MONTREAL, QUÉBEC, OTTAWA, TORONTO

Kelet-Kanada felfedezése

MONTREAL, QUÉBEC, OTTAWA, TORONTO

Kelet-Kanada felfedezése

Európán túl
Amerika
„1000 sziget” – a Boldt kastély egyik épülete
427.000 Ft
online jelentkezés lezárva
9 nap / 7 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, a hely­szí­nen lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

7 éj­sza­ka középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

7 reggeli + 1 vacsora Orléans szigetén a 3. napon / fakultatív fél­pan­zió.

Időpont

Részvételi díj

2017. aug. 17-25. 427.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 110.400 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­buszt, a 7 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, a vacsorát a 3. napon, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét Bu­da­pest­től Budapestig, a helyi idegenvezetéseket, valamint a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Notre-Dame bazi­lika Mont­real­ban, Ste Anne bazilika, Ste Anne kanyon, Omega Sza­fari Park, „1000 sziget” hajó­túra, CN-torony, hajó­ki­rán­du­lás a Niagaránál.

A helyszínen borravalót illik adni a gépko­csi­ve­ze­tőnek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. Utason­ként összesen kb. 15-20 dollárra kell számítani.

Félpanziós felár:37.600 Ft
(4 vacsora és 1 ebéd – napi egy főétkezés
a 2., 4., 5., 6. és 7. napon.
Az ebéd a Niagaránál egy
pano­ráma-étteremben lesz.)
 
Egyágyas felár:129.800 Ft
 
3. fő kedvezménye:117.200 Ft

Megjegyzés: A kanadai szállodákban nincs há­rom különálló ággyal rendelkező háromágyas szo­ba. Három fő számára egy két darab fran­cia­ággyal felszerelt szobát tudnak biz­to­sí­ta­ni.

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Beutazási engedély szükséges!

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

Kelet-Kanadában talál­ható az ország két legné­pe­sebb tarto­mánya, a francia nyelvű Québec és az angol nyelvű Ontario, itt él az ország lakos­sá­gának több mint 50%-a. A köru­tazás során ezt a két tarto­mányt mutat­juk be utasa­inknak. Érde­kes­ség, hogy az 1995-ös népsza­va­záson néhány tized száza­lékon múlt, hogy Québec nem vált ki Kana­dából, és nem lett önálló ország.
Québecben és Onta­ri­óban vannak Kanada leg­fon­to­sabb városai, és itt van a legtöbb tör­té­nel­mi emlék, hiszen jó 400 évvel ezelőtt innen indult az ország felfe­de­zése és gyarmatosítása.

1. nap: Montreal

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Montrealba, Kanada második leg­na­gyobb váro­sába. Érkezés (helyi idő szerint) a délu­táni órákban, transz­fer a város­köz­ponti szállodába (1 éj).

2. nap: Montreal

Vá­ros­né­zés Montrealban, mely Párizs után a világ második leg­na­gyobb francia nyelvű városa: óváros a pompás Notre-Dame bazi­li­kával; a belváros modern fel­hő­kar­co­lói, melyek közre­fogják a római Szent Péter-bazi­lika kéthar­ma­dára kicsi­nyí­tett mását, a „Mária, a világ király­nője” szé­kes­egy­házat; az Olim­piai negyed a híres ferde toronnyal; a Mont Royal hegy; a Szt. József temp­lom, mely a XX. szá­zadban épült és a világ egyik leg­na­gyobb temp­loma lett stb. A közös prog­ramok után sza­bad­idő az óvárosban, illetve lehe­tő­ség a kü­lön­le­ges föld­alatti város felfe­de­zé­sére (közel 2000 üzlet, 30 km-es folyo­só­rendszer).
Késő délután utazás a Szt. Lőrinc-folyó mentén Québec váro­sába, szállás (2 éj).

3. nap: Québec, Ste Anne de Beaupré, Ste Anne kanyon

Québec a francia kultúra bölcsője Amerikában. Több mint 400 évvel ezelőtt alapí­tották, sokak szerint Észak-Amerika leginkább tör­té­nel­mi hangu­latú városa. A vá­ros­né­zés során sétá­lunk az alsó­város bűbájos utcács­káin és a falakkal körül­vett felső­vá­rosban is. Ez utóbbi­hoz tartozik a város jelké­pévé lett hatalmas Frontenac kastély­hotel, vala­mint a Szt. Lőrinc-folyó feletti teraszra épült Dufferin-pano­rá­ma­sétány.
Délután kirándulás a közeli Ste Anne de Beaupré város­kába, a gyönyörű bazi­lika meg­te­kin­té­se (Kanada talán leg­fon­to­sabb za­rán­dok­helye). Ezt köve­tően a Ste Anne folyó víze­sé­séhez utazunk, séta a vad­re­gé­nyes kanyonban.
Este vacsora egy juhar­szi­rup­ké­szítő farmon Orléans szigetén. A program során bemu­tatót is tartanak a juhar­szi­rup készí­té­séről, melynek nagy hagyo­mánya van Kana­dában, hiszen az itt élő indi­ánok készí­tették el elő­ször a mai modern konyha szerint is elis­merten kincse­ket tartal­mazó termé­szetes édesítőszert.

4. nap: Omega Szafari Park, Ottawa

Utazás Ottawa irányába. Útközben lá­to­ga­tás az Omega Sza­fari Parkban, ahol gyönyörű környe­zetben Kanada jelleg­zetes álla­taival ismer­ked­hetünk meg (bölény, vapiti, szar­vas, medve, farkas, hód stb.). Megér­kezés a kanadai fő­vá­ros­ba késő délután, rövid vá­ros­né­zés, majd a szál­lo­dai szobák elfoglalása (1 éj).

5. nap: Ottawa, Kingston

Folytatjuk a vá­ros­né­zést Ottawában. A francia és az angol nyelv­te­rület határán fekvő város egy komp­ro­misszum révén lett Kanada fővá­rosa a XIX. század közepén. A város sok szép épü­lete közül kiemel­kedik a Kanadai Par­la­ment három­ré­szes, nagy­szerű neogó­tikus épü­let­együt­tese az Ottawa folyó partján. Késő dél­előt­től sza­bad­idő, ezalatt az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ségük lesz a Kanadai Törté­ne­lem Múze­umának meg­te­kin­té­sé­re. A szuper­mo­dern múzeum remek átte­kin­tést ad a külön­böző indián törzsek néprajzáról.

A kora délutáni órákban búcsú Ottawától, utazás az Ontario-tóhoz. Is­mer­ke­dés Kingstonnal, az ország egyik legré­gebbi váro­sával, mely egy időben Kanada fővá­rosa volt. Az Ontario-tó partján emel­kedő Fort Henry a leg­na­gyobb erő­dít­mény Kanadában, része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek (fotó­szünet). Szállás Kingstonban (1 éj).

6. nap: „1000 sziget” hajótúra a Szt. Lőrinc-folyón, Toronto

A Szt. Lőrinc-folyó a világ egyik leg­bő­vizűbb folyója, az észak-amerikai Nagy-Tavak vizét vezeti az Atlanti-óceánba. Ahol a folyó kilép a hatalmas Ontario-tóból, több mint 1000 kisebb-nagyobb sziget talál­ható. Az indi­ánok a „Nagy Szellem Kert­jének” nevezték ezt a vidéket. A szige­tek jó része magán­tu­laj­donban van, nyara­ló­há­zakkal, pazar vil­lákkal. A leglát­vá­nyo­sabb közülük a Boldt várkastély, mely a roman­tikus német várak mintá­jára épült.
Egyórás pano­ráma hajó­ki­rán­du­lás a szige­tek között, majd to­vább­uta­zás az Ontario-tó északi partja mentén Toron­tóba. Autó­bu­szos vá­ros­né­zés (fotó­szü­netekkel) Kanada leg­na­gyobb, s talán legmo­der­nebb váro­sában (Yonge Street – a világ leghosszabb utcája, a régi és az új vá­ros­háza, Ontario tarto­mány par­la­mentje, a belvá­ros fel­hő­kar­co­lói, Sky Dome, kikötő stb.). A prog­ram fény­pont­jaként felme­gyünk a modern világ egyik csodá­jának tartott CN-toronyba (a XX. század végéig a világ leg­ma­ga­sabb épít­ménye volt).
Szállás Toronto kör­nyé­kén (2 éj).

7. nap: Niagara-vízesés, Niagara on the Lake

Kirándulás a Niagara-vízeséshez. Séta a vízesések kanadai oldalán, majd a klasszi­kus hajó­ki­rán­du­lás követ­kezik, melynek végcélja a félel­metes robajjal lezú­duló Patkó-vízesés. Lehe­tőség lifttel felmenni a 236 méter magas Skylon-toronyba, ahonnan léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma nyílik a víze­sé­sekre és a környező kana­dai és ame­rikai területekre.
Fakultatív program:
Kilenc perces helikop­teres repülés a víze­sések felett.
A fakultatív program ára: kb. 110 CAD (a hely­színen fize­tendő).
Délután is­mer­ke­dés Niagara on the Lake városkával. Ez a bájos tele­pülés ott helyez­kedik el, ahol a Niagara folyó bele­ömlik az Ontario-tóba. A XIX. század eleje óta szinte érin­tet­lenül megma­radt ízléses villá­ival, épüle­te­ivel Kanada leg­szebb kisvá­rosai közé tartozik.

8. nap: Toronto

Szabad program Torontóban, lehe­tő­ség belvárosi sétára, valamint ide­gen­ve­ze­tőnkkel a világ nagy múze­umai közé tartozó ROM (Royal Ontario Museum) meg­te­kin­té­sé­re. A kivá­lóan össze­állí­tott kiállí­tások közül a leg­ér­de­ke­sebbek a dino­sza­urusz galéria, vala­mint az egyip­tomi és a kínai gyűj­temény.
Délután transzfer a repülőtérre, elutazás egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

9. nap:

Érkezés Buda­pest­re a délutáni órákban.

Québec – a Frontenac kastélyhotel
Québec – a Frontenac kastélyhotel

Képgaléria

Montreal: a Notre-Dame belső tere

Montreal katedrálisa – megdöbbentő a hasonlóság a római Szent Péter bazilikával

Quebec: a Frontenac kastélyhotel

Quebec – pillantás az alsóvárosra

Quebec hangulatos óvárosa – részlet

Ottawa: a Parlament főépülete

Ottawa: a Parlament könyvtára

Ottawa: ülésterem a Parlamentben

Ottawa – utcarészlet

1000 sziget: a Boldt kastély egyik épülete

Toronto: Ontario tartomány parlamentje

Toronto: pillantás a CN-toronyra

Kanadából a Niagara amerikai oldala – részlet

Niagara: Kanadából a Patkó-vízesés

szállodák és kilátótorony a kanadai Niagara Falls városban

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu