KLASSZIKUS GÖRÖG KÖRUTAZÁS

KLASSZIKUS GÖRÖG KÖRUTAZÁS

Dél-Európa / Görögország
3-4*-os szállodák
Szunion: a Poszeidon-templom
139.700 Ft-tól 153.500 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
9 nap / 8 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

8 éj­sza­ka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, pót­ágyaz­ható, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 15-23. (húsvét) 139.700 Ft
2017. máj. 13-21. 148.500 Ft
2017. jún. 8-16. 126.225 Ft
148.500 Ft helyett
2017. szept. 30 - okt. 8. 153.500 Ft
2017. okt. 10-18. 148.500 Ft
2017. okt. 21-29. 144.700 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 8 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:31.100 Ft
(8 vacsora)
 
Egyágyas felár:48.900 Ft
 
3. ágy kedvezménye:37.400 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy kiskorúak szülő nélküli utazása esetén közjegyző által hite­lesített, hiva­talos angol fordí­tással ellátott magyar nyelvű szülői hozzá­já­ruló nyilat­ko­zatot kérhetnek a határon.
Az EU tagor­szá­gainak állam­pol­gárai érvényes, új típusú (kártyás) személy­azo­nosító iga­zol­vánnyal vagy útle­véllel léphetnek be Gö­rög­or­szág­ba, illetve Szerbiába és Macedóniába.

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 5.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Kecskemét – Szeged – Újvidék – Belgrád – Niš – Kumanovo út­vo­na­lon. Szállás Macedóniában (1 éj).

2. nap: Tempé-völgy, Thermopülai-szoros

Átkelés Görögországba, utazás Athén irányába. Útközben séta a vad­re­gé­nyes Tempé-völgyben (Aphro­dité forrás, szikla­kápolna), valamint pihenő az ókor egyik leghí­resebb csatá­jának szín­helyén, a Thermo­pülai-szorosnál (Leonidász király szobra, spártai katonák sírfeli­rata). Szállás Athénban, a vá­ros­köz­pont közelében (az október 10-i csoport ese­tében Athén környékén, a tengerparton) – 3 éj.

3. nap: Athén, Szunion

Délelőtt autó­buszos vá­ros­né­zés Athénban (őr­ség­vál­tás, akadémia, egyetem, Olimpiai Stadion, Zeusz-temp­lom, Hadriánusz-kapu stb.). Közös séta az Akropo­liszon, majd az Akro­polisz Múzeum meg­te­kin­té­se. Ezután lehe­tő­ség egyéni ba­ran­go­lásra a Plaka teker­vényes utcáin. Késő délután kirán­dulás Szunionba egy gyönyörű ten­ger­par­ti úton. Az Attika-félsziget legdé­libb pontján lévő ókori Poszeidon-temp­lom meg­te­kin­té­se.

4. nap: Hydra, Porosz, Aegina szigetei

Szabad program Athénban.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás hajóval 3 gyönyörű szigetre – Hydrára, Poroszra és Aegi­nára.
A fakultatív program ára: 14.500 Ft – transz­ferrel, büfé­ebéddel, folklór prog­rammal (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Korinthoszi-csatorna, Epidaurosz, Nafplion, Mükéné

Utazás a Peloponnészoszi-félszigetre. Útközben pihenő a Korinthoszi-csatornánál, melynek terve­zé­sében magyar mérnökök is közre­mű­ködtek. Délelőtt lá­to­ga­tás az Epidauroszi színházban (az ókori Görög­ország legjobb álla­potban fenn­maradt szín­háza), kiváló akusz­tikája elkáp­ráz­tatja a turis­tákat. Ezután rövid séta Nafplionban. Görög­ország egyik leghan­gu­la­tosabb városa egy hatalmas velencei erőd lábánál fek­szik. Délután is­mer­ke­dés Mükéné romjaival és Európa egyik legő­sibb civili­zá­ció­jával (Átreusz kincses­háza, Orosz­lános kapu, fellegvár, múzeum stb.), majd to­vább­uta­zás a Pelopon­nészosz szép tájain keresztül az olümpiai szállodába (1 éj).

6. nap: Olümpia, Delphoi

Délelőtt lá­to­ga­tás az ásatási területen, az ókori olimpiai játékok hely­színén, majd Olümpia nagy­szerű múze­umának meg­te­kin­té­se követ­kezik. A múzeum leg­ér­té­ke­sebb kincse a világ­hírű Hermész-szobor.

To­vább­uta­zás Patrasz irányába. Átkelés Európa egyik leg­na­gyobb hídján, mely a Pelopon­nészoszi-félszi­getet köti össze Közép-Görögor­szággal (fotó­szünet). A Korinthoszi-öböl menti pano­rá­ma­úton érke­zünk Delphoiba a délutáni órákban. Delphoi, az ókori Görög­ország első számú jóshelye csodá­latos környe­zetben fekszik. A Parnasszosz-hegységben talál­ható szentély­együttes az ókori emberek képze­le­tében a világ közepét jelen­tette. Az ásatási terület meg­te­kin­té­se után a szállodai szobák elfog­la­lása Delphoi kör­nyé­kén, a ten­ger­parton (1 éj).

7. nap: Delphoi, Meteorák

Kora délelőtt Delphoi múzeumát nézzük meg (Görög­ország egyik leggaz­da­gabb múze­uma), majd utazás a Lamia – Karditsa út­vo­na­lon a Mete­orák szikla­ko­los­to­raihoz. A hatalmas sziklák tete­jére épült bizánci kolos­torok közül lehe­tő­ség lega­lább egy meglá­to­ga­tá­sára. Több fotó­szünet után to­vább­uta­zás az Olümposzi Riviérára, szállás (2 éj).

8. nap: Thesszaloniki, Olümposz-hegység

Délelőtt is­mer­ke­dés Thesszalonikivel. Közös séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (Fehér torony, Galerius diadalíve, Szt. György-rotunda, Szt. De­me­ter-bazilika stb.), majd rövid szabad program Görög­or­szág második leg­na­gyobb váro­sában.
Délután könnyű, kellemes séta az Olümposz-hegy­ség sziklái között. Az Olümposz Görög­ország leg­ma­ga­sabb hegysége, az ókori görögök hite szerint az istenek lakhe­lyéül szolgált.
Figyelem: A déli órákban az autó­busz vissza­megy a szállo­dába, tehát ezen a napon lehe­tő­ség van arra, hogy valaki csak az egyik prog­ramon vegyen részt, a másik fél napot pedig ten­ger­par­ti pihenéssel töltse.

9. nap:

Hazautazás a Kumanovo – Niš – Belgrád – Újvidék – Szeged – Kecskemét út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

kolostorok a Meteorák vidékén
kolostorok a Meteorák vidékén

Képgaléria

a Thermopülai emlékmű

Athén – őrök a Parlament előtt

Athén – a Zeusz-templom, háttérben az Akropolisszal

az Erechteion az Akropoliszon

az Erechteion a kariatidák csarnokával

Athén látképe az Akropoliszról

Héphaisztosz dór stílusú temploma Athénban

a Poszeidon-templom Szunionban

a Poszeidon-templom Szunionban

taxiállomás Hydra szigetén

panoráma Hydra kikötőjére

szélmalom Hydra szigetén

Porosz kikötője

Aegina hangulatos kikötője

a Korinthoszi-csatorna

Epidaurosz: az ókori Görögország legjobb állapotban fennmaradt színháza

hangulatos utca Nafplionban

Nafplion: a Boúrtzi erődsziget

a híres Oroszlános kapu Mükénében

a Hermész-szobor Olümpiában

Európa egyik legnagyobb hídja Patrasz mellett

Delphoi, az ősi jóshely – részlet

Delphoi, az ősi jóshely – részlet

Delphoi, az ősi jóshely – részlet

Delphoi, az ősi jóshely – részlet

Delphoi – a múzeum egy részlete

a Meteorák lenyűgöző vidéke

a Meteorák sziklakolostorai

a Meteorák sziklakolostorai

Meteorák – a Varlaam-kolostor

Meteorák – egy kolostor udvarának részlete

Thesszaloniki tengerpartja a híres Fehér toronnyal

Thesszaloniki – a Szt. Demeter bazilika

Thesszaloniki – a Szt. Demeter bazilika belső részlete

Galerius diadalíve Thesszalonikiben

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu