LONDON, STONEHENGE, OXFORD I.

csillagtúra Dél-Angliában

LONDON, STONEHENGE, OXFORD I.

csillagtúra Dél-Angliában

Nyugat-Európa
Brit-szigetek
Windsor kastélya, a királyi család nyári rezidenciája
144.900 Ft-tól 162.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
7 nap / 6 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

6 éj­sza­ka szín­vo­na­las szál­lo­dák­ban, két­ágyas (pótágyazható), für­dő­szo­bás szo­bák­ban. Oda- és visszaúton 1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás Né­met­or­szág­ban jó 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban és 4 éj­sza­ka Londonban vagy környékén 3 csillagos szállodákban az alábbiak szerint:
„A” jelű csoportok: egy London környéki kisvárosban, egy szép 3 csillagos szállodában.
„B” jelű csoport: Londonban egy szép 3 csillagos, városközpont közeli szállodában.

Ellátás

„A” jelű csoportok: Bőséges büfé- vagy angol reggeli / fakultatív fél­pan­zió.
Figyelem: Visszaútban a németországi tran­zit­szál­lá­son nincs vacsora, mert az időel­to­lódás miatt elkép­zel­hető, hogy 21 óra után ér oda a csoport. Egy autó­pálya melletti étte­remben lesz lehe­tő­ség vacsorázni.

„B” jelű csoport: Bőséges kontinentális büfé­reg­geli.
Figyelem: Ennél a csoportnál nem kínálunk félpanziós lehetőséget. Londonban a szálloda környékén az étkezés egyénileg könnyen meg­oldható, oda- és visszaútban pedig egy autó­pálya melletti étteremben lesz lehetőség vacsorázni.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 27 - máj. 3. A 144.900 Ft
2017. jún. 15-21. A 149.500 Ft
2017. aug. 3-9. B 162.000 Ft
2017. aug. 24-30. A 152.300 Ft
2017. okt. 5-11. A 119.600 Ft
149.500 Ft helyett

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a kompát­kelést Angliába és a visszauta­zást a Csatorna Alagúton, a 6 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tar­tal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár
(„A” jelű csoportok):

25.900 Ft
(5 vacsora)
 
Egyágyas felár:49.700 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Német­or­szágban, a Rajna-vidéken (1 éj).

2. nap: Dover fehér sziklái, Canterbury

Utazás az Aachen – Brüsszel – Calais út­vo­na­lon. Kompát­kelés a La Manche csatornán Doverbe a délu­táni órákban. To­vább­uta­zás Canterburybe, az anglikán egyház központ­jába, Anglia egyik leg­szebb kisváro­sába. Is­mer­ke­dés a várossal. Szállás Londonban vagy kör­nyé­kén (4 éj).

3. nap: London

5-6 órás autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés Londonban (Tower-híd, a City fel­hő­kar­co­lói, Szent Pál-székesŽegyház, Oxford Street, Hyde Park, Buckingham-palota, Piccadilly, Trafalgar tér, Par­la­ment, Westminster-apátság stb.). A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő London egyéni felfe­de­zé­sére, illetve lehe­tő­ség fakul­tatív hajó­ki­rán­du­lásra a Temzén, ahova ide­gen­ve­ze­tőnk is elkí­séri az ér­dek­lő­dő­ket.

4. nap: Stonehenge, Oxford, London (by night)

Egész napos kirándulás Londontól nyugatra. Első prog­ra­munk Stonehenge: a rejté­lye­sen egymás mellé állí­tott és egymásra rakott kőtöm­böket Európa talán leghí­re­sebb törté­nelem előtti emlé­kének tartják.
To­vább­uta­zás Oxfordba, Anglia híres egye­temi váro­sába, mely tele van műem­lé­kekkel. Séta a városban, is­mer­ke­dés néhány fonto­sabb kollé­gi­ummal.

Visszautazás a szállodába London belvá­rosán keresztül, esti autó­buszos vá­ros­né­zés, illetve lehe­tő­ség rövid sétára a Piccadilly kör­nyé­kén. Érkezés a szállo­dába késő este.
Figyelem: A fél­pan­ziós felárat befi­ze­tőknek a vacsora ezen a napon nem a szál­lo­dá­ban lesz, hanem egy oxfordi étteremben („A” jelű csoportok).

5. nap: Windsor, London

Délelőtt az angol királyi család nyári rezi­den­ciá­jának, a hatalmas Windsori kastélynak a meg­te­kin­té­se. Délután szabad program Londonban, illetve a Fe­hér­vár Travel idegen­ve­zetője segít­sé­gével lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meglá­to­ga­tá­sára (pl. British Museum, National Gallery stb.).

6. nap: Leeds várkastély, Csalagút

Délelőtt a festői Leeds várkastélyt és elbű­völő parkját láto­gatjuk meg, majd a Csatorna Alagúton átkelés a konti­nensre. Utazás a Calais – Bruges – Brüsszel – Aachen út­vo­na­lon a német­országi tran­zit­szál­láshoz (1 éj).

7. nap:

Hazautazás a Frankfurt – Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje (3-5. napok) a mú­zeu­mok nyitva tartásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

Képgaléria

Dover fehér sziklái a kompról

késő középkori favázas házak Canterburyben

a Canterbury katedrális hangulatos kertje

a Trafalgar tér Nelson admirális szobrával

panoráma a Temzén, a City-től Tower-hídig

a Tower-híd – London egyik jelképe

panoráma Londonra a Szent Pál-székesegyház kupolájából

panoráma a City felhőkarcolóira a Szent Pál-székesegyház kupolájából

a Parlament épülete, háttérben a Big Ben

a királyi család lakhelye, a Buckingham-palota

a Nemzeti Galéria impozáns épülete a Trafalgar téren

a Parlament és a Big Ben a London Eye-ból

a Szent Pál-székesegyház

London jellegzetes tömegközlekedési eszközei

a titokzatos Stonehenge

Oxford: háttérben a Christ Church College kápolnája

Windsor kastélya, a királyi család nyári rezidenciája

Windsor kastélya a kert felől – részlet

Windsor őre

a festői fekvésű Leeds várkastély

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu