MESEBELI INDIA I.

barangolás az Arany Háromszög mentén

MESEBELI INDIA I.

barangolás az Arany Háromszög mentén

Európán túl / Ázsia
4*-os szállodák
útelágazás, avagy vigyázz, elefántforgalom Amberben
214.000 Ft
online jelentkezés lezárva
9 nap / 7 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülő­jára­tokkal Delhibe és vissza (egyszeri át­szál­lás­sal). Indi­ában lég­kon­dicio­nált autó­busszal történik az utazás. Az Arany Három­szög városai 200-250 km-re van­nak egy­mástól, ami 5-6 órás autó­buszos uta­zást jelent.

Figyelem: Indiában a turista­buszok sokkal job­bak a tömeg­köz­le­ke­désre hasz­nált buszok­nál, de számít­sanak rá, hogy a szín­vo­na­luk elmarad a Fe­hér­vár Travel autó­buszos utazá­sain meg­szo­kott járművekétől.

Szállás

7 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. (Indiában a 4 csil­la­gos szállodák Európában inkább erős 3 csil­la­gos szintnek felelnek meg.)

Ellátás

Félpanzió a 2. nap vacsorájától a 9. nap reg­ge­li­jéig (7 büfé­reg­geli, 7 bü­fé­va­cso­ra). Ter­mé­sze­te­sen a repülő­gépen is szol­gál­nak fel a napszak­nak megfe­lelő étkezést.

Időpontok

Részvételi díjak

# 2017. febr. 16-24.
 
# 2017. márc. 2-10.
 
# 2017. márc. 16-24.
 
2017. nov. 5-13. 214.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. nov. 12-20. 214.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. nov. 26 - dec. 4. 214.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. dec. 3-11. 214.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 98.000 Ft, de ez az összeg jegy­kiál­lításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a 7 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­kedést, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indu­lástól a bu­da­pesti érke­zésig, a helyi idegen­ve­ze­té­seket és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

A helyszínen borra­valót illik adni a gépko­csi­ve­ze­tőnek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. Utason­ként össze­sen kb. 25 dollárra kell számítani.

# A februári és márciusi csoportok leírását és árait a téli program­fü­zet­ben adtuk meg.
Egyágyas felár:74.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 
Vízumdíj:Kb. 50 USD
 

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

India Földünk második legné­pesebb országa, ahol a népsű­rűség jóval nagyobb, mint Kínában. Sok Indiát meg­járt turista állítja, az indiai utazás után más ember lett, mint ami­lyen koráb­ban volt. Túl nagyok az ellen­tétek: a pompás palo­ta­együt­tesek, a mo­nu­men­tá­lis várkas­té­lyok, a csodá­latos mű­em­lékek mellett mindenhol ott van a sze­gény­ség, a sok koldus, a falvak évszá­zadok óta válto­zatlan élet­for­mája. Az euró­pai utas számára szokatlan a vallások sokfé­le­sége: hinduk, moha­me­dánok, szikhek, keresz­té­nyek élnek egymás mellett – a budd­hizmus szülő­földjén.
Kevesen tudják, India a XXI. század első évti­ze­dében Földünk egyik leggyor­sabban fejlődő or­szá­ga volt, a gazda­sági növe­kedés többször is megha­ladta az évi 10%-ot, a mai India a világ 10 leg­na­gyobb ipari nemzete közé tartozik. Az indi­aiak egy­har­mada ma már közel euró­pai szín­vo­nalon él.
Körutazásunk legfőbb állo­másait India 3 leg­lá­to­ga­tot­tabb városa jelenti: a tör­té­nel­mi emlé­kekben rend­kívül gaz­dag főváros, Delhi; a Taj Mahal városa, Agra; vala­mint Jaipur, mely a lát­ni­va­lók­ban leggaz­dagabb tarto­mány, Rajasthan szék­helye. Ez a 3 város alkotja az úgy­ne­vezett Arany Három­szöget.
Indiai utazása­inkat a novem­bertől márci­usig terjedő idő­szakban bonyo­lítjuk le, amikor az esőnek nagyon kicsi a való­szí­nű­sége, a nappali csúcs­hő­mér­sék­letek pedig még elfo­gad­ha­tóak a vá­ros­né­zé­sekhez. Ápri­listól aztán már gyakran előfor­dul, hogy a hőmérő higany­szála 40 fok fölé emelkedik.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Delhibe.

2. nap: Mathura

Érkezés India főváro­sába a kora délelőtti órákban, majd to­vább­uta­zás Agra irányá­ba. Kora délután pihenő Mat­hu­rában, a hindu­izmus egyik leg­fon­to­sabb za­rán­dokhelyén, Krishna szüle­tési helyén. Láto­gatás a Krishna-temp­lomban, majd to­vább­uta­zás Agrába, szállás (3 éj).

3. nap: Gwalior

Szabad program Agrában, pihenés a szál­lo­dá­ban.
Fakultatív program: Gwalior
Egész napos kirán­dulás egy ősi, tör­té­nel­mi han­gu­latú városba, Gwaliorba (jó 3 órás utazás). Gwalior fő ne­ve­zetes­sé­ge a hegyre épült, rend­kívül látvá­nyos kö­zép­ko­ri erőd­komp­lexum. Az erőd masszív falai egé­szen kü­lön­le­ges temp­lomokat és palo­tákat őriz­nek. Az erőd­komp­lexum meg­te­kin­té­se után meg­néz­zük a fényűző Jai Vilas palotát is.
A fakultatív program ára: 10.500 Ft + belépődíjak (ga­ran­tált indulás).

4. nap: Sikandra, Agra

Egész napos program Agrában és kör­nyé­kén. Elő­ször a szom­szé­dos Sikand­rában megte­kintjük Nagy Akbar császár impo­záns mauzó­le­umát, majd a hatalmas Agrai erőd meglá­to­ga­tása következik. Benne talál­ható Akbar császár gyönyörű pa­lo­ta­komp­lexu­ma. Ezután a mogul építé­szet gyöngy­sze­mét, Itimád-ud-Dauláh sírem­lékét nézzük meg („márvány ékszer­do­boz­nak” is szokták nevezni).
A délutáni program fő attrak­ci­óját a Taj Mahal meg­te­kin­té­se jelenti. A le­nyű­gö­ző méretű, fehér már­vány­ból készült épít­mény szép­ségét nem lehet leírni, látni kell. Nem vé­let­le­nül válasz­tották be néhány éve a mostani világ 7 csodája közé.

5. nap: Fatehpur Sikri, Sisodia-kert

Búcsú Agrától, utazás Jaipur irányába. Az 1570-es években Akbar császár egy Sikri nevű falu mellett épít­tette fel pompás ural­kodói rezi­den­ciáját. Néhány év múlva a császár elköl­tö­zött, a palota­együt­test többé nem hasz­nálták. Fatehpur Sikri ettől füg­get­le­nül lenyű­gőző, több mint 400 év után is nagy­szerű álla­potban van. Az egykori ural­kodói szék­hely és mellette lévő impo­záns mecset meg­te­kin­té­se.
Délután, mielőtt megér­ke­zünk Jaipurba, lá­to­ga­tást teszünk egy szép kertben, melyet a XVIII. században az akkori jaipuri maha­radzsa épít­tetett a fele­sé­gének, Sisodiának. Szállás Jaipurban (2 éj).

6. nap: Jaipur

Egész napos program Jaipurban, a híres „rózsaszínű” városban és kör­nyé­kén. Az autó­buszból meg­cso­dál­juk a falakkal körül­vett óváros jelleg­zetes rózsa­színű házso­rait, a város­ka­pukat, fotó­szü­netet tartunk a kü­lön­le­ges, indo-sza­racén stílusban épült Albert Hallnál. A renge­teg pompás látni­való közül meg­néz­zük a maha­radzsa elbű­völő városi palo­ta­együt­tesét, a régi India fej­lett csilla­gá­szati isme­re­teit bizo­nyító ősi obszer­va­tó­ri­umot (Jantar Mantar), vala­mint a világ­hírű Szelek palo­táját (ez utób­biba is lesz idő bemenni, amire ál­ta­lá­ban csak kevés turis­ta­cso­portnak van lehe­tő­sége). Termé­sze­tesen a bazár­lá­to­ga­tás sem marad­hat ki a programból.
Délután néhány Jaipur körüli látni­va­lóval is­mer­ke­dünk. Az első prog­ra­munk Gaitor (művészi ural­ko­dói sírem­lékek), majd fotó­szünet a roman­tikus Jal Mahalnál; a festői tavi kas­tély szinte úszik a Man Sagar-tó vizén.
Ezután felme­gyünk a Jaipur fölé emel­kedő Jaigarh-erődbe (gyönyörű pano­ráma Jaipurra és a közeli Amber-erődpa­lotára). Itt talál­ható a világ leg­na­gyobb kerekes ágyúja.

7. nap: Amber-erődpalota, Delhi (Bahai-
temp­lom)

Egy Jaipur melletti kisváros, Amber mellett talál­ható az a hatalmas XVI. századi erőd­pa­lota, amely a ma­ha­radzsa szék­helye volt, mielőtt megé­pült a jaipuri városi palota. A kívülről talán kevésbé látvá­nyos erőd­komp­lexum belül ren­geteg kincset rejt, való­ságos pa­ra­di­csoma a művé­szetek kedve­lőinek. A rész­vételi díj tartal­mazza a felju­tást az erődhöz dzsi­pekkel, de való­szí­nű­leg lesz lehe­tő­ség a bejá­ratot ele­fánt­háton is meg­kö­ze­lí­te­ni. Ennek felára kb. 10 USD/fő.
Az erődpalota meg­te­kin­té­se után utazás Delhibe. Delhi külvá­ro­sában meg­néz­zük a város egyik leglát­vá­nyo­sabb épít­mé­nyét, a Sydney-i Opera­házra emlé­kez­tető, lótusz­virág formájú Bahai-temp­lomot. Szál­lás Delhiben (2 éj).

8. nap: Delhi

Egész napos vá­ros­né­zés India főváro­sában, mely­nek során mind Ódelhi, mind Újdelhi leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geit látni fogjuk. A főbb attrak­ciók a kö­vet­ke­zők: a hatalmas Vörös erőd, a Jama Masjid (India leg­na­gyobb mecsete), Raj Ghat (Gandhi emlék­műve), Lakshmi Narayan-temp­lom (az egyik leg­szebb hindu temp­lom), India-kapu, Par­la­ment, Elnöki palota, Humayun mauzó­leuma és a Qutab Minar komp­lexum (a XII. századi 72 méter magas győzelmi toronnyal).

9. nap:

Kora reggel transzfer a repülőtérre, elutazás Indiából. Érkezés Buda­pest­re a késő délutáni órákban.

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu