MÁLTA, SZICÍLIA

két sziget, ezernyi látnivaló

MÁLTA, SZICÍLIA

két sziget, ezernyi látnivaló

Dél-Európa / Olaszország
4*-os szállodák
Gozo – az Azúr ablak
243.000 Ft-tól 289.300 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Bu­da­pest­ről Máltára és Cataniából Buda­pest­re, valamint Málta és Szicília között is menetrend szerinti közvetlen repü­lő­já­ra­tokkal; a hely­színen lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal.

Szállás

4 éj­sza­ka Máltán egy jó 4 csil­la­gos, medencés wellness szál­lo­dá­ban (a szálloda vendégei ingyen használhatják a szaunát, a gőzfürdőt, a külső és belső medencét, a jacuzzit és a kondi­termet). A szálloda Qawra város köz­pont­jában talál­ható, 100 méterre a homokos ten­ger­par­ti strandtól.

1+1+1 éj­sza­ka Szicílián szép 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, a programban megadott helyeken.

Mindegyik szálloda szobái 2-3 ágyasak, für­dő­szo­básak, lég­kon­dicio­náltak, tv-vel és tele­fon­nal felszereltek.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív vacsora. (Figyelem: Olasz­or­szágban a büfé­reg­gelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svédasztalt jelentenek.)

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 22-29. 243.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. jún. 20-27. 259.600 Ft
+ reptéri ill.
2017. aug. 22-29. 289.300 Ft
+ reptéri ill.
2017. szept. 19-26. 279.600 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 34.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a Málta – Szicília járatot is), a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a helyi autó­buszt, a fenti progra­mo­kat, a helyi idegen­ve­ze­té­seket és a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét (a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érkezésig), de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Tenger oldali szoba felára
a máltai szállodában:

11.000 Ft/fő/4 éj
 
Félpanziós felár:41.500 Ft
(8 vacsora / Máltán büfé korlátlan italfogyasztással, Szicíliában 3 fogásos menüvacsora – az utolsó este egy cataniai étteremben)
 
Egyágyas felár:62.000 Ft
 
3. ágy kedvezménye:20.000 Ft
 
Idegenforgalmi adó:kb. 8 EUR
(a helyszínen fizetendő)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Szicília a Földközi-tenger leg­na­gyobb szigete, közvetlen köze­lében pedig a parányi Málta, mely mégis az egyik leg­ér­de­ke­sebb sziget. Azt mondják, hogy nincs még egy olyan hely a világon, ahol a tör­té­nel­mi emlékek olyan sűrűn helyez­ked­nének el, mint Málta szigetén. Szicília és Málta a Földközi-tenger meden­cé­jének középső részén talál­ható, fontos keres­ke­delmi hajó­utak mentén. Ez is magya­rázat a régi gaz­dag­ságra, amiért olyan sokan próbál­koztak a hódí­tással. A szigetek mai lakói nagy­részt ezen hódítók leszár­ma­zottai (görögök, rómaiak, arabok, normannok, spa­nyolok stb.). Minde­gyik hódító rajta hagyta a nyomát a szige­teken, így aztán a kul­tu­rá­lis köru­ta­zások kedvelői igazi cseme­gére számíthatnak.

1. nap: Málta

Elutazás az előzetes menetrend szerint a délelőtti órákban Ferihegyről Máltára közvetlen járattal. Szállás Máltán, egy tenger­parthoz közeli szál­lo­dá­ban (4 éj).

2. nap: Málta – Valletta, Mosta, Mdina, Rabat

Egész napos program Málta szigetén. Elő­ször vá­ros­né­zés a fő­vá­ros­ban, Vallet­tában (pano­ráma a Felső Baracca kertekből, Szt. János társka­ted­rá­lis stb.). Ezt a le­nyű­gö­ző építé­szetű várost a Málta szige­tére költö­zött Szt. János rendi lovagok hozták létre a XVI. században a törökök elleni véde­ke­zésül. To­vább­uta­zás Mostába, a Szűz Mária temp­lom meg­te­kin­té­se (kupolája az egyik leg­na­gyobb Euró­pában). A kö­vet­ke­ző prog­ramunk Mdina, a régi főváros, mely a sziget közepén, egy domb­tetőn fekszik. A kö­zép­kor­ból itt felejtett óváros hatalmas palo­táival, szűk siká­to­raival, temp­lo­ma­ival mély benyo­mást tesz a turis­tákra. Végül Rabatban a Szt. Pál kata­kom­bákat nézzük meg, majd ha az idő engedi, lá­to­ga­tást teszünk egy kézműves faluban.

3. nap: Málta – Három Város, Hagar Qim őskori temp­lom, Kék barlang

Félnapos program Málta szigetén. Elő­ször is­mer­ke­dés azzal a három erődí­tett kisvá­rossal, melyek a Nagy Kikötő Vallet­tával szem­közti oldalán emel­kednek. To­vább­uta­zás a Hagar Qim törté­nelem előtti temp­lomhoz (Málta egyik fontos műemléke). Építé­séhez több tonnás köveket is felhasz­náltak. Végül leeresz­kedünk a sziget déli olda­lának sziklás part­jaihoz, ha az időjárás engedi, fakul­tatív lehe­tő­ség csónak­kirán­du­lásra a Kék barlanghoz.
Délután szabad program, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve a ten­ger­parton.

4. nap: Málta – Gozo szigete

Szabad program, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás a közeli Gozo szige­tére, ebéddel (kb. 9 óra). Transzfer a máltai kikö­tőbe, majd onnan komp­át­kelés Gozora (kb. 30 perces út). Málta nyüzsgő, mozgalmas váro­sa­ival ellen­tétben a mindössze 30.000 lakost szám­láló Gozo a nyugalom szigete, kis falvai és gyönyörű ten­ger­par­ti tájai elbű­völik a turis­tákat. Elő­ször Gozo központ­jában, Victo­riában ellá­to­gatunk az 1700-as évek elején épített ka­ted­rá­lisba, mely a város fölé maga­sodó felleg­várban kapott helyet. Ezután egy sétát teszünk a sziget nyugati végében talál­ható Dwejrai-öbölben, ez Gozo leglátvá­nyosabb ten­ger­par­ti szakasza (szik­lákkal körül­vett lagúna, termé­szetes szikla­boltív az azúrkék tengerben stb.). Követ­kező megállónk Ggantija mega­litikus temp­lom­együt­tese, ahonnan szép időben gyönyörű a kilátás a           

közeli Comino szige­tére és Máltára is. Gozoi prog­ramunkat Marsalfornban zárjuk; az egykori kis halász­falu ma a sziget fő üdülő­köz­pontja tele étter­mekkel, üzletekkel.
A fakultatív program ára: 17.400 Ft – ebéddel (minimum 20 fő esetén). A program keve­sebb jelent­kező esetén is megva­ló­sulhat, viszont abban az esetben valamivel magasabb árra kell számítani.

5. nap: Szicília – Piazza Armerina, Agrigento

A kora reggeli órákban átrepülünk Cataniába, Szicília második leg­na­gyobb váro­sába. A megér­kezés után to­vább­uta­zás nyugat felé, Szicília középső terü­letein keresztül. Piazza Armeri­nában a római kori villa meg­te­kin­té­se. A villa több mint 4000 négyzet­mé­ternyi padló­mo­za­ikjai világ­hí­rűek, és bepil­lantást engednek az ókori római élet­módba. Délután lá­to­ga­tás Ag­ri­gen­tó­ban a híres Templomok völgyében. Agri­gen­tót a görögök alapí­tották Krisztus előtt a VI. században, abból az időszakból szár­maznak mo­nu­men­tá­lis görög temp­lomai. Szállás Palermóban (1 éj).

6. nap: Szicília – Palermo, Monreale, Cefalú

Vá­ros­né­zés Palermóban, Szicília főváro­sában: Szé­kes­egy­ház, Normann Palota, Palatinus-kápolna stb. Ezután a Palermo melletti Monreale világ­hírű XII. századi dómjának meg­te­kin­té­se (gyönyörű moza­ikok). Kora délután utazás Cefalúba, mely kisváros egy hatalmas szikla­tömb tövében fekszik a ten­ger­parton. Séta a han­gu­la­tos, kö­zép­ko­ri város­köz­pont­ban (erőd­sze­rű normann-kori bazilika). Szállás Milazzóban vagy környékén (1 éj).

7. nap: Szicília – Taormina, Etna

Utazás Taorminába. Szicília talán legnépszerűbb turisz­tikai attrak­ciója ez a kisváros, mely a tenger felett, egy hegy nyúl­ványán fekszik (pano­ráma az Etnára). Séta a városban, a Csont­váry által is megfes­tett görög színház meg­te­kin­té­se.
Ezután kirándulás az Etnához. Az Etna Európa leg­na­gyobb működő vulkánja, ahol hold­béli tájak várják a turis­tákat. A 2000 méter magasan fekvő parko­lóból lehe­tő­ség lesz felmenni felvo­nóval a csúcs köze­lébe, körül­belül 2500 méteres magasságig.
Szállás egy Cataniától északra fekvő ten­ger­par­ti üdülőhelyen (1 éj).

8. nap: Szicília – Siracusa

Utazás Archimédész váro­sába, Siracusába. Siracusa az ókori Nagy-Görögország egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, ma is több műem­léke emlé­keztet erre az időszakra. Vá­ros­né­zés: az Ortügia szigetén fekvő óváros, Aretusa forrása, ókori emlékek stb.
Kora este transzfer a repülő­térre, majd haza­uta­zás Cataniából Buda­pest­re közvetlen járattal. Érkezés várhatóan a késő esti órákban (az előzetes menetrend szerint).

a katedrális a Három Város egyikében, Vittoriosában
a katedrális a Három Város egyikében, Vittoriosában

Képgaléria

Valletta – panoráma a „Három Városra” a Felső Baracca kertekből

Valletta – pillantás a „Három Városra”

kilátás a Ricasoli-erődre Vallettából

Valletta – jellegzetes utcarészlet

a Nemzeti Könyvtár épülete Vallettában

Valletta – a Szt. János társkatedrális homlokzata

a Szűz Mária-templom Mostában

Mdina, Málta egykori fővárosa

Mdina főkapuja

a Szt. Pál társkatedrális Mdinában

máltai kerámiák

Vittoriosa kikötője

a katedrális a „Három Város” egyikében, Vittoriosában

a Hagar Qim őskori templom

kilátópont a Kék barlangnál

hajózás a Kék barlang felé

Victoria: a Szent György-plébániatemplom Gozo szigetén

Victoria kikötője Gozo szigetén

Piazza Armerina: mozaikok a római villából – üvegtető alatt

Concordia temploma Agrigentóban

Agrigento: a Héra-templom

a katedrális Palermóban

Palermo – a Teatro Massimo (a nagyszínház) épülete

Palermo: a Piazza Pretoria

Monreale: a dóm

Monreale: a dóm egy belső részlete

a monrealei dóm kerengője

a normann-kori bazilika Cefalúban

pillantás Cefalú óvárosára a tengerpartról

Cefalú madártávlatból

Taormina: a görög színház

Taormina: a főtér egy részlete

Taormina látképe

holdbéli táj az Etnán

Siracusa késő barokk katedrálisa

Siracusa – pillantás az óvárosra

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu