FRANKFÖLD ELBŰVÖLŐ VÁROSAI ÉS KASTÉLYAI

FRANKFÖLD ELBŰVÖLŐ VÁROSAI ÉS KASTÉLYAI

Nyugat-Európa
Benelux országok és Németország
Mespelbrunn vízikastélya a Spessarti-erdőben
138.700 Ft-tól 149.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
7 nap / 6 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).

Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

6 éj­sza­ka kényelmes, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. Az első 3 éj­sza­ka egy han­gu­la­tos fogadóban lesz Nürnberg kör­nyé­kén (a szobák 3 csil­la­gos színvonalúak), az utolsó 3 éj­sza­ka pedig egy Würzburg melletti emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

Ellátás

Félpanzió (büfé­reg­geli, vacsora).

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 28 - máj. 4. 138.700 Ft
2017. jún. 9-15. 146.700 Ft
2017. aug. 18-24. 149.900 Ft
2017. szept. 29 - okt. 5. 138.700 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 6 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Egyágyas felár:34.700 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Az egyik leg­je­len­tő­sebb germán törzs, a frankok törzse hozta létre a kora közép­korban a hatalmas Frank Biro­dalmat, mely Nagy Károly korában magában foglalta a mai Franci­aor­szág, Német­ország, Hollandia, Belgium, Svájc, Ausztria és Olasz­or­szág jó részét. A mai Frank­föld egy negyed­ma­gyar­or­szágnyi terület Német­ország középső részén. Napó­leon adta ezt a vidéket az 1800-as évek elején a vele szövet­séges bajor ural­ko­dónak. Frank­föld azóta is Bajor­ország része, jóllehet sok mindenben külön­bözik Bajor­ország többi részétől. Sokan Frank­földet Német­ország „legné­me­tesebb” vidé­kének tartják, melynek bájos városkái az ősi favázas házakkal fe­lejt­he­tet­len élményt jelen­tenek a turistáknak.

1. nap: Regensburg

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Útközben séta a Duna menti Regensburgban, a Szt. Péter-dóm, a kö­zép­ko­ri kőhíd és a kö­zép­ko­ri tornyos házak meg­te­kin­té­se. Szállás Nürnberg kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Nürnberg

Vá­ros­né­zés Nürnbergben, Németország mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­da­gabb váro­sában. Nürnberg a közép­korban a Német-Római Biro­dalom egyik leg­fon­to­sabb városa volt, az újonnan megvá­lasz­tott királyok és császárok itt tartották az első biro­dalmi gyűlé­süket. Évszá­za­dokon keresztül itt őrizték a német-római korona­ék­sze­reket. A nagy­mé­retű óvárost 7-8 méter magas fal övezi, amelyet bástya­tor­nyokkal erősí­tettek meg. A közös séta kere­tében látjuk a Szt. Lőrinc-temp­lomot, a Szent­lélek kórházat, a Miasszo­nyunk-temp­lomot, a régi város­házát, a Szt. Szébaldusz-temp­lomot, Albrecht Dürer házát és a nürnbergi vár pompás épü­let­együt­tesét.
A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő. Az érdek­lő­dőknek ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség lesz a Germán Nemzeti Múzeum meg­te­kin­té­sé­re, mely Német­ország leg­na­gyobb kultú­rtör­téneti múzeuma.

3. nap: Bayreuth, Vierzehnheiligen, Bamberg

Egész napos kirándulás Frankföld két híres tör­té­nel­mi váro­sába, Bayreuthba és Bambergbe. Reggeli után utazás a Frank-Svájc szép tájain keresztül Wagner váro­sába, Bayreuthba. A közös séta során látjuk a város szép barokk és rokokó palo­táit, a híres Őrgrófi Operaházat, majd lehe­tő­ség lesz a Wagner-villa vagy a mellette talál­ható Liszt Ferenc Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Liszt Ferenc (Wagner apósa) ebben a házban halt meg 1886-ban. A szabad program után ellátogatunk Liszt Ferenc sírjához is.
Kora délután to­vább­uta­zás Bambergbe. Útközben pihenő a frank barokk mes­ter­mű­vé­nek számító Vierzehnheiligen nevű za­rán­doktemp­lomnál.
Bamberg egy ősi püspöki szék­hely, mely az ókori Rómához hason­lóan 7 dombra épült, és Német­ország azon kevés városai közé tartozik, melyet megkí­mélt a II. világ­há­ború. Csodá­latos óvárosa épségben megma­radt, közel 1000 év építé­sze­tével ismer­ked­hetünk a sétánk során. A vá­ros­né­zés fény­pont­ját a folyó­parti „Kis-Velence” negyed, a kü­lön­le­ges fekvésű, gyö­nyö­rű­szép vá­ros­háza és a ka­ted­rá­lis jelenti. Ez utóbbi az európai román stílusú építé­szet remek­műve. Benne talál­ható a kö­zép­ko­ri német szob­rászat egyik leg­fi­gye­lem­re­mél­tóbb alkotása, a „Bambergi lovas” nevű szobor, mely való­szí­nű­leg a mi Szent István királyunkat ábrázolja.

4. nap: Dinkelsbühl, Rothenburg, Weikersheim kastélya

A délelőttöt és a kora délutánt két késő kö­zép­kor­ból ittfe­lej­tett város, Dinkelsbühl és Rothenburg meglá­to­ga­tásával töltjük. Sokan a leg­szebb német kisvá­ro­soknak tartják őket. Mindkét város esetében a nagy­mé­retű, épségben megmaradt óvárost vaskos, egybe­függő város­falak veszik körül, őrtor­nyokkal és város­ka­pukkal. Az ősi favázas házak, paloták, temp­lomok közt tett séták lázba hozzák még a kevésbé lelkes világ­já­rókat is.
A nap befejezéseként Weikersheim kastélyát nézzük meg (tör­té­nel­mi bútorok, fest­mények, porce­lánok gaz­dag gyűjteménye). Szállás Würzburg mellett (3 éj).

5. nap: Würzburg, Wertheim, Miltenberg

A délelőttöt Würzburgban, Alsó-Frankföld főváro­sában töltjük. Séta a látvá­nyos épüle­tekben gaz­dag óvárosban (Szt. Kilian-dóm, vá­ros­háza, Mária-kápolna, Régi Majna-híd stb.), majd lá­to­ga­tás a Residenz (az egykori herceg­ér­seki palota) pompás épü­let­együt­te­sében. Európa egyik legnagy­szerűbb barokk kastélya 1982-ben az elsők között került fel Német­ország műem­lékei közül az UNESCO vi­lág­örök­ség listára, nagy ne­ve­zetes­sé­ge a lépcsőház fres­kója. A 600 m2-es festmény Tiepolo alko­tása, ez a világ leg­na­gyobb mennye­zet­freskója.
Délután ba­ran­go­lás a Majna völgyében. Elő­ször Wertheimbe utazunk. Séta a han­gu­la­tos óvárosban, majd lá­to­ga­tás a városka felett trónoló várban. A vörös homok­kőből épült kö­zép­ko­ri vár romjai a leg­na­gyobbak közé tartoznak Német­országban.
A délután hátralevő részét egy elbűvölő Majna-parti kis­vá­rosban, Miltenbergben töltjük. A főutca mentén és a főtér kör­nyé­kén sora­kozó vidám, színes favázas házak a késő közép­kor vilá­gába viszik vissza a látogatókat.

6. nap: Mespelbrunn vízikastélya, Aschaffenburg (Pompejanum), Frankfurt

Körutazásunk egyik csúcspontját jelenti Mespelbrunn bűbájos vízi­kas­té­lyának meg­te­kin­té­se a Spessarti-erdőben. Ezt követően Aschaffenburgban a Pompejanumot nézzük meg. A különös épít­mény az egyik Pompéjiben feltárt római kori villa máso­lata. A XIX. század elején I. Lajos bajor király épít­tette, aki rajon­gott az antik művé­sze­tekért.
Délután átruccanás Hessen tartományba, is­mer­ke­dés Német­ország egyik leg­fon­to­sabb váro­sával, Goethe szülő­vá­ro­sával, a Majna menti Frankfurttal, ahol valaha a német kirá­lyokat válasz­tották. Felhő­kar­colói miatt a „legame­ri­kaibb” európai nagy­városnak is szokták nevezni.

7. nap: Pommersfelden kastélya

Kora délelőtt egy gyönyörű barokk kastélyt nézünk meg Pommersfeldenben, melyet Bamberg herceg­ér­seke épít­tetett az 1700-as évek elején, majd haza­uta­zás a Nürnberg – Linz – Bécs – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Weikersheim kastélya
Weikersheim kastélya

Képgaléria

Regensburg óvárosa a dómmal

a nürnbergi várudvar – részlet

Nürnberg – a Szentlélek kórház épülete

a Wagner-villa Bayreuthban

Vierzehnheiligen zarándoktemploma

a „Kis-Velence” negyed Bambergben

Bamberg katedrálisa

a gyönyörű városháza Bambergben

Dinkelsbühl – utcarészlet

Dinkelsbühl – utcarészlet

Dinkelsbühl óvárosa a városfallal – részlet

Weikersheim kastélya

Rothenburg – panoráma a főtérre a városháza tornyából

Rothenburg mesébe illő kis tere, a Plönlein

pillantás Würzburg óvárosára

Würzburg – a Residenz (az egykori hercegérseki palota)

Wertheim középkori vára – részlet

panoráma a wertheimi várból

pillantás a Majnára Miltenbergből

Miltenberg legrégebbi fogadója

Miltenberg favázas házai

Mespelbrunn bűbájos vízikastélya

egy különös villa Aschaffenburgban: a Pompejanum

a Pompejanum, egy római kori villa másolata

Frankfurt régi városnegyede

Frankfurt – a régi és a modern városrészek találkozása

Pommersfelden barokk kastélya – részlet

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu