KLASSZIKUS TÖRÖK KÖRUTAZÁS

pihenéssel a Török Riviérán

KLASSZIKUS TÖRÖK KÖRUTAZÁS

pihenéssel a Török Riviérán

Dél-Európa / Törökország
4*-os szállodák
nyüzsgő isztambuli kikötő
175.000 Ft-tól 197.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
12 nap / 11 éjszaka

Utazás

A Turkish Airlines menetrend szerinti közvetlen repülőjáratával Isztambulig és vissza, Tö­rök­or­szág­ban lég­kon­dicio­nált autó­busszal. A Turkish Airlines 2016-ban is – immár a hatodik egymást követő évben – elnyerte az „Év legjobb európai légi­tár­sasága” díjat.

Szállás

11 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Félpanzió (vacsora, büfé­reg­geli) az első nap estéjétől az utolsó nap reggeléig, valamint egy ebéd Kappadókiában. (A legtöbb szál­lo­dá­ban a vacsora is svédasztalos.)

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 25 - máj. 6. 175.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. szept. 26 - okt. 7. 197.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 39.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autó­buszt, a kompátkelést a Dar­da­nellá­kon, a 11 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, egy ebédet, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a helyi idegen­ve­zetőt és a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét az indulástól az érkezésig, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Figyelem: A részvételi díj tehát tartal­mazza a török helyi idegen­vezető mellett a Fe­hér­vár Travel jól felké­szült idegen­ve­ze­tőjének költ­sé­geit is, akinek jelen­léte tapasz­ta­lataink szerint a köru­tazás sike­res­sé­gének egyik fontos feltétele.

Egyágyas felár:62.000 Ft
 
3. ágy kedvezménye:32.500 Ft
 

Baksis: Számítsanak rá, hogy a helyszínen utasonként összesen kb. 10 EUR borravalót illik adni a helyi idegenvezetőnek és a busz­ve­ze­tőnek.

Török vízum: 2014 februárjától magyar állam­pol­gá­rok­nak a törökországi belépéshez nem szükséges vízum.

Figyelem: Az útlevélnek a hazaérkezéstől szá­mít­va még 6 hónapig érvényesnek kell lennie.

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Isztambul

Elutazás Ferihegyről a Turkish Airlines közvetlen jára­tával Isztam­bulba, Török­ország leg­na­gyobb nemzet­közi repülő­terére. Transzfer a belvá­rosi szállodába (1 éj).
A délután folya­mán lehe­tő­ség lesz egy közös isztam­buli sétára. Is­mer­ke­dés a város kü­lön­le­ges hangu­latával, lá­to­ga­tás a Nagy Szulejmán mecsetben (az egyik leg­szebb Isztam­bulban), ahol a Magyar­or­szágot is meghó­dító Szulejmán szultán nyugszik.

2. nap: Rodostó, Dardanellák, Trója

A Márvány-tenger mentén utazás Rodostó felé. Rodostóban töltötte életének utolsó 15 évét számű­ze­tésben II. Rákóczi Ferenc és a többi bujdosó. A Rákóczi-ház és em­lék­mú­ze­um meglá­to­ga­tása. Átkelés az Európát Ázsi­ától elvá­lasztó tenger­szo­roson, a Darda­nellákon. Trója romjainak meg­te­kin­té­se. A romok közt sétálva életre kelnek az ókori világ istenei és hősei. Trójában látható a legendás faló óriási máso­lata is.
Szállás egy üdü­lő­vá­rosban az Égei-tengernél (1 éj).

3. nap: Pergamon, Ephesos, Szűz Mária háza, Kusadasi

Délelőtt Pergamon ősi városának meg­te­kin­té­se. A 300 méteres magas­ságban épült Akropolisz már elhe­lyez­ke­dése folytán is ámulatba ejti a láto­gatót. To­vább­uta­zás Izmir érin­té­sével Ephesos felé. Ephesos az ókor egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, az itteni Artemis-temp­lom a világ hét csodája közé tarto­zott. A jó álla­potban lévő romváros ma Török­ország leg­fon­to­sabb régé­szeti ne­ve­zetes­sé­ge. Ephesos meglá­to­ga­tása után Selcuk köze­lében azt a házat tekintjük meg, ahol Szűz Mária élete utolsó éveit töltötte. A nap zárá­saként kitérőt teszünk egy bőrfel­dol­gozó üzembe. A helyiek rövid divat­be­mu­tató kere­tében ízelítőt adnak az igényes termé­ke­ikből, amelyek ter­mé­sze­te­sen meg is vásá­rol­hatóak. Szállás az Égei-tenger partján fekvő Kusadasiban (1 éj).

4. nap: Pamukkale, Hierapolis

Utazás az ország belseje felé. A pamukkalei táj méltán nevez­hető Török­ország egyik leg­fan­tasz­ti­ku­sabb termé­szeti csodá­jának. Séta a fehéren csillogó termál­vizes mészkő-gipsz tera­szokon, melyek már messziről hívo­gatják az arra tévedt láto­gatót. Is­mer­ke­dés az ókori Hierapolis város romja­ival, mely a pamukkalei termál­víznek köszön­he­tően a Római Biro­dalom egyik híres fürdő­városa volt. To­vább­uta­zás a Taurus-hegységen keresztül a Török Rivi­érára, szállás Antalya kör­nyé­kén (3 éj).

5. nap: Török Riviéra, Antalya, Düden-vízesés

Pihenés a Török Riviérán. Félnapos kirándulás Antalyába. A várost nyugatról és északról magas hegyek fogják körül, szinte elzárva azt a száraz­földtől. Is­mer­ke­dés a Török Riviéra fővá­rosával, séta a han­gu­la­tos óvárosban, majd a Düden-vízesés meg­te­kin­té­se.

6. nap: Hajókirándulás: Phaselis

Pihenés a Török Riviérán.
Fakultatív program: Kirándulás Phaselis ókori város romjaihoz, amely a Török Rivi­éra egyik legidil­li­ku­sabb helye. A gyönyörű erdős környezet, a ti­tok­za­tos antik romok és a kris­tály­tisz­ta vizű tenger elbű­völik a láto­ga­tókat. Lehe­tőség fürdő­zésre, strandolásra.
Ezután hajózás a Török Riviéra mentén: gyönyör­ködés a szép tájban, majd ebéd a hajón, illetve a kitar­tób­baknak egy újabb lehe­tő­ség a tengerben való fürdőzésre.
A fakultatív program ára: kb. 30 EUR + belépődíj (autó­buszos transzferrel, ebéddel). A program ára a hely­színen fize­tendő (ga­ran­tált indulás).

7. nap: Aspendos, Konya, Sultanhani karavánszeráj

Aspendosban lá­to­ga­tás a világ egyik legjobb álla­potban fenn­maradt ókori színhá­zában, majd utazás a Taurus-hegység gyönyörű tájain keresztül az Anatóliai-fennsíkra. A kö­vet­ke­ző megál­lónk Konya, a törökök szent városa (a „táncoló dervisek” szerzetes­rend központja). Láto­gatás a híres Mevlána Múzeumban, majd to­vább­uta­zás Kappa­dókiába. Útközben a Sultanhani karaván­szeráj meg­te­kin­té­se, mely az egyik legjobb álla­potban megma­radt karaván­szeráj az egykori Selyemút mentén. Szállás Kappadókiában (2 éj).

8. nap: Kappadókia

Barangolás Kappadókia mesébe illő tájain. A nap során látjuk a hold­béli tájakra emlé­kez­tető szikla­for­mákat a barlang­la­ká­sokkal, a Szerze­tesek völgyének tündér­ké­mé­nyeit, Göreme nagy­szerű szabad­téri múze­umát a sziklába vájt kolos­torral és temp­lo­mokkal (gyönyörű freskók), vala­mint a meg­hök­ken­tően érdekes föld alatti várost Derinkuyuban vagy Kaymakliban. Délután rövid időre ellá­to­gatunk egy helyi ékszer­ké­szítő műhelybe is (is­mer­ke­dés az ékszer­ké­szí­téssel, illetve vásár­lási lehe­tő­ség).
Este fakultatív lehe­tő­ség egy török esten való részvételre egy han­gu­la­tos barlang­mu­latóban (gaz­dag folklór- és hastánc-bemutató).

9. nap: Hattusas, Yazilikaya

Utazás Hattusas romjaihoz. Hattusas a Krisztus előtti II. évezredben a Hettita Biro­dalom fővárosa volt, az itteni régé­szeti feltá­rások a leg­je­len­tő­sebbek közé tartoznak Török­országban (UNESCO vi­lág­örök­ség). Láto­gatás egy közeli hettita szikla­szen­télyben (Yazilikaya) is. Délután to­vább­uta­zás Ankarába, szállás (1 éj).

10. nap: Ankara

Is­mer­ke­dés a török fővárossal. Ankara a köztár­saság kikiál­tá­sával vette át Isztam­bultól a fővá­rosi címet 1923-ban. Láto­gatás a világ­hírű „Anatóliai Civilizációk" Múze­umban (az ókori művé­szetek és kézmű­vesség való­ságos kincses­háza). Utazás Isztambulba, szállás a belvá­rosban (2 éj).

11. nap: Isztambul

Isztambul a világ egyetlen városa, amely két föld­részen épült. Külön­le­ges­sége azonban nem csak ebből ered, hanem gaz­dag múlt­jából is: Konstan­ti­ná­polyt a Bizánci Császárság, majd az Oszmán Biro­dalom fény­ko­rában a világ köldö­ke­ként emle­gették. A vá­ros­né­zés során megte­kintjük az Aya Sofia temp­lomot (1400 éve a keresz­tény világ leg­na­gyobb temp­loma volt), a Topkapi szerájt (a török szul­tánok egykori palota­együt­tese), a Sultanahmet Mecsetet (a híres Kék Mecset a 6 minaret­jével), a hatalmas föld alatti cisz­ter­nákat, vala­mint a Fedett Bazárt (állí­tólag a leg­na­gyobb keleti piac a világon). A nap során lehe­tő­ség lesz fakul­tatív hajó­ki­rán­du­lásra az Európát Ázsiától elvá­lasztó tenger­szo­roson, a Boszporuszon.

12. nap: Isztambul

Délelőtt lá­to­ga­tás a fényű­zően beren­dezett Dolmabahce palo­tában, mely az utolsó török szul­tánok egykori rezi­den­ciája volt, majd Isztambul repülő­te­réről haza­uta­zás Buda­pest­re.

a Düden-vízesés
a Düden-vízesés

Képgaléria

a Rákóczi-ház Rodostóban

a Rákóczi-ház Rodostóban

Trója romjai

Trója – a legendás faló másolata

Pergamon ősi romjai

az Akropolisz Pergamonban

ókori színház Ephesosban

Ephesos – az ókori könyvtár épületének maradványai

Ephesos – az ókori könyvtár épületének maradványai

Mária szobor a Szűz Mária házához vezető úton

Pamukkale fehéren csillogó termálvizes teraszai

Pamukkale fehéren csillogó termálvizes teraszai

az ókori Hierapolis színházának maradványai Pamukkáléban

Antalya kikötője – részlet

hangulatos utcarészlet Antalyában

a belső Düden-vízesés

Phaselis tengerpartja

kirándulóhajók a phaselisi öbölben

az ókori színház maradványai Aspendosban

a híres konyai Mevlána Múzeum

karavánszeráj Sultanhaniban

kilátás a kappadókiai Uçishar városára

Kappadókia – a sziklába vájt barlanglakások

mesébe illő kappadókiai táj

tündérkémények Kappadókiában

tündérkémények Kappadókiában

Kappadókia – a Szerzetesek völgye

4000 éves kapu Hattusasban

Yazilikaya – a hettita sziklaszentély egyik domborműve

Ankara – utcarészlet

az Aya Sofia monumentális épülete Isztambulban

az Aya Sofia egy belső részlete

Isztambul – a Topkapi szeráj kapuja

Isztambul – a Topkapi szeráj egy részlete

Isztambul – a Topkapi szeráj egy belső részlete

az isztambuli Kék Mecset a hat minaretjével

a Kék-mecset impozáns épülete Isztambulban

Isztambul – a Kék Mecset izniki csempéi

a ciszternák Isztambulban

a Fedett Bazár egy részlete Isztambulban

jellegzetes portékák az isztambuli bazárban

jellegzetes portékák az isztambuli bazárban

nyüzsgő isztambuli kikötő

az isztambuli Ortaköy-mecset a Boszporuszról

a Dolmabahce palota a Boszporuszról

Isztambul – a Dolmabahce palota kapuja

a Dolmabahce palota Isztambulban

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu