KARINTIA: AZ ALPESI TAVAKTÓL A HEGYÓRIÁSOKIG

csillagtúra Ausztria legnapsütésesebb tartományában

KARINTIA: AZ ALPESI TAVAKTÓL A HEGYÓRIÁSOKIG

csillagtúra Ausztria legnapsütésesebb tartományában

Közép-Európa
Ausztria
pillantás az Ossiachi-tóra
91.500 Ft-tól 102.700 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
6 nap / 5 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

5 éj­sza­ka egy han­gu­la­tos, 3 csil­la­gos alpesi szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás, tv-vel és telefonnal felszerelt szo­bák­ban. A szálloda egy szép fekvésű faluban talál­ható, ahonnan nagy­szerű pano­ráma nyílik a környező alpesi tájra. A szálloda rendelkezik egy kisebb szau­ná­val is, amely a vendégek részére ingye­nes.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 18-23. 91.500 Ft
2017. jún. 24-29. 96.600 Ft
2017. júl. 28 - aug. 2. 102.700 Ft
2017. szept. 16-21. 96.600 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, az alpesi utak úthasználati díjait, az 5 éj­sza­kai szál­lást reg­ge­livel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tar­tal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:22.000 Ft
(5 háromfogásos vacsora salátabüfével)
 
Egyágyas felár:21.700 Ft
 
Gyerekkedvezmény:34.000 Ft
(15 éves korig)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Karintia Auszt­ri­ának a legdélibb tartománya. Teljes egé­szében az Alpok területén talál­ható, az Alpok főge­rin­cétől délre. Minden oldalról magas hegyek határolják. A földrajzi helyzetének köszönhetően itt sokkal többet süt a nap, mint az ország más részein. Az osztrák tartományok közül Karintia az egyik leggaz­dagabb turisztikai attrakciókban. Az utazás során látunk majd kris­tály­tisz­ta vizű alpesi tavakat, vadromantikus alpesi völgyeket és hegycsúcsokat, valamint szebb­nél szebb tör­té­nel­mi kisvárosokat.

1. nap: Villach, Villachi-Alpok

Elutazás Bu­da­pest­ről, a Déli pá­lya­ud­vartól reggel 6 órakor. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Veszprém – Sárvár – Szombathely – Bucsu – Graz – Klagenfurt – Villach út­vo­na­lon. Séta Karintia második leg­na­gyobb váro­sában, a nagy hegyekkel körülvett Villachban (Dráva-sétány, szép főtér, gótikus plébániatemp­lom stb.).
Villach mellett emelkedik a Villachi-Alpok tömbje, melyre a városból nagyszerű pano­rámaút vezet számo­zott parkolókkal és pano­rámapontokkal. A karin­tiai utazás méltó nyitányát jelenti ez az alpesi út, hiszen a különböző kilátópontokról a tartomány és a karintiai tavak léleg­zet­el­ál­lító panorámája tárul elénk.
Szállás Közép-Karintiában, egy han­gu­la­tos alpesi faluban (5 éj).

2. nap: Ossiachi-tó, St. Veit, Gurk, Strassburg, Friesach

Utazás Karintia harmadik leg­na­gyobb tava, az Ossiachi-tó mentén St. Veit irányába. Közben pihenő Ossiach-ban, a tóparton álló apátsági temp­lom meg­te­kin­té­se. St. Veit volt Karintia fővárosa az 1500-as évekig, a városban ma is sok épület emlékeztet a gaz­dag múltra. A közös séta után sza­bad­idő, majd to­vább­uta­zás Karintia egyik leg­ér­té­ke­sebb műem­lé­kéhez, a Gurki-dómhoz (gótikus freskók, nagy­szerű román kori altemp­lom). Gurk városka egy békés, a főútvonalaktól távol eső folyóvölgyben talál­ható, valaha Karintia püspöki székhelye volt.
Útban Friesach felé fotószünet Strassburg váránál, a gurki püspökök egykori rezidenciájánál. Délután vá­ros­né­zés Friesach-ban. A gyönyörű fekvésű város tele van jól karbantartott kö­zép­ko­ri épületekkel, és lakói büszkén vallják, hogy Friesach Ausztria várak­ban leggaz­dagabb városa. Nem véletlen, hogy Auszt­ri­ában itt rendezik a legnépszerűbb kö­zép­ko­ri játé­ko­kat.

3. nap: Malta-völgy, Gmünd, Millstatti-tó

Délelőtt kirándulás a Malta-völgybe, Ausztria egyik leg­szebb alpesi völgyébe (szinte minden kanyar után újabb vízesést pillanthatunk meg – fotószünetek). Az út végén talál­ható a 200 méter magas Kölnbrein duzzasz­tó­gát, a modern technika csodája. A gát mögött a mesterséges tó tengerszint feletti magas­sága közel 2000 méter, körülötte pedig 3000 méte­res csúcsokban gyö­nyör­köd­he­tünk. Lehetőség sétára a gáton, illetve a látogatói központban lévő kiál­lí­tás meg­te­kin­té­sé­re.
Délután séta Karintia egyik gyöngy­sze­mében, a nagy hegyek között fekvő Gmünd városkában (gyönyörű főtér, kö­zép­ko­ri vár kilátótoronnyal stb.). Lehetőség a Porsche Múzeum meglá­to­ga­tására is. A nap hátra­lévő ré­szé­ben Karintia második leg­na­gyobb tavá­hoz, a vad­re­gé­nyes Millstatti-tóhoz utazunk. Séta Mills­tatt­ban, a híres bencés kolostor meg­te­kin­té­se, majd sza­bad­idő.

4. nap: Spittal, Ragga-szurdok, Heiligenblut, Weissensee (Fehér-tó)

Délelőtt rövid séta Spittal váro­sában, melynek leg­na­gyobb ne­ve­zetes­sé­ge a Porcia-kastély reneszánsz udvara. Ezután utazás a Ragga-szurdokhoz, az Alpok egyik leglátvá­nyosabb sziklaszurdokához (vízesések sorozata, szinte függőleges sziklafalak, 200 méter szintkülönbség). A szurdok bejárása az idősebbek számára fárasztó lehet annak ellenére, hogy az idegenvezető közel kétszer annyi időt ad majd, mint amennyi normál tempóban szükséges. Ezért akik nem akarnak a szurdokhoz menni, azok marad­hat­nak Spittalban, és majd értük megy az autó­busz. Spittalban lehe­tő­ségük lesz a Porcia-kas­tély­ban berendezett gaz­dag néprajzi múzeum meg­te­kin­té­sé­re.

Kora délután to­vább­uta­zás a Möll folyó alpesi völ­gyé­ben Heiligenblutba, Ausztria egyik leg­szebb alpesi falujába, mely a 3800 méteres Grossglockner lábai­nál talál­ható. Séta a faluban, lá­to­ga­tás a mese­szép fekvésű gótikus plébániatemp­lomban (híres szár­nyas­oltár).
A kö­vet­ke­ző megállónk a Weissensee (Fehér-tó). Ez az idillikus szépségű fjordszerű alpesi tó 930 méter magasan fekszik, és arról híres, hogy a vize olyan tiszta, hogy még az Alpokban is alig van párja. Lehe­tő­ség hajó­ki­rán­du­lásra, majd a Dráva völgyén keresz­tül vissza­uta­zás a szállodába.

5. nap: Minimundus, Maria Saal, Hochosterwitz vára

Pihenés az Alpokban, lehe­tő­ség sétákra, könnyű túrá­zás­ra, kerékpározásra a szálloda kör­nyé­kén.
Fakultatív program: Utazás Klagenfurt irányába, a Minimundus meg­te­kin­té­se. A Mini­mun­dus egy nagyon han­gu­la­tos park, ahol a világ leghíresebb épít­mé­nyei­nek makettjei láthatóak (1:25 kicsi­nyí­tésben). A látogató itt egy helyen tanul­má­nyoz­hatja a párizsi Eiffel-tornyot, a Sydney-i Opera­há­zat, a római Szent Péter-szé­kes­egy­házat, a bu­da­pesti Halász­bás­tyát és Mátyás-temp­lomot, az indiai Taj Mahalt és még közel 150 híres épületet és műem­lé­ket.
Ezt követően a közeli Maria Saal nagyszerű za­rán­dok­temp­lomát nézzük meg, majd a kora délutáni órák­ban lá­to­ga­tás Hochosterwitz várában, melyet a pros­pek­tusokon Ausztria álomváraként emlegetnek. Különlegessége, hogy egy 160 méter magas szik­la­csúcs­ra építették, melyhez egy 620 méter hosszú, falakkal sze­gé­lye­zett, a hegyre tekeredő út vezet 14 kapun át.
A fakultatív program ára: 5.000 Ft + belépődíjak (ga­ran­tált indulás).

6. nap: Wörthi-tó, Maria Wörth, Pyramidenkogel, Klagenfurt

Délelőtt ba­ran­go­lás Ausztria legnépszerűbb alpesi tava, a Wörthi-tó kör­nyé­kén. Elő­ször rövid séta Maria Wörth-ben. A tó névadó települése egy kis fél­szi­ge­ten talál­ható, ne­ve­zetes­sé­ge a tó szinte minden pontjáról látható késő gótikus plébániatemp­lom, mely a fél­szi­get leg­ma­ga­sabb pontján áll. Ezt követően a tó fölötti hegyen emelkedő Pyra­mi­den­kogel nevű ki­lá­tó­to­ronyhoz utazunk. A 2013-ban teljesen újjá­épí­tett kilá­tó­ból le­nyű­gö­ző körpano­ráma nyílik a Karintiai-tóvi­dék­re, Klagenfurtra és a környező hegy­láncokra.
Délután séta Karintia tartományi székhelyén, Klagen­furt­ban (Fő tér a városházával és a sárkányos szo­bor­ral, Szt. Egyed plébániatemp­lom, tartományi szék­ház a gyönyörű címerteremmel stb.). Klagenfurt már többször kapott Európa Nostra-díjat óvárosának minta­szerű felújí­tá­sáért.
Hazaindulás a kora délutáni órákban. Érkezés Buda­pest­re az esti órákban a Szombathely – Sárvár – Veszp­rém – Székesfe­hér­vár út­vo­na­lon.

Figyelem: A napok sorrendje az időjárás és a mú­zeu­mok nyitvatartásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

a Gurki-dóm
a Gurki-dóm

Képgaléria

Villach hangulatos sétálóutcája

az Ossiachi-tó

St. Veit sétálóutcája a városházával

a Gurki-dóm

Strassburg várának gyönyörű reneszánsz udvara

Friesach – háttérben a Petersberg vár

Friesach látképe a Petersberg várból

a Malta-völgy, háttérben a Kölnbrein duzzasztógát

a Kölnbrein duzzasztógát a Malta-völgyben

panoráma a Malta-völgyre a Kölnbrein duzzasztógátról

gyönyörű vízesés a Malta-völgyben

Gmünd középkori vára

Gmünd látképe a várból

Millstatt: a bencés kolostor bejárata

a hangulatos Millstatti-tó

a spittali Porcia-kastély kertje a városi park felől

a vadregényes Ragga-szurdok

a vadregényes Ragga-szurdok

a festői fekvésű Heiligenblut – a háttérben a Grossglockner-csoport hegyei

az idillikus szépségű Weissensee (Fehér-tó)

a római Szt. Péter tér a Minimundusban

látványos makettek a Minimundusban

látványos makettek a Minimundusban

Hochosterwitz meghökkentő fekvésű vára

panoráma a Wörthi-tóra

a szép fekvésű Maria Wörth

a Pyramidenkogel kilátótorony a Wörthi-tónál

Klagenfurt hangulatos sétálóutcája

Klagenfurt – a tartományi székház

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu