KÖZÉP-ITÁLIA KINCSEI II.

KÖZÉP-ITÁLIA KINCSEI II.

Dél-Európa / Olaszország
4*-os szállodák
a Hadriánus Villa Tivoliban – részlet
196.500 Ft-tól 219.800 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
9 nap / 8 éjszaka

Belvárosi behajtási
engedéllyel Rómában

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

8 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Félpanzió. A vacsorák 3 fogásosak, a reggeli a Róma környéki szál­lo­dá­ban bővített kon­ti­nen­tális, a többi szál­lo­dá­ban büfé.
(Figyelem: Olasz­or­szágban a büfé­reg­gelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svédasztalt jelentenek.)

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 2-10. 196.500 Ft
2017. jún. 6-14.** 178.245 Ft
209.700 Ft helyett
2017. szept. 12-20. 219.800 Ft
2017. okt. 10-18. 203.700 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást (beleértve a belvárosi behajtási engedélyt Rómában), a 8 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét az indu­lástól az érke­zésig, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

A részvételi díj tartalmazza a helyi ide­gen­ve­ze­tés díját is a Vatikáni Múze­umoknál (több mint 2.000 Ft/fő), mert a tapasz­ta­latok szerint csak helyi idegen­ve­zető fogla­lá­sával kerül­hető el az akár több órás sorban állás.

Egyágyas felár:46.500 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:

kb. 9 EUR
(a helyszínen fizetendő)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Sokak szerint Olasz­or­szág a világ mű­em­lé­kek­ben leggaz­da­gabb országa. A kö­zép­kor­ból, illetve a rene­szánsz és a barokk idősza­kából Olasz­or­szágon belül az ország középső részén talál­ható a legtöbb műkincs. A Fe­hér­vár Travel e köru­ta­zásai Itáli­ának a középső régióit mutatják be úgy, hogy az elhe­lyezés 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban történik. A „Közép-Itália kincsei I.” programhoz képest nem­csak az a különbség, hogy több várost láthatnak utasaink, hanem az is, hogy több idejük lesz Firenze és Pisa meg­te­kin­té­sé­re.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bologna (a **-gal jelölt időpontnál a Veszprém – Sárvár – Szombathely – Bucsu – Klagenfurt – Udine – Mestre – Bologna) út­vo­na­lon. Szállás Firenze kör­nyé­kén 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (3 éj).

2. nap: Firenze

Az egész napot Firenzében, a reneszánsz művészetek „főváro­sában” töltjük. A közös séta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres kö­zép­ko­ri híd (Ponte Vecchio), a főtér a pompás kö­zép­ko­ri város­há­zával (Palazzo Vecchio), a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyönyörű ha­rang­tor­nyá­val és a ke­resz­telő­ká­polná­val, a San Lorenzo-bazilika stb. Délután sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re: Santa Croce-temp­lom, Uffizi-képtár.

3. nap: Pisa, Lucca

Délelőtt lá­to­ga­tás Pisában, mely valaha Itália egyik leg­je­len­tő­sebb tengeri hatalma volt. A Csodák tere Olasz­or­szág egyik leg­szebb tere, itt talál­ható a román stílus három lebi­lin­cse­lően szép alko­tása: a ke­resz­te­lő­ká­polna, a szé­kes­egy­ház és a híres pisai ferde torony (a szé­kes­egy­ház harang­tornya). Lehe­tőség a Dómmú­zeum és a tér negyedik értékes épít­mé­nyé­nek, a kö­zép­ko­ri teme­tőnek a meg­te­kin­té­sé­re is.
Délután utazás a szom­szé­dos Luccába, Puccini szülő­váro­sába. Is­mer­ke­dés a fallal körül­vett, nagy­szerű óvárossal (szép román­kori temp­lomok, siká­torok, ódon paloták stb.). A város különös ne­ve­zetes­sé­ge az a zárt, ellipszis alakú tér, mely egy római amfi­teátrum helyén épült.

4. nap: San Gimignano, Siena

Utazás dél felé. A nap során Toszkána két kö­zép­kor­ból itt felejtett kisvá­rosát nézzük meg:
San Gimignano falakkal körül­vett óvárosát kö­zép­ko­ri Manhat­tannek is szokták nevezni a XIII. században épült tornyos házai miatt. Séta a városban, lá­to­ga­tás a ka­ted­rá­lisban (szép kö­zép­ko­ri freskók), majd lehe­tő­ség felmenni a leg­ma­ga­sabb torony tete­jére (pano­ráma a siká­torok vilá­gára és a han­gu­la­tos toszkán tájra).
A déli órákban to­vább­uta­zás Sienába, Olasz­or­szág legegy­sé­gesebb hangu­latú kö­zép­ko­ri gótikus váro­sába, ahol szinte minden épület műemlék. Ezek közül kiemel­kedik a csodá­latos ka­ted­rá­lis (tele műkin­csekkel) és a világ­hírű gótikus vá­ros­háza égbe­szökő tornyával a főtéren, mely Olasz­or­szág egyik leg­szebb kö­zép­ko­ri tere.
Szállás Róma kör­nyé­kén, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (3 éj).

5. nap: Róma

Egész napos program az örök városban: Szent Péter-szé­kes­egy­ház, Vati­káni Múze­umok a Sixtus-kápolnával, Santa Maria Maggiore-bazilika, San Pietro in Vincoli-temp­lom, Colosseum és az ókori emlékek stb.

6. nap: Róma, Tivoli (Hadriánus villája, Villa d'Este szökőkútjai)

A délelőttöt még Róma központ­jában töltjük. Szabad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re (II. Viktor Emánuel emlékmű, Pantheon, Trevi-kút, Spanyol lépcső stb.).
Délután kirándulás a Róma melletti Tivoliba, melynek 2 ne­ve­zetes­sé­ge is része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. Elő­ször Hadriánus római császár palota­együt­te­sének mo­nu­men­tá­lis romjait nézzük meg (gyönyörű medi­terrán környezet), majd a Villa d'Este követ­kezik, melynek parkját a híres szökő­ku­takkal Itália leg­szebb rene­szánsz kertjének tartják.

7. nap: Assisi, Rimini

Utazás Lazio és Umbria régiók han­gu­la­tos tájain keresztül Assisibe, Szent Ferenc váro­sába. Ez a hegyol­dalban épült kisváros Itália egyik kö­zép­ko­ri gyöngy­szeme. Séta a siká­torok vilá­gában, majd az emeletes Szent Ferenc-bazilika meg­te­kin­té­se (Giotto világ­hírű freskói a felső temp­lomban).
To­vább­uta­zás az olasz csizma adriai part­jára. Késő délutáni séta Rimini óváro­sában, majd a szállodai szobák elfog­lalása Rimini kör­nyé­kén, egy tenger­parthoz közeli 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (2 éj).

8. nap: Ravenna, San Marino

Kirándulás Ravennába, a gyönyörű mozaikok váro­sába. Ravenna a Nyugat-Római Biro­dalom fővá­rosa volt az V. században, majd a VI. században a Bizánci Biro­dalom egyik leg­je­len­tő­sebb váro­sának számí­tott. Ezért olasz földön Raven­nában vannak a leg­je­len­tő­sebb kora kö­zép­ko­ri műemlékek.
Délután is­mer­ke­dés San Marinóval, az azonos nevű mini­állam fővá­ro­sával, mely egy 700 méteres hegy tete­jére épült. Legfon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­gei a két meg­hök­ken­tő fekvésű erőd az óváros felett.

9. nap:

Hazautazás a Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok (a **-gal jelölt időpontnál a Bologna – Mestre – Udine – Klagenfurt – Bucsu – Szombathely – Sárvár – Veszprém) út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: Közép-Olasz­or­szág több váro­sában a turista­buszok alap­esetben nem mehetnek a főbb látni­valók köze­lébe. Ezt utasa­ink számára úgy próbáljuk kényel­me­sebbé tenni, hogy Rómában minden csopor­tunknak olyan behaj­tási enge­délyt vásá­rolunk („B” típusú engedély), amellyel a busz behajthat a belvá­rosba, és a főbb látni­valók köze­lében meg tud állni. Ez ugyan egy jelen­tősebb költség­növelő tényező (kb. 1.500 Ft/fő), de így a római vá­ros­né­zések sokkal kényel­mesebbé válnak.

a S. Apollinare in Classe-templom Ravenna környékén
a S. Apollinare in Classe-templom Ravenna környékén

Képgaléria

gyönyörű panoráma Firenzére

Firenze: a Piazza della Signoria hatalmas szobrai

Firenze: a Székesegyház a harangtornyával

a Ponte Vecchio Firenzében

a Santa Croce-templom Firenzében

a Palazzo Vecchio Firenzében

a Csodák tere Pisában

a pisai ferde torony

a San Michele-templom Luccában

Lucca óvárosa madártávlatból

toszkán táj San Gimignano környékén

San Gimignano, a középkori Manhattan

San Gimignano: a Ciszterna tér

San Gimignano: panoráma a legmagasabb torony tetejéről

Siena látképe

Siena főtere a városházával

Siena katedrálisa

Róma: a Szent Péter tér

Róma: a Szent Péter tér a bazilikával

Róma: a Colosseum

az egykor 50 ezer nézőt befogadó Colosseum

Róma: a Fórum Romanum – részlet

Róma: a Császári Fórumok – részlet

a Vatikáni Múzeumok épülete Rómában

Róma: a Trevi-kút

Róma: a Pantheon

a II. Viktor Emánuel emlékmű Rómában

a Hadriánus villa Tivoliban – részlet

a Hadriánus villa Tivoliban – részlet

Tivoli – a Villa d'Este parkja

az Orgona-kút a Villa d'Este parkjában

Assisi, Itália egyik középkori gyöngyszeme

a Szent Ferenc-bazilika Assisiben

Ravenna: a San Vitale-templom

San Marino egyik erődje

San Marino, a Parlament épülete

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu