GYÖNGYSZEMEK AZ OLASZ CSIZMA SARKÁBAN

GYÖNGYSZEMEK AZ OLASZ CSIZMA SARKÁBAN

Dél-Európa / Olaszország
4*-os szállodák
Trani román kori katedrálisa
199.700 Ft
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

7 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Félpanzió (a vacsorák 3 fogásosak, a reggeli büfé).
Figyelem: Olasz­or­szágban a büfé­reg­gelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svédasztalt jelentenek.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 10-17. 199.700 Ft
2017. okt. 21-28. 199.700 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat, valamint a 3. napi hajójegyet.

Egyágyas felár:50.600 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:

kb. 9 EUR
(a helyszínen fizetendő)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Apulia (olaszul Puglia) az olasz csizma sarkában Itália 18 száraz­földi régiója közül a leg­na­gyobbak közé tartozik. Sajnos a magyar utazók ritkán jutnak el Olasz­or­szág ezen távoli vidé­kére, pedig szám­ta­lan rangos látni­va­lója van. Ezek közül a leg­fon­to­sabbak a kö­vet­ke­zők: Lecce (a barokk Firen­zéje), Ostuni (a „fehér város”), Alberobello (a trullik városa), a Castellanai csepp­kő­bar­lang és Monte Sant'Angelo a csizma sarkan­tyú­jában, a Gargano-félszigeten.
Apulia ne­ve­zetes­sé­gein kívül meg­néz­zük a szom­szé­dos Basilicata régióban a rend­kívül érdekes Matera városát, haza­útban pedig Urbinót, mely valaha a rene­szánsz művé­szetek egyik központja volt Itáli­ában. Az oda- és vissza­uta­zás a magyar utazók által ritkán használt A14-es autó­pályán történik az Adriai-tenger mentén. Az utazás során az egyik oldalon a kék Adriában, a másik oldalon pedig az Appenninek hegyvi­lá­gában gyö­nyör­köd­het­nek utasaink.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bologna út­vo­na­lon. Szállás Rimini kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo

Utazás az Adriai-tenger mentén délkeleti irányban. Apuliába érke­zé­sünk után elő­ször a tájképi szép­sé­gek­ben rend­kívül gaz­dag Gargano-fél­szi­get­tel, az olasz csizma sarkan­tyú­jával is­mer­ke­dünk. Séta a hegy­te­tőre épült, pazar fekvésű Monte Sant'Angelo han­gu­la­tos tör­té­nel­mi óváro­sában, a Szent Mihály szentély meg­te­kin­té­se. (Monte Sant'Angelo a kora középkor óta az európai Szent Mihály főangyal kultusz egyik leg­fon­to­sabb helye, 2011 óta része a vi­lág­örök­ségnek.) A város­néző séta után sza­bad­idő, lehe­tő­ség a város leg­ma­ga­sabb pontján álló erőd meg­te­kin­té­sé­re (nagyszerű pano­ráma).
Szállás a szom­szé­dos San Giovanni Rotondo vá­ros­ká­ban (1 éj). Kora este az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ség nyílik a Szent Pio atyával kapcso­latos emlékek meg­te­kin­té­sé­re. (Az utóbbi egy-két évti­zedben a XX. század talán legnép­szerűbb szentjének kolos­tora és sírja körül világ­hírű za­rán­dokhely alakult ki.)

3. nap: Gargano-félsziget (Vieste,
hajó­ki­rán­du­lás), Trani

Délelőtt utazás a Gargano-félsziget híres ten­ger­par­ti pano­ráma­útján (gyö­nyö­rű­szép tenger­öblök). Séta a gyönyörű fekvésű Vieste tör­té­nel­mi óváro­sában, majd szabad program. Lehe­tőség egy kb. 1,5 órás hajó­ki­rán­du­lásra Viestéből a Gargano-félsziget partjai mentén. A hajóról lehe­tő­ség lesz megcso­dálni a félsziget öblökkel, szik­lákkal és barlan­gokkal tűz­delt partvi­dékét a tenger felől is. (Amennyiben rossz idő miatt a hajó nem indul, a hajózás helyett egy sétát teszünk Peschici bájos óváro­sában.)
Délután búcsú a Gargano-félszigettől, to­vább­uta­zás a csizma sarkának irányába. A nap utolsó prog­ramja Trani váro­sában a híres román kori ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­se.
Szállás Apulia fővárosától, Baritól délkeletre (4 éj).

4. nap: Lecce, Ostuni, Martina Franca

Délelőtt vá­ros­né­zés Leccében, a barokk dél-itáliai főváro­sában. A könnyen megmun­kál­ható leccei mész­kőnek is köszön­he­tően a városban a barokk idősza­kában sok csodá­latos temp­lom, palota épült, közülük is kiemel­kedik a dóm és a Santa Croce-temp­lom.
Délután elő­ször Ostuniba, a leg­szebb „fehér városba” láto­ga­tunk. A tenger­part menti síkságból kiemel­kedő dombra épült siká­toros óváros, az ősi fehérre meszelt házak együt­tese a domb­tetőn álló ka­ted­rá­lissal – nem egy könnyen felejt­hető látvány. Ráadásul az óváros beba­ran­go­lása közben időnként a környező táj pano­rá­máját is élvezhetjük.
Ostuni után egy újabb szép, ódon hangu­latú kisvá­rossal, Martina Francával is­mer­ke­dünk, ahová a trullik völgyén keresztül vezet az út.

5. nap: Matera, Castel del Monte

Matera szép fekvésű óvárosa egy mély folyóvölgy egyik oldalán talál­ható. A város valaha az „Olasz Dél” elma­ra­dott­sá­gának jelképe volt, ahol még a XX. század közepén is az emberek jó része a folyó­völgy feletti barlan­gokban élt. A vala­mivel tehe­tő­sebbek a barlangok elé kőépít­mé­nyeket emeltek. Ezt a kü­lön­le­ges óvárost a XX. század utolsó évti­ze­deiben resta­urálták, azóta Dél-Itália kiemel­ke­dően fontos turisz­tikai attrak­ciói közé tartozik.
A vá­ros­né­zés során sok érde­kes­séget megtud­hatnak utasaink az itt élők egykori életéről, lehe­tő­ség lesz barlang­lakás és barlang­temp­lom meg­te­kin­té­sé­re is. Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó óváros sok híres film forga­tá­sának hely­színe, 2003-ban például itt forgatták Mel Gibson Passióját, hiszen a 2000 évvel ezelőtti Jeru­zsálem való­szí­nű­leg hason­lított a mostani Materához.
A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, majd utazás egy ti­tok­za­tos, XIII. századi várhoz, amelyet II. Frigyes német-római császár épít­tetett. A Castel del Monte eredeti funk­ciója a mai napig rejtély. Láto­gatás a várban, majd vissza­uta­zás a szállodához.

6. nap: Bari, Castellanai csepp­kőbarlang, Alberobello

Délelőtt Barival, Dél-Olasz­or­szág – Nápoly után – második leg­na­gyobb váro­sával is­mer­ke­dünk. Séta a félszi­getre épült óvárosban, a ka­ted­rá­lis és a Szent Miklós-bazilika meg­te­kin­té­se. Bari városa a XI. szá­zad­ban szerezte meg Szent Miklós püspök földi marad­vá­nyait a kis-ázsiai Myrából, a sír fölé emelt bazi­lika a román stílus igazi remek­műve. (Szent Mik­lós­nak, Myra püspö­kének népies alakja a Miku­lás, aki december 6-án aján­dékot hoz a gyere­kek­nek.)
Bari után lá­to­ga­tást teszünk a castellanai bar­lang­rend­szer­ben (az egyik leg­szebbnek tartott csepp­kő­barlang Euró­pában), majd a trullik városa, Alberobello követ­kezik. A trullik ősi, fehérre meszelt házacskák, jelleg­zetes kúp alakú tetővel – Apulia egye­dül­álló épít­ményei. Alberobello egyes negyedei csak trullikból állnak, ami egészen kü­lön­le­ges város­képet ered­ményez. Közös séta, majd szabad program, lehe­tő­ség a helyi művészek, kézmű­vesek áruinak meg­te­kin­té­sé­re, megvásárlására.

7. nap: Urbino

Búcsú Apuliától, utazás az Adria mentén Észak-Olasz­or­szág felé. Az Itáliai-félsziget keleti részének nagy ne­ve­zetes­sé­ge Urbino városa. Az óváros szinte érin­tet­lenül megma­radt a XV. századból, abból az időszakból, amikor Urbino a Montefeltro hercegi család uralma alatt a rene­szánsz művé­szetek egyik központja volt. Nem véletlen, hogy az Urbinóban szüle­tett Raffaello a rene­szánsz egyik leg­na­gyobb művésze lett. Séta a városban, lehe­tő­ség a Palazzo Ducale, a pompás hercegi palota meg­te­kin­té­sé­re, melyben egy híres képtár is talál­ható.
Szállás Rimini kör­nyé­kén (1 éj).

8. nap:

Hazautazás a Bologna – Mestre – Ljubljana – Mari­bor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re az esti órákban.

Castel del Monte, Puglia „kőkoronája”
Castel del Monte, Puglia „kőkoronája”

Képgaléria

a Monte Sant’Angelo-i erőd egy részlete

a Monte Sant’Angelo-i erőd egy részlete

San Giovanni Rotondo zarándoktemploma

Szent Pio atya szobra San Giovanni Rotondoban

a Gargano-félsziget sziklás tengerpartja

Vieste, a Gargano-félsziget gyöngyszeme

a gyönyörű fekvésű Vieste

Trani román kori karedrálisa

Trani román kori karedrálisa

Trani tengerpartja a várral

a római amfiteátrum romjai Leccében

Lecce – a Santa Croce-bazilika főhomlokzata

Lecce: a Santa Croce-templom főhajója

Lecce – a San Matteo-templom

Ostuni, a „fehér város”

Ostuni, a „fehér város” hangulatos utcarészlete

hangulatos utcakép Martina Francában

hangulatos utcakép Martina Francában

Matera szép fekvésű óvárosa

Matera óvárosa – részlet

Matera: a sassik negyede – részlet

a titokzatos Castel del Monte

Bari hangulatos kikötője

Bari – a Szent Miklós-bazilika

a castellanai cseppkőbarlang egy részlete

Alberobello – a trullik városa

Alberobello – a trullik városa

hangulatos utcarészlet Alberobelloban

Alberobello – a trullik negyede

Urbino óvárosa – részlet

a dóm épülete Urbinoban

Urbino óvárosa – részlet

Urbino: a Hercegi Palota belső udvara

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu