NAGY ANGLIAI KÖRUTAZÁS

és a walesi várak

NAGY ANGLIAI KÖRUTAZÁS

és a walesi várak

Nyugat-Európa
Brit-szigetek
pillantás Conwy várára
266.000 Ft
online jelentkezés lezárva
12 nap / 11 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

11 éj­sza­ka szín­vo­na­las, jó közép­ka­te­góriás szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Bőséges büfé- vagy angol reggeli, a Coventry környéki szál­lo­dá­ban vacsora is 2 estére (fakultatív vacsora a többi estére az utolsó este kivételével).

Figyelem: Visszaútban a németországi tran­zit­szál­lá­son nincs vacsora, mert az időel­to­lódás miatt elkép­zel­hető, hogy 21 óra után ér oda a csoport. Egy autó­pálya melletti étte­remben lesz lehe­tő­ség vacsorázni.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. júl. 14-25. 266.000 Ft
2017. aug. 11-22. 266.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a kompátkelést Angliába és a visszauta­zást a Csatorna Alagúton, a 11 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 2 vacsorát Közép-Angliában, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:46.500 Ft
(8 vacsora az 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. napokon; a 3. és a 4. napra a részvételi díj tartalmazza a vacsorát)
 
Egyágyas felár:99.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Német­or­szágban, a Rajna-vidéken (1 éj).

2. nap: Dover fehér sziklái, Canterbury

Utazás az Aachen – Brüsszel – Calais út­vo­na­lon. Kompát­kelés a La Manche csatornán Doverbe a délu­táni órákban. To­vább­uta­zás Canterburybe, az anglikán egyház központ­jába, Anglia egyik leg­szebb kisváro­sába. Is­mer­ke­dés a várossal. Szállás London kör­nyé­kén (1 éj).

3. nap: Hampton Court, Oxford

Délelőtt VIII. Henrik nagyszerű kastélyának, Hampton Courtnak a meg­te­kin­té­se (dísz­termek, park, sövény­labirintus, királyi tenisz­pálya stb.), majd utazás Oxfordba, Anglia híres egye­temi váro­sába, mely tele van műem­lé­kekkel. Séta a városban, is­mer­ke­dés a leg­fon­to­sabb kollé­gi­umokkal, majd szabad program. Szállás Coventry kör­nyé­kén (2 éj).

4. nap: Stratford, Warwick, Coventry

Barangolás Shakespeare szülő­földjén, Anglia „szívében". Is­mer­ke­dés Stratforddal, mely egy nagyon han­gu­la­tos kisváros, ahol szinte minden a város szülöt­tére, Shakespeare-re emlé­keztet. A nagy író szülő­házának meglá­to­ga­tása. To­vább­uta­zás Warwickba, amelynek vára az egyik legim­po­zánsabb egész Angli­ában, belse­jében pedig nagy­szerű kiál­lítások láthatók. A nap befe­je­zé­se­képpen utazás Coventrybe. Coventry városa két egymás mellett álló ka­ted­rá­lisáról neve­zetes. Az új ka­ted­rá­list a II. világ­há­ború után építették fel a hábo­rúban lebom­bázott kö­zép­ko­ri ka­ted­rá­lis mellett, melynek romjait meghagyták, hogy emlé­kez­tes­senek a háború borzalmaira.

5. nap: Snowdon, walesi várak

Utazás a Birmingham – Shrewsbury – Llangollen út­vo­na­lon az UNESCO vi­lág­örök­ség részét képező walesi várakhoz. A Snowdon-hegység fenséges hegy­vo­nu­latai mentén megér­kezés Caernarvonba, egy szép kisvá­rosba. A ten­ger­parton álló hatalmas vára arról neve­zetes, hogy itt született I. Edward angol király fia, és ettől kezdve viselik a Wales hercege címet az angol trón­örö­kösök. Az út kö­vet­ke­ző állo­mása Conwy, ahol mind a kö­zép­ko­ri város­falak (21 bástyával), mind a 8 tornyú vár kiváló álla­potban fenn­maradtak. Ez az együttes a maga nemében egye­dül­álló egész Nagy-Britan­niában. Szállás Liverpool központjában (2 éj).

6. nap: Liverpool, Chester

Liverpoolban, a leg­na­gyobb angol kikö­tő­vá­ros­ban, a város 2 híres ka­ted­rá­lisának, a mo­nu­men­tá­lis anglikán és a modern kato­likus ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség az Albert Dockban lévő Beatles Múzeum vagy a rend­kívül gaz­dag Tenge­ré­szeti Múzeum meglá­to­ga­tására. Délután is­mer­ke­dés Chesterrel, Anglia egyik legbá­jo­sabb kisvá­rosával. Az ókori eredetű város régi, han­gu­la­tos favázas épüle­teivel olyan, mint egy nagy szabad­téri múzeum.

7. nap: Bath, Stonehenge

Utazás a Birmingham – Gloucester – Bristol út­vo­na­lon Bath-ba, Nyugat-Anglia műem­lék­váro­sába. Is­mer­ke­dés a várossal (geor­giánus stílusú épületek, Római fürdő, ka­ted­rá­lis), majd a kö­vet­ke­ző állo­más Stonehenge: a rejté­lyesen egymás mellé állított és egymásra rakott kőtöm­böket Európa talán leghí­resebb törté­nelem előtti emlé­kének tartják. Szállás a dél-angliai Southampton kör­nyé­kén (1 éj).

8. nap: Portsmouth, Brighton

Délelőtt a szom­szé­dos Portsmouth-ban szabad program, illetve lehe­tő­ség a kikö­tőben a Napó­leont legyőző Nelson admirális egykori vezér­ha­jó­jának, a Victorynak a meg­te­kin­té­sé­re. To­vább­uta­zás Brigh­ton­ba, a leg­na­gyobb angol üdü­lő­vá­rosba. Külön­leges élmény végig­sé­tálni a város ten­ger­par­ti sétá­nyán és óriási mólóján, amely olyan, mint egy nagy vidám­park. Brighton egyéb ne­ve­zetes­sé­gei: a Királyi Pavilon (egy kele­ties stílusú királyi palota) és az Akvárium. Szállás London kör­nyé­kén (3 éj).

9. nap: London

5-6 órás autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés Londonban (Tower-híd, a City fel­hő­kar­co­lói, Szent Pál-szé­kes­egy­ház, Oxford Street, Hyde Park, Buckingham-palota, Piccadilly, Trafalgar tér, Par­la­ment, Westminster-apátság stb.). A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő London egyéni felfe­de­zé­sére, illetve lehe­tő­ség fakul­tatív hajó­ki­rán­du­lásra a Temzén, ahova ide­gen­ve­ze­tőnk is elkíséri az ér­dek­lő­dő­ket.

10. nap: London

Szabad program Londonban. A Fe­hér­vár Travel idegen­ve­ze­tőjével lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re (pl. British Museum – a világ egyik leggaz­dagabb múze­uma, National Gallery – Anglia vezető képtára, mely teljes átte­kin­tést ad az európai festé­szetről a közép­kortól a XIX. század végéig, Tower – az angol királyok ősi erődít­ménye stb.).

11. nap: Leeds várkastély, Csalagút

Délelőtt a festői Leeds várkas­télyt és elbű­völő parkját látogatjuk meg, majd a Csatorna Alagúton átkelés a konti­nensre. Utazás a Calais – Bruges – Brüsszel – Aachen út­vo­na­lon a Rajna-vidéki tran­zit­szál­láshoz (1 éj).

12. nap:

Hazautazás a Frankfurt – Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tata­bánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Brighton nyüzsgő tengerpartja
Brighton nyüzsgő tengerpartja

Képgaléria

Dover fehér sziklái a kompról

késő középkori favázas házak Canterburyben

a Canterbury katedrális hangulatos kertje

VIII. Henrik nagyszerű kastélya, a Hampton Court

a Hampton Court kertje – részlet

Oxford: háttérben a Christ Church College kápolnája

stratfordi utcarészlet

Warwick látképe a várfalról

Coventry régi és új katedrálisa

Snowdon fenséges hegyvonulatai

Caernarvon hatalmas várának belső udvara

pillantás Conwy várára

Liverpool – a régi városrész a Mersey folyó partján

Liverpool anglikán katedrálisa az Albert Dock felől

nyüzsgő utca Chester történelmi óvárosában

a Római fürdő és a katedrális Bathban

Bath egyik jelképe, a Pulteney-híd

a titokzatos Stonehenge

Portsmouth kikötője Nelson admirális hajójával

Brighton tengerpartja

a Trafalgar tér Nelson admirális szobrával

panoráma a Temzén, a City-től Tower-hídig

a Tower-híd – London egyik jelképe

panoráma Londonra a Szent Pál-székesegyház kupolájából

panoráma a City felhőkarcolóira a Szent Pál-székesegyház kupolájából

a Parlament épülete, háttérben a Big Ben

a királyi család lakhelye, a Buckingham-palota

a Nemzeti Galéria impozáns épülete a Trafalgar téren

a Parlament és a Big Ben a London Eye-ból

a Szent Pál-székesegyház

London jellegzetes tömegközlekedési eszközei

a festői fekvésű Leeds várkastély

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu