ÍRORSZÁG, EURÓPA ZÖLD SZIGETE

ÍRORSZÁG, EURÓPA ZÖLD SZIGETE

Nyugat-Európa / Brit-szigetek
3-4*-os szállodák
Moher sziklái: a majdnem függőleges sziklafal
309.500 Ft-tól 327.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti, közvetlen repülőjárattal Bu­da­pest­től Dublinig és vissza. Írországban jó mi­nő­ségű, korszerű autó­busszal.

Szállás

7 éj­sza­ka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
* Megjegyzés: Az augusztus 7-i csoport szá­má­ra 2 éjszakát foglaltunk egy Killarneyben talál­ható szál­lo­dá­ban (4. és 5. éj­sza­ka), viszont Cork kör­nyé­kén csak 1 éjszakát tölt a csoport. A progra­mo­kat ez a változás azonban nem érinti.

Ellátás

Félpanzió (bőséges ír reggeli, vacsora).

Időpontok

Részvételi díjak

2017. jún. 19-26. 309.500 Ft
+ reptéri ill.
2017. aug. 7-14. * 327.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. szept. 4-11. 309.500 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 43.500 Ft (fix összeg).

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autó­buszt, a 7 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zió­val, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt prog­ra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

Belépődíjak összege:26.600 Ft
(kötelezően fizetendő)
 
Egyágyas felár:72.600 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Dublin

Elutazás Ferihegyről Dublinba közvetlen járattal. A kora délutáni érkezést követően buszos vá­ros­né­zés, mely­nek során ellátogatunk az ír főváros egyik leg­je­len­tő­sebb temp­lomához, a Szent Patrik-ka­ted­rá­lishoz is. Szállás Dublin kör­nyé­kén (2 éj).

2. nap: Glendalough, Powerscourt park, Dublin

Kirándulás a Dublintól délre fekvő Wicklow megyébe. Utazás a gyönyörű fekvésű Glendalough-ba, ahol egy VI. századi kora keresz­tény kolostor­település romjai lát­hatóak. A Szt. Kevin által alapított kolostor a korai közép­korban Európa egyik leg­is­mer­tebb egyházi és okta­tási köz­pontja volt. Ezután a Powerscourt parkot nézzük meg (Írország leg­szebb kas­tély­park­jának tartják), majd vissza­uta­zás Dublinba, lá­to­ga­tás a Guinness sörfőzde múzeumában.

3. nap: Dublin, Clonmacnoise, Galway

Délelőtt a vá­ros­né­zés folytatása gyalogosan Írország han­gu­la­tos főváro­sában (O'Connell utca, Geor­giánus negyed, Szent­háromság kollégium a Kells-i könyvvel, mely a korai ke­resz­tény­ség leg­szebb műal­kotásai közé tartozik stb.). To­vább­uta­zás az Ír-szigetet át­szelve nyu­gati irányba. Útközben lá­to­ga­tás Clon­mac­noise-ban, Íror­szág egyik leghí­resebb kora keresz­tény emlék­helyénél. (Való­ságos szabad­téri múzeuma az óír kor­szaknak.) A késő dél­utáni órákban is­mer­ke­dés egy bájos kisvá­rossal, Galway-jel. Szállás Galway-ben vagy kör­nyé­kén (1 éj).

4. nap: Burren, Moher sziklái, Bunratty (vár, skanzen)

Utazás egy különös karsztvidéken keresztül (Burren). Hold­béli táj ez érde­kes kőalak­zatokkal és meg­döb­ben­tően vál­tozatos nö­vény­világgal (2000 féle ritka nö­vény­faj, köztük sark­vi­déki, al­pesi és szub­tró­pusi nö­vények, virágok). A kö­vet­ke­ző prog­ra­munk Íror­szág talán leg­nagy­szerűbb termé­szeti látvá­nyossága: Moher sziklái. Ez egy 8 km hosszú, majdnem füg­gőleges szikla­fal, mely 200 méter maga­san tor­nyosul az Atlan­ti-óceán fölé. Délután lá­to­ga­tás a Limerick melletti Bunratty-vár­kas­télyban. Lehe­tőség a mellette talál­ható szabad­téri nép­rajzi múzeum (skanzen) meg­te­kin­té­sé­re is, ahol ízelítőt kapunk abból, hogy milyen volt az élet Íror­szágban az elmúlt év­szá­zadokban. Szállás Killarney kör­nyé­kén (1 éj).

5. nap: Muckross-kastély, Kerry-gyűrű

Délelőtt a Muckross-kastély és látvá­nyos parkjának meg­te­kin­té­se a Killarney környéki tóvidéken, majd ki­rán­dulás a Kerry-gyűrűn, mely Íror­szág dél­nyugati part­vidékének egy nagy fél­szigetét járja körül, és a Brit-szigetek egyik leg­szebb pano­ráma­útjának számít. A hegyek, völgyek, tavak és a vad­re­gé­nyes tenger­part hatását fokozza a dús vege­táció, mely a Golf-áram­lás rend­kívül erős hatá­sának köszön­hető.
Utazás Írország déli ré­szé­be, majd a szállodai szobák el­fog­lalása Cork kör­nyé­kén (2 éj).

6. nap: Kinsale, Midleton (Ír Whiskey Múzeuma), Cobh, Cork

Ellátogatunk Írország egyik legbájosabb kisváro­sába, a ten­ger­par­ti Kinsale-be (mediterrán hangulat, zeg­zu­gos utcácskák). A kö­vet­ke­ző prog­ramunk a Cork mel­letti Midletonban az Ír Whiskey Múze­umának meg­te­kin­té­se, ahol egy audio­vizuális show keretében mutatják be a turis­táknak az ír whiskey törté­netét és készí­tésének módját. Termé­szetesen kós­toló is tar­tozik a prog­ramhoz. Dél­után is­mer­ke­dés Cobh váro­sával (látvá­nyos ka­ted­rá­lis). Cobh kikö­tője volt az Atlan­ti-óceánon átke­lő hajók­nak az utolsó meg­állója (3 millió ír innen ván­dorolt ki Ame­rikába és a Titanic is innen indult utolsó útjára). Érkezés Corkba, Íror­szág második leg­na­gyobb váro­sába késő délután. Corkot kul­tu­rá­lis pezsgése teszi igazán vonzóvá. Is­mer­ke­dés a han­gu­la­tos bel­várossal.

7. nap: Cashel sziklája, Kilkenny, Dublin

Utazás Cashel sziklájához, Írország Akropoliszához. A 60 méter magas sziklán talál­ható épü­let­együt­tes 1000 évvel ezelőtt királyi szék­hely volt. Mára a nagy­szerű romok marad­tak meg (kerek to­rony, ka­ted­rá­lis, Cor­mac-ká­polna, ér­seki palota, Szt. Patrik keresztje). To­vább­uta­zás Kilkenny-be, amely Íror­szág leginkább kö­zép­ko­ri hangu­latot árasztó városa. Vá­ros­né­zés, majd eluta­zás az ír fő­vá­ros­ba. Szállás egy dublini szál­lo­dá­ban (1 éj).

8. nap:

Kora reggel transzfer a repülőtérre. Elutazás Dublinból Buda­pest­re, érkezés a délelőtti órákban.

Galway – utcarészlet
Galway – utcarészlet

Képgaléria

Dublin – a Szent Patrik katedrális

Molly Malone szobra Dublinban

jellegzetes ír söröző Dublinban

színes ajtók Dublinban

Dublin – a Christ Church katedrális

Glendalough – a Felső-tó

a gyönyörű fekvésű kolostortelepülés romjai Glendalaugh-ban

Glendalough: Szent Kevin „konyhája”

Powerscourt park – Írország legszebb kastélyparkja

japán kert a Powerscourt parkban

kelta keresztek Clonmacnoise-ban

séta a High Streeten – Galway

Burren karsztvidéke

lélegzetelállító panoráma Moher szikláinál

Moher szikláinak egy részlete – a majdnem függőleges (helyenként 200 m magas) sziklafal

múltat idéző hangulat a Bunratty skanzenben

a Muckross-kastély – részlet

gyönyörű táj a Kerry-gyűrű mentén

hangulatos öböl Kinsale-ben

színes utcarészlet Kinsale-ből

Midleton: az Ír Whiskey Múzeuma

Midleton: az Ír Whiskey Múzeuma

Cobh katedrálisa a kikötő felől

Cobh katedrálisa

színes házak Cobh-ban

Cork hangulatos belvárosa

ír keresztek Cashel sziklájánál

a kerek torony Cashel sziklájánál

Kilkenny látképe madártávlatból

a Black Abbey (Fekete Apátság) Kilkennyben

Kilkenny vára

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu