JAPÁN, A FELKELŐ NAP ORSZÁGA

JAPÁN, A FELKELŐ NAP ORSZÁGA

Európán túl / Ázsia
4*-os szállodák
a japánok szent hegye, a Fuji
605.000 Ft-tól 625.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
9 nap / 7 éjszaka

Utazás

Bu­da­pest­ről Tokióba, illetve Osakából Buda­pest­re menetrend szerinti repülőjáratokkal (egy európai át­szál­lás­sal). Japánban lég­kon­dicio­nált autó­busszal, a Fujitól Kyotóig pedig a híres expresszvonattal, a Shinkansennel.

Szállás

7 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szintű szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió (5 ebéd a 2., 3., 5., 6., 7. napokon).

Időpontok

Részvételi díjak

# 2017. márc. 21-29.
 
# 2017. ápr. 4-12.
 
# 2017. ápr. 11-19.
 
2017. okt. 15-23. 625.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. okt. 26 - nov. 3. 605.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 144.700 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­buszt, a szuperexpressz jegyet a Fuji­tól Kyotóig, a 7 éj­sza­kai szál­lást büfé­reg­gelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt prog­ra­mo­kat, a helyi idegenvezető és a Fe­hér­vár Tra­vel idegenvezetőjének költségeit, vala­mint a prog­ram szerinti belé­pő­dí­ja­kat a Skytree torony, az eset­le­ges metrójegyek és néhány osakai fakultatív lehe­tő­ség kivételével.

# A tavaszi csoportok leírását és árait a a téli programfüzetben adtuk meg.
Félpanziós felár:44.500 Ft
(5 ebéd)
 
Egyágyas felár:178.000 Ft
 
3. fő kedvezménye:91.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

Japán Földünk egyik legkü­lön­le­gesebb országa. Sok évszázados elszigeteltsége a külvilágtól egy sajátos, az európaitól teljesen különböző kultúrát hozott létre (furcsa szokások, eltérő életszemlélet, megdöbbentően változatos ételek, egzotikus mű­em­lé­kek stb.).
Közismert, hogy a II. világháború után a japán gazdaság hihetetlenül gyorsan fejlődött. A romok­ból felépítették a világ egyik leggaz­dagabb orszá­gát. Japán egyik varázsát éppen az adja, hogy a szuper­mo­dern fel­hő­kar­co­lók és tech­ni­kai csodák mellett mindenhol ott vannak a múlt számunkra egzo­ti­kus emlékei, a buddhista temp­lom­együt­te­sek, a sintoista szentélyek, a régi várak stb. A turisz­ti­kai attrakciókhoz tartoznak még a szép tájak, az elbűvölő japán kertek vagy a kézmű­ves­áruk hihetetlen gaz­dagsága, mindez a világ egyik legbiztonságosabb és egyik legtisztább orszá­gá­ban. Utazásainkat a kirándulásokhoz egyik leg­ide­álisabb időszakban bonyolítjuk le. Tartsanak velünk!

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Tokióba.

2. nap: Tokió, Kamakura

Megérkezés Tokió nemzetközi repülőterére a délelőtti órákban (helyi idő szerint), majd félnapos kirándulás egy közeli kisvárosba, a Csendes-óceán partján fekvő Kamakurába. Ez a város a XII. század végétől közel 150 éven keresztül Japán katonai vezetőjének, a sógunnak volt a székhelye. Ebből a korszakból szár­maz­nak értékes műemlékei. Látogatás a Tsuru­ga­oka Hachimangu szentélyben, majd a Koto­kuin temp­lom területén lévő Nagy Buddha-szobor meg­te­kin­té­se (11 méter magas bronzszobor a XIII. századból). Szállás Tokióban (3 éj).

3. nap: Tokió

8-9 órás vá­ros­né­zés a japán fő­vá­ros­ban, a világ egyik leg­na­gyobb metropoliszában. Elő­ször lá­to­ga­tás a Meiji-szentélyben, majd séta a Császári Palota előtti téren. Kora délután séta­ha­jó­zás a Sumida folyón, majd Tokió legrégibb és legnépszerűbb budd­his­ta temp­lomával, az Asakusa-temp­lommal is­mer­ke­dünk (apró ajándékboltok sokasága). Végül felmegyünk a 2012 májusában átadott Skytree torony­ba, mely 634 méteres magasságával a világ leg­ma­ga­sabb tornyaként került be a Guinness Rekor­dok könyvébe. A 350 méter magasan lévő kilá­tó­teraszról le­bi­lin­cselő pano­ráma nyílik az egész városra, a modern fel­hő­kar­co­lók sokaságára. Tiszta időben még a Fuji is látszik. (A Skytree belépőjegy foglalása legkorábban csak 6 hónappal a lá­to­ga­tás napját megelőzően lehetséges, ezen katalógusunk megje­le­nése után, így a japán partnerirodánk is ezekkel a feltételekkel tudja a csoportbelépőket lekérni és nagy eséllyel visszaigazolni. Amennyiben vala­mi­lyen oknál fogva nem sikerül a csoportfoglalás a Skytree toronyba, a párizsi Eiffel-torony mintájára épí­tett Tokió-torony 150 méter magas kilátóteraszáról gyö­nyör­köd­het­nek a panorámában.)
Este fakultatív lehe­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnkkel kipró­bálni az érdekes és modern japán metró­köz­lekedést: utazás Tokió központjába, séta a Ginza negyedben.

4. nap: Nikko, Chuzenji-tó, Kegon-vízesés

Szabad program Tokióban, lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás egy nagy hegyek között fekvő kisvárosba, Nikkóba, és a körü­lötte fekvő nemzeti parkba. Látogatás a mese­szép Toshogu-szentélyben. Ez az épü­let­együt­tes a XVII. századi japán művészet talán legpom­pá­sabb alkotása.
Nikko felett, közel 1300 méter magasan talál­ható egy vad­re­gé­nyes hegyi tó (a Chuzenji-tó), ahová egy pano­rá­maút vezet fel. Séta a tóparton, majd a 100 méter magasból lezúduló Kegon-vízesés meg­te­kin­té­se (Japán egyik leglátvá­nyosabb vízesése).
A fakultatív program ára: 26.800 Ft (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Fuji, Hakone, Shinkansen (szuperexpressz)

Búcsú Tokiótól, utazás a Fujihoz, az ország leg­ma­ga­sabb hegycsúcsához, a japánok szent hegyéhez (3776 méter magas). Elő­ször a hegy lábainál lévő Fuji Információs Központban berendezett kis múze­umot nézzük meg, majd az autó­busszal 2000 méter feletti magasságba kapaszkodunk (szép idő­ben a pano­ráma fe­lejt­he­tet­len). Délután ba­ran­go­lás a Fuji közelében lévő Hakone Nemzeti Parkban, mely ter­mé­szeti szépségei és gyógyforrásai miatt a toki­óiak egyik kedvenc üdülőövezete. Hajózás a bájos Ashi-tavon, majd kabinos felvonóval fel­me­gyünk a Koma­ga­take-hegyre (vagy rövid pihenő az Owaku­dani-völgy forró kénes forrásainál). To­vább­uta­zás Shin­kan­sen­nel Kyotóba (2 éj). A körutazás egyik nagy élménye ez az utazás az egyes szaka­szo­kon közel 300 km/óra sebességgel szá­gul­dó expressz­vo­nattal.
Figyelem: a bőröndöket külön kocsival szállítják (1 bőrönd/fő engedélyezett).

6. nap: Kyoto

A régi császári főváros, a másfél milliós Kyoto Japán mű­em­lé­kek­ben leggaz­dagabb városa. A több ezer műemlék közül az egész napos vá­ros­né­zés során a kö­vet­ke­zőket tekintjük meg: a Kiyomizu buddhista temp­lom épü­let­együt­tese (teraszáról gyönyörű pano­ráma a városra, a környék ódon házaiban rengeteg kézműves- és ajándékbolt), a Sanju-Sangendo csar­nok (benne 1001 darab XIII. századi Kannon-szobor, középen az ezerkarú Kannon mo­nu­men­tá­lis szobra), a Heian-szentély (pompás épü­let­együt­tes elbűvölő kertekkel és tavakkal), a Nijo várkastély (a sógunok kyotói rezidenciája volt) és az Arany Pavilon (Yoshi­mitsu sógun aranylemezekkel borított nyara­lója a világ egyik leg­szebb japánkertjében).

7. nap: Nara, Osaka

Elutazás a közeli Narába, mely az első egységes japán állam központja volt 1250 évvel ezelőtt. Séta egy kellemes parkban, ahol több száz szelíd őz szabadon kószál, majd Japán egyik leg­je­len­tő­sebb műemlékét nézzük meg, a Todaiji-temp­lomot. A hatalmas, fából készült főépületben talál­ható Japán leg­na­gyobb bronzból készült Buddha-szobra (16 méter magas). Ezután is­mer­ke­dés a Kasuga-szentéllyel, majd to­vább­uta­zás Osakába. A modern metropolisz az ország második leg­fon­to­sabb gazdasági és kereskedelmi központja Tokió után. Látogatás az impozáns osakai várkastélyban (látvá­nyos kiállítások, szép park), majd a város harmadik évezredet idéző kilátópontja következik, mely két egymás melletti fel­hő­kar­co­ló tetejét összekötő teraszon talál­ható. Szállás Osakában (2 éj).

8. nap: Hiroshima, Miyajima

Szabad program Osakában, lehe­tő­ség egyénileg felfedezni a város to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­geit (pl. Uni­ver­sal Studios, kikötői negyed az Akváriummal, a mú­zeu­mokkal, üzletekkel stb.).
Fakultatív program: Hiroshima, Miyajima-sziget
Egész napos kirándulás Shinkansennel Nyugat-Japán leg­na­gyobb váro­sába, Hiroshimába, mely 1945-ben a világ első atombomba-támadásának szín­helye volt. Látogatás a robbanás epicentruma köze­lé­ben berendezett Béke Emlékparkban (emlék­mű­vek, érdekes em­lék­mú­ze­um). Délután kirán­du­lás komppal a japánok szent szigetére, Miyaji­mára, az Itsukushima-szentély meg­te­kin­té­se (az or­szág egyik legidillikusabb helye).
A fakultatív program ára: 98.600 Ft (ga­ran­tált in­du­lás).

9. nap:

Elutazás Osakából egy európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re. Érkezés magyar idő szerint a késő délutáni órákban.

Képgaléria

a Nagy Buddha-szobor Kamakurában

tokiói utcarészlet

Tokió: nézelődők tömege az Asakusa-templomnál

a Toshogu-szentély Nikkóban – részlet

a Toshogu-szentély Nikkóban – részlet

utcarészlet Kyotóban

japán gésa tradicionális kimonóban

cseresznyefa virágzás Kyotóban

a Heian-szentély épületegyüttesének egy részlete Kyotóban

az Arany Pavilon Kyotóban

Nara: a Todaiji-templom bejárata

a Todaiji-templom Narában

virágba borult park Narában

Osaka impozáns várkastélya

az Umeda Sky Building Osakában

a Béke emlékpark Hiroshimában

Miyajima szigete: az Itsukushima-szentély

Miyajima szigete: az Itsukushima-szentély

tradicionális esküvő Miyajima szigetén

japán hölgyek kimonóban

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu