ÉSZAK PÁRIZSA, KOPPENHÁGA

mini körút Dániában

ÉSZAK PÁRIZSA, KOPPENHÁGA

mini körút Dániában

Észak-Európa
Skandinávia
a nyüzsgő koppenhágai Városháza tér
155.000 Ft
online jelentkezés lezárva
4 nap / 3 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti, közvetlen repülőjáratokkal, a helyszínen jó minő­ségű, lég­kon­dicio­nált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata). A busz a csoport rendel­ke­zé­sére áll érkezéstől indulásig.

Szállás

3 éj­sza­ka egy Koppenhága elő­vá­ro­sában talál­ható szál­lo­dá­ban, mely Dániában 4 csil­la­gos minő­sítésű, a Fe­hér­vár Travel véle­ménye sze­rint inkább 3 csil­la­gosnak felel meg. A szálloda a város­köz­ponttól kb. 15 km-re talál­ható, a Városház tér autó­buszunkkal kb. 20 perc alatt, tö­meg­köz­le­ke­dés­sel kb. 45 perc alatt érhető el.

Ellátás

Bőséges büfé­reg­geli.

Megjegyzés: Félpanziós ellátást nem kínálunk. A megte­kintett ne­ve­zetes­sé­gek és a szálloda köze­lében több­féle étkezési lehe­tő­ség van, a kivá­lasz­tásban az idegen­vezető ter­mé­sze­te­sen segítséget nyújt.

Időpont

Részvételi díj

2017. aug. 3-6. 155.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 17.700 Ft (fix összeg).

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autó­buszos uta­zást érkezéstől indulásig, az Öresund híd kétszeri használati díját, a 3 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét Bu­da­pest­től Budapestig és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Figyelem: A részvételi díj egy 55x40x20 cm méretű, maximum 10 kg-os kézipoggyász árát tartalmazza, de van lehe­tő­ség ezt feladott poggyászra átváltani felár ellenében. Kérjük, érdeklődjön irodánknál.

Egyágyas felár:31.500 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Ferihegyről közvetlen repülő­já­rattal Koppen­hágába, érkezés az esti órákban (az előzetes menet­rend szerint). A megér­kezést követően a szállodai szobák elfoglalása (3 éj).

2. nap: Koppenhága

Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés a dán fő­vá­ros­ban: a Vá­ros­háza tér, a Christiansborg palota (a dán par­la­ment épülete), a régi tőzsde­palota (a város egyik jelképe), a bájos Nyhavn negyed (az egykori kikötő), az Amalienborg palota (a dán királyi család rezi­den­ciája), a kis hableány szobra stb.
A vá­ros­né­zést köve­tően szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség séta­ha­jó­zásra a várost átszelő csator­nákon, illetve a világ­hírű dán szob­rász, Thorvaldsen múze­umának meg­te­kin­té­sé­re, később pedig a híres vidám­park, a Tivoli meglá­to­ga­tására.

3. nap: Helsingör, Hilleröd (Frederiksborg kastély), Roskilde

Egész napos kirándulás. Északi irányba indu­lunk el, Helsingörbe, Hamlet váro­sába utazunk, fotó­szünet a hatalmas Kronborg várkas­télynál. (A kastély belső meg­te­kin­té­se nem szerepel a prog­ramban, mert a kö­vet­ke­ző prog­ramnál a Frederiksborg kastélyban látvá­nyosabb termeket láthatnak.)
Utazás Hilleröd váro­sába. Itt talál­ható Frederiksborg kastélya, mely talán egész Dániának a leg­nagy­sze­rűbb építé­szeti remek­műve. A kastélyt egy kis tó 3 szigetére építtette IV. Keresztély dán király az 1600-as évek elején. Az épü­let­együt­tes meg­te­kin­té­se során nemcsak a pompás dísz­ter­mek­ben gyö­nyör­köd­he­tünk, hanem közben Dánia törté­nel­méből is kapunk ízelítőt.

Délután lá­to­ga­tás Roskildében, mely évszá­za­dokkal ezelőtt Dánia leg­je­len­tő­sebb városa volt. Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó ka­ted­rá­lis a dán ural­kodók temet­ke­zési helye. Összesen 39 dán királyt vagy király­nőt temettek el ebben a gyönyörű temp­lomban, állí­tólag az egész világon nincs még egy olyan épület, ahol ennyi ural­kodói síremlék talál­ható.

4. nap: Koppenhága, Malmö

A nap egy részét még Koppenhágában töltjük. Szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség a Rosenborg kastély meglá­to­ga­tására. Ezt a mese­pa­lotát a dán királyok épít­tették, gyö­nyö­rű­szép belső termei és az itt őrzött királyi korona­ék­szerek igazi kü­lön­le­gességnek számítanak.
A sza­bad­időre ajánljuk a Strögetet, a város híres üzlet­ut­cáját. Közel két kilo­mé­teres hosszú­sá­gával való­szí­nű­leg ez Európa leghosszabb sétá­ló­utcája (butikok, szuvenír boltok, áruházak, kézműves boltok, kávé­házak, éttermek, utcai zené­szek stb.).
Kora délután kirán­dulás Malmőbe, Dél-Svéd­ország leg­na­gyobb váro­sába a Dániát Svéd­országgal összekötő Öresund hídon (a híd a modern tech­nika egyik csodája). Közös séta a belvá­rosban (Szt. Péter temp­lom, vá­ros­háza stb.).
Késő délután transzfer a koppen­hágai repülő­térre, haza­uta­zás közvetlen járattal, érkezés Buda­pest­re a késő esti órákban (az előzetes menet­rend szerint).

Képgaléria

Koppenhága: VII. Frigyes lovasszobra

a Nyhavn kikötő színes házai Koppenhágában

a Márvány templom Koppenhágában

Rosenborg kastélya Koppenhágában

Rosenborg kastélya Koppenhágában

Kronborg hatalmas várkastélya Helsingörben

a Kronborg várkastély belső udvara

Frederiksborg kastély – a skandináv reneszánsz remekműve Hillerödben

a Frederiksborg kastély csodás kápolnája

Roskilde: a katedrális épülete

Malmő főtere

a malmői városháza

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu