KÖRUTAZÁS A BALTIKUMBAN

Észtország, Lettország, Litvánia

KÖRUTAZÁS A BALTIKUMBAN

Észtország, Lettország, Litvánia

Észak-Európa
Baltikum és Oroszország
Tallinn: a felsőváros
171.500 Ft-tól 185.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
10 nap / 9 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

Színvonalas 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. jún. 5-14. 171.500 Ft
2017. jún. 21-30. 178.700 Ft
2017. aug. 6-15. 185.900 Ft
2017. szept. 3-12. 171.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a kompát­kelést a Kur-földnyelvre és vissza, a 9 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:38.100 Ft
(9 vacsora)
 
Egyágyas felár:69.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

A Balti-tenger összesen 9 ország part­jait mossa, mégis hagyo­má­nyosan csak 3 ország tartozik a balti államok közé: Észt­ország, Lett­ország és Litvá­nia. Bár a 3 ország nyelve, kultú­rája, törté­nelme teljesen külön­böző, vannak hason­ló­ságok is. Például az, hogy ezek a népek több évszá­zados idegen elnyomás után a XX. században egyszerre lettek függet­lenek, előbb az I. világ­há­ború után egy 20 éves perió­dusra, majd a század végén, a Szovjet­unió össze­omlása után. Mind­hárman egy­szerre csatla­koztak a NATO-hoz és az Európai Unióhoz, mind­három ország nagyon gyorsan fejlődik, egyre jobb infra­struk­tú­rával várják a turis­tákat. A fő vonz­erőt a 3 gyönyörű főváros, Vilnius, Riga és külö­nösen Tallinn jelentik, megte­kin­tésük nagy élményt jelent még a legta­pasz­tal­tabb világ­utazóknak is.

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 5.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Miskolc – Kassa – Eperjes – Lublin út­vo­na­lon. Szállás Északkelet-Lengyelországban, Bialystokban (1 éj).

2. nap: Riga

Utazás Északkelet-Lengyelországon és Litvá­nián keresztül Lett­országba. Érkezés Rigába, a Baltikum leg­na­gyobb váro­sába a délutáni órákban.
Is­mer­ke­dés a rigai óvárossal és a híres szecessziós negyeddel, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

3. nap: Riga, Turaida, Livóniai Svájc, Cēsis

A vá­ros­né­zés folytatása a lett fő­vá­ros­ban, Rigában. Az egykor német keres­kedők lakta óvárosban szinte minden építé­szeti korszakból maradtak fenn értékes műem­lékek. Ezek közül a leg­fon­to­sabbak a céh-házak, a vá­ros­háza, a Lőpor­torony, a Svéd­kapu, a 3 fivér házak, a dóm, a kü­lön­le­ges homlok­zatú Feke­te­fe­jűek Háza és a Szt. Péter-temp­lom. Ez utóbbi tornyából gyönyörű pano­ráma nyílik szinte az egész városra (lifttel lehet feljutni). A vá­ros­né­zés után rövid sza­bad­idő, majd a déli órákban utazás a Gauja Nemzeti Parkba. A környéket Livóniai Svájcnak is szokták nevezni. Láto­gatás a Gauja folyó völgye felett emel­kedő Turaida-várban. A vármú­ze­umban sok érde­keset megtud­hatunk Lett­ország törté­nel­méről, a komp­lexumhoz tartozik még egy szép szobor­park, egy fatemp­lom és egy mini­skanzen is.
Útközben Észt­ország felé pihenőt tartunk egy igazi lett kis­vá­rosban, a kö­zép­ko­ri hangulatot árasztó Cēsisben (Piac tér, Szt. János-temp­lom, Fő utca, 2 gyönyörű park a kö­zép­ko­ri vár körül stb.). A kora esti órákban érkezünk meg Tartuba, Észt­ország második leg­na­gyobb váro­sába, szállás a város­köz­pont­ban (1 éj).

4. nap: Tartu, Narva, Palmse-birtok

Délelőtt Tartuban a közös séta során meg­néz­zük a város szép főterét a város­há­zával, az egye­tem épületét, a Szent János-temp­lomot és az egykori dóm mo­nu­men­tá­lis romjait. Ezt köve­tően szabad program, majd utazás az észt-orosz határ mellett fekvő Narvába, ahol a lakosok döntő többsége orosz­ajkú. A Narva folyó észt oldalán talál­ható Narva vára, vele szemben, a folyó orosz oldalán pedig az orosz város, Ivangorod mo­nu­men­tá­lis erődít­ménye (kiváló fotó­téma). Lehe­tőség a várban beren­dezett hely­tör­té­neti múzeum meg­te­kin­té­sé­re (rend­kívül mozgalmas törté­nelme volt Narvának), majd utazás Tallinn irányába. Útközben lá­to­ga­tás a Lahemaa Nemzeti Park terü­letén talál­ható bájos Palmse-birtokon (szép kúria, békés tavacska, látvá­nyos park stb.).
Szállás az észt fő­vá­ros­ban, Tallinnban (2 éj).

5. nap: Tallinn

Egész napos program az egykori büszke Hanza-városban, Tallinnban, ahol a nagy terü­leten fekvő kö­zép­ko­ri óváros beba­ran­go­lása egyike a nagy euró­pai város­él­mé­nyeknek. A felső­vá­rosban talál­ható a dóm és az ortodox ka­ted­rá­lis is, 2 kilátó­pontról pedig csodá­latos pano­ráma nyílik a hatalmas falakkal és bástyákkal körbe­vett alsó­vá­rosra és a kikö­tőre. Az alsó­vá­rosban szinte minden kis utca újabb meg­le­pe­tést tartogat, külö­nösen a gyönyörű Vá­ros­háza tér kör­nyé­kén. Lehe­tőség lesz a gótikus vá­ros­háza belső terme­inek meg­te­kin­té­sé­re is.

Délután néhány órás szabad program a tallinni óvárosban, ezalatt az érdek­lődők ide­gen­ve­ze­tőnkkel egy kirán­dulást tesznek a „Rocca al Mare” skan­zenbe, az Észt Szabad­téri Múzeumba. A skanzen Tallinn külváro­sában talál­ható, gyönyörű környe­zetben, egy erdős ten­ger­parton.

6. nap: Rundāle-kastély, Keresztek Hegye

Utazás déli irányba Pärnu érintésével Lett­or­szágba, majd tovább a hatalmas Rigai-öböl mentén Lett­or­szág déli ré­szé­be. Itt talál­ható a Baltikum talán leglát­vá­nyo­sabb kastélya, a Rundāle-kastély. A helyiek által kis Versailles-nak is nevezett egykori cári palotát ugyanaz az építész tervezte, aki a szent­pé­ter­vári Téli Palotát. A gaz­dagon beren­dezett belső termek és a szép park meg­te­kin­té­se után átkelés Litvá­niába, ahol első megál­lónk az immár euró­pai hírű za­rán­dokhely, a Keresztek Hegye lesz. A kis dombon felál­lított több ezer kereszt a litván nép mély vallá­sos­sá­gának és a Szovjet Biro­da­lommal szembeni ellen­ál­lá­sának nagy­szerű példája.
Szállás a Balti-tengernél fekvő Klaipédában (1 éj).

7. nap: Kur-földnyelv, Nida, Klaipéda

Délelőtt elő­ször komppal átke­lünk a Kur-földnyelvre egy keskeny tenger­szo­roson keresztül. A közel 100 km hosszú, átla­gosan 1 km széles félsziget (a Kur-földnyelv) a Baltikum talán leg­je­len­tő­sebb termé­szeti látni­va­lója, része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. Baran­golás a homok­dűnék különös vilá­gában, majd séta egy han­gu­la­tos halász­fa­luban, Nidában. Ezt köve­tően vissza­térünk komppal Klaipédába, mely a litván part­vidék leg­je­len­tő­sebb városa. A német neve Memel, valaha németek lakták, a Német Biro­dalom egyik fontos városa volt. Rövid vá­ros­né­zés, majd utazás Vilniusba, a litván fő­vá­ros­ba, szállás (2 éj).

8. nap: Vilnius, Trakai

Vilnius gyönyörű fekvésű város, erdős domb­vi­dékre épült, han­gu­la­tos barokk óvárosa igazi ékszer­doboz közel 30 temp­lommal és rengeteg műem­lékkel. A város­néző séta fő látni­valói a kö­vet­ke­zők: a Hajnalpír-kapu (a Csoda­tévő Madonna képével), a Teréz-temp­lom, az ortodox Szentlélek-temp­lom, a Vá­ros­háza tér, a Domini­kánus-temp­lom, az Anna-temp­lom (amit szépsége miatt Napóleon Párizsba akart vitetni), az egyetem épületei, az Elnöki Palota és a ka­ted­rá­lis. Ez utóbbi igazi gyöngy­szeme a barokk Kázmér-kápolna. A közös séta után sza­bad­idő, illetve lehe­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnkkel felmenni a ka­ted­rá­lis mellett álló várdombra (csodá­latos pano­ráma az egész városra).
Mielőtt délután a közeli Trakaiba indul­nánk, még megál­lunk az autó­busszal az óvárostól kissé távo­labb eső Péter-Pál-temp­lomnál, amely mintegy megko­ro­ná­zását jelenti a vilniusi vá­ros­né­zésnek (egészen egyedül­álló, mese­szép stukkók).
Vilnius mellett talál­ható egy han­gu­la­tos tóvidék, az egyik tó félszi­getén fekszik a színes háza­iról ismert Trakai falu, a faluval szemben, egy kis szigeten pedig Trakai roman­tikus várkas­télya talál­ható (gyalogos híd vezet át a szigetre). Láto­gatás a várkas­télyban, az érdekes ipar­mű­vé­sze­ti és tör­té­nel­mi kiál­lí­tások meg­te­kin­té­se, rövid sza­bad­idő, majd vissza­uta­zás Vilniusba.

9. nap: Kaunas, Varsó

Délelőtt Litvánia második leg­na­gyobb városával, a két világ­há­ború közti időszak fővá­ro­sával, Kaunas-szal is­mer­ke­dünk (ka­ted­rá­lis, Vá­ros­háza tér, Perkunas-ház, Vitautas-temp­lom stb.). Ezt köve­tően sza­bad­idő a han­gu­la­tos sétá­ló­utcán, majd búcsú Litvá­niától, utazás Marijampolé és Suwalki érin­té­sével a lengyel főváros irányába. Késő délután séta Varsó óváro­sában, majd a szállodai szobák el­fog­la­lása (1 éj).

10. nap:

Hazautazás a Varsó – Rzeszów – Eperjes – Kassa – Miskolc út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Képgaléria

Riga óvárosa – részlet

Riga óvárosa a Szt. Péter-templom tornyából

a „Livóniai Svájc” Turaida várának tornyából

Cesis középkori vára

Tartu városházája

Narva vára; a háttérben a folyó orosz oldalán Ivangorod erődítménye

bájos tavacska a Palmse-birtokon

Tallinn: a Kadriorg-palota

Tallinn: az ortodox katedrális

Tallinn középkori városházája

a Rundäle-kastély Lettországban

Vilnius: az Anna-templom

Vilnius katedrálisa

Vilnius – színek pompája az ortodox Szentlélek-templomban

a régi Vilnius

a modern Vilnius

Trakai színes házai

Trakai várkastélya

ősi házak Kaunas óvárosában

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu