KÖRUTAZÁS ANGLIÁBAN ÉS SKÓCIÁBAN

KÖRUTAZÁS ANGLIÁBAN ÉS SKÓCIÁBAN

Nyugat-Európa
Brit-szigetek
a gótikus stílusú yorki katedrális
276.000 Ft-tól 312.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
11 nap / 10 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

9 éj­sza­ka szín­vo­na­las, jó középkategóriás szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban; 1 éj­sza­ka odaútban a hajón, két­ágyas, für­dő­szo­bás belső kabinokban.

Ellátás

Félpanzió (bőséges büfé- vagy angol reggeli, vacsora).
Figyelem:
1. Odaútban a hajón történő utazás alatt (a 2. nap estéjétől a 3. nap regge­léig) a részvételi díj nem tartalmaz étkezést. A hajó étter­mében ter­mé­sze­te­sen lesz lehe­tő­ség vacso­rázni, illetve reggelizni.
2. Visszaútban a német­országi tran­zit­szál­lá­son nincs vacsora, mert az időeltolódás miatt el­kép­zel­hető, hogy 21 óra után ér oda a cso­port. Egy autó­pálya melletti étte­remben lesz lehe­tő­ség vacsorázni.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 13-23. 276.000 Ft
2017. jún. 24 - júl. 4. 289.500 Ft
2017. júl. 8-18. 312.000 Ft
2017. júl. 22 - aug. 1. 312.000 Ft
2017. szept. 11-21. 302.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a kompátkelést Angliába és a visszauta­zást a Csatorna Alagúton, a 10 éj­sza­kai szál­lást, 9 reggelit, 8 vacsorát, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Egyágyas felár:89.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Németországban, a Rajna-vidéken (1 éj).

2. nap: Antwerpen

Utazás az Aachen – Antwerpen – Rotterdam út­vo­na­lon. Útközben megálló Antwer­penben, közös séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez: gyönyörű ka­ted­rá­lis és főtér, húscsarnok, Schelde-part, vár stb. Az esti órákban beha­józás, majd utazás az Északi-tengeren, Anglia keleti partjai mentén. Éjszaka a hajón, két­ágyas, für­dő­szo­bás kabinokban (1 éj).

3. nap: Hadrianus fala, Jedburgh, Abbotsford kastély

Érkezés az angliai Kingston upon Hull város ki­kö­tő­jébe a reggeli órákban, majd to­vább­uta­zás autó­busszal a vi­lág­örök­séghez tartozó Hadrianus falához. A falat a rómaiak építették 120 km hosszú­ság­ban a sziget teljes széles­sé­gében a barbár kelta törzsek elleni véde­ke­zésül. Jó álla­potban lévő marad­vá­nyai Nagy-Britannia leg­je­len­tő­sebb római-kori emlékét jelentik (UNESCO vi­lág­örök­ség). To­vább­uta­zás Skóciába, pihenő egy bájos kis­vá­rosban, Jedburgh-ban (XII. századi apátság látvá­nyos romjai).
A kö­vet­ke­ző programunk a Melrose városka melletti Abbotsford kastély festői szép­ségű kert­jének és belső terme­inek meg­te­kin­té­se. Itt töltötte életének utolsó éveit a világ­hírű skót író, Sir Walter Scott.
Szállás Közép-Skóciában (3 éj).

4. nap: Culross, Edinburgh

Kora délelőtt egy órás séta egy ódon hangulatú városkában, Culrossban, melynek épületei a késő kö­zép­ko­ri Skóciát idézik. Ezután vá­ros­né­zés Edinburgh-ban, Skócia főváro­sában: a kö­zép­ko­ri óváros a St. Giles-ka­ted­rá­lissal, a város szíve – a Princes Street, a XVIII. századi (György-korabeli) szép terek, a Calton hegy pazar pano­rámát nyújtó kilá­tója stb. Edinburgh-t sokan Európa egyik leg­szebb váro­sának tartják, és valóban kevés városban ötvö­ződnek ilyen nagy­sze­rűen a termé­szeti adott­sá­gok az ember alkotta látvá­nyosságokkal. A vá­ros­né­zés után lehe­tő­ség mú­zeu­mok közös meg­te­kin­té­sé­re (Skót Whisky Múze­uma, Királyi Vár a skót koro­názási jelvé­nyekkel, Skót Nemzeti Galéria).

5. nap: Skót-felvidék, Blair kastély, Loch Ness, Fort Augustus, Glen Coe

Kirándulás a romantikus Skót-felvidékre. Az út vég­cél­ja a Loch Ness-i tó. A prog­ramban szerepel: Blair kastélya (az egyik leg­szebb kastély Skóci­ában) és Urquhart vára a tóparton, ahonnan a legtöbben szokták figyelni a szörny felbuk­kanását. Ezután pihenő egy han­gu­la­tos város­kában, Fort Augustus­ban, a Kaledóniai-csatorna kü­lön­le­ges zsi­lip­rend­szerének meg­te­kin­té­se. Késő délután vissza­uta­zás a szállodához egy látvá­nyos út­vo­na­lon, a vad­re­gé­nyes Glen Coe völgyön keresztül.

6. nap: Gretna Green, York

Utazás Észak-Anglia leg­szebbnek tartott váro­sába, Yorkba. Útközben is­mer­ke­dés a híres Gretna Green-i kovácsműhellyel a skót-angol határ skót oldalán. Yorkban a hatalmas ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­se, séta a városban, majd szabad program. Lehe­tőség a látvá­nyos Viking Múzeum meglá­to­ga­tására. Szállás York kör­nyé­kén (1 éj).

7. nap: Cambridge, Duxford

Utazás Cambridge-be, Anglia híres egyetemi váro­sába. A leg­ér­de­ke­sebb college-ok meg­te­kin­té­se (King's College a világ­hírű kápol­ná­jával, St. John's College a Sóhajok hídjával). Délután szabad prog­ram, ajánljuk a puntolást a Cam folyón, mely minden cambridge-i lá­to­ga­tásnak szinte kötelező része. Lehetőség a duxfordi Repü­lési Múzeum meglá­to­ga­tására is. Szállás London kör­nyé­kén (3 éj).

8. nap: London

5-6 órás autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés Lon­don­ban (Tower-híd, a City fel­hő­kar­co­lói, Szent Pál-szé­kes­egy­ház, Oxford Street, Hyde Park, Buc­king­ham-palota, Piccadilly, Trafalgar tér, Par­la­ment, Westminster-apátság stb.). A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő London egyéni felfe­de­zésére, illetve lehe­tő­ség fakul­tatív hajó­ki­rán­du­lásra a Tem­zén, ahova ide­gen­ve­ze­tőnk is elkíséri az ér­dek­lő­dő­ket.

9. nap: Windsor, London

Délelőtt az angol királyi család nyári rezidenciájának, a hatalmas Windsori kastélynak a meg­te­kin­té­se (gaz­dagon díszített lakosz­tályok). Délután szabad program Londonban, illetve a Fe­hér­vár Travel idegen­ve­zetője segít­sé­gével lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meglá­to­ga­tására (pl. British Museum, National Gallery stb.).

10. nap: Canterbury, Csalagút

Délelőtt utazás Canterburybe, az anglikán egyház központ­jába, Anglia egyik leg­szebb kisváro­sába. A mo­nu­men­tá­lis ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­se, majd is­mer­ke­dés a várossal. A kora délutáni órákban a Csatorna Alagúton átkelés a kontinensre. Utazás a Calais – Bruges – Brüsszel – Aachen út­vo­na­lon a Rajna-vidéki tran­zit­szál­láshoz (1 éj).

11. nap:

Hazautazás a Frankfurt – Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

a Blair kastély impozáns épülete
a Blair kastély impozáns épülete
Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu