézés miatt útle­ve­lüket az uta­zást mege­lőző egy hó­nap­ban nélkü­löz­niük kell. A vízumhoz a ha­za­uta­zástól számítva még min. 6 hónapig ér­vé­nyes útle­vélre van szükség, melyben legalább 2 egymással szem­beni üres oldal ta­lál­ha­tó. Kérjük, jelent­ke­zéskor érdek­lődjön irodánkban a vízum­ügy­intézés részleteiről!

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Szentpétervár, Észak-Európa leg­na­gyobb városa, a nagy­ha­talmú orosz cárok egykori szék­helye egye­dül­álló műem­lé­kekkel rendel­kezik. A Téli Palotát is magába foglaló Ermitázs a világ egyik leggaz­da­gabb múze­uma, de kiemel­kedő látvá­nyos­ságnak számít például a Péter-Pál-erőd, az Izsák-szé­kes­egy­ház, a nemrég gyönyö­rűen felú­jított „Véren Megváltó” temp­loma vagy a híres sugárút, a Nyevszkij proszpekt. A város mo­nu­men­tá­lis méretű palo­tá­inak látványa a legjobban a csator­nákon közle­kedő séta­ha­jókról élvez­hető. Sok turista számára a leg­na­gyobb élményt a város környéki cári kasté­lyok meg­te­kin­té­se jelenti, hisz fényű­zésben még az abszo­lu­tizmus korának francia királyai sem verse­nyez­hettek az orosz cárokkal.
Igaz, hogy 1991-ben a város nevét Lenin­grádról vissza­vál­toz­tatták Szent­pé­ter­várra, de azért a helyiek jó része továbbra is elége­detten nyug­tázza, hogy a város külön­böző részein még állnak a Lenin-szobrok.

1. nap: Szentpétervár

Elutazás Ferihegyről egyszeri át­szál­lás­sal Szent­pé­ter­vár­ra. Az előzetes menet­rend szerint érkezés a délu­táni órákban (helyi idő szerint).
Az autó­buszos vá­ros­né­zés során ezen a napon első­sorban a belváros nyugati részével is­mer­ke­dünk (Marijinszkij-színház, Bronzlovas szobra, Szenátus palo­tája, Admi­ralitás, Vaszilij-sziget, Mensikov-pa­lo­ta, Akadé­mia, Sztrelka a Rosztrum-oszlopokkal és a Tőzs­de­palotával stb.).
Szállás Szentpéterváron (5 éj).

2. nap: Szentpétervár

Délelőtt egy 3 órás tárlatvezetés keretében nézzük meg az Ermitázs leg­fon­to­sabb kincseit. Megte­kintjük a Téli Palota fényűző repre­zen­tatív termeit és a „Nyugat művé­szete” gyűjte­ményt, mely magában foglalja például az itáliai rene­szánsz festők alko­tá­sait is. Ezután utasaink választ­hatnak: vagy egyé­nileg baran­golnak tovább az Ermitázsban, vagy ide­gen­ve­ze­tőnkkel egy sétát tesznek a város főut­cáján, a közeli Nyevszkij prosz­pekten. A séta közben lehe­tő­ség lesz a római Szent Péter-bazi­likára emlé­kez­tető Kazanyi-szé­kes­egy­ház, és a mese­szép „Véren meg­vál­tó” temp­loma meglá­to­ga­tására, vala­mint a vá­ros legré­gibb, és leg­na­gyobb áruhá­zának, a Gosztyinij Dvornak a felke­re­sé­sére (óriási árubőség) is.
Fakultatív program: Orosz folklór est
A fakultatív program ára: 12.900 Ft (ga­ran­tált in­dulás).
A program ára tartalmazza a színház­jegyet, a transz­fert és a helyi idegen­ve­zető költ­ségeit, de nem tartal­mazza a szünetben felszol­gált ital- és étel kíná­latot. (A fél­pan­ziós felárat befi­zető utasok közvet­lenül az előadás előtt a szál­lo­dá­ban vacsoráznak.)

3. nap: Puskin, Pavlovszk, Szentpétervár

Délelőtt Puskin váro­sában, a Carszkoje Szelo bir­to­kon talál­ható Katalin-kastélyt és gyönyörű parkját nézzük meg. A palota homlok­zata 300 méter hosszú, a pazarul beren­dezett termek közül a Boros­tyán­szoba a leghí­resebb, az oroszok a világ 8. cso­dá­jának tartják.
Kora délután a szom­szé­dos Pavlovszkban I. Pál cár klasszi­cista stílusú kasté­lyába láto­gatunk. Ez az épület jóval kisebb a Katalin-kastélynál, de a beren­de­zése lega­lább olyan szép, ugyanis I. Pál és fele­sége akko­riban beutazták fél Európát, és rengeteg műkin­cset vásá­roltak a kastély díszítésére.
Ezt követően vissza­uta­zunk Szent­pé­ter­várra, ahol egy séta­ha­jó­záson veszünk részt a várost átszelő csator­nákon és a Néva folyón.

4. nap: Novgorod

Egész napos kirándulás Oroszország legősibb váro­sába, a több mint 1150 éves Novgorodba (közel 3 órás buszozás). Az utazás során ízelítőt kapunk a vidéki Orosz­or­szágból is, mely a csillogó Szent­pé­tervár után az ország egy másik arcát mutatja.
A mindössze 300 évvel ezelőtt ala­pí­tott Szent­pé­ter­várhoz képest Novgorodban jóval régebbi műem­lé­kekkel ismer­ked­hetünk meg. A vá­ros­né­zés során meg­néz­zük a Kreml épü­let­együt­tesét a kö­zép­ko­ri Szent Szófia-szé­kes­egy­házzal, a Jaroslav-udvart (a város ősi piac­terét), a temp­lomok negyedét (több mint 40 ortodox temp­lom van még ma is Novgo­rodban), a Szent György-kolostort és a szabad­téri néprajzi múze­umot, a skanzent. Ez utób­biban a környező fal­vak­ból származó ősi fatemp­lomok és faházak talál­ha­tóak – idillikus környe­zetben.

5. nap: Szentpétervár

Folytatjuk az első napon megkezdett autó­buszos vá­ros­né­zést, ezúttal főleg a belváros keleti részével is­mer­ke­dünk (Szmolnij-komplexum, Tauriszi palota, Cirkusz, Nyári kert, Mars-mező, Nagy Mecset, Auróra cirkáló stb.). Később lá­to­ga­tást teszünk Szent­pé­tervár leg­na­gyobb temp­lomában, az Izsák-szé­kes­egy­házban (belse­jében gyönyörű moza­ikok, freskók, márványok, szobrok, aranyo­zások és érdekes kiál­lí­tások). A vá­ros­né­zés során megte­kintjük a Péter-Pál-erődöt is. A Néva egy szigetét szinte teljesen elfog­laló épít­ményben jópár neve­ze­tesség talál­ható, melyek közül kiemel­kedik a Péter-Pál-szé­kes­egy­ház. Ebben a temp­lomban vannak a Szent­pé­terváron ural­kodó orosz cárok sírem­lékei (Nagy Pétertől egé­szen az utolsó cárig, az 1918-ban kivég­zett II. Miklósig). Délután lehe­tő­ség sétára, vásár­lásra a Nyevszkij proszpekten.

6. nap: Petrodvorec

Az utazás méltó befejezése a Finn-öböl partján fekvő Petrodvorec meg­te­kin­té­se. Az orosz Versailles-nak is neve­zett palota­együt­teshez tartozó káp­rá­za­tos park­ban talál­ható a világ leg­na­gyobb és való­szí­nű­leg leglát­vá­nyo­sabb szökő­kút­rend­szere. A Nagy Palota meg­te­kin­té­se és a park beba­ran­go­lása után transzfer a közeli repülő­térre. Haza­utazás egyszeri át­szál­lás­sal. Az előzetes menet­rend szerint érkezés Buda­pest­re a késő esti órákban.
Figyelem: A programok sorrendje a mú­zeu­mok nyit­vatartásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

a Szent Szófia-székesegyház Novgorodban
a Szent Szófia-székesegyház Novgorodban

Képgaléria

Szentpétervár: a Téli Palota

Szentpétervár: az Izsák-székesegyház

Szentpétervár: a Péter-Pál-erőd a Néva partján

az orosz művészet remeke, a „Véren megváltó” temploma Szentpéterváron

Puskin: a Katalin-kastély – részlet

Puskin: a Katalin-kastély egyik díszterme

Pavlovszk kastélya – részlet

Petrodvorec kastélya

Petrodvorec: a kastély parkja – részlet

Novgorod: a Kreml épületegyüttese

Novgorod: a Szent Szófia – székesegyház

ősi faépület Novgorod skanzenjében

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu