MADEIRA, AZ ÖRÖK TAVASZ SZIGETE

MADEIRA, AZ ÖRÖK TAVASZ SZIGETE

Dél-Európa / Portugália és Spanyolország
3 vagy 4*-os szálloda
Funchal főtere
227.000 Ft-tól 275.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Bu­da­pest­ről Madeirára menet­rend szerinti re­pü­lő­já­ra­tokkal egy európai át­szál­lás­sal. A je­len­le­gi menet­rendek és fogla­lások szerint a cso­por­tok utazása az alábbi leírás szerint tör­ténik:

Ápr. 20-i csoport: Elutazás Bu­da­pest­ről a kora reggeli órákban, érkezés Madei­rára a délután folya­mán. Haza­in­dulás Madei­ráról a délutáni órákban, érkezés Buda­pest­re késő este.

Jún. 06-i csoport: Bu­da­pest­től Bécsig és vissza autó­busszal, Bécs és Madeira között repü­lővel egy át­szál­lás­sal. Indulás Bécsből kora délután, érkezés Madei­rára az esti órákban. Haza­in­dulás Madei­ráról a délelőtt folyamán, érkezés Bécsbe a késő délutáni órákban.

Júl. 18-i, aug. 22-i és aug. 29-i csoportok: Elutazás Bu­da­pest­ről a délutáni órákban, meg­ér­kezés Madei­rára késő este. Haza­utazás Madei­rá­ról a kora reggeli órákban, érkezés Buda­pest­re a délután folyamán.

Nov. 11-i és nov. 18-i csoportok: Elutazás Bu­da­pest­ről kora reggel, érkezés Madei­rára a késő déle­lőtti órákban. Haza­utazás Madei­ráról a kora esti órákban, érkezés Buda­pest­re más­nap haj­nal­ban (3:25-kor).

Figyelem: Mivel a novem­beri két csoport re­pü­lő­járata csak a kora esti órákban indul el Madei­ráról – így gyakor­la­tilag az utolsó napot szinte teljes egé­szében még Funchalban tölt­hetik –, viszont az átszál­lást köve­tően csak másnap haj­nal­ban érkeznek meg Buda­pest­re.

Sajnos a menet­rend nem minden esetben ide­á­lis, de irodánk megpró­bálta mindenhol az adott idő­szakban elér­hető legop­ti­má­li­sabb megol­dást kivá­lasz­tani. Több­ször előfor­dult már az is, hogy a légi­tár­sa­sá­gok a foglalás után módo­sí­tották a járatok indu­lási idejét, így lehet­séges, hogy a fentiek a későb­biek folya­mán még változnak. Amennyi­ben pontosan érdekli a járatok indu­lása/érke­zése, kérjük, érdek­lődjön irodánk­ban kb. 1,5 hónappal indulás előtt.

Szállás

„A” és „B” jelű csoportok: 7 éj­sza­ka Funchal­ban, egy 4 csil­la­gos hotelben. A szállodák a város­köz­ponttól kb. 2-2,5 km-re talál­hatók, az „A” jelű szálloda az óceán­part­tól és a Lido uszo­da­komp­lexumtól kb. 300 méterre, míg a „B” jelű szálloda közvetlen a parton helyez­kedik el. A két­ágyas, für­dő­szo­bás, erké­lyes szo­bák­ban mű­hol­das tévé, telefon, légkon­di­ci­onáló, mini­bár, bérel­hető széf és haj­szá­rí­tó szol­gálja a vendé­gek kényelmét. A szállo­dákhoz egy fűtött belső és két külső úszó­me­den­ce is tartozik, ezen kívül külön térítés elle­nében a wellness-központ szol­gál­ta­tá­sait is igénybe vehetik. A város­köz­pontba a szálloda buszával is be lehet jutni. Bővebb információk a szállodákról:
www.cardosomadeirahotels.com

„C” jelű csoportok: 7 éj­sza­ka Funchalban, egy 3 csil­la­gos, a Dorisol szállo­da­lánchoz tartozó hotelben (www.dorisol.com). A szál­loda Funchal szállo­da­ne­gye­dében talál­ható, 300 méterre az óceántól és a Lido uszo­da­komp­le­xumtól, vala­mint 2 km-re a város­köz­ponttól. A két­ágyas, für­dő­szo­bás, erké­lyes szo­bák­ban mű­holdas tévé, telefon, bérel­hető széf, mini­bár/hűtő, haj­szá­rí­tó szol­gálja a vendégek ké­nyel­mét. A szobák több­sé­géből gyönyörű pano­ráma nyílik Funchalra vagy az óceánra. A szállo­dához külső és belső úszó­me­den­ce, vala­mint kondi­terem, jacuzzi és tenisz­pálya is tar­tozik.

Ellátás

Büféreggeli + 2 ebéd (a 3. és 6. napokon) / fakultatív bü­fé­va­cso­ra az 5. és a 7. nap kivételével.

Időpontok

Részvételi díjak

# 2017. márc. 18-25.  
 
# 2017. márc. 25 - ápr. 1.  
 
2017. ápr. 20-27. A 255.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 84.900 Ft)
2017. jún. 6-13 C 254.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 43.200 Ft)
2017. júl. 18-25. A 275.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 54.000 Ft)
2017. aug. 22-29. A 269.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 50.900 Ft)
2017. aug. 29 - szept. 5. A 269.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 47.900 Ft)
2017. nov. 11 - 18/19. B 249.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 47.900 Ft)
2017. nov. 18 - 25/26. C 227.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 44.900 Ft)

A reptéri illeték jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a június 6-i csoport esetében a bécsi transz­fer költ­ségét, a helyi autó­buszt Madeirán, a 7 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, a 3. és 6. napi ebédet, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fenti progra­mo­kat helyi idegen­ve­ze­tővel, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét (eluta­zástól haza­ér­ke­zésig) és a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Funchal Bota­nikus Kert, Egy­házi Művé­sze­tek Múze­uma, kabinos felvonó Monté­ba, Monte Palace Trópusi Kert.

# A márciusi csoportok leírását és árait a téli program­fü­zet­ben adtuk meg.
Félpanziós felár:
(5 vacsora az
1., 2., 3., 4., és 6. napon)
 
A, B
C
36.800 Ft
29.000 Ft
 
Egyágyas felár:A, B
C
59.000 Ft
52.000 Ft
 
3. ágy kedvezménye:A, B
C
25.000 Ft
18.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

A Portugáliához tartozó sziget az Atlanti-óceánban talál­ható, Észak-Afrika part­ja­itól mintegy 500 kilo­mé­terre. A sziget vonz­erejét első­sorban a mese­szép tájak, az egzo­tikus növény­zet, a ren­geteg virág, a bájos falvak jelentik, és nem utolsó­sorban a szinte örökké tava­szias, kelle­mes éghajlat. A sok napsütés a sziget déli részén – ahol az álta­lunk használt szállo­dák talál­hatóak – akkor is jellemző, ha a sziget középső vagy északi részén esetleg folya­ma­tosan borult az idő.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről Madeirára (részletek az „Utazás” című részben), transz­fer a funchali szállo­dába (7 éj).

2. nap: Funchal (botanikus kert, piac, óváros)

Délelőtt szabad program, pihenés. Délután is­mer­ke­dés Madeira mese­szép fekvésű fővá­ro­sával, Fun­chal­lal (kb. 5 óra). Elő­ször a bota­nikus kertet nézzük meg: szub­tró­pusi és trópusi növé­nyek Afri­kából, Ázsi­ából, Dél-Ameri­kából és Auszt­ráli­ából; kak­tusz­gyűj­te­mény; egzo­tikus madarak; pazar pano­ráma Funchalra. Ezután lá­to­ga­tás a városi piacon, ahol a Madeirán termesz­tett szub­tró­pusi gyümöl­csök, zöld­ségek és virágok hihe­tetlen válasz­tékát kínál­ják. A délután hát­ra­lévő ré­szé­ben séta Funchal szépen kar­ban­tar­tott óvá­ro­sában (ka­ted­rá­lis, Egy­házi Művé­szetek Múze­uma, vá­ros­háza, Jezsuita temp­lom stb.).

3. nap: Kelet-Madeira (Camacha, Pico do Arieiro, Ribeiro Frio, Santana, Portela-hágó, Machico, Ponta do Garajau)

Egész napos kirándulás (8-9 óra). Elő­ször a sziget bel­se­jének egyik leg­na­gyobb falu­jába, Camachába utazunk. Camacha a híres madeirai kosár­fonó ipar központja. Ezután jó idő esetén felka­pasz­ko­dunk Madeira második leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csára. A Pico do Arieiro 1818 méter magas, tiszta időben nagy­szerű kilátás nyílik a környező szikla­vi­lágra. A csúcsról lejőve pihenő Ribeiro Frióban, a piszt­ráng­ne­velő meglá­to­ga­tása. Innen könnyű túrá­zási lehe­tő­ség egy levada mentén a Balcoes-kilátó­pontra.
A sziget északi lejtőin leeresz­kedve is­mer­ke­dés Santana faluval és annak jelleg­zetes nád­tetős háza­ival. Ebéd egy helyi étte­remben.
Délután a Portela-hágón keresztül érke­zünk meg Madeira legke­le­tibb pont­jaira. Kilátó­pontok felke­re­sése után séta a sziget második leg­na­gyobb váro­sá­ban, Machicóban. Vissza­útban a szállo­dához megálló a Ponta do Garajau fok mo­nu­men­tá­lis Krisztus szob­rá­nál, ahonnan léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma nyílik Madeira déli partjaira.

4. nap: Monte, Pico dos Barcelos, Curral das Freiras

A délelőttöt a Funchal felett talál­ható Monte város­kában töltjük. Funchal központ­jától kabinos felvo­nóval megyünk fel Montéba. Az utazás során meg­cso­dál­hat­juk Madeira fővá­ro­sának külön­böző negye­deit. Montéban közös lá­to­ga­tás a Monte Palace Trópusi Kertben (egzo­tikus fák a világ minden részéből; japán kert; apró tavacskák dísz­ha­lakkal; csempe­fest­mé­nyek, melyek Portu­gália törté­nelmét mesélik el; ásvány­kiál­lítás stb.). Ezután a montei Miasszo­nyunk temp­lo­mot tekintjük meg, ahol lerójuk kegye­le­tünket az utolsó magyar király, IV. Károly sírjánál.
A Montéból Funchalba való lejutás ősi módja a tobog­gan nevű speci­ális szán, amit két jól megter­mett férfi kormányoz a szán mellett futva, miközben az nagy sebes­séggel csúszik lefelé az aszfal­ton. Lehe­tőség a toboggan kipró­bá­lá­sára (ára: kb. 15 EUR, a hely­szí­nen fize­tendő). A montei program után borkós­toló a világ­hírű madeirai borokból.
Délután elő­ször a Barcelos kilá­tó­pontról gyönyör­kö­dünk Funchal és kör­nyé­kének pano­rá­má­já­ban, majd kirán­dulás a sziget belse­jébe. Sűrű euka­lip­tusz erdőn keresztül haladva érkezünk meg az 1000 méter magasan lévő Serrado-nyeregre, ahonnan kb. 15 perc gyalog­lással érhető el a Serrado-kilátó­pont. Innen fe­lejt­he­tet­len pano­ráma nyílik Madeira hegye­ire és a több száz méterrel alatta lévő majd­nem kerek völgyben talál­ható Curral das Freiras falura. A faluba leeresz­kedve rövid séta és kóstoló a helyiek által készített Ginja likőrből.

5. nap: Porto Santo szigete

Szabad program, pihenés.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Porto Santo szigetére, ebéddel (kb. 14 óra). Transzfer a funchali kikötőbe, majd hajózás a Madeirától 43 km-re fekvő Porto Santo szigetére (kb. 2,5 óra). Porto Santo elsősorban a 8 km hosszú homokos strandjáról nevezetes. A megérkezés után utazás az egyik ten­ger­par­ti szállodába, lehe­tő­ség átöltözésre és strandolásra – jó idő esetén. Ebéd a szál­lo­dá­ban vagy egy helyi étteremben.
Délután utazás a sziget délnyugati csücskében talál­ható Calheta-kilátóponthoz, ahonnan tiszta időben Madeira is jól látható. Ezután a Vila Baleira városkában lévő Kolumbusz-ház meg­te­kin­té­se – kis múzeum. (Kolumbusz a sziget első kormányzójának lányát vette feleségül.) To­vább­uta­zás a sziget egyik leg­ma­ga­sabb pontjára, a 437 méter magas Castelo-csúcson lévő kilátóhoz, majd a Portela-kilátópont következik. Késő délután visszahajózás Madeirára.
A fakultatív program ára: kb. 110 EUR – belé­pő­díj­jal és ebéddel együtt (irányár) / a hely­szí­nen fize­tendő.
Figyelem: Az érzékenyebb gyomrúaknak az óceán eset­le­ges erősebb hullámzására gyógyszerrel aján­la­tos felkészülni.

6. nap: Nyugat-Madeira (Câmara de Lobos, Cabo Girao, út a tenger felett, Porto Moniz, Paúl da Serra)

Egész napos kirándulás (kb. 9 óra). Kora délelőtt séta Câmara de Lobosban, egy festői halászfaluban (Winston Churchill kedvenc tartózkodási helye volt). A kö­vet­ke­ző programunk a Cabo Girao. Ez a hatalmas sziklatömb 580 méterrel emelkedik a tenger fölé (léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma). To­vább­uta­zás Ribeira Brava érintésével a sziget északi partjára az Encumeada-hágón keresztül.
Érkezés egy gyönyörű pano­rámaúton Porto Monizba, Madeira északnyugati csücskébe. Ebéd, majd rövid sza­bad­idő. Le­hetőség az akvárium meg­te­kin­té­sé­re. Délután felkapaszkodunk az 1400 méteres ma­gas­ság­ban lévő Paúl da Serra fennsíkra. Ez a kietlen, mo­csa­ras vidék pont az ellentéte a buja növényzettel borított tengerpart közeli területeknek. Hamarosan ismét le­eresz­kedünk a déli part közelébe, Ponta do Sol faluba, és banánültetvények mentén haladva érke­zünk vissza Funchalba.

7. nap: Madeira Tematikus Park

Szabad program, pihenés.
Fakultatív program: Délelőtt kirándulás (4-5 óra) a Madeira Tematikus Parkba, mely látvá­nyos formában bemutatja mindazt, amit Madeiráról tudni érdemes: Madeira felfedezése, történelme, jelene, földrajza, hagyományok, kézművesek, gazdasági élet, a sziget leg­szebb tájai, Madeira jelképei stb. A park honlapja: www.parquetematicodamadeira.pt
A fakultatív program ára: 8.000 Ft – belépővel (ga­ran­tált indulás).
Fakultatív program: Espetada-est
Vacsora egy tipikus helyi étteremben: madeirai paradicsom- vagy zöldségleves, espetada (nyárson grillezett marhahúsdarabok), vegyesköret, desszert, madeirai borok. Vacsora közben az énekesek portugál népdalokat adnak elő (fado), az est fénypontja pedig a helyi folklórcsoport bemutatója.
A fakultatív program ára: 9.500 Ft (ga­ran­tált in­dulás).

8. nap:

Transzfer a repülőtérre, haza­uta­zás Buda­pest­re (rész­le­tek az „Utazás” című részben).

Figyelem: A programok sorrendje a nyitvatartások függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

színek, ízek, formák kavalkádja a piacon
színek, ízek, formák kavalkádja a piacon

Képgaléria

Funchal látképe az óceán felől

panoráma Funchalra a Barcelos kilátópontról

kilátás Funchalra a botanikus kertből

Funchal főtere

színek, ízek, formák kavalkádja a funchali piacon

hangulatos funchali park

lélegzetelállító panoráma az 1818 m magas Pico do Arieiróról

táj a Pico do Arieirónál, Madeira egyik legmagasabb hegycsúcsánál

jellegzetes nádtetős ház Santanából

kilátópont Kelet-Madeirán, Faial közelében

a Szent Lőrinc fok, Madeira legkeletibb pontja

kilátás a Ponta do Garajau fokról

Monte: a Miasszonyunk-templom ünnepi díszben

részlet a Monte Palace Trópusi Kertből

tobogganosok munka közben

Curral das Freiras – Apácavölgy

Porto Santo homokos tengerpartja

Porto Santo: panoráma Vila Baleira falura a Castelo-csúcsról

Câmara de Lobos, a festői halászfalu

az 580 méterrel a tengerszint fölé emelkedő Cabo ão

Porto Moniz – a lávamedencék

Porto Moniz – a lávamedencék

színes madeirai csónakok

madeirai borok

jellegzetes madeirai házikó a Tematikus Parkban

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu