ÉSZAKOLASZ TAVAK ÉS MŰEMLÉKVÁROSOK

ÉSZAKOLASZ TAVAK ÉS MŰEMLÉKVÁROSOK

Dél-Európa / Olaszország
3-4*-os szállodák
az Aréna Veronában
123.500 Ft-tól 138.700 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

3+1 éj­sza­ka Verona kör­nyé­kén egy szép 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 3 éj­sza­ka a Maggiore-tónál egy szép fekvésű, kellemes 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 19-26. 123.500 Ft
2017. máj. 7-14. 130.700 Ft
2017. máj. 20-27. * 130.700 Ft
2017. jún. 3-10. * 130.700 Ft
2017. jún. 17-24. 135.600 Ft
2017. júl. 5-12. 135.600 Ft
2017. júl. 19-26. 138.700 Ft
2017. aug. 2-9. 138.700 Ft
2017. aug. 19-26. 138.700 Ft
2017. aug. 30 - szept. 6. 138.700 Ft
2017. szept. 9-16. * 138.700 Ft
2017. szept. 27 - okt. 4. 130.700 Ft
2017. okt. 7-14. 123.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat és a hajójegyeket.

Félpanziós felár:31.500 Ft
(7 vacsora)
 
Egyágyas felár:43.000 Ft
 
3. ágy kedvezménye:23.000 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:

kb. 3 EUR
(a helyszínen fizetendő)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Olasz­or­szágot északról, a kon­ti­nens többi részétől az Alpok láncai választ­ják el. Itt az Alpok déli oldalán a jég­kor­szaki gleccserek által kivájt mélye­dé­sekben pompás fjord­szerű tavak ala­kultak ki. A tóparti ódon hangu­latú, siká­toros tele­pü­lések, a buja medi­terrán növény­zet és a kör­nyező, gyakran hóbo­rí­totta hegy­óri­ások együt­tese nem egy könnyen felejt­hető látvány.
A körutazás során Észak-Itália 4 leg­na­gyobb taván kívül (Garda-tó, Maggiore-tó, Comói-tó, Iseói-tó) meg­néz­zük a bűbájos Orta-tavat is, kirán­du­lást teszünk az Alpok második leg­ma­ga­sabb hegy­lánca, a Monte Rosa keleti lába­inál talál­ható Macugnaga faluba, és ter­mé­sze­te­sen az Alpok mentén fekvő, egy­kori gaz­dag keres­ke­dő­vá­rosok sem marad­hatnak ki a prog­ramból. Padova, Vicenza, Mantova, Bergamo, de külö­nösen Verona, vala­mint Milánó kö­zép­ko­ri és rene­szánsz időkből szár­mazó emlé­kei közel egy szinten vannak Velence, Firenze vagy Róma műkin­cseivel.

1. nap: Padova

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­var parkolójából. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubl­jana – Mestre út­vo­na­lon Pado­vába, Szt. Antal váro­sába. Is­mer­ke­dés a várossal, a híres bazi­lika meg­te­kin­té­se (gyönyörű szobrok, dombor­művek, freskók stb.). Szállás Verona kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Verona, Mantova

Délelőtt vá­ros­né­zés Veronában, Rómeó és Júlia váro­sában. Veronát sokan Olasz­or­szág egyik legvon­zóbb váro­sának tartják, nagy élményt jelent a ba­ran­go­lás az Adige folyó kanya­ru­la­tában fekvő óvárosban. A közös séta során látjuk majd a város gyönyörű tereit (Piazza Bra, Piazza Erbe, Piazza dei Signori), Júlia házát és erké­lyét, a Scaligeri-síremlé­keket stb. Lehe­tőség lesz majd a hatalmas római kori amfi­te­átrum, az Aréna, és néhány, műkin­csekben gaz­dag temp­lom meg­te­kin­té­sé­re is (Sant'Anastasia, Dóm, San Zeno). A 3 csodá­latos temp­lom közül művé­szet­tör­té­ne­tileg a San Zeno emel­kedik ki, mely az euró­pai román stí­lusú építé­szet egyik remek­műve.
A délután hátralévő ré­szé­ben a szép fekvésű Mantovába kirán­dulunk, ahol a kö­zép­ko­ri hercegi palotát tekintjük meg, mely a leg­na­gyobb kas­tély­együt­tes egész Olasz­or­szágban. A pompás dísz­termek bejá­rása igazi csemegét jelent a művé­szetek kedvelőinek.

3. nap: Garda-tó (Sirmione, pano­ráma út, Malcesine, Limone, Riva del Garda)

Az egész napot a Garda-tónál töltjük. Elő­ször egy különös fekvésű ősi kisvá­rosba, Sirmionéba láto­gatunk. A városka egy keskeny, a tóba messze benyúló félszi­get csücs­kében talál­ható. Az egykori halász­falu ma a Garda-tó kör­nyé­kének talán legnép­sze­rűbb üdülő­helye (medi­terrán hangulat, Scaligeri vár, római kori villa marad­ványai). Fakultatív lehe­tő­ség a félsziget körbe­ha­jó­zá­sára motor­csó­nakokkal.
To­vább­uta­zás a Garda-tó keleti partja mentén húzódó pano­rá­ma­úton a tó északi ré­szé­be, amelyik fjord­sze­rűen, mélyen benyúlik az Alpok hegy­óri­ásai közé. A 2000 méter feletti Monte Baldo hegy­lánc lába­inál, a tóparton fekszik Malcesine, egy festői kisváros. Séta a siká­toros óvárosban, a tó fölé maga­sodó vár meglá­to­ga­tása (fe­lejt­he­tet­len pano­ráma). Ezt köve­tően lehe­tő­ség komppal átkelni az egye­dül­álló fekvésű Limonéba. Az ősi halász­falu manapság már híres turista­központ. A hely kü­lön­le­gességét az adja, hogy az ódon hangu­latú siká­torok szinte bepré­se­lődnek a tó és egy hatalmas hegy közé.
A Garda-tó környéki ba­ran­go­lásunk utolsó állomása a tó északi csücs­kében fekvő Riva del Garda. Séta a han­gu­la­tos kis­vá­rosban, sza­bad­idő, majd a késő délu­táni órákban a keleti part pano­rá­ma­útján térünk vissza a szállo­dába. Így az autó­busz jobb oldalán ülők is élvez­hetik a tó és a túlsó parton maga­sodó hegyek panorámáját.

4. nap: Milánó, Comói-tó, Como

Utazás Milánóba, Olasz­or­szág második leg­na­gyobb váro­sába. Séta a belvá­rosban, a dóm meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség lifttel felmenni a dóm tete­jére, ahol kivá­lóan tanul­má­nyoz­ható a kö­zép­ko­ri építé­szek és kőfa­ragók zseni­ális munkája.
A délutáni órákban to­vább­uta­zás a Comói-tóhoz, is­mer­ke­dés magával Como városával (nagy­szerű ka­ted­rá­lis). Szállás a Maggiore-tónál (3 éj).

5. nap: Maggiore-tó, Borromeo-szigetek (Isola Bella, Isola dei Pescatori), Stresa

Hajókirándulás a Borromeo-szigetekre (Isola Bella – Borromeo kastély kü­lön­le­gesen szép teraszos parkkal, Isola dei Pescatori – ősi halász­falu) és Stresába (híres üdülő­hely ódon hangu­latú óvárossal, szép palo­tákkal és gyönyörű parkokkal).

6. nap: Maggiore-tó, Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó

Pihenés a Maggiore-tónál.
Fakultatív program: Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó
A Maggiore-tó bizonyos pont­jairól tiszta időben kiválóan látszik a Monte Rosa, az Alpok második leg­ma­ga­sabb hegy­lánca (leg­ma­ga­sabb csúcsa, a Dufour­spitze 4634 méter magas). Utazás egy vad­re­gé­nyes alpesi völgyben Macugnaga faluba, mely a Monte Rosa tömb keleti lábainál talál­ható. Séta a gyönyörű fekvésű faluban és kör­nyé­kén.

A kö­vet­ke­ző prog­ramunk az Orta-tó. A roman­tikus, ember­lép­tékű tavat sokan Észak-Itália legel­ra­ga­dóbb termé­szeti csodá­jának tartják. Is­mer­ke­dés a félszi­geten fekvő, kö­zép­ko­ri hangu­latú Orta San Giulio város­kával, lehe­tő­ség átha­józni a főtérrel szemben fekvő parányi San Giulio-szigetre, ahol egy gyönyörű bazi­lika talál­ható.
A fakultatív program ára: 6.000 Ft + eset­le­ges belépődíjak (ga­ran­tált indulás).

7. nap: Bergamo, Iseói-tó

Búcsú a Maggiore-tótól, utazás Bergamóba, a Bergamói-Alpok lába­inál elterülő tarto­mányi szék­helyre. A város ősi magja, a 100 méteres hegyre épült, ősi falakkal körül­vett Felső­város nagy­sze­rűen megő­rizte kö­zép­ko­ri jellegét (tör­té­nel­mi műem­lékek soka­sága). Siklóval megyünk fel az Alsó­vá­rosból, és a közös séta során látjuk a város nagy­szerű dísz­terét, a Piazza Vecchiát, a kö­zép­ko­ri város­házát, a város­tornyot (lifttel fel lehet menni a tete­jére), a városi könyvtár rene­szánsz palo­táját, a ragyogó homlok­zatú Colleoni-mauzó­leumot (az észak-itáliai rene­szánsz egyik gyöngy­szeme) és két csodá­latos temp­lomot, a ka­ted­rá­list valamint a Santa Maria Maggiore-temp­lomot.
Délután az Iseói-tóval is­mer­ke­dünk, mely szépsé­gében semmivel sem marad el Észak-Olasz­or­szág más, híresebb tava­itól. Séta Iseóban, a tópart egyik han­gu­la­tos kisváro­sában, majd lehe­tő­ség részt venni a „3 sziget” hajó­ki­rán­du­láson. Két pici sziget között, a tó közepén emel­kedik az Iseói-tó nagy ne­ve­zetes­sé­ge, a hatalmas Monte Isola (Hegy-sziget), melynek leg­ma­ga­sabb pontja több mint 400 méterrel van a tó szintje felett (egészen kü­lön­le­ges látvány). Szállás Verona kör­nyé­kén (1 éj).

8. nap: Vicenza

Délelőtt Vicenzával is­mer­ke­dünk, az egyik leg­je­len­tő­sebb itáliai építész, Palladio váro­sával. Palladio nagy­szerű rene­szánsz palotái, épüle­tei miatt Vicenza az építé­szetet kedve­lőknek egyfajta za­rán­dokhelye. A város­néző séta során ter­mé­sze­te­sen látjuk a nagy mester két leghí­re­sebb művét: a főtéren álló palotát (a bazi­likát) és a Teatro Olimpicót.
Késő délelőtt indulás haza­felé, utazás a Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re az esti órákban.

* A máj. 20-i, a jún. 03-i és a szept. 09-i csoportoknál a szállodákat fordított sor­rend­ben tudtuk foglalni, ezért a prog­ra­mokat is el­té­rő sorrendben bonyo­lítjuk le az alábbiak szerint:

1. nap: Padova
2. nap: Milánó, Comói-tó, Como
3. nap: Maggiore-tó, Borromeo-szigetek, (Isola Bella,
             Isola dei Pescatori), Stresa
4. nap: Maggiore-tó, Macugnaga, Monte Rosa,
             Orta-tó
5. nap: Bergamo, Iseói-tó
6. nap: Verona, Mantova
7. nap: Garda-tó (Sirmione, panoráma út, Malcesine,
             Limone, Riva del Garda)
8. nap: Vicenza

Tehát valamennyi program teljesülni fog, csak más sor­rend­ben.

a Colleoni-kápolna Bergamóban
a Colleoni-kápolna Bergamóban

Képgaléria

Padova dísztere, a Prato della Valle, háttérben a Szent Antal bazilika tornyai

a Szent Antal bazilika Padovában

a középkori hercegi palota Mantovában

Mantova: a hercegi palota – részlet

a San Zeno bazilika Veronában

a veronai San Zeno bazilika kerengője – részlet

Verona városa az Adige folyó kanyarulatában – részlet

Júlia háza Veronában

a Piazza Erbe Veronában

az Aréna Veronában

Riva del Garda kikötője

Riva del Garda

Limone hangulatos városa

a Garda-tó egyik gyöngyszeme, Limone

Malcesine városa a Monte Baldo lábainál

Malcesine vára

panoráma a Garda-tóra Malcesine várából

a Scaligeri vár Sirmionéban

a lenyűgöző milánói dóm

Via Dante, Milánó egyik fő bevásárló-utcája

a milánói Sforza kastély – részlet

Como katedrálisa

Isola Bella: a Borromeo kastély egyik terme

Isola Bella: a Borromeo kastély teraszos parkja

Isola Bella: a Borromeo kastély parkja

az Isola dei Pescatori (a Halászok-szigete) a Maggiore-tavon

Isola dei Pescatori – a halászok szigete

a Maggiore-tó Stresa felől

a Monte Rosa Macugnaga felől

Macugnaga, a Monte Rosa keleti lábainál

San Giulio-szigete az Orta-tavon

San Giulio-szigete az Orta-tavon

a középkori hangulatú Orta San Giulio

pillantás San Giulio-szigetére a hajóról

Bergamo középkori főtere, a Piazza Vecchia

a Colleoni-mauzóleum Bergamóban

Bergamo Felsővárosa a Várostoronyból – részlet

az Iseói-tó – részlet

a Loreto-sziget az Iseói-tó közepén

Vicenza főtere Palladino híres bazilikájával

vicenzai séta

Vicenza – a Teatro Olimpico

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu