KÖZÉP-ITÁLIA KINCSEI I.

KÖZÉP-ITÁLIA KINCSEI I.

Dél-Európa / Olaszország
4*-os szállodák
San Gimignano középkori óvárosa
137.900 Ft-tól 141.700 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
6 nap / 5 éjszaka

Belvárosi behajtási
engedéllyel Rómában

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

5 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Félpanzió. A vacsorák 3 fogásosak, a reggeli a Róma környéki szál­lo­dá­ban bővített kon­ti­nen­tális, a többi szál­lo­dá­ban pedig büfé.
(Figyelem: Olasz­or­szágban a büfé­reg­gelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svédasztalt jelentenek. )

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 21-26. 137.900 Ft
2017. okt. 20-25. 141.700 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást (beleértve a belvárosi behajtási engedélyt Rómában), az 5 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét, de nem tar­tal­maz­za a belé­pő­dí­ja­kat.

A részvételi díj tartalmazza a helyi ide­gen­ve­ze­tés díját is a Vatikáni Múzeumoknál (több mint 2.000 Ft/fő), mert a tapasztalatok szerint csak helyi idegenvezető foglalásával kerülhető el az akár több órás sorban állás.

Egyágyas felár:32.000 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:

kb. 4 EUR
(a helyszínen fizetendő)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Sokak szerint Olasz­or­szág a világ mű­em­lé­kek­ben leggaz­dagabb országa. A kö­zép­kor­ból, illetve a re­ne­szánsz és a barokk idősza­kából Olasz­or­szá­gon belül az ország középső részén talál­ható a legtöbb műkincs. A Fe­hér­vár Travel e köru­ta­zásai Itá­liának a középső régióit mutatják be úgy, hogy az el­he­lye­zés végig 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban történik.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bologna út­vo­na­lon. Szállás Bologna kör­nyé­kén, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (1 éj).

2. nap: Róma

Reggel to­vább­uta­zás az Appen­ni­neken keresztül Ró­má­ba. A várossal való is­mer­ke­dés első állo­má­sa­ként megte­kintjük a Szent Péter-szé­kes­egy­házat, majd a Vati­káni Múze­umokat a Sixtus-ká­pol­ná­val. Szállás Róma kör­nyé­kén, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (2 éj).

3. nap: Róma

Egész napos program az örök városban: Santa Maria Maggiore-bazilika, San Pietro in Vincoli-temp­lom Michelangelo Mózes szobrával, Colosseum és az ókori emlékek. Ezt köve­tően sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re (II. Viktor Emánuel emlékmű, Pantheon, Trevi-kút, Spanyol lépcső stb).

4. nap: Siena, San Gimignano

Utazás észak felé. A nap során Toszkána két kö­zép­kor­ból itt felej­tett kisvá­rosát nézzük meg:
Siena Olasz­or­szág legegy­sé­gesebb hangu­latú kö­zép­ko­ri gótikus városa, ahol szinte minden épület műemlék. Ezek közül kiemel­kedik a csodá­latos ka­ted­rá­lis (tele műkin­csekkel) és a világ­hírű gótikus vá­ros­háza égbe­szökő tornyával a főtéren, mely Olasz­or­szág egyik leg­szebb kö­zép­ko­ri tere.
Délután to­vább­uta­zás a közeli San Gimignanóba, Toszkána másik gyöngy­sze­mébe. A falakkal körül­vett óvárost kö­zép­ko­ri Manhat­tannek is szokták nevezni a XIII. században épült tornyos házai miatt. Séta a városban, lá­to­ga­tás a ka­ted­rá­lisban (szép kö­zép­ko­ri freskók), majd lehe­tő­ség felmenni a leg­ma­ga­sabb torony tete­jére (pano­ráma a siká­torok vilá­gára és a han­gu­la­tos toszkán tájra).
Szállás Firenze kör­nyé­kén, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (2 éj).

5. nap: Pisa, Firenze

Délelőtt rövid lá­to­ga­tás Pisában, mely valaha Itália egyik leg­je­len­tő­sebb tengeri hatalma volt. A Csodák tere Olasz­or­szág egyik leg­szebb tere, itt talál­ható a román stílus három lebi­lin­cse­lően szép alko­tása: a ke­resz­te­lő­ká­polna, a szé­kes­egy­ház és a híres pisai ferde torony (a szé­kes­egy­ház harangtornya).

A késő délelőtti órákban to­vább­uta­zás Firenzébe. A nap nagyobbik részét a rene­szánsz művé­szetek „fővá­ro­sában” töltjük. A közös séta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres kö­zép­ko­ri híd (Ponte Vecchio), a főtér a pompás kö­zép­ko­ri város­há­zával (Palazzo Vecchio), a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyönyörű ha­rang­tor­nyá­val és a ke­resz­telő­ká­polná­val stb. A közös prog­ram után sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re.

6. nap:

Hazautazás a Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: Közép-Olasz­or­szág több váro­sában a turis­ta­buszok alap­esetben nem mehetnek a főbb látni­valók köze­lébe. Ezt uta­saink számára úgy próbáljuk kényel­me­sebbé tenni, hogy Rómában minden csopor­tunk­nak olyan behajtási enge­délyt vásá­rolunk („B” típusú engedély), amellyel a busz behajt­hat a belvá­rosba, és a főbb látni­valók köze­lében meg tud állni. Ez ugyan egy jelen­tősebb költség­nö­velő tényező (kb. 1500 Ft/fő), de így a római vá­ros­né­zések sokkal kényel­mesebbé válnak.

a híres pisai ferde torony
a híres pisai ferde torony

Képgaléria

Róma: a Szent Péter tér

Róma: a Szent Péter tér a bazilikával

Róma: a Colosseum

az egykor 50 ezer nézőt befogadó Colosseum

Róma: a Fórum Romanum – részlet

Róma: a Császári Fórumok – részlet

a Vatikáni Múzeumok épülete Rómában

Róma: a Trevi-kút

Róma: a Pantheon

a II. Viktor Emánuel emlékmű Rómában

Siena látképe

Siena főtere a városházával

Siena katedrálisa

San Gimignano: a Ciszterna tér

San Gimignano, a középkori Manhattan

toszkán táj San Gimignano környékén

San Gimignano: panoráma a legmagasabb torony tetejéről

a Csodák tere Pisában

a pisai ferde torony

gyönyörű panoráma Firenzére

a Palazzo Vecchio Firenzében

a Ponte Vecchio Firenzében

Firenze: a Piazza della Signoria hatalmas szobrai

Firenze: a Székesegyház a harangtornyával

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu