MESEBELI INDIA II.

az Arany Háromszög, Rajasthan és Mumbai (Bombay)

MESEBELI INDIA II.

az Arany Háromszög, Rajasthan és Mumbai (Bombay)

Európán túl / Ázsia
4*-os szállodák
a Qutab Minar komplexum Delhiben
392.000 Ft
online jelentkezés lezárva
13 nap / 11 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri át­szál­lás­sal (érkezés Delhibe, eluta­zás Mum­bai­ból). Indiában Udaipur és Mumbai között repü­lő­géppel, egyéb­ként lég­kon­dicio­nált autó­busszal történik az utazás. Az Arany Három­szög városai 200-250 km-re vannak egy­mástól, ami 5-6 órás autó­buszos uta­zást jelent Delhiből Agrába, illetve Agrából Jaipurba. Jaipurból Jodhpurig kb. 9 órás, Jodhpurból Udaipurig kb. 6 órás buszo­zás várható.

Figyelem: Indiában a turis­ta­bu­szok sokkal job­bak a tömeg­köz­le­ke­désre hasz­nált buszoknál, de számít­sa­nak rá, hogy a szín­vo­na­luk elmarad a Fe­hér­vár Travel autó­buszos uta­zá­sain meg­szo­kott járművekétől.

Szállás

11 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. (Indiában a 4 csil­la­gos szállodák Európában inkább erős 3 csil­la­gos szintnek felelnek meg.)

Ellátás

Félpanzió a 2. nap vacsorájától a 12. nap va­cso­rá­já­ig (10 büfé­reg­geli, 11 bü­fé­va­cso­ra). Termé­sze­te­sen a repü­lő­gépen is szol­gálnak fel a nap­szak­nak megfe­lelő étkezést.

Időpontok

Részvételi díjak

# 2017. febr. 24 - márc. 8.
2017. nov. 6-18. 392.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. nov. 20 - dec. 2. 392.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 95.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (bele­értve az indiai belső járatot is), a 11 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval (a fenti leírás sze­rint), a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indu­lástól a bu­da­pesti érke­zésig, a helyi idegen­ve­ze­té­seket és a fel­so­rolt prog­ra­mo­kat, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

A helyszínen borra­valót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. Utason­ként össze­sen kb. 35 dollárra kell számítani.

# A februári csoport leírását és árait a téli program­fü­zet­ben adtuk meg.
Egyágyas felár:137.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 
Vízumdíj:Kb. 50 USD
 

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

A Mesebeli India II. programunk elő­ször bejárja a híres Arany Három­szöget: meg­néz­zük Delhit (a fővárost), Agrát (a Taj Mahal városát) és Jaipurt (a lát­ni­va­lók­ban leggaz­dagabb tarto­mány, Rajasthan fővá­rosát). Ezt köve­tően Rajasthan belseje felé vesszük az irányt, és meg­cso­dál­juk a tarto­mány néhány kie­mel­kedő látni­va­lóját Pushkarban, Jodhpurban, Ranakpurban és Udaipurban. Innen Mumbaiba (Bombaybe) repü­lünk, és a ten­ger­par­ti metro­polisz megte­kin­té­sével búcsú­zunk Indiától.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Delhibe.

2. nap: Delhi

Érkezés India főváro­sába a kora délelőtti órákban, majd vá­ros­né­zés, melynek során mind Ódelhi, mind Újdelhi leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geit látni fogjuk. A főbb att­rak­ciók a kö­vet­ke­zők: a hatalmas Vörös erőd, a Jama Masjid (India leg­na­gyobb mecsete), Raj Ghat (Gandhi emlék­műve), Lakshmi Narayan-temp­lom (az egyik leg­szebb hindu temp­lom), India kapu, Par­la­ment, Elnöki palota és a Qutab Minar komp­lexum (a XII. századi 72 méter magas győ­zelmi to­ronnyal). Szállás Delhiben (1 éj).

3. nap: Delhi

Délelőtt a vá­ros­né­zés folytatása Delhiben, ami az előző napon nem fért bele, azt ennek a napnak a déle­lőtt­jén nézzük meg. A déli órákban indulás Agra irá­nyába. Delhi külvá­ro­sában még meg­néz­zük a város egyik legkü­lön­le­ge­sebb épít­mé­nyét, a Sydney-i Opera­házra emlé­kez­tető, lótusz­virág formájú Bahai-temp­lomot. Szállás Agrában (2 éj).

4. nap: Sikandra, Agra

Egész napos program Agrában és kör­nyé­kén. Elő­ször a szom­szé­dos Sikandrában meg­te­kintjük Nagy Akbar császár impo­záns mauzó­le­umát, majd a hatal­mas Agrai erőd meglá­to­ga­tása követ­kezik. Benne talál­ható Akbar császár gyönyörű pa­lo­ta­komp­lexu­ma. Ezután a mogul épí­té­szet gyöngy­sze­mét, Itimád-ud-Dauláh sírem­lé­két nézzük meg („már­vány ékszer­do­boznak” is szok­ták nevezni).
A délutáni program fő att­rak­cióját a Taj Mahal meg­te­kin­té­se jelenti. A le­nyű­gö­ző méretű, fehér már­ványból készült épít­mény szép­ségét nem lehet leírni, látni kell. Nem vé­let­le­nül válasz­tot­ták be néhány éve a mostani világ 7 csodája közé.

5. nap: Fatehpur Sikri, Jaipur

Búcsú Agrától, utazás Jaipur irányába. Az 1570-es években Akbar császár egy Sikri nevű falu mellett épít­tette fel pompás ural­ko­dói rezi­den­ciáját. Néhány év múlva a császár elköl­tö­zött, a palo­ta­együt­test többé nem hasz­nálták. Fatehpur Sikri ettől füg­get­le­nül lenyű­gőző, több mint 400 év után is nagy­szerű álla­potban van. Az egykori ural­kodói szék­hely és a mellette lévő impo­záns mecset meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás Jaipurba, a híres „rózsa­színű” városba. Az autó­buszból meg­cso­dál­juk a falakkal körül­vett óváros jelleg­zetes rózsa­színű ház­so­rait, a város­ka­pukat, fotó­szü­netet tartunk a kü­lön­le­ges, indo-szaracén stí­lusban épült Albert Hallnál. Termé­sze­tesen a bazárlá­to­ga­tás sem marad­hat ki a prog­ramból. Szállás Jaipurban (2 éj).

6. nap: Jaipur, Amber-erődpalota

Folytatódik a jaipuri vá­ros­né­zés. Fotó­szünet a Szelek palo­tá­jánál, majd meg­néz­zük a maha­radzsa elbű­völő városi palo­ta­együt­tesét, vala­mint a régi India fejlett csilla­gá­szati isme­re­teit bizo­nyító ősi obszer­va­tó­ri­umot (Jantar Mantar).
Délután néhány Jaipur körüli látni­va­lóval is­mer­ke­dünk. Az első prog­ra­munk Gaitor (művészi ural­kodói sírem­lékek), majd fotó­szünet a roman­tikus Jal Mahalnál. A festői tavi kastély szinte úszik a Man Sagar-tó vizén. Ezután kirán­dulás egy Jaipur melletti kisvá­rosba, Amberbe. Itt talál­ható az a hatalmas XVI. szá­zadi erőd­p­alota, amely a maha­radzsa szék­helye volt, mie­lőtt megé­pült a jaipuri városi palota. A kívülről talán kevésbé látvá­nyos erőd­komp­lexum belül renge­teg kincset rejt, való­ságos para­di­csoma a művé­szetek kedve­lő­inek. A rész­vételi díj tartal­mazza a felju­tást az erődhöz dzsi­pekkel, de való­szí­nű­leg lesz lehe­tő­ség a bejá­ratot elefánt­háton is meg­kö­ze­lí­te­ni. Ennek felára: kb. 10 USD/fő.

7. nap: Pushkar

Utazás a Nagy Indiai Sivatag szélén fekvő Jodhpurba, Rajasthan második leg­na­gyobb váro­sába. Útközben egy kis kitérőt teszünk a „400 temp­lom váro­sába”, Pushkarba, mely egy bájos tó part­ján talál­ható. A város kü­lön­le­ges ne­ve­zetes­sé­ge a Brahma-temp­lom, hiszen a hindu­izmus főis­te­nének csak nagyon kevés temp­lomot szen­teltek egész Indiában.
Szállás Jodhpurban (2 éj).

8. nap: Jodhpur, Mandore

Félnapos vá­ros­né­zés a „kék városban”, Jodhpurban. A program során látjuk a város több pom­pás épü­letét, például a 348 helyi­ségből álló Umaid Bhawan palotát vagy a Jaswant Thada csodá­latos fehér márvány mauzó­le­umot. A vá­ros­né­zés fény­pont­ját a város fölé maga­sodó, mo­nu­men­tá­lis Mehrangarh várkas­tély pazar terme­inek meg­te­kin­té­se jelenti. Délután kirán­dulás egy évszá­za­dokkal eze­lőtt elha­gyott fő­vá­ros­ba, Mandoréba. A romok és az egy­kori ural­kodók mau­zó­leumai most egy nagyon szép kertben állnak.

9. nap: Ranakpur

Utazás Udaipur váro­sába, Rajasthan legdélibb ré­szé­be. Útközben Ranakpurban egy káp­rá­za­tosan szép temp­lom­együt­test nézünk meg (talán a leg­szebb dzsain temp­lom Indi­ában). A 29 terem mennye­zetét összesen 1444 már­ványból faragott oszlop tartja, melyek között nincs két egy­forma, egyik szebb, mint a másik.
Szállás Udaipurban (2 éj).

10. nap: Udaipur

A tavak városa, a hegyekkel körülvett Udaipur sokak szerint India legro­man­ti­ku­sabb tele­pü­lése, nem vé­let­le­nül nevezik a Kelet Velen­cé­jének. Az egész napot itt tölt­jük, is­mer­ke­dünk a város mese­szép palo­táival, temp­lomaival, kert­je­ivel, szige­te­ivel. Meg­néz­zük ter­mé­sze­te­sen a város fő att­rak­ci­óját, a maha­radzsa le­nyű­gö­ző városi palota­együttesét is.

11. nap: Udaipur, Mumbai (Bombay)

Délelőtt pihenés, szabad program Udaipurban, majd transz­fer a város repülő­te­rére, utazás Mumbaiba. A közel húsz­mil­liós Mumbai (az egykori Bombay) India legfor­gal­ma­sabb kikö­tő­vá­rosa, az ország gazda­sági központja, a világ filmi­pa­rának leg­na­gyobb cent­ruma (Bollywood). Szállás Mumbaiban (2 éj).

12. nap: Mumbai (Bombay), Elephanta-sziget

Mumbaiban a félnapos vá­ros­né­zés során látjuk a bel­város leghí­re­sebb épüle­teit az India-kaputól a mo­nu­men­tá­lis Vik­tória pá­lya­ud­varig, vala­mint lá­to­ga­tást teszünk India egyik leg­je­len­tő­sebb múze­umában, a Prince of Wales Múze­umban. Délután hajó­ki­rán­du­lás a közeli Elephanta-sziget több mint 1000 éves barlang­temp­lo­maihoz, melyek szob­rá­szati re­mek­mű­ve­ket őriznek (UNESCO vi­lág­örök­ség).
Az utolsó este korán nyugo­vóra térünk, mert másnap hajnali egy óra előtt kell kelni a repü­lő­gép kora reggeli indu­lása miatt.

13. nap:

Transzfer a repülőtérre, elutazás Indiából. Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

mosolygós maskarás
mosolygós maskarás
Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu