KÖRUTAZÁS DÉL-LENGYELORSZÁGBAN

KÖRUTAZÁS DÉL-LENGYELORSZÁGBAN

Közép-Európa
Lengyelország
Krakkó: a katedrális a Wawelben
115.500 Ft-tól 126.400 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­auto­mata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

Kétágyas, für­dő­szo­bás szállodai szo­bák­ban a kö­vet­ke­zők szerint:

3 éj­sza­ka Krakkóban, a júniusi csoportnál 3 csil­la­gos, az augusz­tusi csoport esetében pedig 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

2 éj­sza­ka Wrocławban 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

2 éj­sza­ka Zako­panéban úszó­me­dencés, szau­nás, emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. jún. 27 - júl. 4. 115.500 Ft
2017. aug. 11-18. 126.400 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:25.900 Ft
(7 vacsora)
 
Egyágyas felár:49.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Lengyelországban hagyományosan szívesen fogadják a magya­rokat, a két nép évszá­za­dok óta tartó jó kap­csolata közis­mert. Köru­ta­zá­sunk a nálunk jóval nagyobb ország terü­le­té­nek déli harmadát járja be. Nem­csak azért, mert itt van a leg­több magyar vonat­ko­zású emlék, hanem azért is, mert Lengyel­or­szág ezen része gaz­da­gabb mű­em­lé­kek­ben és termé­szeti látvá­nyos­sá­gok­ban, mint az ország középső és északi terü­le­tei. A program során néhány olyan érdekes ne­ve­zetes­sé­get is megmu­ta­tunk utasa­ink­nak, melyek nem szere­pelnek a magyar utazási irodák ajánlataiban.

1. nap: Árva vára, Krakkó

Elutazás Székesfe­hér­várról, a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Vác – Parassa­puszta út­vo­na­lon Szlo­vá­ki­ába, ahol Zólyom – Besz­ter­ce­bánya – Rózsa­hegy érin­té­sé­vel érke­zünk az Árva folyó völgyébe. Láto­gatás Árva várában, mely Európa egyik leglát­vá­nyo­sabb fekvésű vár­kastélya.
Délután a Kárpátok északi lejtőin leeresz­kedve érke­zünk meg Krakkóba, a lengyel kirá­lyok ősi szék­vá­ro­sába. A város műem­lé­kei közül jópárnak magyar vo­nat­ko­zása is van. Séta a szépen felú­jított óvá­ros­ban. Itt talál­ható a hatalmas főtér, közepén a híres Posz­tó­csar­nokkal. A tér sarkában áll a Mária-temp­lom, melynek a főol­tára felett el­he­lyez­kedő szár­nyas oltár a gótikus fafa­ra­gó­mű­vé­szet csodája.
Szállás Krakkóban (3 éj).

2. nap: Krakkó, Wieliczkai sóbánya

Folytatjuk a krakkói vá­ros­né­zést. Láto­gatás a Wawel épü­let­együt­te­sében, mely év­szá­za­do­kon keresz­tül a lengyel királyok rezi­den­ciája volt (ka­ted­rá­lis a lengyel királyok sírem­lé­ke­ivel, rene­szánsz királyi palota pa­zar beren­de­zés­sel stb.), majd szabad program.
Délután lá­to­ga­tás a Krakkó melletti Wieliczka sóbá­nyá­jában. Az érdekes bánya­mú­zeum bemu­tatja a bánya régi műkö­dését. A lá­to­ga­tás csúcs­pontja a mi IV. Béla királyunk lányáról elne­ve­zett hatalmas föld­alatti Kinga-kápolna, melynek szinte minden díszí­tő elemét sóból faragták.

3. nap: Łańcut kastélya, Tarnów

Egész napos kirándulás Délkelet-Lengyelországba. Utazás Łańcutba, ahol Lengyel­or­szág egyik leg­szebb kastélya talál­ható. A dúsgaz­dag Potocki csa­lád egy­kori rezi­den­ciá­jának pompá­san beren­de­zett termei szám­ta­lan műkin­cset rejtenek és látvá­nyos a kastély parkja is.
Visszaútban Krakkó felé vá­ros­né­zés Bem József szü­lő­váro­sában, Tarnówban: régi vá­ros­háza, gótikus ka­ted­rá­lis gaz­dagon díszí­tett belső térrel, műem­lék házak a főtéren stb. A tarnówi prog­ram végén lerójuk kegye­le­tün­ket „Bem apó” egé­szen kü­lön­le­ges mau­zó­le­umá­nál, mely a város egyik park­jában talál­ható.

4. nap: Ojcówi Nemzeti Park, Ogrodzieniec vára, Częstochowa

Utazás Krakkótól északnyugat felé. Is­mer­ke­dés az Ojcówi Nem­zeti Park­kal, melynek ne­ve­zetes­sé­gei közé tartoz­nak a kü­lön­le­ges formájú szikla­alak­za­tok.
To­vább­uta­zás Częstochowa irá­nyába. Útközben meg­néz­zük Lengyel­or­szág talán leglát­vá­nyo­sabb vár­romját, Ogrodzieniec várát. Częstochowa Len­gyel­or­szág első számú za­rán­dok­helye, a csoda­tévő Fekete Madonna képhez több mil­lióan jönnek imád­kozni minden évben (a helyiek szerint a város a világ ötödik legfor­gal­ma­sabb za­rán­dok­helye). Láto­gatás a kolostor gyönyörű épü­let­együt­tesében, majd to­vább­uta­zás Szilé­zi­ába. Szállás Wrocławban (2 éj).

5. nap: Wrocław, Ksi±ż várkastély, ¦widnica (Béketemp­lom)

Délelőtt vá­ros­né­zés Wrocławban, Alsó-Szilé­zia fővá­ro­sában (németül Breslau, magyarul Bo­roszló), mely 2016-ban Európa kul­tu­rá­lis fővá­rosa volt. Az egyik leggaz­da­gabb múltú lengyel város tele van műem­lé­kek­kel: le­nyű­gö­ző méretű főtér nagy­sze­rűen felú­jított ősi polgár­há­zakkal, az egyik leg­szebb közép-európai vá­ros­háza, kö­zép­ko­ri temp­lo­mok sora az óvá­rosban és az Odera folyó szige­tein stb.
Délután kirándulás Ksi±ż (németül Fürstenstein) várkas­té­lyá­hoz. A mo­nu­men­tá­lis épü­let­együt­tes egy kü­lön­le­gesen szép keve­réke a XIII. és XX. század között alkal­ma­zott építé­szeti stílu­soknak. Séta a várkas­tély körül és annak szép park­jában. (A pazar külső­höz képest a kastély belső termei viszony­lag szeré­nyen vannak beren­dezve, ezért azok meg­te­kin­té­sét nem java­soljuk.) Vissza­útban Wrocławba lá­to­ga­tás a híres ¦widnicai Béke­temp­lomban (UNESCO vi­lág­örök­ség).

6. nap: Pszczyna kastélya, Auschwitz

Utazás a Wrocław – Opole – Gliwice út­vo­na­lon a Kato­wice kör­nyéki Pszczynába. A nagy kelet-sziléziai ipar­vi­déken talál­ható barokk főúri kas­tély gyönyörű termei kelle­mes meg­le­pe­tést jelen­tenek a turis­táknak (Európa egyik leggaz­da­gabb család­jának a tulaj­dona volt 1945-ig).
Délután O¶więcimben (németül Auschwitz) lehe­tő­ség a náci halál­tábor helyén beren­de­zett em­lék­mú­ze­um meg­te­kin­té­sé­re. A világ­tör­té­nelem talán legsö­té­tebb idősza­kával való szem­be­sülés mindenki számára megrázó élményt jelent. To­vább­uta­zás Zako­pa­néba, a Magas-Tátra lába­inál fekvő hegy­vi­déki üdülő­helyre, szállás (2 éj).

7. nap: Zakopane, Kasprowy Wierch

Egész napos ba­ran­go­lás Zako­pa­néban és kör­nyé­kén. Délelőtt közös séta a városban, utána sza­bad­idő. Lehe­tőség siklóval felmenni a Gubałówka hegy­re (pano­ráma az egész városra és a Magas-Tát­rára). Délután kabinos felvo­nóval felme­gyünk a Magas-Tátrához tartozó 2000 méte­res Kasprowy Wierch-re, ahol valaha a magyar-lengyel határ húzó­dott (fe­lejt­he­tet­len körpa­no­ráma a Magas-Tátra hegy­világára).

8. nap: Nedec vára, Dunajec-áttörés

Utazás han­gu­la­tos hegyi falvakon keresztül a festői fekvésű Nedec várához, mely 1918-ig Magyar­or­szág egyik északi határ­vára volt. A vár és a benne lévő kis múzeum meglá­to­ga­tása után csopor­tos tuta­jozás a Dunajec folyó vad­re­gé­nyes szurdok­völ­gyében.
Délután átkelés Szlovákiába és haza­uta­zás a Rózsa­hegy – Besz­ter­ce­bánya – Paras­sa­puszta – Vác út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje (2-3. nap) a mú­zeu­mok nyitvatartásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

a sziklaszirtre épült Árva vára
a sziklaszirtre épült Árva vára

Képgaléria

a sziklaszirtre épült Árva vára

a Wawel épületegyüttese Krakkóban

Krakkó: a Wawel katedrálisa

Krakkó jelképei: a Mária-templom és a Posztócsarnok

az égbenyúló Mária-templom a krakkói főtéren

a Wieliczkai sóbánya bejárati épülete

a hatalmas Kinga-kápolna a Wieliczkai sóbányában

Łańcut kastélya – a Potocki család egykori rezidenciája

műemlékházak Tarnów főterén

Ogrodzieniec – Lengyelország egyik leglátványosabb várromja

a Jasna Górai-i pálos kolostor temploma Częstochowában

a wroclawi városháza gótikus épülete

Wroclaw hangulatos főtere

Wroclaw hangulatos főtere

Ksiaż monumentális várkastélya

Ksiaż hatalmas várkastélyának egyik tornya

a fából épült świdnicai Béketemplom

Pszczyna barokk kastélya

az egykori koncentrációs tábor épületei Auschwitzben

a Szent Kelemen templom Zakopánéban

hangulatos éttermek Zakopanéban

séta Zakopane főutcáján

panoráma Zakopanéra és a környező hegyekre a Gubałówkáról

csodás táj Zakopane környékén

sajtárusok Zakopane piacán

panoráma a Kasprowy Wierchről a Magas-Tátra hegyvilágára

panoráma a Kasprowy Wierchről a Magas-Tátra hegyvilágára

Nedec vára

tutajozás a Dunajec folyó szurdokvölgyében

tutajozás a Dunajec folyó szurdokvölgyében

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu